Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 266/1994 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.4.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 74. 2017 do 3. 1030. 6. 2017)

ZÁKON

266/1994 Sb.

o dráhách

ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.  *),

v úplném znění zákona č. 35/2001 Sb., ve znění zákona č. 77/2002 Sb., Nálezu Ústavního soudu č. 144/2002 Sb.,

zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,

zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb.,

zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017319/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VIII - PŘESTUPKY– SPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST OSMÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 50 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 51 - § 52 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vykonává v rozporu s § 4a odst. 1 v obvodu dráhy činnosti, které jsou podnikáním,

b)  jako vlastník sítě technického vybavení umístěného v obvodu dráhy nepostupuje při havárii této sítě podle pokynů provozovatele dráhy udělovaných podle § 5a odst. 3,

c)  jako vlastník sítě technického vybavení umístěného v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy nezajistí v případě stanoveném v § 5a odst. 5 její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob,

d)  provozuje v ochranném pásmu dráhy činnost v rozporu s § 9 odst. 1,

e)  poruší nebo ohrozí provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškodí součásti dráhy nebo součásti drážního vozidla,

f)   poškodí stavbu dráhy, stavbu na dráze nebo jiné zařízení, které je součástí této stavby, anebo naruší činnost drážního zařízení nebo drážního vedení,

g)  provozuje dráhu v rozporu s § 11 odst. 1 bez úředního povolení,

h)  v rozporu s § 24a odst. 1 písm. b) nebo § 24a odst. 2 písm. b) provozuje drážní dopravu bez platné licence,

i)   poruší přepravní podmínky stanovené pro přepravu nebezpečných věcí na základě § 37 odst. 2 písm. j) nebo § 37 odst. 3 písm. d),

j)   jako vlastník drážního vozidla neposkytne údaje podle § 49d odst. 3,

k)  v rozporu s § 30 odst. 3 neodevzdá drážnímu správnímu úřadu neplatnou licenci, nebo

l)   v rozporu s § 53d odst. 2 neumožní inspektorům Drážní inspekce výkon jejich oprávnění bez zbytečného odkladu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dráhy dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí v rozporu s § 20 odst. 1 údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost nebo neumožní styk dráhy s jinými dráhami, nebo

b)  nezajistí v rozporu s § 21 odst. 1 provozování dráhy.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dráhy celostátní nebo regionální dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nepečuje o rozvoj a modernizaci dráhy podle § 20 odst. 2,

b)  nenabídne v rozporu s § 20 odst. 3 dráhu, u níž není schopna zajistit její provozuschopnost, státu k odkoupení, nebo

c)  neumožní v případě stanoveném v § 21 odst. 1 provozování dráhy jinou oprávněnou osobou.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neoznámí podle § 17 odst. 2 drážnímu správnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o vydání úředního povolení, nebo o nich nepředloží doklady,

b)  nevyrozumí podle § 18 odst. 1 před podáním návrhu na zrušení úředního povolení k provozování dráhy o této skutečnosti drážní správní úřad nebo vlastníka dráhy,

c)  provozuje dráhu v rozporu s § 22 odst. 1 písm. a),

d)  nezajistí v souladu s § 22 odst. 1 písm. c), aby provozování dráhy prováděla osoba zdravotně a odborně způsobilá,

e)  nezveřejní v souladu s § 22 odst. 1 písm. d) jízdní řády pro veřejnou drážní osobní dopravu a jejich změny,

f)   neoznačí názvy stanic (zastávek), které provozuje podle § 22 odst. 1 písm. e),

g)  provozuje určené technické zařízení v rozporu s § 22 odst. 1 písm. f),

h)  omezí provozování dráhy nebo její části v rozporu s § 23b nebo 23c,

i)   v rozporu s § 22a odst. 2 neumožní dopravci užití veřejně nepřístupné vlečky nediskriminačním způsobem za účelem přístupu k jiné dráze, k zařízení služeb, k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu,

j)   v rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) neumožní dopravcům využití přidělené kapacity dráhy,

k)  nezajistí dopravcům přístup k poskytovaným službám podle § 23 odst. 1 písm. b),

l)   v rozporu s § 23 odst. 1 písm. c) sjedná cenu za užití dráhy a za přidělení její kapacity diskriminačním způsobem,

m) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. d) neumožní dopravci provozovat drážní dopravu na dráze,

n)  v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e) neumožní dopravci užití dráhy pro objezd nesjízdného úseku,

o)  v rozporu s § 23 odst. 1 písm. f) nevede seznam provozovaných drah a jejich součástí,

p)  v rozporu s § 23 odst. 5 nezpracuje analýzu kapacity přetížené dráhy,

q)  v rozporu s § 23 odst. 6 nepřijme plán na zmírnění nebo odstranění přetížení dráhy, nebo

r)   neposkytne údaje podle § 49d odst. 2.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy celostátní nebo regionální dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provozuje v rozporu s § 11 odst. 1 dráhu bez osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy,

b)  finančně nezabezpečí podle § 22 odst. 2 písm. a) řádné provozování dráhy,

c)  neposkytne podle § 22 odst. 2 písm. b) doklady o trvání finanční způsobilosti k řádnému provozování dráhy,

d)  nepředloží podle § 22 odst. 2 písm. e) výroční zprávu o bezpečnosti provozování dráhy,

e)  nestanoví podle § 23 odst. 2 písm. b) rozsah poskytovaných přepravních služeb pro přepravu osob a věcí, nebo jej nezveřejní v Přepravním a tarifním věstníku,

f)   neoznámí podle § 23a odst. 4 drážnímu správnímu úřadu změny údajů, které předkládá v žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, nebo o nich nepředloží doklady podle § 23a odst. 2,

g)  nezpracuje jízdní řád podle § 40 odst. 1,

h)  nepředá podle § 40 odst. 2 údaje z platného jízdního řádu Ministerstvu dopravy pro účely vedení Celostátního informačního systému o jízdních řádech, nebo

i)   použije v rozporu s § 62 odst. 4 finanční prostředky k provozování dráhy poskytnuté z veřejných rozpočtů k jiným účelům nebo nevede oddělené účetnictví.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy nebo dopravce dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neoznámí vznik mimořádné události v drážní dopravě podle § 49 odst. 3 písm. a),

b)  nezajistí v souladu s § 49 odst. 3 písm. b) místo mimořádné události nebo neprovede dokumentaci stavu v době vzniku mimořádné události,

c)  nezabezpečí podle § 49 odst. 3 písm. c) uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy nebo drážní dopravy,

d)  neprovede podle § 49 odst. 3 písm. d) zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události, nebo

e)  nepřijme podle § 49 odst. 3 písm. e) opatření určená k předcházení vzniku mimořádných událostí.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení služeb dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 23d odst. 1 neposkytne dopravci službu bezprostředně související s provozováním drážní dopravy nebo ji poskytne diskriminačním způsobem, nebo

b)  v rozporu s § 23f nezajistí, aby byly služby poskytovány prostřednictvím pobočky a o jejich poskytování bylo vedeno oddělené účtování.

(8) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. k),

b)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. l),

c)  200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 písm. o), p) nebo q),

d)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) nebo j), odstavce 4 písm. a), b), e), f), i) nebo r), odstavce 5 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 7,

e)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), g), h) nebo i), odstavce 2, odstavce 3, odstavce 4 písm. c), d), g), h), j), k), l), m) nebo n), odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 6.

(9) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), g), h) nebo i) lze uložit též zákaz činnosti.

 

§ 52

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provozuje drážní dopravu v rozporu s § 24a odst. 1 písm. a) nebo § 24a odst. 2 písm. a),

b)  neoznámí podle § 32 odst. 1 drážnímu správnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nebo o nich nepředloží doklady,

c)  provozuje drážní dopravu v rozporu s § 35 odst. 1 písm. a),

d)  použije v rozporu s § 35 odst. 1 písm. d) k provozování drážní dopravy drážní vozidlo nebo určené technické zařízení bez platného průkazu způsobilosti nebo v technickém stavu, který neodpovídá schválené způsobilosti,

e)  nezajistí v souladu s § 35 odst. 1 písm. e), aby drážní vozidlo řídila osoba s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla,

f)   nezajistí v souladu s § 35 odst. 1 písm. f), aby drážní dopravu prováděla osoba zdravotně a odborně způsobilá,

g)  se neřídí při provozování drážní dopravy pokyny provozovatele dráhy udílenými podle § 35 odst. 1 písm. g),

h)  nezajistí v souladu s § 46i odst. 1 vydávání osvědčení strojvedoucího,

i)   neprovádí v souladu s § 46q pravidelnou kontrolu činnosti strojvedoucích, kterým vydal osvědčení strojvedoucího, nebo

j)   nezajistí v souladu s § 46r odst. 2 vedení a pravidelnou aktualizaci rejstříku osvědčení strojvedoucích a poskytování informací z tohoto rejstříku v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 5c).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce na dráze celostátní nebo regionální dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s 24a odst. 1 písm. b) provozuje drážní dopravu bez platného osvědčení dopravce,

b)  neoznámí podle § 34h odst. 5 drážnímu správnímu úřadu změny údajů, které předkládá v žádosti o vydání osvědčení, nebo o nich nepředloží doklady,

c)  finančně nezajistí podle § 35 odst. 2 písm. a) řádné provozování drážní dopravy,

d)  neposkytne podle § 35 odst. 2 písm. b) drážnímu správnímu úřadu doklady o trvání finanční způsobilosti k řádnému provozování drážní dopravy,

e)  nesjedná nebo nezaplatí podle § 35 odst. 2 písm. d) pojištění z pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem drážní dopravy,

f)   nepředloží podle § 35 odst. 2 písm. g) drážnímu správnímu úřadu výroční zprávu o bezpečnosti provozování drážní dopravy, nebo

g)  nepodá písemné oznámení podle § 34d odst. 3 přídělci nebo drážnímu správnímu úřadu.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce ve veřejné drážní dopravě dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezabezpečí v souladu s § 36 písm. f) předlékařskou první pomoc v případě závažné nehody nebo nehody,

b)  nezabezpečí v případech stanovených v § 36 písm. g) náhradní dopravu za přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu,

c)  neoznačí drážní vozidlo nebo soupravu drážních vozidel podle § 36 písm. h),

d)  omezí nebo zastaví veřejnou drážní dopravu v rozporu s § 38 odst. 7, nebo

e)  nezveřejní přechodné omezení nebo zastavení veřejné drážní dopravy podle § 38 odst. 2 nebo je podle § 38 odst. 7 neoznámí drážnímu správnímu úřadu.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce poskytující přepravní služby v rámci závazků veřejné služby dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že použije v rozporu s § 62 odst. 4 finanční prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů k provozování veřejné drážní osobní dopravy k jiným účelům nebo o těchto finančních prostředcích nevede oddělené účetnictví.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce provozující veřejnou drážní osobní dopravu na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální nebo lanové dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepředloží před zahájením drážní dopravy jízdní řád ke schválení drážnímu správnímu úřadu podle § 41 odst. 1.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1a) jako

a)  dopravce nebo prodejce přepravních dokladů neinformuje cestující na stanici, kde není výdejna jízdních dokladů ani prodejní automat, o možnosti zakoupit jízdní doklad telefonicky, prostřednictvím internetu nebo ve vlaku a o nejbližší stanici nebo místu, kde jsou k dispozici výdejny jízdních dokladů nebo prodejní automaty,

b)  dopravce nebo provozovatel stanice nezavede nediskriminační pravidla pro přístup platná pro přepravu zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace,

c)  dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury požaduje při rezervaci nebo prodeji přepravních dokladů zdravotně postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace úhradu dodatečných nákladů, kterou nepožaduje v obdobných případech,

d)  dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neoprávněně odmítl přijmout rezervaci nebo vystavit přepravní doklad zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neoprávněně požadoval, aby tyto osoby byly doprovázeny jinou osobou,

e)  dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neposkytuje na požádání informace o přepravních podmínkách zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace a o přístupnosti drážních vozidel a jejich vybavení pro tyto osoby,

f)   dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury nevyrozumí na požádání písemně do 5 pracovních dnů dotyčnou zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o důvodech, proč jí odmítl přijmout rezervaci, vystavit přepravní doklad nebo proč požadoval, aby tato osoba byla doprovázena jinou osobou,

g)  dopravce nebo provozovatel stanice v rozporu s příslušnými technickými specifikacemi propojenosti nezajistí, aby stanice, nástupiště a vlakové soupravy, případně další prvky, byly přístupné zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,

h)  dopravce nebo provozovatel stanice neposkytuje v obsazené stanici zdravotně postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bezplatnou pomoc při nastupování do vlaku, vystupování z vlaku nebo přestupu mezi vlaky,

i)   dopravce nebo provozovatel stanice nezajistí v neobsazené stanici uvedení jednoduše přístupných informací o nejbližších obsazených stanicích a dostupné pomoci pro zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

j)   dopravce nevyřizuje stížnosti do 1 měsíce a v odůvodněných případech do 3 měsíců od jejich podání,

k)  dopravce nedefinuje normy kvality služeb pro přepravu cestujících a nezavede systém řízení jakosti,

l)   dopravce nezveřejní do 30. června kalendářního roku zprávu o kvalitě poskytovaných služeb,

m) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neinformuje při prodeji jízdních dokladů cestující o jejich právech a povinnostech vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropské unie 1a), nebo

n)  dopravce nebo provozovatel stanice neinformuje cestující ve stanici nebo ve vlaku vhodným způsobem o adrese správního orgánu uvedeného v § 55 odst. 3.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako přídělce kapacity dopravní cesty dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezpracuje nebo nezveřejní prohlášení o dráze nebo neumožní vyjádřit se k jeho obsahu podle § 33 odst. 1, nebo

b)  nepřidělí kapacitu dráhy podle § 34, 34a nebo 34b.

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník přepravy nebezpečných věcí dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí odpovídající proškolení zaměstnanců podílejících se na přepravě nebezpečných věcí podle kapitoly 1.3 Řádu,

b)  nesplní povinnost z hlediska bezpečnosti podle kapitoly 1.4 Řádu,

c)  neustanoví bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí podle pododdílu 1.8.3.1 Řádu,

d)  nevypracuje bezpečnostní plán, nezajistí proškolení zaměstnanců nebo nedodržuje ustanovení bezpečnostního plánu podle kapitoly 1.10 Řádu,

e)  užije pro přepravu nebezpečných věcí jiné než předepsané obaly nebo cisterny nebo je užije jiným než předepsaným způsobem podle části 4 Řádu,

f)   neoznačí nebezpečnou věc podle části 5 Řádu,

g)  nepřiloží řádně vyplněné doklady předepsané pro přepravu nebezpečných věcí podle kapitol 5.1 a 5.4 Řádu,

h)  poruší požadavky na konstrukci a zkoušky obalů, velkých nádob pro volně ložené látky, velkých obalů nebo cisteren podle části 6 Řádu, nebo

i)   poruší podmínky přepravy, nakládky, vykládky nebo manipulace s nebezpečnými věcmi podle části 7 Řádu.

(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dráhy při přepravě nebezpečných věcí v seřaďovacích nádražích dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí vypracování interních nouzových plánů (kapitola 1.11 Řádu) pro tuto přepravu podle pododdílu 1.4.3.6 Řádu.

(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dopravce nebo provozovatel dráhy při přepravě nebezpečných věcí dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nevypracuje zprávu o nehodě podle oddílu 1.8.5 Řádu.

(11) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel při přepravě nebezpečných věcí dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při odesílání nezařadí nebezpečnou věc podle části 2 Řádu.

(12) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g), odstavce 3 písm. a), b), c) nebo e), odstavců 4 až 7, odstavce 8 písm. a) až c) a e) až i), nebo odstavců 9 až 11,

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i) nebo j), odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. d) nebo odstavce 8 písm. d).

(13) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavců 8 až 11 lze uložit také zákaz činnosti.

 

§ 52a Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry sankce právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Zákaz činnosti lze právnické osobě uložit nejdéle na tři roky. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 8e) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává drážní správní úřad s výjimkou

a)  přestupků podle § 50 odst. 1 písm. i) a přestupkůsprávních deliktů podle § 51 odst. 1 písm. l), které projednává Drážní inspekce,

b)  přestupkůsprávních deliktů podle § 51 odst. 4 písm. h) až q), § 51 odst. 5 písm. g) a i), § 51 odst. 7 a § 52 odst. 4 a 7, které projednává Úřad, a

c)  přestupkůsprávních deliktů podle § 52 odst. 6, dopustí-li se přestupkudeliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury, které projednává obecní živnostenský úřad.

(27) Přestupky podle § 50 odst. 1 písm. c) až f) může projednat příkazem na místěv blokovém řízení Policie České republiky.

(38) Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

(9) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

*)          pozn. redakce: V důsledku změn provedených zákonem č. 23/2000 Sb. nelze tuto novelu zapracovat.

 

 

 

1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových dráhách pro dopravu osob.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

1a)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES.

1b)     Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1c)     § 12 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 102/2004 Sb.

1d)     Například zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

1e)     § 71 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

2)       Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

2a)     § 108 a následující zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2b)     Například zákon č. 50/1976 Sb.

3)       § 120 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5a)     § 3 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.

5c)     Rozhodnutí Komise 2010/17/ES o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice 2007/59/ES.

6a)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské železniční agentury (nařízení o Agentuře).

6d)     Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

6f)      Článek 16 Směrnice č. 2001/14/ES.

6g)     Čl. 10 směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 1995/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic).

6h)     Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/ /2007.

6i)      § 46a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.

6j)      Zákon č. 251/2016200/1990 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

7a)     Čl. 14 nařízení č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků spojených s veřejnými službami v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.

7b)     § 3 zákona č. 526/1990 Sb.

7c)     Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

7f)      § 11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

7g)     Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému.

7h)     Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7i)      § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8a)     § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

8b)     Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1996/48/ES o provozní propojenosti systému vysokorychlostní železniční dopravy.

8c)     § 7 a 9 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 277/2003 Sb.

8d)     Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.

8e)     § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.