Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 254/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.4.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20174. 2015 do 31. 1230. 6. 2017)

254/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 28. června 2001

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb.,

zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb.,

zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,

zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb.. a zákona č. 183/201739/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9

 

(1) Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. 8)

(2) Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let, v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky

(3) Povoluje-li vodoprávní úřad odběr povrchových nebo podzemních vod podléhající zpoplatnění (§ 88 a 101) na dobu delší než 1 rok, stanoví současně i výši povoleného ročního odběru.

(4) Odběr podzemní vody za účelem výroby balené kojenecké nebo pramenité vody lze povolit, pokud zdroj podzemní vody splňuje požadavky na jakost balených kojeneckých nebo pramenitých vod podle vyhlášky upravující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy 8a); v případě, že lze podzemní vodu podle této vyhlášky upravovat, považují se limity na její jakost v ukazatelích, ve kterých ji lze upravovat, za splněné.

(5) Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené. V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k provedení vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují; pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení vodního díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami.

(6) Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemůže být vydáno na dobu kratší než 30 let. Vodoprávní úřad postupem podle § 12 odst. 2 dobu platnosti povolení prodlouží o dobu stanovenou ve stávajícím povolení, nebylnebyla-li oprávněnému pravomocně uložen správní trestuložena sankce za opakované porušování povinností stanovených tímto zákonem nebo podle něho.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA XII

PŘESTUPKY

 

Díl 1

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 117 Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě

 

(1) Fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 7 odst. 2 nevybaví plavidlo potřebným zařízením k akumulaci odpadních vod nebo zařízení k akumulaci odpadních vod řádně neprovozuje, anebo nezabrání úniku odpadních vod nebo závadných látek z plavidel do vod povrchových, nebo

b)  přečerpá odpadní vodu nebo závadnou látku z plavidla nebo zásobí plavidlo pohonnými nebo provozními hmotami v rozporu s § 7 odst. 4.

(2) Fyzická osoba se jako vůdce plavidla dopustí přestupku tím, že

a)  užije plavidlo se spalovacím motorem k plavbě na povrchové vodě v rozporu s § 7 odst. 5, nebo

b)  užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání povrchových vod k plavbě podle § 7 odst. 5.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 a 2 lze uložit pokutu

a)  do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a); dojde-li však k úniku odpadních vod nebo závadných látek do vod povrchových, lze uložit pokutu do 200 000 Kč,

b)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),

c)  do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

d)  příkazem na místěv blokovém řízení do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 2

 

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 125a PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, omezení nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4,

b)  nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k nakládání s vodami,

c)  provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním,

d)  v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky,

e)  provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním,

f)   poruší zákaz podle § 28 odst. 2,

g)  poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8,

h)  neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 30 odst. 10,

i)    nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2,

j)    vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu s § 35 odst. 3,

k)  vypustí důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s § 38 odst. 3,

l)    v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí,

m) poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 odst. 9,

n)  poruší zákaz podle § 46 odst. 1,

o)  poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle § 58 odst. 3,

p)  nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3,

q)  poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2,

r)   vypustí důlní vody bez splnění podmínek stanovených vodoprávním úřadem nebo v rozporu s nimi,

s)   nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 109 odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo

t)   nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1 nebo § 112 odst. 1 písm b).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta

a)  do 20 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a), g), o) nebo p),

b)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene f), i), j), k), m), q) nebo s),

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b), c), e), h), n) nebo t),

d)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene l) nebo r), nebo

e)  do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene d).

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný vypouštěním odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení k nakládání s vodami lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem povrchových vod bez povolení k nakládání s vodami lze uložit pokutuse uloží pokuta ve výši násobku sazby 40 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve výši 10 000 000 Kč.

(5) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem podzemních vod bez povolení k nakládání s vodami lze uložit pokutuse uloží pokuta ve výši násobku sazby 70 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve výši 10 000 000 Kč.

(6) Pokutu za přestupeksprávní delikt spáchaný nedovoleným odběrem povrchových nebo podzemních vod lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících dni, kdy byl nedovolený odběr vody zjištěn. Sazbu pokuty podle odstavce 4 nebo 5 lze snížit, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné. Pokuta podle odstavce 4 však nesmí být vyměřena v sazbě nižší než 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod nebo v sazbě nižší než 25 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 125b Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 7 odst. 2 nevybaví plavidlo potřebným zařízením k akumulaci odpadních vod nebo zařízení k akumulaci odpadních vod řádně neprovozuje, nebo nezabrání úniku odpadních vod nebo závadných látek z plavidel do vod povrchových,

b)  nezabezpečí povinnosti provozovatele speciální lodi určené k dopravě pohonných hmot a odpadů z plavidel podle § 7 odst. 3,

c)  přečerpá odpadní vodu nebo závadnou látku z plavidla nebo zásobí plavidlo pohonnými nebo provozními hmotami v rozporu s § 7 odst. 4,

d)  užije plavidlo se spalovacím motorem k plavbě na povrchové vodě v rozporu s § 7 odst. 5, nebo

e)  užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání povrchových vod k plavbě podle § 7 odst. 5.

(2) Provozovatel přístavu nebo obslužní lodi se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 3 zásobuje plavidla pohonnými a provozními hmotami nebo odstraňuje odpadní vody nebo závadné látky z plavidel v přístavech nebo pomocí obslužních lodí tak, že není vyloučeno znečištění povrchových nebo podzemních vod.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a); dojde-li však k úniku odpadních vod nebo závadných látek do vod povrchových, lze uložit pokutu do 200 000 Kč,

b)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), nebo

c)  do 200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e) nebo odstavce 2.

 

§ 125c Porušení jiných povinností při nakládání s vodami

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 v rozporu s povolením k nakládání s vodami,

b)  nezměří množství povrchových nebo podzemních vod podle § 10 odst. 1 nebo 2, nebo

c)  v rozporu s § 38 odst. 4 nezměří objem vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich znečištění nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu, nebo

d)  nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nabyvatel práv a povinností vyplývajících z povolení k nakládání s vodami, s výjimkou povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod nepřesahující 6 000 m3 ročně nebo 500 m3 měsíčně, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neoznámí podle § 11 odst. 1 přechod pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 5 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2,

b)  do 50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), nebo

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a).

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) spáchaný vypouštěním odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

(5) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem povrchových vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši stanovené podle § 125a odst. 4. Ustanovení § 125a odst. 6 a 7 se použijí obdobně.

(6) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem podzemních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši stanovené podle § 125a odst. 5. Ustanovení § 125a odst. 6 a 7 se použijí obdobně.

 

§ 125d Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo

b)  neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností při provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. nebo II. kategorie dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a),

b)  nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 59 odst. 1 písm. a),

c)  nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním toku podle § 59 odst. 1 písm. e),

d)  neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f),

e)  neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. g),

f)   neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h),

g)  neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo neodstraní zjištěné závady podle 59 odst. 1 písm. k),

h)  nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 5, nebo

i)    nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před povodněmi, vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neodstraní náletové dřeviny podle § 59 odst. 1 písm. j).

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo

b)  neoznámí nebezpečí zvláštní povodně, nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3.

(7) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 20 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h),

b)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), i), odstavce 5, nebo odstavce 6 písm. a),

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 3, nebo

d)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 6 písm. b).

 

§ 125e Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 27.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 50.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku sousedícího s korytem vodního toku dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 51 odst. 1.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník stavby nebo zařízení v korytě vodního toku dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 52 odst. 1 neodstraní předměty zachycené či ulpělé na stavbě nebo zařízení.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník stavby, která není vodním dílem, nebo zařízení v korytě vodního toku dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 52 odst. 2 neprovede nápravu narušení plynulého odtoku povrchových vod.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část, která souvisí s více pozemky nebo byla zřízena ve veřejném zájmu, a která byla vybudována před účinností tohoto zákona, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 56 odst. 4 písm. a) nestrpí stavbu k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část,

b)  užívá pozemek v rozporu s § 56 odst. 4 písm. b),

c)  v rozporu s § 56 odst. 4 písm. c) neohlásí vlastníkovi stavby k vodohospodářským melioracím pozemků nebo vodoprávnímu úřadu zjevné závady její funkce, nebo

d)  v rozporu s § 56 odst. 4 písm. d) nestrpí užití pozemku k údržbě stavby k vodohospodářským melioracím pozemků.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku sousedícího s vodním dílem dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neumožní vstup nebo vjezd na pozemek podle § 60 odst. 1.

(8) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 20 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 6 písm. c),

b)  do 50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 nebo odstavce 6 písm. b),

c)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 5, odstavce 6 písm. a), d) nebo odstavce 7, nebo

d)  do 200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4.

 

§ 125f Porušení povinností vlastníků pozemků

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení

a vlastníků movitého majetku v ochraně před povodněmi

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 63 odst. 3 neumožní vstup nebo vjezd na pozemky nebo na stavby k zajištění ochrany před povodněmi.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nemá zpracovaný povodňový plán podle § 71 odst. 4 nebo 5, nebo

b)  nesplní některou z povinností k zamezení zhoršení odtokových podmínek nebo průběhu povodně podle § 85.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dotčeného objektu dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí povodňové zabezpečovací práce na dotčeném objektu podle § 75 odst. 3.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník movitého majetku dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nedbá o umístění nebo užívání movitého majetku podle § 85 odst. 3.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4, nebo

b)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.

 

§ 125g Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vypustí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace v rozporu s povolením vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 1 nebo 2,

b)  v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 4 neměří objem vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými látkami nebo výsledky měření nepředá.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a), nebo

b)  nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b).

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 39 odst. 4.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými látkami, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nevede záznamy nebo neposkytne informace podle § 39 odst. 6.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 4,

b)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a),

c)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3, nebo

d)  do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a).

(6) Při stanovení výše pokuty za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 přihlédne orgán ukládající pokutu zejména k okolnostem, za nichž k nedovolenému nakládání došlo, k tomu, jak se právnická nebo podnikající fyzická osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků, k množství a charakteru uniklé látky, k místu, kde k vlastnímu ohrožení došlo, k množství a charakteru závadné látky, která pronikla do povrchových nebo podzemních vod, ke škodlivým následkům a možnostem jejich odstranění a k vlivu závadné látky na jakost těchto vod a ke stupni ochrany dotčeného území.

 

§ 125h Porušení povinností při haváriích

Porušení povinností při haváriích

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako původce havárie dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neučiní bezprostřední opatření k odstranění příčin nebo následků havárie nebo se při jejím odstraňování neřídí schváleným havarijním plánem nebo pokyny vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí podle § 41 odst. 1,

b)  neohlásí neprodleně havárii podle § 41 odst. 2, nebo

c)  nevyhoví výzvě ke spolupráci při provádění opatření k odstranění příčin nebo následků havárie podle § 41 odst. 5.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se při havárii dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neohlásí neprodleně havárii, kterou zjistila podle § 41 odst. 2,

b)  neposkytne vyžádané údaje o havárii podle § 41 odst. 6, nebo

c)  jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, neuvede pozemek nebo stavbu, kterou bylo nutno použít při odstraňování závadného stavu, do předchozího stavu podle § 42 odst. 8.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. b),

b)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. a), c), nebo

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b).

 

§ 125i Porušení povinností správce vodního toku a správce povodí

Porušení povinností správce vodního toku a správce povodí

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako správce drobného vodního toku dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní některou z povinností podle § 47 odst. 2,

b)  nezajistí povodňové zabezpečovací práce podle § 75 odst. 3, nebo

c)  nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 83.

(2) Právnická osoba se jako správce významného vodního toku dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní některou z povinností podle § 47 odst. 2,

b)  nezajistí povodňové zabezpečovací práce podle § 75 odst. 3, nebo

c)  nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 83.

(3) Právnická osoba se jako správce povodí dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 82.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a),

c)  do 200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), nebo

d)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. b), c) nebo odstavce 3.

 

§ 125j Porušení povinnosti obce

Porušení povinnosti obce

 

(1) Obec se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepředloží žádost o územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona za účelem splnění povinnosti stanovené v čl. II bodu 6 zákona č. 20/2004 Sb.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 125k Porušení poplatkových povinností

Porušení poplatkových povinností

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako znečišťovatel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 91 odst. 1 nesleduje koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních vodách nebo nezměří objem vypouštěných odpadních vod,

b)  v rozporu s § 91 odst. 1 nevede provozní evidenci o sledování a měření koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách nebo jejich objemu nebo neuchovává podklady k jejímu vedení, nebo

c)  neumožní pověřeným osobám kontrolních laboratoří a měřicích skupin a osobám provádějícím činnost v souladu s § 126b vstup do kontrolovaných objektů nebo jim neposkytne podklady nezbytné pro provedení kontroly nebo nezajistí podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění podle § 92 odst. 3.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), nebo

b)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a).

 

Díl 3

 

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

§ 125l Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k přestupkůmokolnostem, za nichž byl spáchán.

 

(1(3) Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností může upustit od uloženína návrh pachatele správního trestu také tehdydeliktu zastavit správní řízení, jestliže pachatel přestupkusprávního deliktu přijme faktická opatření k odstranění následků porušení povinnosti, jakož i opatření zamezující dalšímu ohrožování nebo znečišťování podzemních nebo povrchových vod, a uložení správního trestupokuty by vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti. Z důvodu provádění opatření zamezujícímu vzniku dalších nepříznivých následků lze řízení o správním deliktu přerušit.

(2) Sazba pokuty za přestupek(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Sazba pokuty za správní delikt podle tohoto zákona se zvyšuje na dvojnásobek, nejvýše však na částku 20 000 000 Kč, jestliže je týž přestupeksprávní delikt spáchán opakovaně. PřestupekSprávní delikt je spáchán opakovaně, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za týž přestupeksprávní delikt nabylo právní moci, neuplynul 1 rok.

(36) Při stanovení výše pokuty za přestupeksprávní delikt spáchaný vypouštěním odpadních vod bez povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, přihlédne orgán ukládající pokutu zejména k míře překročení podmínek povolení k vypouštění těchto vod, k míře ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, ke stupni ochrany dotčeného území a k příčině nedovoleného vypouštění vod.

(4) Přestupek7) Správní delikt podle § 125j v prvním stupni projednává Česká inspekce životního prostředí. PřestupekSprávní delikty podle § 117 odst. 2 a § 125b odst. 1 písm. d) a e) projednává v prvním stupni Státní plavební správa. Ostatní přestupkydelikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí. Pokutu za přestupekPřestupky v blokovém řízení podle § 117 odst. 23 písm. b) může příkazem na místě uložitd) projednává Státní plavební správa a orgánnebo Policie České republiky. PřestupekSprávní delikt projedná ten z příslušných správních orgánů, který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Státní plavební správa.

(58) Za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností pokuty podle zvláštního zákona 4).

(6(9) Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí a Státní plavební správou vybírá a vymáhá příslušný celní úřad. Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(10) Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí obcím a Státní plavební správou jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Ostatní pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí jsou z 50 % příjmem rozpočtu obce, v jejímž územním obvodu byl přestupeksprávní delikt spáchán, a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Pokuty ukládané obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností.

(11) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 44b), nebo v přímé souvislosti s ním se vztahují ustanovení zákona o postihu právnické osoby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - ZrušenaZměna přestupkového zákona

ČÁST TŘETÍ

Změna přestupkového zákona

 

§ 129

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb. a zákona č. 164/2001 Sb., se mění takto:

§ 34 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3i) zní:

 

"§ 34

 

Přestupky na úseku vodního hospodářství

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)  odebere povrchovou nebo podzemní vodu bez potřebného povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním,

b)  vypustí odpadní nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem, 3i)

c)  znečistí povrchovou nebo podzemní vodu nebo ohrozí její jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, popřípadě způsobí vniknutí těchto látek do kanalizace v rozporu s vodním zákonem, 3i)

d)  poruší povinnosti týkající se vodních děl založené stavebními předpisy, nebo

e)  poruší jiné povinnosti stanovené vodním zákonem 3i) nebo povinnosti na základě něho uložené.

(2) Za přestupky podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e) lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

(3) Pokuty ukládá Česká inspekce životního prostředí nebo okresní úřad. Ustanovení § 124 odst. 2 vodního zákona přitom platí obdobně.

_____________________________

 

3i)  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

B. SAZBY PRO VÝPOČET POPLATKU A HMOTNOSTNÍ

A KONCENTRAČNÍ LIMITY ZPOPLATNĚNÍ

 

UKAZATEL

znečištění

SAZBA

Kč/kg

LIMIT ZPOPLATNĚNÍ

hmotnostní

kg/rok

koncentrační

mg/l

1.

a) CHSK nečištěné odpadní vody

do 31. 12. 2004

od 1. 1. 2005

b) CHSK čištěné odpadní vody

c) CHSK pro odpadní vody čištěné z výroby buničiny

a ze zušlechťování bavlnářských a lnářských textilií

 

16

16

8

3

 

20 000

8 000

10 000

10 000

 

40

40

40

40

2. RAS

0,5

20 000

1200

3. nerozpuštěné látky 47)

2

10 000

30

4. fosfor celkový

do 31. 12. 2004

od 1. 1. 2005

 

70

70

 

13 000

3 000

 

3

3

5. dusík amoniakální

do 31. 12. 2001

 

40

 

15 000

 

15

6. dusík Nanorg

od 1. 1. 2002

 

30

 

20 000

 

20

7. AOX od 1. 1. 2002

300

15

0,2

8. rtuť

20 000

0,4

0,002

9. kadmium

4 000

2

0,01

 

____________________________________________________________

 

1)        Například Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech, Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vody pro koupání, Směrnice Rady 76/464/EHS ze dne 4. května 1976 o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství a návazné směrnice Rady, Směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti povrchových vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb, Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými nebezpečnými látkami doplněná směrnicemi Rady 90/656/EHS a 91/692/EHS, Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a řízení znečištění, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

1a)      Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů.

2)        Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

3)        Například zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

4)         Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5)        Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb.

6)        § 2 odst. 1 písm. a) bod 8 vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

7)        Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

7b)       Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

8)        Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

8a)       Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.

8b)      § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

8c)       § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

10)      § 120 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

10a)    Zákon č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10b)     Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.

10c)     § 11 až 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10d)     Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

11)      Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

12)      Vyhláška č. 126/1976 Sb., o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci.

12a)    § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

13)      § 7 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 113/2000 Sb.

14)      Například zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb.

14a)     Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

15)      Zákon č. 365/2000 Sb.

16)       Sdělení č. 122/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.

Sdělení č. 2/2003 Sb. m. s., Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.

18)      Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18a)     § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

19)      § 420a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

20)      Zákon č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21)      Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 254/2001 Sb.

21a)     Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

21b)     Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.

22)      Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

23)      Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

23a)     Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

24)      Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

25)      § 35 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26)      Například § 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27)      § 14 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

28)      § 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

29)      Zákon č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

31)      Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

32)      Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

32a)     § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.

33a)     Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

34)      Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

34a)    § 4 odst. 2 věta třetí zákona č. 114/1992 Sb.

§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

§ 8 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

35)      Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

36)      Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

36a)    § 8 zákona č. 274/2001 Sb.

38)       § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

39)      Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

40)      § 55 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

42)      § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

43)      § 35 zákona č. 222/1999 Sb.

43a)    Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

43b)    § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

43c)    Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

43d)    § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

43e)    § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

44)       Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách.

Sdělení č. 66/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství.

Vyhláška č. 57/1970 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách.

Sdělení č. 94/2009 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách.

44a)     Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

44b)     § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.