Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 259/2014 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 4.12.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 74. 12. 2014 do 30. 6. 2017)

259/2014 Sb.

ZÁKON

ze dne 22. října 2014

o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se jako osoba z řad široké veřejnosti dopustí přestupku tím, že

a)  drží nebo používá prekurzor výbušnin podléhající omezení na území České republiky v rozporu s § 2 odst. 1, nebo nemá doklad o provedené registraci podle § 6 odst. 7,

b)  uvede nepravdivý údaj v žádosti o povolení podle § 3, nebo neoznámí podstatnou změnu některé ze skutečností podle § 4 odst. 4,

c)  jako držitel povolení nesplní některou z podmínek uvedenou v povolení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do výše 50 000 Kč., v blokovém řízení do 5 000 Kč.

 

§ 12 PřestupkySprávní delikty právnických osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se jako hospodářský subjekt dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  umožní zpřístupnění prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení bez platného povolení nebo bez registrace, nebo umožní zpřístupnění prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobě z řad široké veřejnosti mladší 18 let,

b)  v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) nesplní povinnost podle čl. 5 nařízení,

c)  v rozporu s § 6 odst. 1 písm. b) neověří podle čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení platnost povolení, s výjimkou prekurzorů výbušnin, které podléhají registraci,

d)  v rozporu s § 6 odst. 1 písm. c) neprovede registraci transakce nebo v rozporu s § 8 odst. 3 nevede údaje o ní podle čl. 8 nařízení, nebo je vede neúplně,

e)  v rozporu s § 6 odst. 1 písm. d) neeviduje zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám z řad široké veřejnosti uskutečněné na základě povolení, nebo je vede neúplně,

f)   v rozporu s § 6 odst. 1 písm. e) nevydá doklad o registraci transakce,

g)  v rozporu s § 6 odst. 4 neoznámí uvedení nového typu výrobku, obsahujícího prekurzory výbušnin podléhající omezení na trh, nebo neuvede jeho chemické složení,

h)  v rozporu s § 6 odst. 5 neoznámí bez zbytečného odkladu podezřelou transakci nebo pokus o ni podle čl. 9 odst. 1 nařízení, anebo významnou ztrátu nebo krádež prekurzoru výbušnin podle čl. 9 odst. 4 nařízení,

i)   v rozporu s § 8 odst. 3 nezpracovává údaje o registrovaných transakcích podle čl. 8 odst. 2 až 4 nařízení, nebo

j)   v rozporu s § 14 odst. 2 nepředá Českému báňskému úřadu seznam typů výrobků, které jsou na trhu a obsahují prekurzory výbušnin podléhající omezení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do výše 100 000 Kč.

 

§ 13 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba jako hospodářský subjekt za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k přestupkůmokolnostem, za nichž byl spáchán.

 

(1) Přestupky(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká obchodní inspekce, s výjimkou přestupkůsprávních deliktů podle § 12 odst. 1 písm. d), f) a h), které projednává Český báňský úřad a přestupků podle § 11 a § správních deliktů podle § 12 odst. 1 písm. b), které projednávají obvodní báňské úřady.

(26) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(3) Je-li uložen správní trest(7) Za správní delikt podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo § 12 odst. 1 písm. a) lze spolu s pokutou uložit i propadnutí prekurzoru výbušnin, provede se. Propadnutí prekurzoru výbušnin lze uložit, jestliže prekurzor výbušnin náležel pachateli správního deliktu a byl ke spáchání správního deliktu užit nebo určen, anebo byl správním deliktem získán. Vlastníkem propadlého prekurzoru výbušnin se stává stát, provedení likvidace propadlého prekurzoru výbušnin se provede na náklady pachatele; výši skutečných nákladů stanoví rozhodnutím orgán, který správní trest propadnutí prekurzoru uložil.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.