Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 257/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.7.2012.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2017)

257/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 29. června 2001

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

a informačních služeb (knihovní zákon)

ve znění zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 341/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.. a zákona č. 183/2017142/2012 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Sankce

§ 19 Opatření k nápravěSankce

 

(1) Zjistí-li ministerstvo, že provozovatel knihovny porušil povinnost podle § 7 odst. 1, § 14 odst. 5, § 16 odst. 1 až 4 nebo některou z povinností podle § 18, uloží mu, aby zjištěné nedostatky odstranil a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(2) Pokud provozovatel knihovny v této lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, uloží mu ministerstvo pokutu ve výši od 5 000 Kč do 200 000 Kč.

 

§ 20

Přestupky

 

(1) Provozovatel 

Ministerstvo uloží pokutu ve výši od 25 000 Kč do 500 000 Kč provozovateli knihovny se dopustí přestupku tím, že

a)  poruší, pokud porušil povinnost podle § 14 odst. 2 nebo 3,

b)  nedodrží postup při vyřazování knihovních dokumentů podle § 17 odst. 2 nebo 3,

c)  poruší anebo povinnost podle § 17 odst. 5, nebo

d)  neodstraní zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě podle § 19.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu

a)  od 5 000 Kč do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), nebo

b)  od 25 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c).

(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.

 

§ 21

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

(1) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k rozsahu a závažnosti protiprávního jednání a následkům porušení povinnosti.

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo o porušení povinnosti dozvědělo, nejdéle však do 3 let od porušení povinnosti, a jde-li o pokračující porušování téže povinnosti, nejpozději do 3 let od doby, kdy porušování povinnosti ještě trvalo.

(3) Pokutu lze uložit nejpozději do 5 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo nebo kdy porušování této povinnosti skončilo.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.

(5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

(6) Proti rozhodnutí o uložení pokuty je přípustný opravný prostředek u soudu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.