Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 258/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 19.9.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201719. 9. 2016 do 31. 830. 6. 2017)

258/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. července 2000

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 

ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 86/2002 Sb.,

zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.

zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb.

zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb.,

zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,

zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb.,. a zákona č. 298/2016 Sb.

a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 8

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

a chemickými směsmi

 

§ 44a

 

(1) Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

(2) Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý povinenjsou právnické osoby a fyzické osoby povinny chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle chemického zákona 35a) a přímo použitelných předpisů Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích 78).

(3) Nikdo nesmí(3) Právnické a fyzické osoby nesmějí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické 35a) nebo látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích 78), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (dále jen "nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické") jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s nimi podle odstavce 6.

(4) Nikdo nesmí(4) Právnické osoby a fyzické osoby nesmějí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické 35a), látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích 78), které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (dále jen "nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické"), nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické, jakož i chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé 35a) nebo látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích 78), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 (dále jen "nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé").

(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob.

(6) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak 20). Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 44b

Odborná způsobilost

 

(1) Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické se považují

a)  absolventi vysokých škol, kteří

1.  získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie, farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo ochrany veřejného zdraví,

2.  získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,

3.  získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, nebo

4.  získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie, 35f)

5.  získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru, 35g)

b)  fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 45 o odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 46

 

(1) Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování. Pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění, s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí. Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.

(2) Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.

(3) Zjistí-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, že se nezletilá fyzická osoba nepodrobila očkování nebo vyšetření podle odstavce 2, a jde-li o nezletilou fyzickou osobu, která nemá zvoleného poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, stanoví jí rozhodnutím povinnost podrobit se tomuto očkování nebo vyšetření u určeného poskytovatele zdravotních služeb.

(4) Jde-li o fyzickou osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá za splnění povinností podle odstavců 1 až 3 její zákonný zástupce 12), pěstoun nebo fyzická osoba, které byla soudem svěřena do osobní péče 80). V případě fyzických osob, které nedovršily patnáctý rok věku, svěřených do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu 10a), umístěných do dětských domovů pro děti do 3 let věku, do školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 81), do zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby 82) a obdobných zařízení, byla-li soudem nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, odpovídají za splnění povinností podle odstavců 1 až 3 tato zařízení, poskytovatelé zdravotních služeb, jde-li o fyzickou osobu umístěnou do dětského domova pro děti do 3 let věku, poskytovatelé sociálních služeb, jde-li o fyzickou osobu umístěnou do zařízení sociálních služeb nebo provozovatelé obdobných zařízení..

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 82 Krajské hygienické stanice

Krajské hygienické stanice

 

(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mohou po předchozím souhlasu Ministerstva zdravotnictví zřizovat nebo rušit územní pracoviště. Krajské hygienické stanice jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské hygienické stanice je ředitel. Výběr, jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice se řídí zákonem o státní službě. Krajské hygienické stanice jsou účetními jednotkami.

(2) Krajské hygienické stanici náleží

a)  vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví,

b)  vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů,

c)  rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace prací,

d)  stanovit za podmínek § 37 a § 39 rizikové práce a plnit úkoly podle § 40 písm. c) a d),

e)  stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době (dále jen "následné lékařské prohlídky"); následné lékařské prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 33a),

f)   stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy 84) způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu faktory pracovních podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis,

g)  provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání 45) nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání,

h)  zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise,

i)   plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77,

j)   uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,

k)  projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona, zvláštního právního předpisu, 46)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 91

zrušen zákonem č. 320/2002 Sb.

 

Díl 2

Přestupky

Správní delikty a přestupky

§ 92

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

§ 92a Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění

pracovnělékařských služeb

 

(1) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní povinnost ke kategorizaci prací podle § 37 odst. 2 nebo 5,

b)  nepředloží protokol nebo nepodá oznámení podle § 37 odst. 4,

c)  nesplní povinnost v souvislosti s překročením biologického expozičního testu podle § 39 odst. 2,

d)  nesplní povinnost evidence rizikových prací podle § 40,

e)  nesplní povinnost v souvislosti s používáním biologických činitelů nebo azbestu podle § 41,

f)   nedodrží rozhodčí metodu určenou podle § 80 odst. 4,

g)  nesplní v souvislosti s nařízenou následnou lékařskou prohlídkou povinnost podle § 82 odst. 4,

h)  nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek, uloženou podle § 82 odst. 2 písm. f),

i)   při práci s faktorem pracovních podmínek neupraveným právním předpisem nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. n),

j)   nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. p) nebo v), nebo

k)  nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku registrace, povolování a omezování chemických látek umožnit zaměstnanci přístup k informacím o chemické látce nebo chemické směsi, kterou používá nebo které je exponován 78).

(2) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou k ochraně zdraví podle § 84 odst. 1 písm. s) nebo w).

(3) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku ochrany zdraví při práci

a)  nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance odpovídala stanovenému hygienickému požadavku,

b)  nezajistí, aby stroj, technické zařízení, dopravní prostředek nebo nářadí byly z hlediska ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, vybaveny, upraveny nebo udržovány tak, aby odpovídaly ergonomickému požadavku,

c)  nedodrží stanovený postup při zjišťování rizikového faktoru pracovních podmínek, hodnocení jeho zdravotního rizika nebo expozice zaměstnance rizikovému faktoru,

d)  nepřijme k omezení působení rizikového faktoru stanovené minimální opatření k ochraně zdraví při práci,

e)  neprovede stanovené měření rizikového faktoru,

f)   nesplní povinnost zjistit nebo kontrolovat hodnotu rizikového faktoru,

g)  nezabezpečí, aby rizikový faktor byl odstraněn nebo alespoň omezen na nejmenší rozumně dosažitelnou míru,

h)  nezjistí příčinu překročení hygienického limitu rizikového faktoru,

i)   neinformuje zaměstnance o tom, že výskyt biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 nelze odstranit nebo překročení hodnoty rizikového faktoru nelze snížit pod stanovenou nejvyšší přípustnou hodnotu,

j)   nevyřadí zdroj rizikového faktoru z provozu nebo nezastaví práci, není-li možné zajistit ochranu zdraví zaměstnance,

k)  nezajistí, aby práce s azbestem, s chemickým karcinogenem nebo biologickým činitelem nebo pracovní proces s rizikem chemické karcinogenity byla vykonávána v kontrolovaném pásmu,

l)   kontrolované pásmo neoznačí nebo nezajistí tak, aby do něj nevstupoval zaměstnanec, který v něm nevykonává práci, opravu, údržbu, zkoušku, revizi, kontrolu, dozor nebo další práci potřebnou k ochraně zdraví,

m) nevede evidenci o kontrolovaném pásmu nebo zaměstnanci, který do kontrolovaného pásma vstupuje nebo v něm koná práci,

n)  poruší zákaz výkonu stanovené práce nebo nezajistí dodržení zákazu práce nebo činnosti v kontrolovaném pásmu,

o)  nevyhradí zvláštní prostor pro činnost, která je v kontrolovaném pásmu zakázána, nebo

p)  jako zhotovitel stavby nedoloží dokumentaci o riziku vznikajícím při zvoleném pracovním nebo technologickém postupu nebo jako jiná osoba nedoloží informaci o okolnostech, které by mohly při činnosti na staveništi vést k ohrožení života nebo poškození zdraví.

(4) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci

a)  nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj,

b)  nesplní povinnost pravidelně kontrolovat úroveň rizikového faktoru pracovních podmínek,

c)  nesplní povinnost dodržet stanovenou metodu nebo způsob zjištění nebo hodnocení rizikového faktoru,

d)  nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém opatření k minimalizaci rizika,

e)  nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být zařazena do kategorie nižší,

f)   nesplní povinnost přizpůsobit přijaté opatření k minimalizaci rizika změněné skutečnosti,

g)  nesplní povinnost kontrolovat dodržování opatření k minimalizaci rizika,

h)  neudržuje osobní ochranný pracovní prostředek v použivatelném stavu,

i)   neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,

j)   neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku,

k)  nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj,

l)   nesplní povinnost v souvislosti s výskytem nemoci z povolání,

m) nezajistí ochranu zdraví fyzické osoby zdržující se s jejím vědomím na jeho pracovišti před rizikem pro ochranu zdraví,

n)  připustí, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práci, jejíž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti,

o)  neinformuje zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,

p)  nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který má platný zdravotní průkaz nebo se podrobil zvláštnímu očkování anebo má doklad o odolnosti vůči nákaze,

q)  nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit,

r)   neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo vyšetření nebo stanovenému očkování,

s)  nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, svému zaměstnanci nebo zaměstnanci agentury práce, který byl dočasně k zaměstnavateli přidělen, informaci nebo pokyn o ochraně zdraví nebo nezabezpečí, aby zaměstnanec jiného zaměstnavatele obdržel informaci nebo pokyn o ochraně zdraví, anebo neinformuje zaměstnankyni o expozici rizikovému faktoru nebo potřebném opatření k ochraně jejího zdraví nebo zdraví jejího dítěte,

t)   nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovní podmínky, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, školení svého zaměstnance o riziku plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže,

u)  nevede dokumentaci o informaci, pokynu nebo školení,

v)  nezajistí dodržení zákazu kouření na pracovišti,

w)  neuzavře dohodu ke koordinaci provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců více zaměstnavatelů nebo jako dohodou pověřený zaměstnavatel nekoordinuje provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,

x)  zaměstná těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, nebo zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu prací nebo na pracovišti, které jsou těmto zaměstnankyním zakázané,

y)  zaměstná mladistvého zaměstnance prací anebo na pracovišti, které jsou zakázané mladistvým zaměstnancům, nebo nedodrží podmínku, za níž může mladistvý zaměstnanec výjimečně tuto práci konat z důvodu přípravy na povolání, nebo

z)  nevede seznam mladistvých zaměstnanců.

(5) Fyzická osoba jako uživatel, k němuž je dočasně přidělen zaměstnanec agentury práce, nebo zaměstnavatel, k němuž je vyslán zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie, se dopustí přestupku tím, že nezajistí tomuto zaměstnanci ochranu zdraví při práci před rizikem plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže, ačkoli k tomu má povinnost podle zákoníku práce.

(6) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákonem o specifických zdravotních službách 61)

a)  neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,

b)  nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání,

c)  neuzavře novou nebo nedoplní dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb při změně zařazení práce do kategorie nebo změně činnosti o pracovnělékařské služby, které dosud nepožadoval,

d)  při zařazení zaměstnance k práci nepostupuje podle závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, nebo

e)  neodešle zaměstnance, který o to požádal, na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.

(7) Za přestupek se uloží pokuta do

a)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 3 písm. d), e), f), g), h), j), k), l), n) nebo p), odstavce 4 písm. a), b), n), x) nebo y) nebo odstavce 5,

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a) nebo b) nebo odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. c), m) nebo o), odstavce 4 písm. g), odstavce 6,

d)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 4 písm. w),

e)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo k), odstavce 3 písm. i), odstavce 4 písm. c), d), o), q), s), t), u) nebo v),

f)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 4 písm. z).

 

§ 92a Správní delikty na úseku bezpečnosti výrobků

PřestupkySprávní delikty na úseku bezpečnosti výrobků

 

(1) Výrobce, dovozce, odpovědná osoba 63), distributor nebo prodejce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou, předmětu běžného užívání nebo chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní informační povinnost podle § 76 písm. a),

b)  nesplní povinnost podle § 76 písm. b), nebo

c)  uvede nebo dodá výrobek na trh, do oběhu, distribuuje, nabízí, vystavuje nebo prodává výrobek v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. c).

(2) Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou nebo výrobce nebo dovozce chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí složení stanovené v § 5 odst. 1 nebo povolené podle § 5 odst. 5,

b)  nezajistí značení výrobku podle § 5 odst. 1, nebo

c)  nevybaví výrobek návodem podle § 5 odst. 3.

(3) Provozovatel podniku 27b), výrobce nebo dovozce předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. a) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly 86),

b)  v rozporu s § 26 odst. 1 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami 87)

1.  uvede nebo dodá na trh výrobek, který není bezpečný, nebo nedodrží správnou výrobní praxi,

2.  nesplní povinnost zkoušet nebo hodnotit dodržení stanovených požadavků na složení nebo vlastnosti výrobku,

3.  nevede dokumentaci o zkoušce nebo hodnocení dodržení stanoveného požadavku na složení nebo vlastnosti výrobku, nebo ji nevede ve stanoveném rozsahu,

4.  nevybaví výrobek prohlášením,

5.  nezajistí balení výrobku do bezpečného obalu,

6.  uvede nebo dodá na trh výrobek, který není označen stanovenými údaji,

7.  nesplní požadavek na označování, reklamu nebo obchodní úpravu výrobku, nebo

8.  nezajistí sledovatelnost, nebo

c)  nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami 87), než která je uvedena v písmenu b).

(4) Odpovědná osoba 63), výrobce, dovozce nebo distributor předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. b) nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba, která přijala pověření jako odpovědná osoba 63), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 27 odst. 1 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o kosmetických přípravcích 63)

1.  uvede nebo dodá na trh výrobek, který není bezpečný,

2.  nesplní povinnost při posouzení bezpečnosti výrobku,

3.  neplní povinnost v souvislosti s informační dokumentací k výrobku,

4.  nesplní oznamovací povinnost v souvislosti s uvedením výrobku na trh nebo obsahem nanomateriálu ve výrobku,

5.  nedodrží správnou výrobní praxi,

6.  nesplní povinnost při odběru nebo analýze vzorku výrobku,

7.  nesplní informační nebo oznamovací povinnost, pokud výrobek představuje riziko pro lidské zdraví nebo v souvislosti se závažným nežádoucím účinkem výrobku,

8.  poruší zákaz v souvislosti se zkouškami na zvířeti,

9.  uvede nebo dodá na trh výrobek, který není označen stanovenými údaji,

10.           při označení, uvedení nebo dodání na trh nebo propagaci výrobku použije text, název, ochrannou známku, vyobrazení nebo jiný znak, který přisuzuje výrobku vlastnost nebo funkci, kterou nemá,

11.           nedodrží povinnost značení výrobku v českém jazyce,

12.           nepřijme v důvodném případě okamžitě nápravné opatření nezbytné k uvedení výrobku do souladu se stanoveným požadavkem nebo k jeho stažení z trhu nebo oběhu,

13.           nespolupracuje s orgánem ochrany veřejného zdraví na jeho žádost na opatření k vyloučení rizika vyvolaného výrobkem, nebo

14.           nepředloží orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho žádost informaci nebo dokumentaci k prokázání shody výrobku se stanoveným požadavkem,

b)  nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích 63), nebo

c)  nesplní jinou povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích 63), než která je uvedena v písmeni a).

(5) Výrobce, dovozce nebo distributor předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. c) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 26 odst. 1 nebo 3

a)  uvede na trh nebo distribuuje výrobek, který není bezpečný, nebo

b)  nesplní povinnost značit výrobek nebo ho vybavit prohlášením nebo návodem.

(6) Distributor výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou, chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  distribuuje výrobek přicházející do přímého styku s vodou nebo chemickou látku nebo chemickou směs určenou k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou, který nevyhovuje hygienickému požadavku stanovenému podle § 5 odst. 1 nebo povolenému podle § 5 odst. 5, nebo

b)  distribuuje výrobek přicházející do přímého styku s vodou nebo chemickou látku nebo chemickou směs určenou k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou bez návodu podle § 5 odst. 3.

(7) Distributor 63) předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. b) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích 63)

a)  dodá na trh výrobek, o němž má důvod se domnívat, že není v souladu se stanoveným požadavkem,

b)  nezajistí stanovenou skladovací nebo přepravní podmínku výrobku,

c)  dodá na trh výrobek, v jehož označení není stanovený údaj,

d)  nesplní jinou povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích 63), než která je uvedena v písmenech a) až c).

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že uvede na trh předmět běžného užívání uvedený v § 25 písm. b) bez určení odpovědné osoby.

(9) Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí ověření podle § 5 odst. 2.

(10) Prodejce předmětu běžného užívání se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neumístí předmět běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti odděleně nebo takový předmět běžného užívání zřetelně neoznačí,

b)  nesplní povinnost podle § 27 odst. 2, nebo

c)  nabízí k prodeji předmět běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti, který není bezpečný.

(11) Prodejce použitého předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. c) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 26 odst. 4.

(12) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. b) bodu 1 nebo 2, odstavce 4 písm. a) bodu 1, 2, 5, 7, 12 nebo 13, odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) nebo odstavce 10 písm. c),

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. a) nebo c), odstavce 4 písm. a) bodu 10 nebo 14, odstavce 4 písm. b) nebo c), odstavce 7 písm. d), odstavce 9 nebo 11,

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo c), odstavce 3 písm. b) bodu 6 nebo 8, odstavce 4 písm. a) bodu 8, odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. b), odstavce 8 nebo odstavce 10 písm. b),

d)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 písm. b) bodu 3, 4, 5 nebo 7, odstavce 4 písm. a) bodu 3, 4, 6 nebo 9, odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 7 písm. c),

e)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 11,

f)   50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 10 písm. a).

 

§ 92b PřestupkySprávní delikty na úseku ochrany jakosti vod

PřestupkySprávní delikty na úseku ochrany jakosti vod

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 3 odst. 2 dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  dodá pitnou vodu, která nesplňuje hygienický požadavek stanovený v § 3 odst. 1, povolený podle § 3 odst. 4 nebo určený podle § 3a nebo § 4 odst. 6,

b)  nekontroluje jakost pitné vody podle § 4 odst. 1 nebo rozhodnutí vydaného podle § 4 odst. 4 nebo 6 nebo schématu kontrol stanoveného podle § 3a odst. 7,

c)  neoznámí výskyt látky nebo mikroorganismu podle § 4 odst. 6,

d)  použije vodárenskou technologii, chemickou látku nebo chemickou směs v rozporu s § 5 odst. 8,

e)  nedoloží zjednání nápravy v jakosti pitné vody podle § 3a odst. 2,

f)   nezajistí zásobování pitnou vodou podle § 3a odst. 8, nebo

g)  nesplní informační povinnost podle § 3a odst. 8 nebo § 4 odst. 3, 5 nebo 6.

(2) Výrobce teplé vody se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vyrobí nebo dodá teplou vodu v rozporu s § 3 odst. 3,

b)  použije při úpravě teplé vody chemickou látku nebo chemickou směs v rozporu s § 5 odst. 10, nebo

c)  nesplní informační povinnost podle § 4 odst. 5.

(3) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 3 odst. 2, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 nebo § 41a anebo výrobce teplé vody se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší zákaz nebo omezení nebo neprovede nápravné opatření uložené podle § 84 odst. 1 písm. e).

(4) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 3 odst. 2, výrobce teplé vody nebo odběratel pitné nebo teplé vody se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že k jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování a měření dodávky surové nebo pitné vody nebo pro obdobný účel použije výrobek v rozporu s § 5 odst. 11.

(5) Odběratel pitné nebo teplé vody nebo osoba v obdobném postavení, která odebírá pitnou nebo teplou vodu ve stavbě, kde se taková voda dodává veřejnosti, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 5

a)  neprošetří příčinu nedodržení hodnoty ukazatele jakosti pitné nebo teplé vody, nebo

b)  nepřijme účinné nápravné opatření.

(6) Osoba provozující činnost epidemiologicky závažnou nebo osoba poskytující péči se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že používá bez povolení vodu jiné jakosti.

(7) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při výrobě teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců nesplní povinnost podle § 41a.

(8) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a), odstavce 3, 4 nebo 5,

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo f) nebo odstavce 2 písm. b),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c),

d)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 6 nebo 7,

e)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e) nebo g) nebo odstavce 2 písm. c).

 

§ 92c PřestupkySprávní delikty na úseku koupališť a saun

PřestupkySprávní delikty na úseku koupališť a saun

 

(1) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny, osoba uvedená v § 6d nebo osoba poskytující péči, která provozuje bazén nebo saunu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní povinnost k zajištění ochrany koupajících se fyzických osob podle § 6a odst. 1,

b)  nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. i) nebo g),

c)  nezajistí laboratorní kontrolu vody podle § 6c odst. 1 písm. a),

d)  nepředá protokol o výsledku kontroly podle § 6c odst. 1 písm. d),

e)  neuchovává protokol podle § 6c odst. 1 písm. c), nebo

f)   nesplní informační povinnost podle § 6b.

(2) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 6c odst. 1 písm. e) nesplní hygienický požadavek pro členění, vybavení nebo provoz přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny.

(3) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny anebo osoba poskytující péči, která provozuje bazén, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. f).

(4) Provozovatel umělého koupaliště nebo sauny se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní povinnost podle § 6f odst. 1 písm. a), b), c), d), e) nebo g),

b)  nezveřejní údaj podle § 6f odst. 1 písm. f), nebo

c)  nesplní povinnost podle § 6f odst. 1 písm. h).

(5) Provozovatel přírodního koupaliště nebo osoba uvedená v § 6d se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neprovede doplňující vyšetření jakosti vody podle § 6b odst. 1.

(6) Provozovatel přírodního koupaliště provozovaného na povrchových vodách nebo osoba uvedená v § 6d se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  poruší dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání uložený podle § 82a odst. 1 písm. c),

b)  nezajistí vyšetření dodatečného nebo dalšího vzorku vody, nebo

c)  nesplní povinnost podle § 82a odst. 1 písm. b).

(7) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b),

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 3, odstavce 4 písm. a) nebo c), odstavce 5 nebo 6,

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2,

d)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo f),

e)  50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b).

 

§ 92d PřestupkySprávní delikty na úseku výchovy

PřestupkySprávní delikty na úseku výchovy, vzdělávání

a zotavování dětí a mladistvých

 

(1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání, právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující živnost uvedenou v § 7 odst. 1 nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině v případě péče o více než 12 dětí současně se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 1 nebo rozhodnutím podle § 14 nesplní hygienický požadavek na provoz, prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid nebo nakládání s prádlem.

(2) Zařízení pro výchovu a vzdělávání se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 7 odst. 3.

(3) Škola vysílající děti na školu v přírodě, fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2 nebo § 11a se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní ohlašovací povinnost podle § 8 odst. 3 a 4,

b)  vyšle nebo přijme dítě v rozporu s § 9 odst. 1 nebo 3, nebo

c)  nesplní povinnost podle § 11 odst. 1.

(4) Škola vysílající děti na školu v přírodě, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2, § 11a nebo § 12 se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  přijme k činnosti na zotavovací akci, jiné podobné akci, výchovně rekreačním táboře nebo škole v přírodě fyzickou osobu jako dozor, zdravotníka nebo osobu činnou při stravování, která nesplňuje podmínky stanovené v § 10 odst. 1 nebo 3, nebo

b)  nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. k).

(5) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2 nebo § 11a se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 8 odst. 2

1.  nedodrží hygienický požadavek pro umístění zotavovací akce nebo výchovně rekreační akce, členění stavby nebo zařízení, vybavení, osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadků nebo splaškových vod, pro ubytování, stravování nebo režim dne, nebo

2.  nedodrží zákaz nebo podmínku podávání potraviny nebo jejího používání při přípravě pokrmu, nebo

b)  v rozporu s § 11 odst. 2 nezajistí instruktáž fyzické osoby činné na zotavovací akci nebo výchovně rekreační akci.

(6) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která pořádá jinou podobnou akci pro děti podle § 12, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 12 nezajistí hygienicky nezávadný stav zařízení nebo zásobování akce pitnou vodou.

(7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí přestupku tím, že ve škole nebo školském zařízení poruší zákaz nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů.

(8) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7,

b(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)  30 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, 3, 4, odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 6,

cb)  5 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 5 písm. b).

 

§ 92e PřestupkySprávní delikty na úseku vnitřního prostředí stavby

PřestupkySprávní delikty na úseku vnitřního prostředí stavby

a venkovní hrací plochy

 

(1) Uživatel stavby uvedené v § 13 odst. 1 se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí, aby vnitřní prostředí pobytové místnosti v této stavbě odpovídalo hygienickému limitu chemického, fyzikálního nebo biologického ukazatele.

(2) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 13 odst. 2 nezajistí, aby písek nebyl mikrobiálně, chemicky nebo parazitárně znečištěn, nebo

b)  poruší zákaz uložený podle § 84 odst. 1 písm. h).

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 2 000 000 Kč.

 

§ 92f PřestupkySprávní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných

PřestupkySprávní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných

 

(1) Provozovatel činnosti epidemiologicky závažné se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 21

a)  nedodrží zásadu provozní hygieny,

b)  nezajistí uplatnění znalosti nebo zásady osobní nebo provozní hygieny zaměstnancem nebo spolupracujícím rodinným příslušníkem,

c)  nezajistí, aby výkonem činnosti epidemiologicky závažné nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví,

d)  umožní fyzické osobě výkon činnosti epidemiologicky závažné v rozporu s § 19 odst. 3, nebo

e)  používá kosmetický přípravek, který neodpovídá požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie 63).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetické, masérské nebo regenerační a rekondiční služby nebo činnosti, při níž je porušována integrita kůže, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 21 odst. 3 nezabezpečí lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru služby.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, kadeřnictví, holičství, pedikúry, manikúry, solária nebo činnosti, při níž je porušována integrita kůže, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší zákaz podle § 22.

(4) Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 23 odst. 5, § 24 odst. 1 písm. c) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku potravinového práva 88)

1.  poskytuje stravovací službu v provozovně, která nevyhovuje obecnému nebo specifickému požadavku,

2.  nesplní požadavek na pojízdný nebo přechodný provoz, prodejní automat nebo jiný prostor, v němž se pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh,

3.  nesplní požadavek na přepravu potraviny nebo pokrmu,

4.  nesplní požadavek na zařízení provozovny,

5.  nedodrží požadavek na skladování nebo odstraňování potravinářského odpadu,

6.  nesplní požadavek na zásobování vodou,

7.  nedodrží předpis pro potraviny, pokud jde o přijetí potraviny, její uložení, ochranu před kontaminací, postupy pro regulaci přístupu škůdců, udržování stanovených teplot, tepelné ošetření, ochlazování nebo balení,

8.  nezajistí školení,

9.  nevytvoří nebo nezavede postup založený na zásadách vyplývajících z postupů založených na kritických kontrolních bodech, nepostupuje podle něj nebo nepodá důkaz, že plní požadavky analýzy rizik a kritických kontrolních bodů,

10.           nepodá oznámení o zahájení nebo významné změně činnosti,

11.           podá pokrm, který není bezpečný,

12.           nezajistí sledovatelnost, nebo

13.           nezajistí, aby pokrm splňoval výživový požadavek,

b)  nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku potravinového práva 88), než je uvedena v písmeni a),

c)  nesplní povinnost uloženou opatřením vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly 86),

d)  v rozporu s § 23 odst. 4 neumožní fyzické osobě se zdravotním postižením vstup do stravovací části provozovny v doprovodu vodicího nebo asistenčního psa,

e)  nesplní povinnost podle § 24 odst. 1 písm. a) nebo b),

f)   nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. q) nebo nedodrží postup podle § 24 odst. 1 písm. d),

g)  nesplní povinnost provést znehodnocení nebo likvidaci pokrmu, suroviny, polotovaru nebo potraviny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. u) nebo neprokáže provedení znehodnocení nebo likvidace,

h)  použije k výrobě nebo přípravě pokrmu volně rostoucí houbu bez osvědčení podle § 24 odst. 2, nebo

i)   nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. n).

(5) Fyzická osoba vykonávající činnost epidemiologicky závažnou se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní povinnost podle § 20 nebo uloženou podle § 84 odst. (5) Za správní delikt se uloží pokuta do

1 písm. v), nebo

b)  padělá nebo úmyslně neoprávněně změní zdravotní průkaz.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 4 písm. a) bodu 1 nebo 11,

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e), odstavce 3, odstavce 4 písm. a) bodu 7 nebo odstavce 4 písm. b), c), f), g) nebo i),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 2, 4 nebo 9, nebo odstavce 4 písm. e),

d)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 3, 6 nebo 12,

e)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 5 nebo 13,

f)   50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2, odstavce 4 písm. a) bodu 8 nebo 10 nebo odstavce 4 písm. d) nebo h),).

g)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5.

 

§ 92g PřestupkySprávní delikty na úseku ochrany před hlukem

PřestupkySprávní delikty na úseku ochrany před hlukem, vibracemi

a neionizujícím zářením

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj hluku nebo vibrací, provozovatel, správce nebo vlastník zdroje hluku nebo vibrací, anebo právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořadatel veřejné produkce hudby nebo jako osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 30 odst. 1 nezajistí, aby nebyl překročen hygienický limit hluku nebo vibrací.

fyzická, (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj hluku nebo vibrací nebo zdroj neionizujícího záření, provozovatel, správce nebo vlastník zdroje hluku nebo vibrací anebo právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořadatel veřejné produkce hudby nebo jako osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 30 odst.správního deliktu 1 nezajistí, aby nebyl překročen hygienický limit hluku nebo vibrací.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj hluku nebo vibrací nebo zdroj neionizujícího záření, provozovatel, správce nebo vlastník zdroje hluku nebo vibrací anebo fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořadatel veřejné produkce hudby nebo jako osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku nebo vibrací uloženou podle § 84 odst. 1 písm. m).

(3) Provozovatel letiště, které zajišťuje ročně více než 50 000 vzletů nebo přistání, nebo vojenského letiště se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 31 odst. 3 nenavrhne zřízení ochranného hlukového pásma, nebo

b)  na základě odborného posudku neplní povinnost podle § 31 odst. 4.

(4) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 33 instaluje v chráněném vnitřním prostoru stavby stroj nebo zařízení o základním kmitočtu od 4 do 8 Hz.

(5) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj neionizujícího záření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní povinnost podle § 35 odst. 2 písm. a) nebo d),

b)  v rozporu s § 35 odst. 3 nezastaví provoz nebo používání zdroje neionizujícího záření,

c)  nepostupuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. b), nebo

d)  nesplní povinnost podle § 35 odst. 2 písm. c).

(6) Výrobce nebo dovozce laseru se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí splnění povinnosti podle § 36.

(7) Provozovatel služby, při které se používá k péči o tělo zdroj neionizujícího záření, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 35 odst. 4

a)  nevede nebo neuchovává evidenci, nebo

b)  neukončí provoz zdroje neionizujícího záření po vyčerpání doby provozu zdroje neionizujícího záření.

(8) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 písm. a) nebo b),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 7 písm. b),

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 5 písm. c) nebo odstavce 6,

d)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 5 písm. d) nebo odstavce 7 písm. a).

 

§ 92h PřestupkySprávní delikty na úseku ochrany zdraví při práci

PřestupkySprávní delikty na úseku ochrany zdraví při práci

a zajištění pracovnělékařských služeb

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní povinnost ke kategorizaci prací podle § 37 odst. 2 nebo 5,

b)  nepředloží protokol nebo nepodá oznámení podle § 37 odst. 4,

c)  nesplní povinnost v souvislosti s překročením biologického expozičního testu podle § 39 odst. 2,

d)  nesplní povinnost evidence rizikových prací podle § 40,

e)  nesplní povinnost v souvislosti s používáním biologických činitelů nebo azbestu podle § 41,

f)   nedodrží rozhodčí metodu určenou podle § 80 odst. 4,

g)  nesplní v souvislosti s nařízenou následnou lékařskou prohlídkou povinnost podle § 82 odst. 4,

h)  nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek, uloženou podle § 82 odst. 2 písm. f),

i)   při práci s faktorem pracovních podmínek neupraveným právním předpisem nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. n),

j)   nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. p), t) nebo v), nebo

k)  nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku registrace, povolování a omezování chemických látek umožnit zaměstnanci přístup k informacím o chemické látce nebo chemické směsi, kterou používá nebo které je exponován 78).

(2) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel nebo fyzická anebo podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy 84), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost uloženou k ochraně zdraví podle § 84 odst. 1 písm. s) nebo w).

1 písm. s) nebo w).

(3) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku ochrany zdraví při práci

a)  nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance odpovídala stanovenému hygienickému požadavku,

b)  nezajistí, aby stroj, technické zařízení, dopravní prostředek nebo nářadí byly z hlediska ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, vybaveny, upraveny nebo udržovány tak, aby odpovídaly ergonomickému požadavku,

c)  nedodrží stanovený postup při zjišťování rizikového faktoru pracovních podmínek, hodnocení jeho zdravotního rizika nebo expozice zaměstnance rizikovému faktoru,

d)  nepřijme k omezení působení rizikového faktoru stanovené minimální opatření k ochraně zdraví při práci,

e)  neprovede stanovené měření rizikového faktoru,

f)   nesplní povinnost zjistit nebo kontrolovat hodnotu rizikového faktoru,

g)  nezabezpečí, aby rizikový faktor byl odstraněn nebo alespoň omezen na nejmenší rozumně dosažitelnou míru,

h)  nezjistí příčinu překročení hygienického limitu rizikového faktoru,

i)   neinformuje zaměstnance o tom, že výskyt biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 nelze odstranit nebo překročení hodnoty rizikového faktoru nelze snížit pod stanovenou nejvyšší přípustnou hodnotu,

j)   nevyřadí zdroj rizikového faktoru z provozu nebo nezastaví práci, není-li možné zajistit ochranu zdraví zaměstnance,

k)  nezajistí, aby práce s azbestem, s chemickým karcinogenem nebo biologickým činitelem nebo pracovní proces s rizikem chemické karcinogenity byla vykonávána v kontrolovaném pásmu,

l)   kontrolované pásmo neoznačí nebo nezajistí tak, aby do něj nevstupoval zaměstnanec, který v něm nevykonává práci, opravu, údržbu, zkoušku, revizi, kontrolu, dozor nebo další práci potřebnou k ochraně zdraví,

m) nevede evidenci o kontrolovaném pásmu nebo zaměstnanci, který do kontrolovaného pásma vstupuje nebo v něm koná práci,

n)  poruší zákaz výkonu stanovené práce nebo nezajistí dodržení zákazu práce nebo činnosti v kontrolovaném pásmu,

o)  nevyhradí zvláštní prostor pro činnost, která je v kontrolovaném pásmu zakázána, nebo

p)  jako zhotovitel stavby nedoloží dokumentaci o riziku vznikajícím při zvoleném pracovním nebo technologickém postupu nebo jako jiná osoba nedoloží informaci o okolnostech, které by mohly při činnosti na staveništi vést k ohrožení života nebo poškození zdraví.

(4) Fyzická, právnickáPrávnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci

a)  nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj,

b)  nesplní povinnost pravidelně kontrolovat úroveň rizikového faktoru pracovních podmínek,

c)  nesplní povinnost dodržet stanovenou metodu nebo způsob zjištění nebo hodnocení rizikového faktoru,

d)  nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém opatření k minimalizaci rizika,

e)  nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být zařazena do kategorie nižší,

f)   nesplní povinnost přizpůsobit přijaté opatření k minimalizaci rizika změněné skutečnosti,

g)  nesplní povinnost kontrolovat dodržování opatření k minimalizaci rizika,

h)  neudržuje osobní ochranný pracovní prostředek v použivatelném stavu,

i)   neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,

j)   neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku,

k)  nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj,

l)   nesplní povinnost v souvislosti s výskytem nemoci z povolání,

m) nezajistí ochranu zdraví fyzické osoby zdržující se s jejím vědomím na jeho pracovišti před rizikem pro ochranu zdraví,

n)  připustí, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práci, jejíž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti,

o)  neinformuje zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,

p)  nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který má platný zdravotní průkaz nebo se podrobil zvláštnímu očkování anebo má doklad o odolnosti vůči nákaze,

q)  nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit,

r)   neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo vyšetření nebo stanovenému očkování,

s)  nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, svému zaměstnanci nebo zaměstnanci agentury práce, který byl dočasně k zaměstnavateli přidělen, informaci nebo pokyn o ochraně zdraví nebo nezabezpečí, aby zaměstnanec jiného zaměstnavatele obdržel informaci nebo pokyn o ochraně zdraví, anebo neinformuje zaměstnankyni o expozici rizikovému faktoru nebo potřebném opatření k ochraně jejího zdraví nebo zdraví jejího dítěte,

t)   nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovní podmínky, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, školení svého zaměstnance o riziku plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže,

u)  nevede dokumentaci o informaci, pokynu nebo školení,

v)  nezajistí dodržení zákazu kouření na pracovišti,

w)  neuzavře dohodu ke koordinaci provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců více zaměstnavatelů nebo jako dohodou pověřený zaměstnavatel nekoordinuje provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,

 osoba jako zaměstnavatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci

a)  nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj,

b)  nesplní povinnost pravidelně kontrolovat úroveň rizikového faktoru pracovních podmínek,

c)  nesplní povinnost dodržet stanovenou metodu nebo způsob zjištění nebo hodnocení rizikového faktoru,

d)  nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém opatření k minimalizaci rizika,

e)  nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být zařazena do kategorie nižší,

f)   nesplní povinnost přizpůsobit přijaté opatření k minimalizaci rizika změněné skutečnosti,

g)  nesplní povinnost kontrolovat dodržování opatření k minimalizaci rizika,

h)  neudržuje osobní ochranný pracovní prostředek v použivatelném stavu,

i)   neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,

j)   neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku,

k)  nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj,

l)   nesplní povinnost v souvislosti s výskytem nemoci z povolání,

m) nezajistí ochranu zdraví fyzické osoby zdržující se s jejím vědomím na jeho pracovišti před rizikem pro ochranu zdraví,

n)  připustí, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práci, jejíž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti,

o)  neinformuje zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,

p)  nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který má platný zdravotní průkaz nebo se podrobil zvláštnímu očkování anebo má doklad o odolnosti vůči nákaze,

q)  nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit,

r)   neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo vyšetření nebo stanovenému očkování,

s)  nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, svému zaměstnanci nebo zaměstnanci agentury práce, který byl dočasně k zaměstnavateli přidělen, informaci nebo pokyn o ochraně zdraví nebo nezabezpečí, aby zaměstnanec jiného zaměstnavatele obdržel informaci nebo pokyn o ochraně zdraví, anebo neinformuje zaměstnankyni o expozici rizikovému faktoru nebo potřebném opatření k ochraně jejího zdraví nebo zdraví jejího dítěte,

t)   nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovní podmínky, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, školení svého zaměstnance o riziku plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže,

u)  nevede dokumentaci o informaci, pokynu nebo školení,

v)  nezajistí dodržení zákazu kouření na pracovišti,

w)  neuzavře dohodu ke koordinaci provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců více zaměstnavatelů nebo jako dohodou pověřený zaměstnavatel nekoordinuje provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,

x)  zaměstná zaměstnankyni, těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, nebo zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu prací nebo na pracovišti, které jsou těmto zaměstnankyním zakázané,

y)  zaměstná mladistvého zaměstnance prací nebo na pracovišti, které jsou zakázané mladistvým zaměstnancům, nebo nedodrží podmínku, za níž může mladistvý zaměstnanec výjimečně tuto práci konat z důvodu přípravy na povolání, nebo

z)  nevede seznam mladistvých zaměstnanců.

(5) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba jako uživatel, k němuž je dočasně přidělen zaměstnanec agentury práce, nebo zaměstnavatel, k němuž je vyslán zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí tomuto zaměstnanci ochranu zdraví při práci před rizikem plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže, ačkoli k tomu má povinnost podle zákoníku práce.

(6) Fyzická nebo podnikajícíPodnikající fyzická osoba, která provádí činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy 84), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepřijme s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb přiměřené opatření k ochraně zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 84).

(7) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu se zákonem o specifických zdravotních službách 61)

a)  neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,

b)  nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání,

c)  neuzavře novou nebo nedoplní dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb při změně zařazení práce do kategorie nebo změně činnosti o pracovnělékařské služby, které dosud nepožadoval,

d)  při zařazení zaměstnance k práci nepostupuje podle závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, nebo

e)  neodešle zaměstnance, který o to požádal, na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.

(8) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesdělí zaměstnavateli údaj podle § 39 odst. 3, nedodrží podmínky pro odběr biologického materiálu, nebo

b)  nesplní povinnost podle § 82 odst. 4.

(9) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 3 písm. d), e), f), g), h), j), k), l), n) nebo p), odstavce 4 písm. a), b), n), x) nebo y) nebo odstavce 5,

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a)  3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 3 písm. d), e), f), g), h), j), k), l), n) nebo p), odstavce 4 písm. a), b), n), x) nebo y) nebo odstavce 5,

b)  2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r) nebo odstavce 6,

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2, odstavce 3 písm. c), m) nebo o), odstavce 4 písm. g), odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a),

d)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. g), odstavce 4 písm. w) nebo odstavce 8 písm. b),

e)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo k), odstavce 3 písm. i), odstavce 4 písm. c), d), o), q), s), t), u) nebo v),

f)   50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 4 písm. z).

 

§ 92i PřestupkySprávní delikty na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

PřestupkySprávní delikty na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými

látkami a chemickými směsmi

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí poruší povinnost podle § 44a odst. 2, nebo

b)  poruší zákaz nabízet, darovat, prodávat, dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečnou chemickou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 3, 4 nebo 4.5,

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  poruší zákaz prodávat nebezpečnou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 5,

bc)  v rozporu s § 44a odst. 6 nezabezpečí nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí fyzickou osobou odborně způsobilou nebo zaškolenou fyzickou osobou,

cd)  v rozporu s § 44a odst. 6 nevede nebo neuchovává záznam o školení nebo opakovaném proškolení,

de)  nesplní povinnost podle § 44a odst. 7,

e)f)   při skladování nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi nesplní povinnost podle § 44a odst. 8, nebo

f) g)  nesplní povinnost při evidenci nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi podle § 44a odst. 9.

(32) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 21 písm. bc),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce f2 písm. a) nebo e),

d)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 21 písm. de),

e)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 21 písm. fg),

f)   20 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 21 písm. cd).

 

§ 92j PřestupkySprávní delikty na úseku provozu zdravotnických zařízení

PřestupkySprávní delikty na úseku provozu zdravotnických zařízení

a zařízení sociálních služeb

 

(1) Osoba poskytující péči se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  při výskytu infekce spojené se zdravotní péčí nebo podezření na její výskyt nesplní povinnost podle § 16 odst. 1,

b)  nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 2 nebo § 62 odst. 1 nebo 2,

c)  nedodrží hygienický požadavek pro příjem nebo ošetřování fyzické osoby, zásobování vodou, úklid, výkon nebo kontrolu dezinfekce, sterilizace nebo vyššího stupně dezinfekce nebo použije jiný způsob sterilizace bez povolení podle § 17 odst. 5,

d)  v rozporu s § 17 odst. 5 nevede evidenci o sterilizaci,

e)  nesplní povinnost podle § 62 odst. 3, nebo

f)   nesplní povinnost podle § 75a odst. 4.

(2) Osoba poskytující péči nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující prádelnu, ve které se pere zdravotnické prádlo, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nedodrží hygienický požadavek podle § 18 odst. 1 nebo postupuje v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. o).

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c),

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2,

c)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d),

d)  50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e).

 

§ 92k PřestupkySprávní delikty

PřestupkySprávní delikty na úseku předcházení vzniku a šíření

infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení

zdraví

 

(1) Poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel sociálních služeb se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 75b odst. 1.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  jako poskytovatel určený podle § 46 odst. 5, § 53 odst. 4, § 67 odst. 12, § 70 odst. 2 nebo 4 nebo § 100f neprovede opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,

b)  v rozporu s § 15 odst. 3 neposkytne součinnost při provádění prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí,

c)  nesplní povinnost podle § 45,

d)  v rozporu s § 47a odst. 4 nesplní oznamovací povinnost,

e)  provede očkování v rozporu s § 47 nebo § 47a,

f)   neposkytne informaci podle § 51 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo nesplní povinnost podle § 54 odst. 1 nebo 2,

g)  nesplní povinnost podle § 74, nebo

h)  provádí laboratorní vyšetřování na virus lidského imunodeficitu bez povolení vydaného podle § 72 odst. 1.

(3) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neprovede opatření nařízené podle § 80 odst. 1 písm. h) nebo y) nebo § 82 odst. 2 písm. l).

(4) Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50 se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad.

(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedenáZařízení uvedené v § 46 odst. 44, do kterého je umístěna fyzická osoba, která nedovršila patnáctý rok svého věku, nebo jemuž je taková fyzická osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí soudu, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 46 odst. 1 až 3 nezajistí, aby se fyzická osoba umístěná do zařízení uvedeného v § 46 odst. 4 podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace).

"(6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  se nepodrobí stanovenému pravidelnému nebo mimořádnému očkování nebo se před zařazením na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění nepodrobí stanovenému zvláštnímu očkování,

b)  jako zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo tato fyzická osoba, které byla nezletilá fyzická osoba svěřena rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu do pěstounské péče nebo do výchovy, nezajistí, aby se tato nezletilá fyzická osoba podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou osobu, u níž bylau níž nebyla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace), podrobila stanovenému pravidelnému očkování.

c)  se v rozporu s § 70 nepodrobí léčení infekčního onemocnění,

d)  neumožní pověřenému zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví v mimořádných případech vstup do obydlí ke zjištění, zda nehrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců nebo dalších živočichů, ke zjištění ohniska nákazy nebo k nařízení, provedení anebo kontrole protiepidemického opatření, nebo

e)  nesplní povinnost stanovenou k ochraně veřejného zdraví podle § 53.

(7(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a) nebo c) nebo odstavce 3,

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. e), g) nebo h), odstavce 4 nebo 5,

c)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), d) nebo f),).

d)  10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.".

 

§ 92l PřestupkySprávní delikty na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace

PřestupkySprávní delikty na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní při provádění ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace povinnost podle § 56,

b)  v rozporu s § 57 odst. 1 neprovede běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci, nebo

c)  neprovede speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci nařízenou podle § 61 odst. 2 nebo nedodrží podmínku provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizaci stanovenou podle § 61 odst. 4.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je oprávněna provádět speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí výkon této činnosti fyzickou osobou splňující požadavky podle § 58 odst. 1, 2 nebo 3,

b)  nezajistí řízení nebo dohled nad výkonem speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace podle § 58 odst. 2 nebo 4,

c)  nesplní povinnost podle § 61 odst. 1,

d)  nedodrží podmínku uloženou podle § 61 odst. 4, nebo

e)  nepodá oznámení podle § 61 odst. 3.

(3) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 57 odst. 2 se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 57 odst. 2 nezajistí provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje kurs k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí obsah nebo rozsah kursu podle § 59.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. a), b) nebo d) nebo odstavce 3,

b)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 2 písm. c) nebo e) nebo odstavce 4.

 

§ 92m PřestupkySprávní delikty na úseku provozních řádů

PřestupkySprávní delikty na úseku provozních řádů

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vykonává činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona vypracovat provozní řád nebo jeho změnu, bez takového provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,

b)  neseznámí zaměstnance nebo další osobu, která pracuje na jejím pracovišti, s provozním řádem,

c)  nezajistí dodržení provozního řádu,

d)  neprovede úpravu provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j), nebo

e)  nesplní povinnost odstranit závadu v dodržování provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 92n PřestupkySprávní delikty na úseku zajištění plnění oprávnění

PřestupkySprávní delikty na úseku zajištění plnění oprávnění

orgánu ochrany veřejného zdraví

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní povinnost podle právního předpisu krajské hygienické stanice vydaného podle § 85,

b)  nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události,

c)  poruší dočasný zákaz používání výrobku uložený podle § 80 odst. 5 nebo nedodrží dočasné pozastavení nebo omezení zvláštního opatření nebo jiného přímo použitelného předpisu Evropské unie podle § 80 odst. 7,

d)  postupuje v rozporu s rozhodnutím vydaným podle § 84 odst. 1 písm. l),

e)  v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. y) pokračuje v protiprávním jednání, které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů,

f)   nezajistí zpracování hodnocení zdravotních rizik uložené podle § 84 odst. 1 písm. q),

g)  nesplní povinnost pozastavit výkon činnosti uloženou podle § 84 odst. 1 písm. b) nebo obnoví činnost, která byla pozastavena, zakázána nebo omezena v rozporu s § 84 odst. 2,

h)  nesplní povinnost okamžitého uzavření provozovny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. r) nebo otevře provozovnu v rozporu s § 84 odst. 3,

i)   v rozporu s § 62a nesdělí okolnost důležitou v zájmu epidemiologického šetření,

j)   se nepodrobí opatření uloženému podle § 82 odst. 2 písm. l), nebo

k)  neumožní zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví nebo přizvané fyzické osobě realizaci oprávnění podle § 51 odst. 1 písm. c) nebo § 88 odst. 6, 7 nebo 8.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba(2) Osoba, která má ve vlastnictví, správě nebo užívání prostor, zařízení nebo pozemek, na nichž má být prováděno ochranné opatření podle § 68 odst. 1, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v nezbytném rozsahu neposkytne příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví součinnost při organizování nebo provádění ochranného opatření.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), g), h), i) nebo j),

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f),

c)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. k) nebo odstavce 2.

 

§ 93 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Přestupky 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává krajská hygienická stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra projednává přestupkysprávní delikty podle své působnosti stanovené v § 83.

(25) Proti právnické osobě nelze zahájit řízení u orgánu příslušného podle předchozího odstavce ani uložit pokutu či jinou sankci, bylo-li již ve vztahu k témuž jednání či opomenutí zahájeno řízení u jiného správního orgánu anebo za ně uložena pokuta či jiná sankce.

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Pokuty vybírá orgán, který je uložil; vymáhá je celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

§ 94 Použití správního řádu a účastníci řízení

Použití správního řádu a účastníci řízení

 

(1) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu 56a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

(2) Účastníkem řízení podle § 4 odst. 3, § 5 odst. 5 a 9, § 6c odst. 1 písm. g), § 6e, § 14, § 15 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a, § 31 odst. 1 a 3 a § 72 odst. 1 je pouze žadatel. Účastníkem řízení podle § 37 odst. 2, 5 a 6, § 39 odst. 2 a § 82 odst. 2 písm. c) až f) a n) je pouze zaměstnavatel. Účastníkem řízení před orgánem ochrany veřejného zdraví o uložení nápravného opatření (§ 84), je pouze osoba, které) nebo pokuty v případě porušení právní povinnosti uložené nebo stanovené k ochraně veřejného zdraví tímto nebo zvláštním zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo rozhodnutím, popřípadě opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví na základě tohoto nebo zvláštního zákona anebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, fyzickou osobou, která je podnikatelem nebo právnickou osobou, je pouze osoba, které tuto povinnost stanoví zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo je jí uložena na základě zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IV

ČÁST ČTVRTÁ

§ 112

zrušeno zákonem č. 375/2011 Sb.

 

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o přestupcích

§ 113

zrušeno zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 151/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 1 písm. b) se za slovo "opatření" vkládají slova "stanovené nebo" a slova "nebo znečistí ovzduší škodlivinami nad stanovenou přípustnou mez" se zrušují.

2. V § 29 odst. 1 písm. d) se slova "poživatin nebo" zrušují.

3. V § 29 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až ch) se označují jako písmena e) až h).

4. V § 29 odst. 1 písm. f) se slovo "jedy" zrušuje.

5. V § 29 odst. 1 písm. f) se slova "anebo poruší povinnost k ochraně zdraví před ionizujícím zářením" zrušují.

6. V § 29 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,".

7. V § 29 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i), j) a k), která znějí:

"i)  poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k ochraně zdraví před neionizujícím zářením,

j)   poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené pro provoz koupaliště ve volné přírodě, umělého koupaliště nebo sauny,

k)  poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené pro pořádání zotavovací akce, jiné podobné akce pro děti nebo školy v přírodě.".

8. V § 29 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.".

9. V § 86 písmeno c) zní:

"c) orgány ochrany veřejného zdraví přestupky na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. a), b), d), f), g) a i) až k).".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

 

 

 

____________________________________________________________

1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství.

Rozhodnutí Komise 2000/96/ES ze dne 22. prosince 1999 o přenosných nemocích, které musí být postupně podchyceny sítí Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.

Rozhodnutí Komise 2002/253/ES ze dne 19. března 2002, kterou se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES.

Rozhodnutí Komise ES 2003/534/ES ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí č. 2119/98/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o přenosné nemoci uvedené v těchto rozhodnutích, a kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, pokud jde o definice případů pro přenosné nemoci.

Rozhodnutí Komise 2003/542/ES ze dne 17. července 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o fungování specializovaných sítí epidemiologického dozoru.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.

Rozhodnutí Komise 2007/875/ES ze dne 18. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES a rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o přenosné nemoci uvedené v těchto rozhodnutích.

Rozhodnutí Komise 2008/426/ES ze dne 28. dubna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci.

Rozhodnutí Komise 2009/177/ES ze dne 31. října 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy.

Rozhodnutí Komise 2009/363/ES ze dne 30. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES.

Rozhodnutí Komise 2009/539/ES ze dne 10. července 2009, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES, o přenosných nemocích, které musí být postupně podchyceny sítí Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES.

Rozhodnutí Komise 2009/540/ES ze dne 10. července 2009, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, pokud jde o definice případů pro hlášení chřipky A(H1N1) do sítě Společenství.

Rozhodnutí Komise 2009/547/ES ze dne 10. července 2009, kterým se mění rozhodnutí 2000/57/ES o systému včasného varování a reakce pro účely prevence a kontroly přenosných nemocí podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES.

Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU.

Rozhodnutí Komise 2009/312/ES ze dne 2. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o specializované sítě dozoru nad přenosnými nemocemi.

2)       Zákoník práce.

          Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

4a)     Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4b)     Například zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4c)     § 2 písm. p) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb.

5)       Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

6)       Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6a)     Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

8)       Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

8a)     Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8b)     Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

9)       § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

10)     § 7 odst. 6 a § 141 zákona č. 561/2004 Sb.

10a)   Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

11)     Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

12)     Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

13)     § 51 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

14)     § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

15)     Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

16)     § 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

17)     Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 45 a 46 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

17a)   Vyhláška č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

18)     Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19a)   Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

20)      Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21)     Zákon č. 76/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23)     Například zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

26a)   Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb.

27)     § 4 odst. 1 písm. f) bod 6 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.

27a)   Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).

27b)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.

29a)   § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

31)     Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

32)     Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

32a)   Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

32b)   Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

33)     § 120 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

33a)   Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

33b)   Zákoník práce.

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

33d)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. března 2003, kterou se mění směrnice Rady 83/477/EHS o ochraně pracovníků před riziky vystavení azbestu při práci.

35a)   Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

35f)    § 98 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

35g)   § 82 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

35h)   Položka 22 Sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

36)     § 2 odst. 3 písm. d) zákona č. 79/1997 Sb.

36a)   Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

37)     Například zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

37a)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

37b)    § 49 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

37c)   Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

38)     § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39)     Příloha č. 5 část A vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

40)     Příloha č. 2 vyhlášky č. 77/1981 Sb.

41)     Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

42)     Například zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

43)     Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

43b)   Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

43c)   Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

43d)   Článek 12 směrnice 76/768/EHS.

45)     Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.

46)     § 29 písm. a) až f), h) až j) a písm. n) a o) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.