Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 27/2016 Sb., znění platná od 1.9.2017 a od 1.9.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 9. 20172016 do 30. 1131. 8. 2017)

27/2016 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2016

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA III

POSTUP V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

 

§ 10 Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

Postup školy při poskytování podpůrných opatření

prvního stupně

 

(1) PlánPřed zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 13 Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření

Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření

 

(1) Zprávu obsahující závěry vyšetření a doporučení obsahující podpůrná opatření pro vzdělávání žáka vydá na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka školské poradenské zařízení.

(2) Při vydání zprávy a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b zákona. Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka potvrzuje svým podpisem, že zpráva včetně doporučení s ním byla projednána, že porozuměl jejímu obsahu a zvoleným podpůrným opatřením; o těchto skutečnostech musí být poučen.

(3) Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 43 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 15 Doporučení

Doporučení

 

(1) Doporučení se vyhotovuje za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Školské poradenské zařízení vychází při vydání doporučení zejména ze závěrů vyšetření uvedených ve zprávě a případného posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem. Výsledky vyšetření a posouzení podle věty druhé zpravidla nesmí být v den podání žádosti o poskytnutí poradenské pomoci starší než 3 měsíce.

(2) Doporučení vydané za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje

a)  identifikační údaje žáka, školy a školského poradenského zařízení,

b)  datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci,

c)  shrnutí závěrů vyšetření,

d)  popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

e)  údaje o případném znevýhodnění žáka uvedeném v § 16 odst. 9 zákona,

f)   doporučené podpůrné opatření a jeho stupeň, včetně případných kombinací a variant podpůrných opatření,

g)  návrh postupu při poskytování podpůrných opatření,

h)  poučení o možnosti podat žádost o revizi doporučení podle § 16b zákona,

i)   identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který poradenskou službu poskytl, a

j)   datum vyhotovení doporučení.

(3) Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato doba zpravidla nepřesáhne 2 roky. TermínPřed skončením doby podle věty první školské poradenské zařízení vyrozumí zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o potřebě nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16 Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého

až pátého stupně

 

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytovánímudělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA IV

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

 

§ 17 Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

(1) Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

(2) Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně však nesmí přesáhnout jednu třetinu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 18 Podpora organizace vzdělávání

Podpora organizace vzdělávání

 

(1) Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v souladu s § 17 odst. 4 vyšší než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření; omezení počtu žáků připadajících na asistenta pedagoga se neuplatní.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní

skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona

§ 20 - § 21 Zařazování žáků do školy

 

(1) Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení, je-li to v souladu se zájmem žáka.

(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání se použije § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, zpravidla nejvýše po dobu 2 let; v případě doporučení zařazení žáka do školy pro žáky s mentálním postižením u prvního doporučení nejdéle po dobu 1 roku a dále pak po dobu 2 let, nejedná-li se o žáka se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23 Přezkoumání podmínek

Přezkoumání podmínek

 

(1) Školské poradenské zařízení vyhodnocuje, zda vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáka. Vyhodnocení podle věty první se provádí nejpozději do 1 roku po zařazení nebo převedení žáka; další vyhodnocení se provádí zpravidla nejpozději do 2 let od předešlého vyhodnocení.

(2) V případě, že jde o doporučení k zařazení do třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky s mentálním postižením, se vyhodnocení podle odstavce 1 věty první provádí každoročně za použití principů dynamické diagnostiky, pokud se však nejedná o žáky se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením.

(3(2) Dojde-li k významné změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přezkoumá školské poradenské zařízení jeho vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální a případně doporučí úpravu vzdělávání žáka, zejména zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nebo převedení žáka do jiného vzdělávacího programu.

(43) Při zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, zařadí ředitel školy žáka do ročníku, který odpovídá dosaženým znalostem a dovednostem žáka, s přihlédnutím k jeho věku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

(text není k dispozici,

ve formátu PDF je dostupná na adrese:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=270/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy)

 

 

Individuální vzdělávací plán

 

Jméno a příjmení žáka

 

Datum narození

 

Bydliště

 

Škola

 

Ročník

 

Školní rok

 

 

ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP

 

Kontaktní pracovník ŠPZ

 

Školská poradenská, zdravotnická a jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka

 

 

Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne:

 

Zdůvodnění:

 

 

Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (cíle IVP):

 

 

Předměty, jejichž výuka je realizována podle IVP:

 

 

 

 

 

 

Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření)

 

Metody výuky (pedagogické postupy)

 

 

Úpravy obsahu vzdělávání

 

 

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání

 

 

Organizace výuky

 

 

Způsob zadávání a plnění úkolů

 

 

Způsob ověřování vědomostí a dovedností

 

 

Hodnocení žáka

 

 

Pomůcky a učební materiály

 

 

Podpůrná opatření jiného druhu

 

Personální zajištění úprav průběhu vzdělávání (asistent pedagoga, další pedagogický pracovník)

 

Další subjekty, které se podílejí na vzdělávání žáka

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáka

 

Dohoda mezi žákem a vyučujícím

 

 

Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná opatření

(Je-li potřeba specifikovat)

Název předmětu

 

Název předmětu

 

Název předmětu

 

Název předmětu

 

 

Osoby zodpovědné za vzdělávání a odbornou péči o žáka

Jméno a příjmení

Podpis

Třídní učitelka

 

 

Vyučující

Vyučovací předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní poradenský pracovník

 

 

Pracovník školského poradenského zařízení

 

 

Zákonný zástupce žáka

 

 

Žák

 

 

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.