Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 265/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

265/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 29. června 2001,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

ve znění zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 242/2016 Sb.. a zákona č. 250242/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VII - ZrušenaZměna zákona o přestupcích

ČÁST SEDMÁ

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. X

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., se mění takto:

1. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně nadpisu zní:

 

"§ 47a

 

Přestupky křivého vysvětlení

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo jako osoba podávající vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným před orgánem činným v trestním řízení úmyslně

a)  uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo

b)  takovou okolnost zamlčí.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.".

2. V § 50 odst. 1 písm. a) se slova ", pokud škoda nedosahuje částku nejnižší měsíční mzdy stanovené právním předpisem, 3c)" včetně poznámky pod čarou č. 3c) zrušují.

3. V § 50 odst. 2 se částka "3 000 Kč" nahrazuje částkou "15 000 Kč".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.