Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 272/2013 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 s výjimkou do 30. 6. 2017)

272/2013 Sb.

ZÁKON

ze dne 22. srpna 2013

o prekursorech drog

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1)

a)  některé povinnosti podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů státní správy, které se zabývají nebo se hodlají zabývat činností s uvedenou látkou kategorie 1, 2 nebo 3, s neuvedenou látkou nebo s výchozí nebo pomocnou látkou (dále jen "prekursor drog"),

b)  působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog 1) a tohoto zákona,

c)  provádění kontroly dodržování povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími prekursory drog 1) a tímto zákonem a

d)  správní trestysankce za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími prekursory drog 1) a tímto zákonem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IX - KONTROLA A PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST DEVÁTÁ

KONTROLA A PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA II

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 40 PřestupkySprávní delikty

 

(1) Podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo orgán státní správy se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími prekursory drog 28)

a)  vykonává činnost, k níž se vyžaduje licence nebo zvláštní licence, bez platné licence nebo zvláštní licence,

b)  vykonává činnost, k níž se vyžaduje registrace nebo zvláštní registrace, bez registrace nebo zvláštní registrace, nebo

c)  vyveze nebo doveze uvedenou látku bez platného vývozního nebo dovozního povolení.

(2) Podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo orgán státní správy se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími prekursory drog 1)

a)  dodá uvedenou látku kategorie 1 odběrateli, který není držitelem licence nebo zvláštní licence,

b)  dodá uvedenou látku kategorie 1 odběrateli a nepřiloží k zásilce s touto látkou opis prohlášení odběratele opatřený razítkem a datem, které osvědčují shodu s původním zněním,

c)  dodá uvedenou látku kategorie 1 nebo 2 odběrateli a nepřijme od odběratele řádně vyplněné prohlášení odběratele,

d)  nedokumentuje řádně veškeré operace, které vedou k uvedení uvedené látky kategorie 1 nebo 2 na trh, nebo nedokumentuje řádně veškerý vývoz nebo dovoz uvedené látky nebo s tím spojenou zprostředkovatelskou činnost,

e)  nezajistí, aby uvedená látka kategorie 1 nebo 2 byla před dodáním řádně opatřena štítkem, nebo že balení obsahující uvedenou látku je opatřeno označením obsahujícím název uvedené látky,

f)   neposkytne včas a řádně ministerstvu souhrnné informace o svých činnostech s uvedenou látkou nebo souhrnné údaje o vývozu nebo dovozu uvedené látky nebo s tím spojené zprostředkovatelské činnosti,

g)  neprokáže na žádost celního úřadu dovolené účely obchodu, nepředloží celnímu úřadu vývozní nebo dovozní povolení v případě, kdy tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie 7), nebo nezajistí, že vývozní povolení doprovází zásilku do země vývozu nebo dovozní povolení doprovází zásilku na celní území Evropské unie,

h)  neuvede podrobné údaje o každé vývozní operaci na zadní straně vyhotovení č. 2 vývozního povolení uděleného zjednodušeným postupem, nebo neuvede na celním prohlášení nebo dokladech doprovázejících vývozní zásilku pro každou vývozní operaci číslo povolení a slova "zjednodušený postup vývozního povolení", nebo

i)   nevrátí vyhotovení č. 2 vývozního povolení uděleného zjednodušeným postupem ministerstvu do 10 pracovních dnů od skončení platnosti tohoto povolení.

(3) Podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo orgán státní správy se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 41 Pokuta

Pokuta

 

(1) Za přestupeksprávní delikt podle § 40 odst. 1 lze uložit pokutu do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a) nebo b),

b)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene c).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle § 40 odst. 2 lze uložit pokutu do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a), c) nebo d),

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b), e) nebo g),

c)  250 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene f), h) nebo i).

(3) Za přestupeksprávní delikt podle § 40 odst. 3 lze uložit pokutu do

a)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene n) až q), u) nebo y),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene s), t), v) nebo x),

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene f), h), j) nebo w),

d)  250 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a) až c), e), g), i), k) až m) nebo r).

 

§ 42 Odnětí licence a zrušení registrace

Odnětí licence a zrušení registrace

 

Za přestupeksprávní delikt podle § 40 odst. 1 písm. c), § 40 odst. 2 nebo § 40 odst. 3 písm. a) až t) nebo v) až y) lze spolu s uložením pokuty odejmout licenci nebo zvláštní licenci nebo zrušit registraci nebo zvláštní registraci.

 

§ 43 Propadnutí věci

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Propadnutí věci

 

Za správní delikt podle § 40 lze spolu s jiným trestem uložit trest propadnutí prekursoru drog a zařízení a materiálů potřebných k jeho výrobě, jestliže náleží pachateli správního deliktu a byly

a)  ke spáchání správního deliktu určeny,

b)  ke spáchání správního deliktu použity,

c)  spácháním správního deliktu získány, nebo

d)  nabyty za věc správním deliktem získanou.

 

§ 44 Zabrání věci

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Zabrání věci

 

Pokud nebyl uložen trest propadnutí věci podle § 43, lze rozhodnout, že se věc zabírá, jestliže

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b)  nenáleží pachateli správního deliktu anebo mu nenáleží zcela, vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.

 

§ 45 Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) Za přestupeksprávní delikt podle § 40 odst. 3 písm. d) nelze uložit jiný správní trestjinou sankci než zrušení registrace.

(2) PřestupkyPři stanovení výše pokuty, jakož i druhu sankce, se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikty podle § 40 projednává v prvním stupni ministerstvo, s výjimkou přestupkůsprávních deliktů

a)  spáchaných poskytovatelem lékárenské péče podle § 40 odst. 1 písm. a) a b), § 40 odst. 2 písm. a), c) a d) a § 40 odst. 3 písm. a) až c), e) až j), n), q), s) a t),

b)  spáchaných při přepravě podle § 40 odst. 2 písm. b) a e) a § 40 odst. 3 písm. o) a

c)  podle § 40 odst. 2 písm. g) a h).

(3) Přestupky(5) Správní delikty podle § 40 odst. 1 písm. a) a b), § 40 odst. 2 písm. a), c) a d) a § 40 odst. 3 písm. a) až c), e) až j), n), q), s) a t), spáchané poskytovatelem lékárenské péče, projednává v prvním stupni Státní ústav pro kontrolu léčiv.

(4) Přestupky(6) Správní delikty podle § 40 odst. 2 písm. b) a e) a § 40 odst. 3 písm. o) spáchané při přepravě a podle § 40 odst. 2 písm. g) a h) projednává v prvním stupni celní úřad.

(5)7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokutu vybírá a vymáhá správní orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let ode dne uplynutí lhůty pro její zaplacení.

(8) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci podle § 43 nebo 44 se stává stát.

 

*ČÁST X - PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

ČÁST DESÁTÁ

PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

 

§ 46 Ministerstvo

Ministerstvo

 

Ministerstvo vedle činností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie 1)

a)  je příslušným orgánem pro jednání s Evropskou komisí v oblasti legálních činností s uvedenými látkami kategorie 1, 2 a 3 a výchozími a pomocnými látkami,

b)  kontroluje dodržování tohoto zákona a dodržování přímo použitelných předpisů Evropské unie 1) v rámci své působnosti,

c)  ukládá správní trestysankce,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 49 Celní úřady

Celní úřady

 

Celní úřady

a)  doplňují údaje na vývozním povolení a dovozním povolení a kontrolují, zda je zásilka v souladu s vydaným vývozním nebo dovozním povolením, včetně kontroly zásilek uložených v celních skladech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 37),

b)  kontrolují, zda jsou podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgány státní správy, které hodlají vyvézt uvedenou látku kategorie 1, 2 nebo 3 nebo dovézt uvedenou látku kategorie 1 nebo 2 pro tuto činnost oprávněny; nejsou-li podnikající fyzické osoby, právnické osoby nebo orgány státní správy pro tuto činnost oprávněny, nepovolí vývoz nebo dovoz a neprodleně informují ministerstvo 38),

c)  kontrolují, zda vyvezená množství uvedených látek kategorie 3 nepřesahují limity stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 39),

d)  kontrolují dodržování povinností vyplývajících z § 23, 24 a 32 a z přímo použitelného předpisu Evropské unie 37) při přepravě,

e)  neprodleně informují ministerstvo o zjištěných rozdílech nebo o dalších důležitých skutečnostech týkajících se pokusů o nelegální vývoz nebo dovoz uvedené látky kategorie 1, 2 nebo 3,

f)   kontrolují dodržování tohoto zákona a dodržování přímo použitelných předpisů Evropské unie 1) v rámci své působnosti a

g)  ukládají správní trestysankce.

 

§ 50 Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

a)  v rámci své působnosti kontroluje dodržování tohoto zákona a dodržování přímo použitelných předpisů Evropské unie 1) poskytovateli lékárenské péče,

b)  ukládá správní trestysankce a informuje ministerstvo o uložených správních trestechsankcích a

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.