Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 256/2004 Sb., znění platná od 13.8.2017 a od 1.7.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 13. 81. 7. 2017 do 2. 1. 201812. 8. 2017)

256/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. dubna 2004

o podnikání na kapitálovém trhu

ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb.,

zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb.,

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb.,

zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb.,.

zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství 2) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku investičních cenných papírů.

(2) Tento zákon zapracovává též příslušné předpisy Evropské unie upravující závěrečné vyrovnání 24) a upravuje právní režim závěrečného vyrovnání.

(3) Tento zákon dále upravuje působnost České národní banky a Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") a přestupky v návaznosti na

a)  přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ratingové agentury 49),

b)  přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání 42),

c)  přímo použitelný předpis Evropské unie upravující OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů 43),

d)  přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky 50),) a

e)  přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů 51).

f)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zneužívání trhu 52) a

g)  přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití 61).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7b

Povolovací řízení ve vztahu k řešení krize

 

(1) Česká národní banka může z moci úřední udělit povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry překlenovací instituci podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu na časově omezenou dobu, přestoženesplňuje-li tato instituce nesplňuje některou z podmínekpodmínky pro udělení povolení podle § 6.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12i

Mechanismus k hlášení

 

(1) Obchodník s cennými papíry zavede, udržuje a uplatňuje postupy pro své pracovníky k internímu hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky 50) prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

(2) Česká národní banka zavede účinný mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích 2) prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu., přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky 50) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů 51) a informace o něm uveřejní na svých internetových stránkách; tento mechanismus zahrnuje alespoň

(2) Mechanismus k hlášení podle odstavce 1 zahrnuje alespoň

a)  postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení České národní bance a jejich vyhodnocování Českou národní bankou,

b)  ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se jedná o pracovníka obchodníka s cennými papíry, Česká národní banka a obchodník s cennými papíry zajistí ochranu alespoň před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení,

c)  ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na mechanismus k hlášení podle odstavce 1.postupy obchodníka s cennými papíry podle odstavce 1 včetně zajištění stejné míry ochrany, jako je vyžadována podle odstavce 2 písm. b) a c).

(4) Postupy interního hlášení podle odstavce 1 mohou být stanoveny na základě ujednání se sociálními partnery, prostřednictvím nebo s využitím komunikačních kanálů těchto partnerů, při zajištění stejné míry ochrany, jako je vyžadována podle odstavce 2 písm. b) a c).

 

§ 12j

Pohyblivá složka 

Obchodník s cennými papíry může ve stanovách upravit také pravomoc valné hromady

a)  stanovit ve smlouvě o výkonu funkce úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny u osob s rizikovým vlivem

 

(1) Výševyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky odměny nesmí přesáhnout u fyzické osobyžádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny, nebo skupiny fyzických osob, které obchodník s cennými papíry určí postupem podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 56) jako osobu nebo osoby, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil obchodníka s cennými papíry (dále jen "osoba s rizikovým vlivem"), výši pevné složky odměny, ledaže valná hromada obchodníka s cennými papíry rozhodne podle odstavce 2.

(2) Do působnosti valné hromady obchodníka s cennými papíry náleží rozhodnutí o tom, že výše pohyblivé složky odměny u osoby s rizikovým vlivem může být vyšší, nejvýše však ve výši dvojnásobku pevné složky odměny; valná hromada může rozhodnout pouze na základě odůvodněného návrhu předloženého valné hromadě v závislosti na právní formě a vnitřní struktuře představenstvem, b)  dát pokyn dozorčímu orgánu nebo správní radou nebo jednatelem, který obsahuje alespoň

a)  navrhovanou výši poměru pohyblivé složky odměny k pevné složce odměny v procentním vyjádření,

b)  důvody pro schválení navrhovaného rozhodnutí a uvedení počtu osob s rizikovým vlivem, na které se rozhodnutí použije, a uvedení funkce těchto osob,

c)  předpokládaný dopad rozhodnutí na dodržování požadavků na kapitál v objemu a struktuře podle tohoto zákona, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 57), rozhodnutí České národní banky nebo jiného příslušného orgánu.

(3) K rozhodnutí valné hromady podle odstavce 2 se vyžaduje souhlas

a)  alespoň 66 % většiny hlasů přítomných společníků za podmínky, že na valné hromadě jsou přítomni společníci, kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích práv v obchodníkovi s cennými papíry, nebo

b)  alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných společníkůradě, pokud nejsou přítomni společníci, kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích práv v obchodníkovi s cennými papíry.

(4) Osoby s rizikovým vlivem, jichž se vyšší schvaluje smlouvu o výkonu funkce, stanovit úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny podle odstavce 1 přímo týká, ani osoby jednající s nimi ve shodě, nesmějí vykonávat při rozhodování valné hromady podle odstavce 2 hlasovací práva.

(5) Zruší-li valná hromada rozhodnutí přijaté podle odstavce 2 nebo jej změní tak, že určí nižší výši poměru pohyblivé složky odměny k pevné složce odměny, uvede obchodník s cennými papíry odměňování osob s rizikovým vlivem do souladu s novým rozhodnutím valné hromady do prvního dne roku následujícího po roce, v němž bylo přijato toto rozhodnutí.

(6) Vzniklo-li právo na pohyblivou složku odměny podle předchozího rozhodnutí valné hromady, zaniká právo na její výplatu v rozsahu, v jakém pohyblivá složka odměny přesahuje výši pohyblivé složky vyplývající z nového rozhodnutí valné hromady, a to dnem nabytí účinnosti nového rozhodnutí valné hromady.

(7) Obchodník s cennými papíry neprodleně uvědomí Českou národní banku o svém doporučení společníkům i o navrhovaném vyšším maximálním poměru pevné a pohyblivé složky celkové odměny a jeho odůvodnění a na žádost České národní banky prokáže, že navrhovaný vyšší poměr není v rozporu s jeho povinnostmi podle tohoto zákona nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, s ohledem zejména na požadavky na kapitál.

(8) Obchodník s cennými papíry může pro účely výpočtu výše pohyblivé složky odměny uplatnit diskontní sazbu až do 25 % celkového objemu pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem za předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím nástrojů, z nichž lze práva uplatnit nejdříve za 5 letvyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 48 Organizační požadavky na organizátora regulovaného trhu

Organizační požadavky na organizátora regulovaného trhu

 

(1) Organizátor regulovaného trhu je povinen

a)  zavést postupy, které umožní odhalovat a řešit případné negativní dopady na činnost regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu,

b)  zavést postupy pro řízení rizik, kterým je vystaven; především zavést vhodná opatření k určení všech významných rizik pro jeho provoz a účinná opatření k omezení těchto rizik,

c)  zavést zásady a postupy pro zajištění řádného provozu jeho obchodních a jiných systémů, včetně přijetí účinných opatření pro případ narušení činnosti systému a mimořádných situací,

d)  zavést pravidla obchodování na regulovaném trhu, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů,

e)  zavést opatření umožňující řádné a včasné vypořádání provedených obchodů,

f)   zavést opatření zabraňující zneužívání trhu,

g)  udržovat vlastní kapitál alespoň ve výši odpovídající částce 730 000 EUR,

h)  mít k dispozici dostatečné finanční zdroje pro zajištění řádného fungování trhu s ohledem na povahu a rozsah obchodů uzavíraných na trhu a povahu a míru rizik, kterým je vystaven,

i)   zavést opatření pro soustavné sledování a sledovat, zda

1.  účastníci jím organizovaného regulovaného trhu dodržují pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh,

2.  investiční nástroje přijaté k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh splňují podmínky pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu stanovené tímto zákonem (§ 56) a pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, a podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu (§ 65),

3.  emitenti investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh plní informační povinnosti stanovené v § 57, 118, 119, 119a, 119b, 120 až 120c, 123 a 123§ 125 odst. 1 a 3,

4.  osoba, která následně požádala o přijetí investičníhofinančního nástroje na regulovaný trh bez souhlasu emitenta, plní informační povinnost podle 121b§ 56 odst. 8,

5.  nedochází k jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu 52),

j)   soustavně sledovat obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu včetně zrušení pokynů a vyhodnocovat, zda nedochází k porušování pravidel obchodování, vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu 52),využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IX - OCHRANA KAPITÁL. TRHU

ČÁST DEVÁTÁ

 

OCHRANA KAPITÁLOVÉHO TRHU

A INVESTORŮ

 

*HLAVA I - POVINNOST MLČENLIVOSTI

 

POVINNOST MLČENLIVOSTI

 

§ 116 - § 117

 

(1) Fyzická osoba, která je nebo byla investičním zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, osobou s řídící pravomocí, nuceným správcem, dočasným správcem a osobou vykonávající správu pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, likvidátorem, insolvenčním správcem, dočasným správcem a osobou vykonávající správu pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, společníkem insolvenčního správce nebo zaměstnancem osoby, která vede evidenci investičních nástrojů, organizátora regulovaného trhu, obchodníka s cennými papíry, zahraniční osoby poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce, provozovatele vypořádacího systému nebo osoby zahrnuté do konsolidačního celku podléhajícího dohledu na konsolidovaném základě, který vykonává Česká národní banka, je povinna zachovávat mlčenlivost o informaci, která může mít význam pro posouzení vývoje na kapitálovém trhu nebo může významně poškodit osobu využívající služby poskytované na kapitálovém trhu, a která nebyla uveřejněna.

(2) Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení činnosti osob uvedených v odstavci 1.

 

§ 117

 

(1) Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, jsou osoby uvedené v § 116 zproštěny povinnosti zachovávat mlčenlivost pro účely

a)  občanského soudního řízení,

b)  soudního řízení správního,

c)  trestního řízení,

d)  správy daní a poplatků,

e)  dohledu nad finančním trhem,

f)   poskytování informací ministerstvu při plnění povinností podle zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,

g)  bankovního informačního systému České národní banky podle zákona, který upravuje činnost České národní banky,

h)  platební bilance České republiky sestavované Českou národní bankou,

i)   exekučního řízení,

j)   insolvenčního řízení,

k)  kontroly a ukládání sankcí organizátorem regulovaného trhu,

l)   poskytování informací Bezpečnostní informační službě při plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost Bezpečnostní informační služby.

(2) Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení činnosti osob uvedených v § 116.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 118 Výroční zpráva emitenta

Výroční zpráva emitenta

 

(1) Výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu je povinen nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období uveřejnit emitent

a)  akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na tomto emitentovi, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento emitent sídlo na území

1.  České republiky, nebo

2.  státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát (§ 123),

b)  dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiného investičního cenného papíru, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, není-li jmenovitá hodnota tohoto cenného papíru k datu jeho emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento emitent sídlo na území

1.  České republiky, nebo

2.  státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát,

c)  dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiného investičního cenného papíru, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, je-li jmenovitá hodnota tohoto cenného papíru k datu jeho emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát, nebo

d)  jiného investičního cenného papíru, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát.

(2) Emitent zabezpečí, aby uveřejněná výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva byly veřejně přístupné po dobu nejméně 10 let.

(3) Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu auditora v plném znění. Konsolidovaná výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu auditora v plném znění.

(4) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva musejí poskytovat investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku 12b). Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva musejí obsahovat

a)  číselné údaje a informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období v rozsahu číselných údajů a informací uváděných v prospektu, s uvedením důležitých faktorů, rizik a nejistot, které ovlivnily finanční situaci, podnikatelskou činnost nebo výsledky hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku, a jejich dopadů,

b)  informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu emitenta a jeho konsolidačního celku k rizikům, kterým emitent a jeho konsolidační celek je nebo může být vystaven ve vztahu k procesu účetního výkaznictví; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v písmenu j),

c)  popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu, dozorčí rady či jiného výkonného nebo kontrolního orgánu emitenta a, jsou-li zřízeny, také jejich výborů; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v písmeni j),

d)  popis práv a povinností spojených s příslušným druhem akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi, a to alespoň odkazem na zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev a stanovy emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo na srovnatelný zahraniční právní předpis a stanovám obdobný dokument emitenta, pokud se jedná o druh obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi,

e)  popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady emitenta nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v písmeni j),

f)   číselné údaje a informace o všech peněžitých a nepeněžitých příjmech, které přijaly za účetní období osoby s řídící pravomocí od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčí rady a souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící pravomocí,

g)  číselné údaje a informace o počtu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které jsou ve vlastnictví osob s řídící pravomocí emitenta, číselné údaje a informace o opcích a srovnatelných investičních nástrojích, jejichž hodnota se vztahuje k akciím nebo obdobným cenným papírům představujících podíl na emitentovi a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob; číselné údaje a informace se uvádějí souhrnně za všechny členy statutárního orgánu, souhrnně za všechny členy dozorčí rady, souhrnně za všechny ostatní osoby s řídící pravomocí; uvedené osoby oznámí emitentovi potřebné číselné údaje a informace,

h)  principy odměňování osob s řídící pravomocí emitenta, jména a příjmení těchto osob a popis jejich činnosti a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí,

i)   prohlášení oprávněných osob emitenta o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření,

j)   informace o kodexech řízení a správy společnosti, které jsou pro něj závazné, nebo které dobrovolně dodržuje, a informaci o tom, kde je možno do kodexu nahlédnout; popřípadě informaci o tom, že některé ustanovení takového kodexu nedodržuje, nebo o tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně zdůvodnění, proč toto ustanovení nebo žádný kodex nedodržuje; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako její samostatnou část,

k)  informace o odměnách účtovaných za účetní období auditory v členění za jednotlivé druhy služeb, a to zvlášť za emitenta a zvlášť za konsolidovaný celek,

l)   v případě emitenta, který není malou ani středníje velkou účetní jednotkou podle zákona upravujícího účetnictví, také popis politiky rozmanitosti uplatňované na statutární orgán, dozorčí radu, správní radu či jiný obdobný orgán emitenta, a to s ohledem například na kritéria věku, pohlaví, nebo vzdělání a odborných znalostí a zkušeností, včetně informace o cílech této politiky, o tom, jak je politika rozmanitosti uplatňována a jaké výsledky její uplatňování v příslušném účetním období přineslo; neuplatňuje-li emitent politiku rozmanitosti, uvede namísto jejího popisu zdůvodnění, proč tuto politiku neuplatňuje; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v písmeni j).

(5) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva v případě emitenta uvedeného v odstavci 1 písm. a) musejí v samostatné části, do níž emitent začleňuje informace uvedené v odstavci 4 písm. j), obsahovat rovněž číselné údaje a informace o

a)  struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi,

b)  omezení převoditelnosti cenných papírů,

c)  významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,

d)  vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,

e)  omezení hlasovacích práv,

f)   smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,

g)  zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov nebo obdobného dokumentu emitenta,

h)  zvláštní působnosti statutárního orgánu nebo správní rady podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,

i)   významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,

j)   smlouvách mezi emitentem a členy jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí,

k)  případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům statutárního orgánu společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána.

(6) Ve výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě musí emitent v samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v odstavci 4 písm. j), popsat, jak naplňuje kodex řízení a správy společnosti, který je pro něj závazný nebo který dobrovolně dodržuje, a to zejména ve vztahu k tématům, která mají podle jeho odůvodněné úvahy pro akcionáře nebo společníky největší význam.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Ostatní povinnosti emitenta

§ 120 - § 121b Ostatní povinnosti emitenta

 

(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 předloží bez zbytečného odkladu organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, a České národní bance návrh každého rozhodnutí o snížení nebo zvýšení základního kapitálu.

(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), b) nebo c)

a)  zajistí rovné zacházení se všemi vlastníky investičních cenných papírů, které vydal, jimž vyplývá z vlastnictví těchto cenných papírů stejné postavení; porušením této povinnosti není, je-li s investičním cenným papírem téhož druhu spojen rozdílný počet hlasovacích práv,

b)  zajistí výplatu výnosu z investičního cenného papíru nebo jiného peněžitého plnění spojeného s investičním cenným papírem, který vydal; emitent vyplatí výnosy nebo jiná peněžitá plnění prostřednictvím jím určené osoby uvedené v § 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoby s obdobnou činností.

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, nebo v den zaslání pozvánky na takové shromáždění vlastníků cenných papírů zpřístupní v listinné podobě komukoliv ve svém sídle až do dne konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů nebo, v případě emitenta, který poskytuje informace elektronickým prostředkem, který umožňuje přenos dat po vedení, rádiem, optickým nebo jiným elektromagnetickým prostředkem, zpracování dat zahrnující digitální kompresi a uchovávání dat (dále jen "elektronický prostředek"), v souladu s odstavcem 5, zašle elektronickým prostředkem formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na shromáždění vlastníků cenných papírů. Tento formulář emitent současně uveřejní na svých internetových stránkách.

(4) Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci podle odstavce 3 na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem. Na zpřístupnění formuláře plné moci podle odstavce 3 v listinné podobě v sídle emitenta, jeho uveřejnění na internetových stránkách emitenta a na právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí musí být vlastník cenného papíru vydaného emitentem upozorněn v pozvánce na shromáždění uvedené v odstavci 3 nebo v oznámení o konání shromáždění uvedeného v odstavci 3. Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) zajistí možnost oznamování udělení plné moci k zastupování na valné hromadě nebo obdobném shromáždění vlastníků cenných papírů, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickým prostředkem.

(5) Pokud stanovy nebo dokument obdobný stanovám emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) nebo emisní podmínky dluhopisu nebo dokument obdobný emisním podmínkám dluhopisu emitenta podle § 118 odst. 1 písm. b) nebo c) neobsahují již tuto možnost, pak valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, pokud se jedná o emitenta podle § 118 odst. 1 písm. a), nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, pokud se jedná o emitenta podle § 118 odst. 1 písm. b) nebo c), může rozhodnout o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka cenného papíru vydaného tímto emitentem elektronickým prostředkem, který umožňuje přenos dat po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, zpracování dat zahrnující digitální kompresi a uchovávání dat pouze, pokud tento emitent

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 121b

 

Jestliže byl investiční cenný papír přijatý k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, povinnost uveřejnit informace podle této hlavy a hlavy IIIIV této části zákona a podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud emitent podléhá informačním povinnostem podle tohoto zákona, nebo s nimi srovnatelné informace, pokud emitent podléhá informační povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie, plní místo emitenta osoba, která o přijetí k obchodování na regulovaném trhu požádala, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta. Tato povinnost je splněna, uveřejní-li povinná osoba informaci podle hlavy V této části zákona bez zbytečného odkladu poté, co došlo k jejímu uveřejnění emitentem; budou-li dodrženy požadavky na způsob a jazyk uveřejňování, splní povinná osoba tuto povinnost i jen uveřejněním odkazu na místo, kde jsou emitentem uveřejněné informace k dispozici.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 122c

Výjimky z oznamovací povinnosti

 

(1) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na

a)  osobu, za niž splnila oznamovací povinnost osoba, která ji ovládá,

b)  osobu, která nabývá nebo zcizuje investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) za účelem vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji, činí-li lhůta pro jejich vypořádání nejvýše 43 pracovní dny, nebo

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA IV - OCHRANA PŘED ZNEUŽITÍM TRHU

 

OCHRANA PŘED ZNEUŽITÍM TRHU

 

Ochrana vnitřních informací

§ 124 - § 125 Ochrana vnitřních informací

 

Osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu 52), nejedná-li se o obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto přímo použitelného předpisu obdobně podle § 12i odst. 1.

 

§ 125

zrušen zákonem č. 204/2017 Sb.

(1) Za vnitřní informaci se pro účely tohoto zákona považuje přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká investičního nástroje nebo jiného nástroje, který byl přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jehož přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu bylo požádáno (dále jen "finanční nástroj"), jiného nástroje, který nebyl přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a jehož hodnota se odvozuje od finančního nástroje, emitenta finančního nástroje takových finančních nástrojů nebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu či jiné ceny takového finančního nástroje nebo jeho výnosu, pokud tato informace není veřejně známá a pokud by poté, co by se stala veřejně známou, mohla významně ovlivnit kurz nebo výnos tohoto finančního nástroje nebo jiného nástroje, jehož hodnota se odvozuje od tohoto finančního nástroje.

(2) Za vnitřní informaci se považuje i informace podle odstavce 1 sdělená zákazníkem při předávání pokynu k poskytnutí investiční služby.

(3) Zasvěcenou osobou je osoba, která získá vnitřní informaci v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce, v souvislosti se svým podílem na základním kapitálu emitenta nebo podílem na hlasovacích právech emitenta, v souvislosti s plněním svých povinností nebo v souvislosti s trestným činem. Zasvěcenou osobou je též osoba, která získá vnitřní informaci jiným způsobem a ví nebo může vědět, že jde o vnitřní informaci.

(4) Zasvěcená osoba

a)  nesmí na svůj účet nebo na účet třetí osoby přímo či nepřímo nabýt nebo zcizit finanční nástroj, jehož se vnitřní informace týká, nebo se o jeho nabytí či zcizení pokusit,

b)  nesmí přímo nebo nepřímo učinit jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje, kterého se vnitřní informace týká,

c)  musí zachovávat mlčenlivost o vnitřní informaci a zamezit jiné osobě přístup k této informaci, pokud sdělení této informace není součástí její běžné činnosti, povinnosti nebo zaměstnání; povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku postavení zasvěcené osoby; ustanovení § 117 odst. 1 platí obdobně.

(5) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice, banka, zahraniční banka, která vykonává na území České republiky svou činnost prostřednictvím pobočky, spořitelní a úvěrní družstvo a institucionální investor, který má důvodné podezření na využití vnitřní informace při uzavření obchodu, informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tomto oznámení.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na

a)  operace uskutečňované centrální bankou členského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou nebo jinou oprávněnou osobou při uskutečňování měnové nebo devizové politiky nebo při správě veřejného dluhu,

b)  jednání při zpětném odkupu vlastních investičních nástrojů nebo při cenové stabilizaci investičního nástroje za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zneužívání trhu 14a), nebo

c)  plnění dluhu ze smlouvy uzavřené před získáním vnitřní informace.

 

§ 125

 

(1) Emitent finančního nástroje uveřejní každou vnitřní informaci, která se ho přímo týká; uveřejněná informace musí být srozumitelná a nesmí být zkreslená. Povinnost podle věty první se nevztahuje na emitenta finančního nástroje, který o přijetí finančního nástroje na regulovaný trh nežádal ani s přijetím nesouhlasil.

(2) Emitent finančního nástroje může odložit uveřejnění vnitřní informace podle odstavce 1 ze závažných důvodů, jestliže neuveřejněním informace není veřejnost klamána a jestliže emitent finančního nástroje je schopen zajistit důvěrnost této informace. Odložení uveřejnění vnitřní informace s uvedením důvodů odložení a obsahu této vnitřní informace oznámí emitent finančního nástroje neprodleně České národní bance.

(3) Sdělí-li emitent finančního nástroje nebo osoba jednající jeho jménem nebo z jeho pověření vnitřní informaci třetí osobě, emitent finančního nástroje současně tuto informaci uveřejní. Jestliže emitent finančního nástroje nemohl sdělení informace předvídat, uveřejní informaci neprodleně po jejím sdělení. Povinnost uveřejnit informaci emitent finančního nástroje nemá, je-li třetí osoba vázána povinností mlčenlivosti vyplývající z právních předpisů nebo smluvního ujednání nebo, pokud jde o emitenta finančního nástroje, jehož finanční nástroj byl k obchodování na regulovaném trhu způsobem stanoveným v § 56 odst. 5 přijat bez jeho souhlasu.

(4) Emitent finančního nástroje zajistí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta finančního nástroje, a zašle jej bez zbytečného odkladu České národní bance. Povinnost podle věty první se nevztahuje na emitenta finančního nástroje, který o přijetí finančního nástroje na regulovaný trh nežádal ani s přijetím nesouhlasil.

(5) Osoba s řídící pravomocí emitenta finančního nástroje, její manžel nebo partner 14b), nezaopatřené děti 14c) a jiní příbuzní, kteří s ní žijí ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku, a dále jiné osoby, které jsou k osobě s řídící pravomocí emitenta v poměru rodinném nebo obdobném, žijí s ní ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku a újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, by druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, nebo právnické osoby, ve kterých jsou tyto osoby osobami s řídící pravomocí, které jsou ovládané těmito osobami nebo jejichž ekonomické zájmy jsou podstatnou měrou shodné s ekonomickými zájmy těchto osob, zašlou České národní bance oznámení o transakci s akciemi nebo zatímními listy vydanými tímto emitentem nebo s investičními nástroji, jejichž hodnota se vztahuje k těmto akciím nebo zatímním listům, která byla učiněna na jejich účet, a to do 5 pracovních dnů ode dne uskutečnění transakce. Česká národní banka toto oznámení uveřejní.

(6) Osoby, které v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřují investiční doporučení, nebo osoby s nimi propojené musí vynaložit přiměřenou péči k tomu, aby uvedené informace byly poctivě vyjádřeny a prezentovány, a aby mohly na žádost České národní banky doložit odůvodněnost investičního doporučení. Přitom musí uvést nebo uveřejnit své zájmy nebo střety zájmů týkající se finančních nástrojů, které jsou předmětem investičního doporučení. Investičním doporučením se pro účely tohoto zákona rozumí

a)  informace od obchodníka s cennými papíry, banky, jiné osoby, jejíž hlavní podnikatelskou činností je tvorba investičních doporučení, nebo fyzické osoby, které pro ně pracují na základě pracovní smlouvy nebo jinak, přičemž tato informace přímo či nepřímo doporučuje konkrétní investiční rozhodnutí týkající se finančního nástroje nebo emitenta finančního nástroje,

b)  informace od jiných osob, než jsou osoby uvedené v písmenu a), která přímo doporučuje konkrétní investiční rozhodnutí týkající se finančního nástroje,

včetně stanoviska ohledně současné nebo budoucí hodnoty či ceny takových finančních nástrojů, jestliže je určena pro veřejnost nebo lze její uveřejnění důvodně předpokládat.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví v souladu s právem Evropské unie 15) podrobnější pravidla pro

a)  odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace,

b)  poctivé vyjádření a prezentaci investičního doporučení podle odstavce 6,

c)  uveřejňování zájmů a střetů zájmů, včetně způsobu uveřejnění a vymezení druhů zájmů a střetů zájmů,

d)  vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci, včetně podrobností o tom, které osoby mají být vedeny v tomto seznamu a strukturu, formu a způsob zasílání tohoto seznamu České národní bance,

e)  oznamování transakcí České národní bance podle odstavce 5, včetně způsobu zasílání oznámení Komisi a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,

f)   požadavky na kvalitu vnitřní informace,

g)  oznamování České národní bance o důvodném podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem, včetně způsobu zasílání oznámení Komisi.

 

§ 126 Manipulace s trhem

zrušen zákonem č. 204/2017 Sb.

Manipulace s trhem

 

(1) Manipulací s trhem se pro účely tohoto zákona rozumí jednání osoby, které může

a)  zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě, nabídce nebo poptávce finančního nástroje, nebo

b)  jiným způsobem zkreslit kurz finančního nástroje.

bylo požádáno, nebo zkreslit kurz jiného investičního nástroje, jehož hodnota je od tohoto investičního nástroje odvozena.

(2) Manipulací s trhem není

a)  pokyn k obchodu nebo uskutečnění obchodu, jestliže osoba podávající pokyn nebo osoba uskutečňující obchod prokáží, že mají řádný důvod k takovému pokynu nebo obchodu a tento pokyn nebo obchod je v souladu s tržními postupy uznávanými na regulovaném trhu,

b)  jednání spočívající v rozšiřování nepravdivé, klamavé nebo zavádějící informace, o níž osoba, která ji rozšiřuje nemůže vědět, že je nepravdivá, klamavá nebo zavádějící,

c)  rozšiřování informace novinářem při výkonu novinářské profese, pokud novinář jedná v souladu s pravidly novinářské profese a v souvislosti s rozšiřováním informace nezíská přímo nebo nepřímo jakýkoliv prospěch nad rámec obvyklé odměny,

d)  rozšiřování informace osobou provádějící průzkum, který se týká trhu s investičními nástroji nebo emitentů, nebo osobou, která doporučuje investiční strategii, pokud je taková informace nebo takové doporučení šířeno veřejně přístupnými prostředky a pokud takové osoby postupují při těchto činnostech korektně a uveřejní současně svůj případný konflikt zájmů,

e)  jednání při zpětném odkupu vlastních finančních nástrojů nebo při cenové stabilizaci finančního nástroje za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zneužívání trhu 1i), nebo

f)   jednání České národní banky, centrální banky jiného členského státu Evropské unie, Evropské centrální banky nebo jiné oprávněné osoby při uskutečňování měnové nebo devizové politiky nebo při správě veřejného dluhu.

(3) Česká národní banka sdělí prostřednictvím ministerstva Evropské komisi bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti prováděcího právního předpisu podle odstavce 6 postup při šíření informací a uveřejňování konfliktu zájmů osob uvedených v odstavci 2 písm. d).

(4) Manipulace s trhem je zakázána.

(5) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice, osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a poskytuje investiční služby v České republice, banka, zahraniční banka, která vykonává na území České republiky svou činnost prostřednictvím pobočky nebo bez založení pobočky, spořitelní a úvěrní družstvo a institucionální investor, který má důvodné podezření, že určitý obchod může být manipulací s trhem, informuje o tomto podezření bez zbytečného odkladu Českou národní banku. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tomto oznámení.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví v souladu s právem Evropské unie 16) podrobnější pravidla pro posuzování manipulace s trhem.

(7) Česká národní banka uznává tržní postupy podle odstavce 2 písm. a) a vydává o tom stanoviska. Česká národní banka musí před tím, než vydá své stanovisko o uznání tržního postupu, konzultovat své stanovisko se zástupci emitentů, poskytovatelů investičních služeb, investorů, ministerstva, orgánů dohledu a organizátorů regulovaných trhů 13).

(8) Při uznávání tržního postupu podle odstavce 7 přihlédne Česká národní banka ke strukturním charakteristikám příslušného trhu, zejména zda je příslušný trh regulovaný či nikoli, jaké druhy finančních nástrojů jsou na příslušném trhu obchodované a jaký je druh účastníků příslušného trhu, včetně přihlédnutí k účasti drobných investorů na příslušném trhu. Při uznávání tržního postupu podle odstavce 7 Česká národní banka dále přihlédne zejména k tomu, zda

a)  je posuzovaný tržní postup dostatečně transparentní pro celý trh,

b)  nebude posuzovaným tržním postupem ohroženo fungování tržních sil, zejména zda nebudou ohroženy síly nabídky a poptávky; Česká národní banka analyzuje především dopad posuzovaného tržního postupu na hlavní tržní parametry, jakými jsou například specifické tržní podmínky před uskutečněním posuzovaného tržního postupu, vážený průměr ceny příslušného finančního nástroje během jednoho obchodního dne nebo denní závěrečná cena,

c)  posuzovaný tržní postup neohrozí likviditu a efektivnost příslušného trhu,

d)  posuzovaný tržní postup respektuje obchodní mechanismy obvyklé na příslušném trhu a zda umožňuje účastníkům trhu včas a řádně reagovat na tržní situaci vyvolanou posuzovaným tržním postupem,

e)  posuzovaný tržní postup neohrozí integritu všech přímo či nepřímo propojených trhů členských států Evropské unie, na kterých se obchoduje s příslušným finančním nástrojem, bez ohledu na to, zda jsou tyto trhy regulovány,

f)   již byl posuzovaný tržní postup posuzován příslušnými orgány jiného členského státu Evropské unie a s jakým výsledkem, zejména zda tento tržní postup neporušuje pravidla či nařízení proti zneužívání trhu nebo jiná pravidla chování, ať už na příslušném trhu nebo na jiných trzích v členských státech Evropské unie, které jsou s příslušným trhem přímo či nepřímo propojeny.

(9) Použití nových tržních postupů nelze považovat za manipulaci s trhem jen proto, že tyto tržní postupy nebyly předem uznány Českou národní bankou.

(10) Česká národní banka pravidelně reviduje uznávané tržní postupy, zejména při významných změnách tržního prostředí, jakými jsou například změna obchodních pravidel nebo tržní infrastruktury.

(11) Česká národní banka uveřejňuje stanoviska týkající se uznávání tržních postupů, včetně popisu těchto tržních postupů a faktorů uvedených v odstavci 8, které vzala při svém rozhodování v úvahu. Česká národní banka zasílá stanoviska týkající se uznávání tržních postupů bez zbytečného odkladu Evropskému výboru regulátorů trhů s cennými papíry 17a).

(12) Pokud bylo zahájeno správní řízení týkající se tržního postupu, může Česká národní banka pozastavit konzultační proceduru podle odstavce 7 týkající se tohoto tržního postupu až do doby pravomocného skončení tohoto řízení.

(13) Tržní postup, který byl uznán v souladu s odstavci 7 až 12, nesmí být měněn jinak než postupem uvedeným v odstavcích 7 až 12.

 

 

*HLAVA V - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

 

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ

 

§ 127 Základní ustanovení

Základní ustanovení

 

(1) Povinně uveřejňovanou informací se pro účely tohoto zákona rozumí informace, kterou je emitent nebo jiná osoba, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování bez souhlasu emitenta, povinna uveřejnit podle hlav II a IIIaž IV této části zákona a podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014. Za povinně uveřejňovanou informaci se považuje i informace podle § 120a odst. 2 a 3, § 120b odst. 1 písm. a) a § 120c odst. 1. Za povinně uveřejňovanou informaci se nepovažuje formulář plné moci podle § 120 odst. 3, jakož i informace podle § 120b odst. 1 písm. b) až f) a odst. 2 v rozsahu, v němž neodpovídá povinně uveřejňované informaci podle věty první nebo druhé.

(2) Povinně uveřejňovanou informaci osoba uvedená v odstavci 1 bezodkladně uveřejní tak, že k ní zajistí neupřednostňující, snadný a bezúplatný přístup; zároveň tuto informaci zašle České národní bance. Tato osoba je dále povinna uchovávat podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací, a to zejména údaje o fyzické osobě, která pro osobu uvedenou v odstavci 1 zaslala povinně uveřejňované informace k uveřejnění, údaje o zabezpečení zaslání povinně uveřejňované informace k uveřejnění a datum a čas, kdy byla povinně uveřejňovaná informace zaslána k uveřejnění.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah podstatných údajů podle odstavce 2, formu a způsob uveřejňování povinně uveřejňovaných informací a strukturu, formu a způsob zasílání povinně uveřejňovaných informací a informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014jejich zasílání České národní bance.

 

§ 127a Způsob zpřístupnění povinně uveřejňovaných informací

Způsob zpřístupnění povinně uveřejňovaných informací

 

(1) Česká národní banka zpřístupní veřejnosti informace zaslané jí podle § 127 odst. 2 způsobem, který

a)  splňuje požadavky na zabezpečení a spolehlivost původu informací,

b)  obsahuje časový záznam o vložení povinně uveřejňované informace,

c)  splňuje požadavky na snadnou dostupnost povinně uveřejňovaných informací pro konečného uživatele a

d)  umožňuje prostřednictvím elektronického prostředku přenos informací mezi srovnatelným systémem jiných členských států Evropské unie a Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry.

(2) Česká národní banka bezodkladně způsobem uvedeným v odstavci 1 zpřístupní veřejnosti také oznámení, která uveřejňuje podle § 122 odst. 66, § 125 odst. 5 a § 126 odst. 11, a informaci uveřejněnou ve státě, který není členským státem Evropské unie, podle právního řádu tohoto státu, o níž se v souvislosti s výkonem dohledu nad finančním trhem dozví, pokud by zpřístupnění této informace mohlo mít pro veřejnost v Evropské unii význam.

(3) Česká národní banka zpřístupní veřejnosti také oznámení učiněná podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, a to způsobem uvedeným v odstavci 1.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Poskytování náhrady z Garančního fondu

§ 130 - § 131 Poskytování náhrady z Garančního fondu

 

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu oznámí Garančnímu fondu, že

a)  obchodník s cennými papíry z důvodu své finanční situace není schopen plnit své dluhy spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo

b)  soud vydal rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že zákazníci obchodníka s cennými papíry se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi s cennými papíry.

(2) Garanční fond v dohodě s Českou národní bankou neprodleně uveřejní vhodným způsobem oznámení, které obsahuje

a)  skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své dluhy,

b)  místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků na náhradu a zahájení výplaty náhrad z Garančního fondu, a

c)  případné další skutečnosti související s přihlášením nároků.

(3) Lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než 5 měsíců ode dne uveřejnění oznámení podle odstavce 2. Skutečnosti, že tato lhůta uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady z Garančního fondu.

(4) Na náhradu z Garančního fondu nemá nárok

a)  Česká konsolidační agentura,

b)  územní samosprávný celek,

c)  osoba, která v průběhu 3 let předcházejících oznámení podle odstavce 2

1.  prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

2.  byla vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

3.  byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

4.  byla osobou blízkou podle občanského zákoníku  osobě podle bodů 1 až 3,

5.  byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

6.  prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

7.  byla vedoucí osobou osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

d)  osoba, ve které má nebo měl kdykoli během posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících dni, ve kterém bylo učiněno oznámení podle odstavce 1, obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, nebo osoba s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi s cennými papíry vyšší než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,

e)  osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, prostředky získané trestným činem,

f)   osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, splnit své závazky vůči zákazníkům,.

g)  účastník sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nebo společník společnosti podle § 2719 občanského zákoníku, o němž nebylo před vydáním rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry nebo oznámením podle odstavce 1 písm. a) obchodníkovi s cennými papíry prokazatelným způsobem sděleno, že je účastníkem sdružení nebo společníkem společnosti.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 132 Vydání majetku zákazníků po vydání rozhodnutí o úpadku

Vydání majetku zákazníků po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry

 

(1) Majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení 19), a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry, insolvenční správce je povinen jej bez zbytečného odkladu vydat zákazníkovi, a to včetně výnosů z majetku zákazníka.. Dokud není majetek zákazníka zákazníkovi vydán, jedná insolvenční správce ve vztahu k majetku zákazníka s péčí řádného hospodáře.zákazníkům..

(2) Jestliže investiční nástroje, které(2) Jestliže investiční nástroje téhož druhu, které tvoří majetek zákazníků a jsou vzájemně zastupitelné, postačují k plnému uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, vydají se tyto investiční nástroje zákazníkům. Totéž platí o peněžních prostředcích, které tvoří majetek zákazníků.

(3) Jestliže investiční nástroje téhož druhu, které tvoří majetek zákazníků a jsou vzájemně zastupitelné, nepostačují k uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, vydá se každému zákazníkovi takový počet investičních nástrojů, který lze vydat, aniž by musel být investiční nástroj dělen. Investiční nástroje, které nelze vydat zákazníkům podle předchozí věty, insolvenční správce zpeněží a každému zákazníkovi vydá takový podíl na získaných peněžních prostředcích, který odpovídá rozsahu, v jakém nebyl zákazník uspokojen podle věty první.

(3)zákazníkům odpovídající podíl investičních nástrojů nebo jeho hodnota v penězích. Nepostačují-li peněžní prostředky k uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, uspokojí se nároky zákazníků poměrně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 133 Placení příspěvku do Garančního fondu zahraniční osobou

Placení příspěvku do Garančního fondu zahraniční osobou

 

(1) Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice a je účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má své sídlo a skutečné sídlo, se nemusí účastnit záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem.

(2) Zahraniční osoba se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, která poskytuje investiční služby v České republice a není účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má své sídlo a skutečné sídlo, se účastní záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem za stejných podmínek jako obchodník s cennými papíry. Do Garančního fondu se platí příspěvek a vyplácejí náhrady za majetek zákazníků svěřený zahraniční osobě při poskytování investičních služeb v České republice.

(3) Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice a je účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má své sídlo a skutečné sídlo, přičemž náhrada poskytovaná z tohoto záručního systému je nižší nebo rozsah náhrad poskytovaných z tohoto záručního systému je užší než u Garančního fondu, může připojistit majetek zákazníka u Garančního fondu. Připojišťuje se majetek zákazníka svěřený zahraniční osobě při poskytování investičních služeb v České republice, a to tak, aby celková výše náhrady poskytované tomuto zákazníkovi a rozsah krytí odpovídaly náhradě poskytované z Garančního fondu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST X - DOHLED  A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ

ČÁST DESÁTÁ

 

DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ

 

 

*HLAVA I – DOHLED NA INDIVID. ZÁKLADĚ

 

DOHLED NA INDIVIDUÁLNÍM

ZÁKLADĚ

 

Díl 1

Základní ustanovení

 

§ 135 Osoby podléhající dohledu

Osoby podléhající dohledu

 

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích 2) a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá

a)  obchodník s cennými papíry (§ 5),

b)  osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 1),

c)  zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky na území České republiky (§ 24 odst. 2),

d)  investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),

e)  osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),

f)   vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),

g)  osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),

h)  osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,

i)   organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),

j)   provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 90), který má sídlo v České republice,

k)  účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), který není provozovatelem tohoto systému,

l)   účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),

m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),

n)  osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 odst. 2),

o)  osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),

p)  osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů 51),

q)  emitent uvedený v § 118 odst. 11 nebo emitent finančního nástroje při plnění povinností podle tohoto zákona,

r)   osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu 52),

sr)   zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3),

s)  osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5),

t)   osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 5),

u)  osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6),

v)  osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1),

w)  osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5),

x)  nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,

t) y)  vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1 a 155a),

uz)  osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání 42),

v) za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009,

w)zb)       osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů 43) s výjimkou registru obchodních údajů,.

x)  osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití 61).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 2

Opatření k nápravě a jiná opatření

 

§ 136 - § 137 Základní ustanovení

Základní ustanovení

 

(1) Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, která porušila tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích 2), opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Česká národní banka může dále

a)  nařídit mimořádné provedení auditu,

b)  nařídit změnu auditora,

c)  pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu,

d)  zakázat činnost podléhající dohledu,

e)  pozastavit obchodování s investičními nástroji podle § 137,

f)   zavést nucenou správu podle § 138 až 143,

g)  změnit rozsah povolení uděleného podle tohoto zákona podle § 144,

h)  odejmout povolení nebo souhlas, zrušit registraci nebo provést výmaz vázaných zástupců ze seznamu podle § 145,

i)   zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu 10 pracovních dnů veřejné nabízení investičních cenných papírů, obchodování s investičním cenným papírem na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému,

j)   zakázat nebo pozastavit propagaci nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu,

k)  nařídit výměnu vedoucí osoby osob podléhajících dohledu podle § 135 odst. 1 písm. y),

l)   nařídit uveřejnění povinně uveřejňované informace nebo ji sama uveřejnit,

m) uložit opatření podle čl. 63 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, nebo podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365909/2014,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

§ 164 - § 165 Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

b)  uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

c)  nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

d)  poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 2,

e)  jako osoba uvedená v § 17 odst. 1 závěrečné části ustanovení poruší povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle § 17 odst. 1,

f)   veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

g)  uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, § 36a, § 36b nebo § 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

h)  poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k,

i)   neoprávněně používá označení "regulovaný trh", "burza cenných papírů" nebo obdobné označení v rozporu s § 53 nebo označení "centrální depozitář cenných papírů" v rozporu s § 101 odst. 2,

jj)   poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4,

k)  nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání 42),

l)   nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání 42),

k)  nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů 43),

l)  m) v rozporu s čl. 16 odst. 1, čl. 25 odst. 2 nebo čl. 54 odst. 1 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 poskytuje služby vymezené v oddílech A, B nebo C přílohy tohoto nařízení,

m)n)  získá povolení k činnosti požadované podle čl. 16 odst. 1 nebo 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoliv jiných protiprávních prostředků,

no)  v rozporu s čl. 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezpřístupní požadované informace,

op)  v rozporu s čl. 53 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neposkytuje požadované informace,

pq)  v rozporu s čl. 59 odst. 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní zvláštní obezřetnostní požadavky,

q)r)   jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana použije k regulatorním účelům v rozporu s prvním pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 rating vydaný jinou osobou než ratingovou agenturou se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovanou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury 49),

s)  jako emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nezajistí v rozporu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby byla v prospektu uvedena také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovaná podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury 49),

r)   jako emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nezajistí v rozporu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby byla v prospektu uvedena také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovaná podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury 49),

s)  jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana neprovádí v rozporu s čl. 5a odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 vlastní hodnocení úvěrového rizika,

t)   jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana neprovádí v rozporu s čl. 5a odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 vlastní hodnocení úvěrového rizika,

u)  jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana spoléhá se v rozporu s čl. 5a odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 pro účely posouzení bonity osoby nebo finančního nástroje výhradně nebo mechanicky na ratingy,

uv)  jako emitent, původce nebo sponzor strukturovaného finančního nástroje se sídlem nebo místem podnikání v členském státě Evropské unie nezveřejní v rozporu s čl. 8b odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 informace o úvěrové kvalitě a výkonnosti podkladových aktiv strukturovaného finančního nástroje, struktuře sekuritizační transakce, peněžních tocích a jakémkoli kolaterálu zajišťujícím sekuritizační expozici, nebo jakékoliv informace, které jsou potřebné pro provedení komplexního a řádně podloženého zátěžového testu peněžních toků a hodnot kolaterálu zajišťujícího podkladové expozice,

vw)  jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nepověří v rozporu s čl. 8c odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 alespoň dvě ratingové agentury, aby nezávisle na sobě poskytly svůj rating,

wx)  jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nezajistí v rozporu s čl. 8c odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby pověřené ratingové agentury splňovaly tam uvedené podmínky,

xy)  jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející pověřit vydáním ratingu téže emise či ohodnocením téže osoby alespoň 2 ratingové agentury v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 nezváží možnost pověřit vydáním tohoto ratingu alespoň jednu ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu nepřesahuje 10 % a kterou může vyhodnotit jako schopnou vydat rating dotyčné emise nebo ohodnotit dotyčnou osobu nebo nezaznamená v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 své rozhodnutí, nebo

yz)  poruší oznamovací povinnost podle § 122, 122a nebo 122b.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), ql), r), s), t), u), v), w), x) nebo xy),

b)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo j) nebo odstavce 2,

c)  140 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), m), n), o), p) nebo pq) a spáchala-li přestupek podnikající fyzická osoba.

(4) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. l), m), n), o), p) nebo pq) lze uložit pokutu do

a)  550 000 000 Kč,

b)  výše 10 % celkového ročního obratu centrálního depozitáře podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550 000 000 Kč, nebo

c)  výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550 000 000 Kč.

(5) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. yz) lze uložit pokutu do

a)  300 000 000 Kč,

b)  výše 5 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

c)  výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.

(6) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. yz) lze uložit pokutu do

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 165

 

(1) Osoba podle § 29 odst. 1 písm. b), která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele, se dopustí přestupku tím, že

a)  neinformuje investičního zprostředkovatele podle § 31 písm. a) nebo c), nebo

b)  neposkytne investičnímu zprostředkovateli součinnost podle § 31 písm. b).

(2(2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice, banka, zahraniční banka, která vykonává na území České republiky svou činnost prostřednictvím pobočky, spořitelní nebo úvěrní družstvo nebo institucionální investor, se dopustí přestupku tím, že

a)  neinformuje Českou národní banku o podezření na využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5,

b)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5, nebo

c)  neinformuje Českou národní banku o podezření na tržní manipulaci podle § 126 odst. 5.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

(4) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,

b)  učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

c)  poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo právní nástupce osoby, jejíž registrace byla zrušena, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se dopustí přestupku tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.

(37) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokutapřestupek lze uložit pokutu do

a)  10 000 000 Kč.

 

§ 165a

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

spočívající v porušení nařízení Evropské unie

, jde-li o zneužívání trhu

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a)  uvedených v čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,

b)  uvedených v čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

c)  uvedených v čl. 18, 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

(2) Za správní delikt právnické osobypřestupek podle odstavce 1, odstavce 12 písm. a) se uloží pokuta do

a)  450 000 000 Kč,

b)  výše 15 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za správní delikt podnikající fyzické osoby podlea), b), odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do

a)  150 000 000 Kč, nebo

b)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4) Za správní delikt právnické osoby podle3, odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do

a)  75 000 000 Kč,

b)  výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5) Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle 4 nebo odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do

a)  30 000 000 Kč,5 nebo

b)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(6) Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. c) se uloží pokuta do6,

a)  30b)  20 000 000 Kč,

b)  výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je jde-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(7) Za správní delikt podnikající fyzické osobyo přestupek podle odstavce 12 písm. c) se uloží pokuta do).

a)  15 000 000 Kč, nebo

b)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

 

§ 165b

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

spočívající v porušení nařízení Evropské unie

o transparentnosti obchodů zajišťujících financování

a opětovného použití

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a)  uvedených v čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,

b)  uvedených v čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, nebo

c)  uvedených v čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.

(2) Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do

a)  135 100 000 Kč,

b)  výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do

a)  405 300 000 Kč,

b)  výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4) Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se uloží pokuta do

a)  135 100 000 Kč, nebo

b)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

Přestupky fyzických osob

§ 166 - § 167 Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

b)  vykonává funkci vedoucí osoby, vedoucího pobočky nebo ovládající osoby uvedené v § 155a odst. 1, bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1 nebo § 155a odst. 1,

c)  uvede nepravdivý údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

d)  nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

e)  poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 2,

f)   veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

g)  uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, 36a, 36b nebo 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

h)  poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k,

i)   poruší oznamovací povinnost podle § 122, 122a nebo 122b,

j) j)   poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4,

k)  nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání 42),

kl)  jako emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nezajistí v rozporu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby byla v prospektu uvedena také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovaná podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury 49),

l)  )   jako emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nezajistí v rozporu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby byla v prospektu uvedena také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovaná podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury 49),

m) jako emitent, původce nebo sponzor strukturovaného finančního nástroje s bydlištěm v členském státě Evropské unie nezveřejní v rozporu s čl. 8b odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 informace o úvěrové kvalitě a výkonnosti podkladových aktiv strukturovaného finančního nástroje, struktuře sekuritizační transakce, peněžních tocích a jakémkoli kolaterálu zajišťujícím sekuritizační expozici, nebo jakékoliv informace, které jsou potřebné pro provedení komplexního a řádně podloženého zátěžového testu peněžních toků a hodnot kolaterálu zajišťujícího podkladové expozice,

m)n)  jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nepověří v rozporu s čl. 8c odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 alespoň 2 ratingové agentury, aby nezávisle na sobě poskytly svůj rating,

no)  jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nezajistí v rozporu s čl. 8c odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby pověřené ratingové agentury splňovaly tam uvedené podmínky, nebo

op)  jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející pověřit vydáním ratingu téže emise či ohodnocením téže osoby alespoň dvě ratingové agentury v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 nezváží možnost pověřit vydáním tohoto ratingu alespoň jednu ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu nepřesahuje 10 % a kterou může vyhodnotit jako schopnou vydat rating dotyčné emise nebo ohodnotit dotyčnou osobu nebo nezaznamená v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 své rozhodnutí.

(2) Fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), n), o) nebo op),

b)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo j) nebo odstavce 2.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 167

 

(1) Vedoucí osoba nebo ovládající osoba uvedená v § 155a odst. 1, se dopustí přestupku tím, že neoznámí České národní bance změnu skutečností podle § 10a odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 6 nebo § 155a odst. 1.

(2) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost okamžitě ukončit smluvní závazek podle § 32d odst. 2.

(3) Fyzická osoba uvedená v § 116 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 116 a 117.

(4(4) Fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

(5) Nucený správce obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře se dopustí přestupku tím, že

a)  neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,

b)  poruší omezení podle § 139 odst. 6,

c)  nepřijme opatření podle § 139 odst. 7 písm. a),

d)  nezajistí ochranu práv osob podle § 139 odst. 7 písm. b),

e)  poruší povinnost podle § 139 odst. 7 písm. c), nebo

f)   nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas České národní banky podle § 139 odst. 8.

(5(6) Fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

a)  neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

b)  nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

c)  neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

(7) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,

b)  učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

c)  poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

(8) Fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

(9) Fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a se dopustí přestupku tím, že

a)  nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

b)  poruší při plnění informační povinnosti zákaz uvedený v § 121.

(610) Fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo fyzická osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž registrace byla zrušena, se dopustí přestupku tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.

(711) Za přestupek fyzické osoby lze uložit pokutu do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3,

b)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 7.10,

(c)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 nebo 8.

(12) Za přestupek podle odstavce 56 nebo 9 lze uložit pokutu do

a)  60 000 000 Kč,

b)  výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč.

(913) Za přestupek podle odstavce 1 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit zákaz činnosti až na 5 let.

 

§ 167a Přestupky spočívající v porušení nařízení EU

Přestupky spočívající v porušení nařízení Evropské unie

o zneužívání trhu

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a)  podle čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,

b)  podle čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

c)  podle čl. 18, čl. 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a)  150 000 000 Kč, nebo

b)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a)  30 000 000 Kč, nebo

b)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

a)  15 000 000 Kč, nebo

b)  výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST XI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISŮM EU

ČÁST JEDENÁCTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISŮM EVROPSKÉ UNIE

 

§ 192a

 

(1) Česká národní banka je v České republice

a)  odvětvovým příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury 49),

b)  příslušným(1) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání 42),) je v České republice Česká národní banka.

c)  příslušným orgánem v oblasti registru obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů 43),

d)  příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky 50),

e)  určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky 50),

f)   příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů 51),

g)  příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu 52).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 192c

 

(1) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky 50) je v České republice Česká národní banka.

(2) Určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky 50) je v České republice Česká národní banka.

(3) Odvětvovým příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury 49) je v České republice Česká národní banka.

(4) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů 51) je v České republice Česká národní banka.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

 

____________________________________________________________

 

 

1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES a 2010/78/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 2014/51/EU.6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 2014/51/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES a 2007/44/ES.

Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí odpovědných řídících osob a oznamování podezřelých transakcí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU.

Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.

2)        Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 862/2012, 621/2013 a č. 759/2013.

Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

2b)      Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

2c)      Čl. 2 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

2e)      Čl. 38 a 39 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

2g)      Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění.

2h)      § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.

3)        § 14 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.

3a)      Čl. 7 a 8 nařízení Komise (ES) č. 1278/2006.

3b)      Čl. 31 a 32 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

3c)      Čl. 12 a 13 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

3d)      Čl. 13 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

3e)      Čl. 9 až 11 a 14 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

4)        § 26d písm. o) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb.

6)        Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

6a)      Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6b)      Čl. 24 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6c)      Čl. 29 až 31 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6d)      Čl. 21 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6e)      Čl. 22 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6f)       Čl. 9 a 10 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6g)      Čl. 9 až 11, 22, 23, 33 a tab. 3 přílohy II nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6h)      Čl. 22 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6i)       Čl. 25 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

6j)       Čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

7)        § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

8)        Nařízení Komise (ES) č. 809/2004.

9)        Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

10)      Čl. 35 odst. 4, čl. 36 a čl. 37 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10a)    Čl. 35 odst. 1 až 3 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10b)    Čl. 37 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10c)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES.

10d)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES.

           Směrnice Rady 80/390/EHS ze dne 17. března 1980 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektu cenných papírů, které mají být zveřejněny při přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů.

10e)    Čl. 17, 29, 30, 32 až 34 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10f)     Čl. 18 až 20 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10g)    Čl. 27, 29, 30, 32 až 34 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

10h)    Čl. 28 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

12a)    Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.

12b)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.

12d)    § 21 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a d) a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

13)      Nařízení Komise (ES) č. 1725/2003.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES.

Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.

13a)    Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

14)      Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES. Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.

14a)    Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003.

14b)    Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů.

14c)    Zákon č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

15)      Čl. 6 odst. 10 a čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES.

16)      Článek 1 a čl. 16 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES.

17)      Čl. 2 a 3 směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrných informací ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavování seznamů zasvěcených osob, oznamování manažerských transakcí a oznamování podezřelých transakcí.

17a)    Rozhodnutí Komise (ES) 2001/527/ES ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry.

17c)    Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES.

18)      § 189 insolvenčního zákona.

19)      § 205 insolvenčního zákona.

20)      Insolvenční zákon.

21)      § 173 odst. 3 insolvenčního zákona.

22a)    Čl. 15 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

22b)    Čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

22e)    Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

23)      § 1843 občanského zákoníku.

24)      Čl. 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí. Čl. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.

25)      Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

26)      § 2 písm. a) a § 6 odst. 1 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

27)      Například § 28 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., § 43 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 36/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.

29)      Čl. 115 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.

30)      Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

32)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).

34)      Čl. 112 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.

36)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.

37)      Čl. 16 odst. 2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu), ve znění směrnice 2010/78/EU.

Čl. 22 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění směrnice 2010/78/EU.

Čl. 58a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice 2010/78/EU.

Čl. 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice 2010/78/EU.

38)      Čl. 50 a 117 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.

39)      Čl. 62 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice 2010/78/EU.

40)      Čl. 117 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.

41)      Čl. 113 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.

42)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.

43)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.

44)      Čl. 4 odst. 1 bod 40 a čl. 458 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

45)      Čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU.

47)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.

48)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.

49       )Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009.

50)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

51)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

52)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

56)      Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorie zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce.

57)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

61)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.