Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 263/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017)

263/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. července 2016

atomový zákon

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST  III - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST TŘETÍ

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

*HLAVA I - PŘESTUPKY

PŘESTUPKY

 

*HLAVA I - PŘESTUPKY DRŽITELE POVOLENÍ

PŘESTUPKY DRŽITELE POVOLENÍ

 

§ 175 - § 185Přestupky držitele povolení

Přestupky držitele povolení

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v tomto zákoně, se dopustí přestupku tím, že

a)  nedodržuje podmínky povolení podle § 21 odst. 1 písm. c),

b)  v rozporu s § 22 odst. 7 bezpečně neukončí povolenou činnost,

c)  v rozporu s § 24 nepostupuje v souladu s dokumentací pro povolovanou činnost, tuto dokumentaci neuchovává nebo ji neudržuje v souladu s požadavky tohoto zákona, zásadami správné praxe nebo se skutečným stavem povolené činnosti,

d)  nesplní některou z povinností podle § 25,

e)  poruší povinnost vést nebo uchovávat evidenci podle tohoto zákona,

f)   neprovede kategorizaci podle tohoto zákona,.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d),

c)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

 

Další přestupky fyzické osoby

§ 176 - § 178 Další přestupky fyzické osoby

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací nepředchází radiační mimořádné události nebo neomezí její následky podle § 5 odst. 1 písm. a),

b)  při využívání jaderné energie, nakládání s jadernou položkou nebo vykonávání činností v rámci expozičních situací neodůvodní své jednání podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo e),

c)  při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací nepostupuje podle § 5 odst. 1 písm. c),

d)  při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací nehodnotí, nepřijme opatření nebo nezajistí uplatnění výsledků hodnocení podle § 5 odst. 5,

e)  neuplatní systém zpětné vazby podle § 5 odst. 7,

f)   nevyužívá odstupňovaný přístup podle § 5 odst. 8,

g)  v rozporu s § 6 odst. 1 poruší zákaz využívání jaderné energie a jaderných položek k jiným než mírovým účelům,

h)  nesplní oznamovací nebo informační povinnost podle tohoto zákona,

i)   vykoná některou ze zakázaných činností podle § 7 nebo 8,

j)   poruší povinnost mlčenlivosti podle § 28 odst. 4.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  činnost vyžadující povolení podle § 9 vykoná bez povolení,

b)  činnost vyžadující registraci podle § 10 vykoná bez registrace,

c)  činnost vyžadující ohlášení podle § 11 vykoná bez ohlášení,

d)  vykoná činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany bez oprávnění podle § 31.

(3) Fyzická osoba, která je právním nástupcem držitele povolení, jehož povolení zaniklo, se dopustí přestupku tím, že nezajistí bezpečné ukončení povolované činnosti nebo plnění povinností stanovených tímto zákonem do doby bezpečného ukončení činnosti podle § 22 odst. 8.

(4) Fyzická osoba, která je právním nástupcem registranta, jehož registrace zanikla, se dopustí přestupku tím, že nezajistí plnění povinností stanovených tímto zákonem po dobu, po kterou je oprávněna pokračovat v činnosti podle § 23 odst. 5.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j),

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 4,

c)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 2 písm. b) až d) nebo odstavce 3,

d)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo i) nebo odstavce 2 písm. a).

 

§ 177

 

(1) Fyzická osoba, která je externím pracovníkem uvedeným v § 79 odst. 2 písm. b), se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 79.

(2) Fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku uvedeného v § 88 odst. 5, se dopustí přestupku tím, že nestrpí úkony spojené s monitorováním nebo se zajištěním nápravy.

(3) Fyzická osoba, která je vlastníkem budovy s obytnou nebo pobytovou místností, v níž bylo zjištěno překročení referenční úrovně nebo bylo zjištěno překročení hodnoty ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 99 odst. 1 nebo 4.

(4) Fyzická osoba, která je vlastníkem budovy sloužící škole nebo školskému zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob, se dopustí přestupku tím, že nezajistí měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší podle § 99 odst. 2 nebo neprovede opatření ke snížení ozáření podle § 99 odst. 3.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 3 nebo 4,

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

 

§ 178

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že používá výrobky podle § 137 odst. 1 nebo 2 bez předchozího schválení jejich typu.

(2) Fyzická osoba, která je koncovým uživatelem položky dvojího použití v jaderné oblasti, se dopustí přestupku tím, že s ní nenakládá v souladu s prohlášením podle § 171 odst. 1.

(3) Fyzická osoba, která je vlastníkem nebo držitelem nalezeného jaderného materiálu, se dopustí přestupku tím, že nezajistí nakládání s nalezeným jaderným materiálem v souladu s § 174 odst. 1.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

b)  250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

 

*HLAVA II - SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÉ A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÉ A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

 

Správní delikty držitele povolení

§ 179 - § 186 Správní delikty držitele povolení

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v tomto zákoně, se dopustí správního deliktu tím, že

a)  nedodržuje podmínky povolení podle § 21 odst. 1 písm. c),

b)  v rozporu s § 22 odst. 7 bezpečně neukončí povolenou činnost,

c)  v rozporu s § 24 nepostupuje v souladu s dokumentací pro povolovanou činnost, tuto dokumentaci neuchovává nebo ji neudržuje v souladu s požadavky tohoto zákona, zásadami správné praxe nebo se skutečným stavem povolené činnosti,

d)  nesplní některou z povinností podle § 25,

e)  poruší povinnost vést nebo uchovávat evidenci podle tohoto zákona,

f)   neprovede kategorizaci podle tohoto zákona,

g)  použije stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený, v rozporu se zákonem o metrologii, nebo

h)  nevede evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření a nepředkládá tato měřidla k ověření podle zákona o metrologii.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e) až h),

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d), nebo

c)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b).

 

§ 176180

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je

a)  držitelem některého z povolení uvedených v § 9 odst. 1, § 9 odst. 2 písm. a) až d) a v § 9 odst. 2 písm. f) bodě 7, provozuje-li pracoviště III. kategorie, nebo

b)  držitelem některého z povolení uvedených v § 9 odst. 3 a 4 a v § 9 odst. 6 písm. a), provádí-li odbornou přípravu a další odbornou přípravu vybraných pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti,

se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovených pro systém řízení podle § 29 nebo 30.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(2 

§ 177

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 1, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí, aby jaderné zařízení od zahájení výstavby až do vyřazení z provozu splňovalo požadavky na projekt jaderného zařízení podle § 46,

b)  neprovádí hodnocení bezpečnosti podle § 48, nebo

c)  v rámci činnosti související s využíváním jaderné energie nesplní některou z povinností podle § 49 odst. 1.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. b), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní některou z povinností podle § 50 odst. 1,

b)  v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení s jaderným reaktorem a pracovníků na první fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem nepostupuje podle § 50 odst. 2, nebo

c)  v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení bez jaderného reaktoru a pracovníků na aktivní vyzkoušení jaderného zařízení nesplní některou z povinností podle § 50 odst. 3.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. c), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  po zavezení jaderného paliva do jaderného reaktoru nesplní některou z povinností podle § 51 odst. 1 písm. a), nebo

b)  v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků na první energetické spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem nesplní některou z povinností podle § 51 odst. 1 písm. b).

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. d), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neověří nebo nedokumentuje skutečnosti podle § 52 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo

b)  v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k provozu neprovede činnosti podle § 52 odst. 1 písm. c).

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b), odstavce 3 písm. b) nebo c), odstavce 34 nebo odstavce 4, nebo5,

bc)  50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 12 písm. a) nebo c) nebo odstavce 23 písm. a).

 

§ 178

181

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. e), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rámci zajišťování připravenosti jaderného zařízení a pracovníků k provozu nebo před zahájením aktivního vyzkoušení nepostupuje podle § 53 odst. 1 písm. a),

b)  neprovede aktivní vyzkoušení podle § 53 odst. 1 písm. b), nebo

c)  zkušebním provozem neověří nebo neprokáže na reálných stavech budoucího provozu projektové charakteristiky jaderného zařízení nebo jeho soulad s projektem jaderného zařízení podle § 53 odst. 1 písm. c).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. f), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní některou z povinností podle § 54 odst. 1,

b)  před uvedením jaderného reaktoru do kritického stavu nesplní některou z povinností podle § 54 odst. 2,

c)  po výměně paliva v jaderném reaktoru nesplní některou z povinností podle § 54 odst. 3,

d)  použije vybrané zařízení před úspěšným posouzením jeho shody podle § 58 odst. 5, nebo

e)  v rozporu s § 59 odst. 1 nebo 3 pravidelně neprověřuje shodu provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky nebo ji nedokumentuje.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 1 písm. g), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 55 odst. 1.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem některého z povolení uvedených v § 9 odst. 1 písm. b) až h), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  za splnění požadavků podle § 51 odst. 2 a 3 nevytváří rovnoměrně rezervu na vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo ji použije v rozporu s § 51 odst. 5,

b)  nezajišťuje kvalitu vybraného zařízení a toto zajišťování nedokumentuje záznamy podle § 56 odst. 1, nebo

c)  nezajistí shodu vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení s technickými požadavky podle § 57 odst. 1 a 2až 3 nebo toto zajišťování nedokumentuje.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, 3 nebo 4, nebo

b)  50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2.

 

§ 179182

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 2, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neomezí ozáření ve zvláštních případech podle § 64,

b)  při výjimečném ozáření nesplní některou z povinností podle § 65,

c)  neprovádí optimalizaci radiační ochrany podle § 66,

d)  v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností podle § 68 odst. 1,

e)  v rámci plánované expoziční situace nesplní některou ze zvláštních povinností podle § 69 odst. 1 písm. a) až d) nebo f),

f)   při vyřazování z provozu pracoviště IV. kategorie s úložištěm radioaktivního odpadu nesplní povinnost podle § 69 odst. 1 písm. e),

g)  nevymezí sledované pásmo nebo nesplní některou z povinností podle § 74 odst. 1 nebo 3,

h)  v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností pro bezpečný provoz pracoviště podle § 75 odst. 1,

i)   ve vztahu k radiačnímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 78 odst. 1, nebo

j)   ve vztahu k externímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 79.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až e), i) nebo j), nebo

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f) až h).

 

§ 180183

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem některého z povolení uvedených v § 9 odst. 2 písm. b), f), g) nebo i) nebo § 9 odst. 3 písm. a), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí soustavný dohled nad radiační ochranou podle § 72 odst. 1 až 4.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 2 písm. b) nebo f), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 73 odst. 1 nebo 2.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 75 odst. 2.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 75 odst. 4.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k používání zdroje ionizujícího záření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nedodrží podmínky pro práci na přechodném pracovišti podle § 77 odst. 1.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2, nebo

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 3 až 5.

 

§ 181

 

(1(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 2 písm. b), d) nebo e), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rámci radiační ochrany obyvatel nesplní některou z povinností podle § 81 odst. 2.

(27) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, který provádí nelékařské ozáření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 83.

(38) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, který provádí lékařské ozáření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rámci radiační ochrany pacientů nesplní některou z povinností podle § 84 až 87.

(49) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí identifikaci nebo označení vysokoaktivního zdroje nebo jeho příslušenství podle § 89 odst. 1.

(510) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, 2, 6 nebo 4, neboodstavce 9,

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 nebo 3 až 5, odstavce 7 nebo 8.

 

§ 182184

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, který má v držbě radionuklidový zdroj, pro který nemá další využití, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že jej nepředá oprávněnému uživateli podle § 90 odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení podle § 9 odst. 2 písm. f), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí finanční prostředky k bezpečnému ukončení nakládání s radionuklidovým zdrojem podle § 90 odst. 2.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení, kterýkterá má v držbě jednoduchý nebo významný radionuklidový zdroj, pro který nemá využití po dobu delší než 12 měsíců, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že jej nepředá na své náklady ke skladování do uznaného skladu podle § 90 odst. 3 nebo 4.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 2 písm. f) bodě 3 a vyváží radionuklidový zdroj 1. nebo 2. kategorie zabezpečení, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že vyveze radionuklidový zdroj v rozporu s § 92 odst. 2 nebo 3.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4, nebo

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3.

 

§ 183

 

(1(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 3, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nakládá s radioaktivním odpadem v rozporu s § 111 odst. 1 nebo 2.

(26) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 3 písm. b), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní v rámci uzavření úložiště radioaktivního odpadu některou z povinností podle § 112 odst. 1.

(37) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2, nebo4,

b)  500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 3,

c)  1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6,

d)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 15.

 

§ 184185

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 150, se dopustí přestupkusprávního deliktu na úseku monitorování radiační situace tím, že nesplní některou z povinností podle § 150.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v tomto zákoně, se dopustí přestupkusprávního deliktu na úseku zvládání radiační mimořádné události tím, že nesplní některou z povinností podle § 156 odst. 1 nebo § 157 odst. 2.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení podle § 9 odst. 1 nebo 2 a která má stanovenu zónu havarijního plánování, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rámci zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost nesplní některou z povinností podle § 156 odst. 2.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení a v důsledku jejíž činnosti došlo k radiační havárii, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při nápravě stavu po radiační havárii nesplní některou z povinností podle § 158 odst. 2.

(5) Za přestupeksprávní delikt se uloží pokuta do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

§ 185186

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem některého z povolení uvedených v § 9 odst. 1 písm. b) až h) a v § 9 odst.odstavci 5, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí fyzickou ochranu jaderného zařízení nebo jaderného materiálu podle § 160 nebo 161,

b)  nezajistí zabezpečení jaderného materiálu, který není zařazen do kategorie, podle § 162 odst. 1, nebo

c)  v rámci zabezpečení jaderného zařízení nebo jaderného materiálu nesplní některou z povinností podle § 163 odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 2, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezabezpečí radionuklidový zdroj podle § 164 odst. 1.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení uvedeného v § 9 odst. 5, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 167 odst. 1.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 nebo 3, nebo

c)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c).

 

§ 186 Přestupky§ 187 Správní delikty registranta

PřestupkySprávní delikty registranta

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je registrantem uvedeným v tomto zákoně, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 23 odst. 4 neukončí registrovanou činnost v souladu s tímto zákonem,

b)  nesplní některou z povinností podle § 25,

c)  poruší povinnost vést nebo uchovávat evidenci podle tohoto zákona,

d)  neprovede kategorizaci podle tohoto zákona,

e)  v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností podle § 68 odst. 1,

f)   v rámci plánované expoziční situace nesplní některou ze zvláštních povinností podle § 70 odst. 1,

g)  nevymezí sledované pásmo nebo nesplní některou z povinností podle § 74 odst. 1 nebo 3,

h)  v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností pro bezpečný provoz pracoviště podle § 75 odst. 1, nebo

i)   ve vztahu k radiačnímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 78 odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je registrantem, jenž provádí nelékařské ozáření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 83.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je registrantem, jenž provádí lékařské ozáření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rámci radiační ochrany pacientů nesplní některou z povinností podle § 84 až 87.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), d) nebo g), nebo

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), h) nebo i) nebo odstavce 2 nebo 3.

 

§ 187 Přestupky§ 188 Správní delikty ohlašovatele

PřestupkySprávní delikty ohlašovatele

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem používajícím schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při jeho používání nesplní některou ze zvláštních povinností podle § 71.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem používajícím schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rámci plánované expoziční situace nesplní některou z povinností pro bezpečný provoz pracoviště podle § 75 odst. 1.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem používajícím schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezabezpečí radionuklidový zdroj podle § 164 odst. 1.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je ohlašovatelem, jenž provádí transfer jaderné položky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že umožní nakládání s jadernou položkou jiné osobě než uvedené v § 173 písm. c).

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, nebo

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavců 2 až 4.

 

Další přestupkysprávní delikty právnické a podnikající fyzické, osoby

§ 189 - § 195 Další správní delikty právnické a podnikající fyzické osoby

§ 188 - § 197 Další přestupky fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)  při využívání jaderné energie nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací nepředchází radiační mimořádné události nebo neomezí její následky podle § 5 odst. 1 písm. a),

b)  při využívání jaderné energie, nakládání s jadernou položkou nebo vykonávání činností v rámci expozičních situací neodůvodní své jednání podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo e),

c)  při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací nepostupuje podle § 5 odst. 1 písm. c),

d)  při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací nehodnotí, nepřijme opatření nebo nezajistí uplatnění výsledků hodnocení podle § 5 odst. 5,

e)  neuplatní systém zpětné vazby podle § 5 odst. 7,

f)   nevyužívá odstupňovaný přístup podle § 5 odst. 8,

g)  v rozporu s § 6 odst. 1 poruší zákaz využívání jaderné energie a jaderných položek k jiným než mírovým účelům,

h)  nesplní oznamovací nebo informační povinnost podle tohoto zákona,

i)   vykoná některou ze zakázaných činností podle § 7 nebo 8, nebo

j)   poruší povinnost mlčenlivosti podle § 28 odst. 4.

při vykonávání činností v rámci expozičních situací nepředchází radiační mimořádné události nebo neomezí její následky podle § 5 odst. 1 písm. a),

b)  při využívání jaderné energie, nakládání s jadernou položkou nebo vykonávání činností v rámci expozičních situací neodůvodní své jednání podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo e),

c)  při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací nepostupuje podle § 5 odst. 1 písm. c),

d)  při využívání jaderné energie nebo při vykonávání činností v rámci expozičních situací nehodnotí, nepřijme opatření nebo nezajistí uplatnění výsledků hodnocení podle § 5 odst. 5,

e)  neuplatní systém zpětné vazby podle § 5 odst. 7,

f)   nevyužívá odstupňovaný přístup podle § 5 odst. 8,

g)  v rozporu s § 6 odst. 1 poruší zákaz využívání jaderné energie a jaderných položek k jiným než mírovým účelům,

h)  nesplní oznamovací nebo informační povinnost podle tohoto zákona,

i)   vykoná některou ze zakázaných činností podle § 7 nebo 8,

j)   poruší povinnost mlčenlivosti podle § 28 odst. 4.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  500Právnická 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h),

c)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), nebo

d)  100 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo i).

 

§ 189

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  činnost vyžadující povolení podle § 9 vykonává bez povolení,

b)  činnost vyžadující registraci podle § 10 vykonává bez registrace, nebo

c)  činnost vyžadující ohlášení podle § 11 vykonává bez ohlášení.

(2) Fyzická nebo podnikající(3) Podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že vykoná činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany bez oprávnění podle § 31.

(3) Fyzická, právnická(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je právním nástupcem držitele povolení, jehož povolení zaniklo, nebo právnická osoba, jejíž povolení zaniklo přeměnou, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí bezpečné ukončení povolované činnosti nebo plnění povinností stanovených tímto zákonem do doby bezpečného ukončení činnosti podle § 22 odst. 8.

(4) Fyzická, právnická(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je právním nástupcem registranta, jehož registrace zanikla, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí plnění povinností stanovených tímto zákonem po dobu, po kterou je oprávněna pokračovat v činnosti podle § 23 odst. 5.

(56) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 29 odst. 1 písm. b) až f) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovených pro systém řízení podle § 29 nebo 30.

(67) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 41 písm. j),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), odstavce 5 nebo 5odstavce 6,

bc)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 2 písm. b) nebo c)), odstavce 3 nebo odstavce 2 nebo 3, nebo4,

cd)  100 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. g) nebo i) nebo odstavce 2 písm. a).

 

§ 190

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která navrhuje, vyrábí, montuje nebo opravuje vybrané zařízení nebo část vybraného zařízení nebo provádí jeho údržbu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí shodu vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení s technickými požadavky podle § 58 odst. 1, nebo

b)  nezajistí posouzení shody vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení osobou podle § 58 odst. 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která dováží vybrané zařízení za účelem jeho použití v České republice, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí posouzení shody tohoto zařízení podle § 58 odst. 4.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která opravuje vybrané zařízení nebo provádí jeho údržbu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí prověřování shody tohoto vybraného zařízení s technickými požadavky před jeho opětovným použitím podle § 59 odst. 2.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neomezuje ozáření v rámci plánované expoziční situace podle § 62,

b)  neprovádí optimalizaci radiační ochrany podle § 66, nebo

c)  v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 102 odst. 1 nereguluje ozáření v existující expoziční situaci, která je následkem nehodové expoziční situace.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnosti v rámci expozičních situací, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí radiační ochranu obyvatel před ozářením podle § 81 odst. 1.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává radiační činnost, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí, aby byly použity dávkové optimalizační meze podle § 82 odst. 1.

(7) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 5 nebo 6, nebo

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 4.

 

§ 191

 

(1(1) Fyzická osoba, která je externím pracovníkem uvedeným v § 79 odst. 2 písm. b), se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 79.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem sledovaného nebo kontrolovaného pásma, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že ve vztahu k externímu pracovníkovi nesplní některou z povinností podle § 79.

(32) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je zaměstnavatelem radiačního pracovníka, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí pracovnělékařské služby podle § 80.

(43) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má v držbě odval, odkaliště nebo jiný zbytek po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 88 odst. 4.

(5) Fyzická, právnická(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku uvedeného v § 88 odst. 5, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nestrpí úkony spojené s monitorováním nebo se zajištěním nápravy.

(65) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem zařízení určeného k tavbě, shromažďování nebo zpracování kovového šrotu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nepřijme opatření k vyhledávání opuštěného zdroje podle § 91 odst. 1,

b)  nesplní vůči pracovníkovi, který může být vystaven ionizujícímu záření z opuštěného zdroje, některou z povinností podle § 91 odst. 1 písm. a) až d), nebo

c)  při nálezu opuštěného zdroje nezajistí radiační ochranu fyzických osob podle § 91 odst. 2 písm. a) bodu 1.

(76) Za přestupeksprávní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 6 lze uložit pokutu do 500 000 Kč5.

 

§ 192

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnost, při níž je provozováno pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 93 odst. 2 nebo 3.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnost, při níž je provozováno pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 94 odst. 2.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvolňuje radioaktivní látku z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 95 odst. 1.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnost, při níž je provozováno pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 96 odst. 2.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnost, při níž je provozováno pracoviště se zvýšeným ozářením z radonu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 97 odst. 2.

(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 nebo 4, nebo

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 5.

 

§ 193

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými prostory, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí stanovení radonového indexu pozemku podle § 98 odst. 1.

(2) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem budovy s obytnou nebo pobytovou místností, v níž bylo zjištěno překročení referenční úrovně nebo bylo zjištěno překročení hodnoty ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 99 odst. 1 nebo 4.

(3) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem budovy sloužící škole nebo školskému zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší podle § 99 odst. 2 nebo neprovede opatření ke snížení ozáření podle § 99 odst. 3.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2, nebo

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.

 

§ 194

 

(1(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je dodavatelem vody nebo výrobcem anebo dovozcem balené vody, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 100.

(25) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem stavebního materiálu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 101.

(36) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vysílá zasahující osobu k zásahu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí splnění povinností podle § 104 odst. 5.

(47) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vysílá zasahující osobu k zásahu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí souhlas zasahující osoby podle § 104 odst. 6 nebo 8.

(58) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, 2, nebo 5,

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, 3, 4, 6 nebo 47.

 

§ 195194

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým jaderným palivem, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že s ním nakládá v rozporu s § 108 odst. 2 nebo § 109 odst. 2.

(2) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  jako původce vyhořelého jaderného paliva v rozporu s § 110 odst. 2 ztíží možnost jeho další přepravy či dalšího nakládání s ním,

b)  jako původce radioaktivního odpadu s ním nakládá v rozporu s § 111 odst. 1, nebo

c)  používá, vyrábí, dováží nebo distribuuje výrobky podle § 137 odst. 1 nebo 2 bez předchozího schválení jejich typu.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je výrobcem, dovozcem nebo distributorem výrobku, jehož typ je schvalován Úřadem nebo jinou osobou uvádějící takový výrobek na trh, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neověří shodu každého kusu výrobku se schváleným typem podle § 140 odst. 1 a 2, nebo

b)  nezajistí nové ověření shody nebo vydání prohlášení shody při změně skutečností podle § 140 odst. 3.

(4) Za přestupeksprávní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 196195

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je přepravcem uvedeným v tomto zákoně, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  při přepravě nesplní některou z povinností podle § 141 odst. 1, nebo

b)  při přepravě nemá k dispozici prohlášení podle § 141 odst. 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva při jeho přepravě z České republiky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 144 odst. 1 nebo podle § 145 odst. 1.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je příjemcem radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva při jeho přepravě ze státu, který není členem Euratomu, do České republiky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 146 odst. 1.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zajišťuje uskutečnění přepravy podle § 147 odst. 1, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 147 odst. 1 písm. a) až c).

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

 

§ 197

 

(1(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která hodlá vyvážet jaderný materiál nebo vybranou položku v jaderné oblasti, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí ochranu informací podle § 168 odst. 1.

(2) Fyzická, právnická6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je koncovým uživatelem položky dvojího použití v jaderné oblasti, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že s ní nenakládá v souladu s prohlášením podle § 171 odst. 1.

(3) Fyzická, právnická(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem nebo držitelem nalezeného jaderného materiálu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí nakládání s nalezeným jaderným materiálem v souladu s § 174.

(48) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 až 5 nebo 3, neboodstavce 7,

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 26.

 

*HLAVA IIIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K PŘESTUPKŮMKE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K PŘESTUPKŮMKE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

 

§ 198

 

 

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty za správní delikt právnické osoby se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

§ 197Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.

 

§ 199

 

(1) Přestupky

 

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Úřad.

(2) Pokuty za přestupky vybírá Úřad. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(3) Sazba pokuty za přestupeksprávní delikt podle tohoto zákona se zvyšuje na dvojnásobek, nejvýše však na částku 100 000 000 Kč, jestliže je týž přestupeksprávní delikt spáchán opakovaně. PřestupekSprávní delikt je spáchán opakovaně, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za týž přestupeksprávní delikt nabylo právní moci, neuplynul 1 rok.

(4) Úřad správní řízení o uložení pokuty přeruší, bylo-li zahájeno o stejném skutku trestní řízení. Po dobu trestního řízení neběží lhůty podle § 196 odst. 3.

 

§ 198

 

(1) Za správní delikt lze samostatně nebo spolu s pokutou uložit propadnutí jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření.

(2) Propadnutí jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření lze uložit, jestliže náleží pachateli správního deliktu a byl ke spáchání správního deliktu užit nebo určen, anebo byl správním deliktem získán.

(3) Vlastníkem propadlého jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření se stává Česká republika.

 

§ 199

 

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření, lze rozhodnout, že se takový jaderný materiál nebo jiný zdroj ionizujícího záření zabírá, jestliže

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b)  nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku.

(2) O zabrání jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynulo 10 let.

(3) Vlastníkem zabraného jaderného materiálu nebo jiného zdroje ionizujícího záření se stává Česká republika.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.