Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 257/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.12.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201712. 2016 do 31. 1230. 6. 2017)

257/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. července 2016

o spotřebitelském úvěru

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 35 Odpovědnost zastoupeného za přestupeksprávní delikt vázaného zástupce

Odpovědnost zastoupeného za přestupeksprávní delikt vázaného zástupce

 

Za přestupeksprávní delikt spáchaný při výkonu činnosti vázaného zástupce, s výjimkou přestupkůsprávních deliktů podle § 150, odpovídá zastoupený, jestliže k naplnění znaků přestupkusprávního deliktu došlo jednáním vázaného zástupce, které se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za přestupeksprávní delikt přičítá zastoupenému.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 45 Odpovědnost zastoupeného za přestupeksprávní delikt zprostředkovatele

Odpovědnost zastoupeného za přestupeksprávní delikt zprostředkovatele

vázaného spotřebitelského úvěru

 

Za přestupeksprávní delikt spáchaný při výkonu činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, s výjimkou přestupkůsprávních deliktů podle § 151, odpovídá zastoupený, jehož vázaný spotřebitelský úvěr je zprostředkováván, jestliže k naplnění znaků přestupkusprávního deliktu došlo jednáním zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, které se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za přestupeksprávní delikt přičítá zastoupenému.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA II - DOHLED NAD ČINNOSTÍ ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

DOHLED NAD ČINNOSTÍ ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

NA BYDLENÍ NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

 

§ 138 Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem

Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovávajícím

spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice

 

(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 3 odst. 2 písm. b), § 48 odst. 1 a 3, § 75 až 85, § 90 až 94, § 95 odst. 2 a § 133 a 134 zahraničním zprostředkovatelem, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice prostřednictvím pobočky, vykonává Česká národní banka.

(2) V případě, že zahraniční zprostředkovatel podle odstavce 1 neplní své povinnosti uvedené v odstavci 1, Česká národní banka jej na tuto skutečnost upozorní a požádá jej o zjednání nápravy. Nezjedná-li tento zahraniční zprostředkovatel nápravu, může mu Česká národní banka uložit opatření k nápravě. O uloženém opatření informuje Česká národní banka příslušný orgán dohledu zahraničního zprostředkovatele.

(3) Jestliže opatření přijatá podle odstavce 2 nevedla k nápravě, Česká národní banka po informování příslušného orgánu dohledu zahraničního zprostředkovatele může uložit další opatření k nápravě nebo pokutu za přestupeksprávní delikt podle § 152 odst. 1, § 153 odst. 1 nebo § 155 odst. 1. Přijatá opatření oznámí Česká národní banka bez zbytečného odkladu Evropské komisi.

(4) V případě, že Česká národní banka zjistí, že zahraniční zprostředkovatel, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice jinak než prostřednictvím pobočky, porušil povinnost uloženou tímto zákonem na základě práva Evropské unie takovému zprostředkovateli, nebo v případě, že Česká národní banka zjistí, že zahraniční zprostředkovatel, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice prostřednictvím pobočky, porušil povinnost stanovenou takovému zprostředkovateli na základě práva Evropské unie jinou než uvedenou v odstavci 1, Česká národní banka tuto skutečnost oznámí orgánu dohledu domovského státu.

(5) V případě, že příslušný orgán domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele nepřijme do jednoho měsíce od obdržení upozornění podle odstavce 4 žádná opatření, nebo v případě, že zahraniční zprostředkovatel podle odstavce 4 přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy spotřebitelů v České republice, Česká národní banka

a)  oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu a poté uloží opatření k nápravě nebo pokutu za přestupeksprávní delikt podle § 152 odst. 1, § 153 odst. 1 nebo § 155 odst. 1 a informuje o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu Evropskou Komisi a Evropský orgán pro bankovnictví, nebo

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST XI - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST JEDENÁCTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

*HLAVA I - SPRÁVNÍ DELIKTY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 147 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 148 PřestupkySprávní delikty nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

PřestupkySprávní delikty nebankovního poskytovatele

spotřebitelského úvěru

 

(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní některý z požadavků na kapitál podle § 14 odst. 1,

b)  nesplní některý z požadavků na výkon činnosti podle § 15, nebo

c)  neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1, nebo k oznámení změny svých údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) a c),

b)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b).

 

§ 149 PřestupkySprávní delikty samostatného zprostředkovatele

PřestupkySprávní delikty samostatného zprostředkovatele

 

(1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 23 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,

b)  v rozporu s § 23 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,

c)  v rozporu s § 23 odst. 3 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla kontroly činnosti osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost,

d)  upraví pravidla odměňování osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, v rozporu s § 23 odst. 4,

e)  v rozporu s § 24 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů,

f)   nesplní některou z povinností týkajících se systému vyřizování stížností podle § 25,

g)  jako zastoupený

1.    neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,

2.    neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3,

3.    v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

4.    uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného zástupce nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji, nebo

5.    neuchovává dokumenty podle § 31,

h)  neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1 nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji, nebo

i)   sjedná pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností samostatného zprostředkovatele v rozporu s § 21.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), písm. g) bodů 3 až 5 a písm. h),

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) a písm. g) bodů 1 a 2,

c)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d), i).

 

§ 150 PřestupkySprávní delikty vázaného zástupce

PřestupkySprávní delikty vázaného zástupce

 

(1) Vázaný zástupce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 2, nebo

b)  v rozporu s § 34 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 151 PřestupkySprávní delikty zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

PřestupkySprávní delikty zprostředkovatele vázaného

spotřebitelského úvěru

 

(1) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 2, nebo

b)  v rozporu s § 44 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 152 PřestupkySprávní delikty zahraničního zprostředkovatele

PřestupkySprávní delikty zahraničního zprostředkovatele

 

(1) Zahraniční zprostředkovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 47 odst. 2 dříve než po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance,

b)  v rozporu s § 48 odst. 1 nebo 2 provozuje svoji činnost v České republice prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti, nebo

c)  v rozporu s § 48 odst. 3 zprostředkovává v České republice spotřebitelský úvěr nabízený osobami, které nejsou na území České republice tento spotřebitelský úvěr oprávněny poskytovat.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b),

c)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c).

 

§ 153 PřestupkySprávní delikty osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr

PřestupkySprávní delikty osoby oprávněné poskytovat nebo

zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

 

(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správní deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 75 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí,

b)  v rozporu s § 76 odst. 1 nejedná čestně, transparentně nebo nezohledňuje práva a zájmy spotřebitele,

c)  v rozporu s § 76 odst. 2 nejedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru nebo v případě vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru tak, aby byla zřejmá osoba zastoupeného,

d)  komunikuje se spotřebitelem způsobem, který je v rozporu s § 77,

e)  neuchovává dokumenty a záznamy podle § 78,

f)   přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 79,

g)  používá pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma, nebo překlady do jiného jazyka v rozporu s § 81,

h)  v rozporu s § 82 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost,

i)   v rozporu s § 82 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou,

j)   v rozporu s § 83 odst. 1 žádá úhradu odměny nebo jiné platby, na které mu nevzniklo právo, před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru,

k)  nevydá spotřebiteli ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru podle § 83 odst. 2,

l)   v rozporu s § 84 odst. 1

1.    nezveřejní nebo spotřebiteli nesdělí, jaké informace a doklady pro jejich ověření musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti nebo poskytnutí rady ohledně výběru pro spotřebitele vhodného produktu spotřebitelského úvěru a dobu pro jejich poskytnutí, nebo

2.    žádá po spotřebiteli informace, které nejsou přiměřené a nezbytné,

m) v rozporu s § 84 odst. 3 neupozorní spotřebitele na to, že mu spotřebitelský úvěr neposkytne, pokud mu spotřebitel nesdělí úplné a pravdivé informace,

n)  poskytne radu v rozporu s § 85 odst. 1,

o)  v rozporu s § 85 odst. 2 nesdělí spotřebiteli počet produktů spotřebitelského úvěru, které jsou předmětem výběru,

p)  neposkytne spotřebiteli záznam o radě podle § 85 odst. 3,

q)  v rozporu s § 90 odst. 1 požaduje po spotřebiteli úplatu za poskytnutí informací,

r)   v rozporu s § 90 odst. 2 neposkytne spotřebiteli informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat,

s)  nezajistí, aby jeho reklama obsahovala údaje podle § 91, nebo

t)   nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí nebo vysvětlení předsmluvních informací podle § 94 až 100.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), e), l), m), o), p),

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d), f), g), h), i), j), k), n), s), t),

c)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), q), r).

 

§ 154 PřestupkySprávní delikty osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr

PřestupkySprávní delikty osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr

 

(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 8 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,

b)  v rozporu s § 8 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti,

c)  pokud není nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, v rozporu s § 8 odst. 3

1.    nezavede nebo neuplatňuje pravidla odměňování nebo pravidla kontroly osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, nebo

2.    nezavede nebo neuplatňuje pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

d)  jako zastoupený

1.    neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,

2.    neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3,

3.    v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

4.    uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného zástupce podle § 30, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

5.    neuchovává dokumenty podle § 31,

6.    neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 1,

7.    neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 3,

8.    v rozporu s § 40 odst. 1 oznámí České národní bance zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, která nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

9.    uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle § 40, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

10.  neuchovává dokumenty podle § 41, nebo

11.  neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů podle § 59 odst. 1 nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

e)  poskytne spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1,

f)   použije údaje získané z databáze v rozporu s § 88 odst. 2,

g)  neinformuje spotřebitele o svém záměru vyhledávat v databázi podle § 88 odst. 3,

h)  neinformuje spotřebitele o důvodech odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr podle § 89,

i)   nezpřístupní informace podle § 92,

j)   nesplní některou z průběžných informačních povinností podle § 101 až 103,

k)  uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru v rozporu s § 104,

l)   v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

m) v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,

n)  nezajistí, aby smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovala informace podle § 106 až 109,

o)  neuzavře se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení podle § 111,

p)  v rozporu s § 112 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru,

q)  zajistí spotřebitelský úvěr na bydlení v rozporu s § 112 odst. 2 nebo nevrátí spotřebiteli směnku podle § 112 odst. 2,

r)   zajistí spotřebitelský úvěr v rozporu s § 113,

s)  použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 114,

t)   váže uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba, nebo omezuje spotřebitele při výběru doplňkové služby v rozporu s § 115,

u)  neumožní spotřebiteli změnu měny podle § 116 odst. 1 nebo nezajistí jiné mechanismy k omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu podle § 116 odst. 2,

v)  neumožní spotřebiteli předčasné splacení spotřebitelského úvěru podle § 117 odst. 1,

w)  požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení spotřebitelského úvěru v rozporu s § 117 odst. 3 až 5, nebo

x)  neposkytne spotřebiteli informace podle § 117 odst. 6.

(2) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 118 odst. 1 a 2 neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy,

b)  požaduje po spotřebiteli plnění v rozporu s § 118 odst. 3,

c)  neinformuje třetí osobu o odstoupení spotřebitele od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle § 118 odst. 5,

d)  uplatní vůči spotřebiteli sankce za odstoupení od smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v rozporu s § 119 odst. 1,

e)  neumožní spotřebiteli vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou podle § 120 odst. 1,

f)   vypoví spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v rozporu s § 120 odst. 2,

g)  požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 122,

h)  vymáhá po spotřebiteli dluh v rozporu s § 123, nebo

i)   zesplatní spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 124.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d) bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 a 11, písm. h) a odstavce 2 písm. c),

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) bodu 1, písm. f), g), i), j), m), u),

c)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) bodu 2, písm. e), k), l), n), o), p), q), r), s), t), v), w), x) a odstavce 2 písm. a), b), d), e), f), g), h), i).

 

§ 155 PřestupkySprávní delikty osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

PřestupkySprávní delikty osoby oprávněné zprostředkovávat

spotřebitelský úvěr

 

(1) Ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  přijme odměnu od poskytovatele v rozporu s § 80,

b)  neposkytne spotřebiteli některou z informací podle § 93 odst. 1 nebo 3,

c)  nesdělí poskytovateli výši své odměny podle § 93 odst. 2,

d)  v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

e)  v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,

f)   uzavře smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru v rozporu s § 125,

g)  v rozporu s § 126 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

h)  požaduje po spotřebiteli zaplacení odměny před datem její splatnosti, které je uvedeno ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

i)   nezajistí, aby smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru obsahovala informace podle § 127,

j)   v rozporu s § 128 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

k)  použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 129,

l)   v rozporu s § 130 podmiňuje zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřením jiné smlouvy,

m) neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy podle § 131,

n)  požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 132, nebo

o)  přijme splátku dluhu nebo zprostředkuje výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru v rozporu s § 162.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), c),

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e),

c)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o).

 

§ 156 PřestupkySprávní delikty akreditované osoby

PřestupkySprávní delikty akreditované osoby

 

(1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace,

b)  uvede nepravdivé, zavádějící nebo neúplné údaje v žádosti o prodloužení akreditace, nebo k ní přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

c)  neinformuje Českou národní banku o změně údajů podle § 66,

d)  postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 69 odst. 1 až 3,

e)  neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle § 69 odst. 4,

f)   nevydá osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 70, nebo

g)  neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek podle § 71.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), f),

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d), g),

c)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a).

 

§ 157 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

b)  jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

c)  jako žadatel o akreditaci uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

d)  v rozporu s § 7 neoprávněně poskytuje spotřebitelský úvěr,

e)  v rozporu s § 16 neoprávněně zprostředkovává spotřebitelský úvěr, nebo

f)   neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost podle § 135 odst. 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 145 odst. 1, 2, 3.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f) a odstavce 2,

b)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),

c)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d) a e).

 

*HLAVA II - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 158 - § 159

 

Přestupky(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

(2) Před zahájením řízení o správním deliktu Česká národní banka předběžně posoudí čin, který zakládá podezření, že byl spáchán správní delikt. Dospěje-li Česká národní banka k závěru, že konkrétní skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán správní delikt a že jej spáchala určitá osoba, zahájí řízení o správním deliktu; od zahájení řízení však může upustit, jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování pachatele po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení o správním deliktu, bylo dosaženo. Nezahájí-li Česká národní banka řízení o správním deliktu, odloží věc usnesením, které se pouze poznamená do spisu a neoznamuje se.

(3) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

 

§ 159

 

(1(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(26) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

a)  bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

b)  ohrozilo stabilitu finančního trhu,

c)  ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo

d)  způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

(37) Rozhodnutí podle odstavce 15 nebo 26 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.