Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 269/1994 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.10.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 710. 2016 do 30. 6. 2017)

269/1994 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1994

o Rejstříku trestů

ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,

zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017298/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - EVIDENCE PŘESTUPKŮ

ČÁST TŘETÍ

EVIDENCE PŘESTUPKŮ

 

§ 16i

 

(1) V evidenci přestupků se evidují údaje o pravomocných rozhodnutích o přestupku, kterými byla vyslovena vina, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, a o jednání majícím znaky takového přestupku. V evidenci se dále evidují údaje o rozhodnutích majících odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutím podle věty první.

(2) Evidence přestupků obsahuje tyto údaje o rozhodnutí o přestupku nebo o jednání majícím znaky přestupku (dále jen "přestupek"):

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, nebo název pachatele přestupku,

b)  místo a okres narození pachatele přestupku, nebo jeho sídlo; u pachatele přestupku, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

c)  rodné číslo nebo datum narození pachatele, pokud pachatel přestupku, anebo identifikační nemá rodné číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,

d)  státní občanství pachatele přestupku,

e)  právní kvalifikaci přestupku, včetně formy zavinění; v případě blokového řízení se uvede, že byl přestupek spáchán z nedbalosti, nejde-li o přestupek, u něhož zákon vyžaduje úmyslné zavinění,

f)   druh a výměru sankce, popřípadě ochranného opatření, bylo-li uloženo,

g)  údaje o výkonu sankce zákazu činnosti a zákazu pobytu, pokud byla uložena,

h)  označení a sídlo správního orgánu, který projednal přestupek v prvním stupni a v odvolacím řízení,

i)   číslo jednací rozhodnutí o přestupku v prvním stupni a v odvolacím řízení, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

j)   označení a sídlo správního orgánu a jméno a příjmení nebo služební nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby, která vydala příkazový blokprojednala přestupek v blokovém řízení, datum vydání auložení blokové pokuty, evidenční číslo příkazovéhopokutového bloku nebo bloku na pokutu na místě nezaplacenou,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.