Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 253/2008 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017)

253/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 5. června 2008

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,

zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb.,

zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017368/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 39 Výjimky z mlčenlivosti

Výjimky z mlčenlivosti

 

(1) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se nelze dovolávat vůči

a)  orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací výnosu z trestné činnosti nebo financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu,

b)  specializovaným policejním složkám pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud jde o informace získané podle § 42 odst. 3,

c)  zahraničnímu orgánu uvedenému v § 33 při předávání údajů sloužících k dosažení účelu stanoveného tímto zákonem, pokud to jiný právní předpis nezakazuje,

d)  Policii České republiky, Generálnímu finančnímu ředitelství nebo Generálnímu ředitelství cel, pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí informace uvedené v § 32 odst. 2,

e)  dozorčím úřadům uvedeným v § 35 odst. 1 a příslušným orgánům profesních komor advokátů, notářů, auditorů, soudních exekutorů nebo daňových poradců,

f)   správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle jiného právního předpisu,

g)  správnímu orgánu oprávněnému vykonávat státní kontrolu nebo vést sankční správní řízení o přestupku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

ČÁST PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

 

§ 41 Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech

 

(1) Fyzická osoba při vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropských společenství a při výstupu z České republiky do takové oblasti je povinna písemně oznámit celnímu úřadu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má rovněž právnická nebo podnikající fyzická osoba, která věci uvedené v odstavci 1 dováží nebo vyváží. Tuto povinnost za právnickou nebo podnikající fyzickou osobu plní fyzická osoba, která má tyto věci při sobě při překročení hranice území Evropských společenství.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VI - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 43 Porušení povinnosti mlčenlivosti

Porušení povinnosti mlčenlivosti

 

(1) Povinná osoba, zaměstnanecZaměstnanec povinné osoby, zaměstnanec Úřadu nebo jiného dozorčího úřadu, anebo fyzická osoba, která je pro povinnou osobu, Úřad nebo jiný dozorčí úřad činná na základě jiné než pracovní smlouvy, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 1 nebo 2.

(2) Fyzická osoba neuvedená v odstavci 1 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 3.

(3) Za přestupek podle odstavce Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 1 nebo 2.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč. a za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta do 200 000 Kč.

(45) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jestliže tímto jednáním bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu.

 

§ 44 Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta

 

(1) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní povinnost identifikace klienta podle § 7,

b)  opakovaně nesplní povinnost kontroly klienta podle § 9,

c)  poruší zákaz uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah podle § 15, nebo

d)  nesplní povinnost uchovávat údaje podle § 16.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 45 Nesplnění informační povinnosti

Nesplnění informační povinnosti

 

(1) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní informační povinnost podle § 24 odst. 1 nebo § 24a odst. 4,

b)  nepředá relevantní informaci své pobočce nebo dceřiné společnosti podle § 24a odst. 1,

c)  nepřijme odpovídající doplňková opatření k účinnému zvládání rizika zneužití podle § 24a odst. 1, nebo

d)  v rozporu s § 24a odst. 3 nezajistí dodržování předpisů jiného členského státu v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu svojí pobočkou nebo provozovnou působící v tomto jiném členském státě.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 46 Nesplnění oznamovací povinnosti

Nesplnění oznamovací povinnosti

 

(1) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neoznámí Úřadu podezřelý obchod podle § 18 odst. 1.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 47 Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta

 

(1) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší povinnost odložit splnění příkazu klienta podle § 20 odst. 1.

(2) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost odložit splnění příkazu klienta nebo zajistit majetek na základě rozhodnutí vydaného Úřadem podle § 20 odst. 3.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 48 Nesplnění povinností k prevenci

Nesplnění povinností k prevenci

 

(1) Povinná osoba, které je v § 21 odst. 2 uložena povinnost vypracovat písemně systém vnitřních zásad a nevztahuje se na ni výjimka podle § 21 odst. 3 nebo 4, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že systém vnitřních zásad nevypracuje v rozsahu podle § 21 odst. 5 nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.

(2) Povinná osoba, které je v § 21 odst. 6 uložena povinnost doručit Úřadu nebo České národní bance systém vnitřních zásad a oznámení o jeho změnách, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že systém vnitřních zásad nebo oznámení o jeho změnách nedoručí podle § 21 odst. 6, neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky nebo nepodá písemnou informaci o způsobu odstranění zjištěných nedostatků podle § 21 odst. 8.

(3) Povinná osoba, které je v § 21a odst. 2 uložena povinnost vypracovat písemně hodnocení rizik, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevypracuje hodnocení rizik ve stanoveném rozsahu nebo ve stanovené lhůtě, nebo

b)  hodnocení rizik pravidelně neaktualizuje.

(4) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 21 odst. 1 nezavede nebo neuplatňuje odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik a k naplnění dalších povinností stanovených tímto zákonem, nebo

b)  nezajistí proškolení zaměstnanců podle § 23.

(5) Úvěrová nebo finanční instituce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší povinnosti stanovené pro navazování korespondenčního bankovního vztahu podle § 25 odst. 1, 2 nebo 3.

(6) Povinná osoba uvedená v § 29 odst. 1 se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že vykonává činnost na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky, bez osvědčení o způsobilosti podle § 29.

(7) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(8) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 4 až 6 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 49 Porušení povinností při převodech peněžních prostředků

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků

 

(1) Povinná osoba jako poskytovatel platebních služeb nebo jako zprostředkující poskytovatel platebních služeb se při převodu peněžních prostředků dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků 20),

a)  nezajistí, aby převod peněžních prostředků doprovázely informace o plátci a příjemci,

b)  nemá zavedeny efektivní postupy pro identifikaci chybějících nebo neúplných informací o plátci a příjemci,

c)  nepřijme odpovídající opatření vůči poskytovateli platebních služeb plátce, který při převodu peněžních prostředků nezajistí, aby platba byla doprovázena informací o plátci a příjemci, nebo

d)  nezpřístupní na vyžádání poskytovateli platebních služeb příjemce úplné informace o plátci a příjemci v případech, kdy převod není doprovázen úplnou informací o plátci.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 50 Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní oznamovací povinnost při vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropských společenství nebo při výstupu z České republiky do takové oblasti podle § 41 odst. 1 nebo 4, nebo

b)  nesplní oznamovací povinnost při odeslání poštovní nebo jiné zásilky z České republiky mimo území Evropských společenství nebo přijetí takové zásilky z oblasti mimo území Evropských společenství podle § 41 odst. 3 nebo 4.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní oznamovací povinnost při vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropských společenství nebo při výstupu z České republiky do takové oblasti podle § 41 odst. 2 nebo 4, nebo

b)  nesplní oznamovací povinnost při odeslání poštovní nebo jiné zásilky z České republiky mimo území Evropských společenství nebo přijetí takové zásilky z oblasti mimo území Evropských společenství podle § 41 odst. 3 nebo 4.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 nebo propadnutí věci.

(4) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo propadnutí věci.

 

Společná ustanovení k přestupkůmo správních deliktech

§ 51 - § 53 Společná ustanovení k přestupkůmo správních deliktech

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

 

(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli a byla

a)  ke spáchání správního deliktu užita, nebo

b)  správním deliktem získána nebo nabyta za věc tímto deliktem získanou.

(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), rozhodne se o jejím zabrání, jestliže

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b)  nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c)  vlastník není znám.

(3) Propadnutí věci nelze uložit a věc nelze zabrat, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(4) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.

 

§ 51a

 

(1) Za přestupeksprávní delikt povinné osoby podle § 43 až 49 může správní orgán uvedený v § 35 odst. 1 s přihlédnutím k povaze a závažnosti, jakož i k dalším okolnostem spáchaného přestupkusprávního deliktu, uložit též správní trestsankci zveřejnění rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu.

(2) Správní trestSankce zveřejnění rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu spočívá v uveřejnění výrokové části pravomocného rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu na internetových stránkách Úřadu po dobu 5 let.

(3) Správní trestSankce zveřejnění rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu nelze uložit, pokud se má za to, že

a)  by její uložení bylo zcela zjevně nepřiměřené povaze a závažnosti spáchaného správního deliktu, nebo

b)  by tím došlo k ohrožení stability finančních trhů.

(4) Obsahem zveřejněného rozhodnutí o správním deliktu nesmějí být údaje umožňující identifikaci jiné osoby než pachatele.

 

§ 52

 

(1) Přestupky(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona, s výjimkou správních deliktů podle § 50, projednává orgán uvedený v § 35 odst. 1, který porušení zákona zjistil.

(2) Přestupky(6) Správní delikty podle § 50 projednává celní úřad. Přestupek podle § 50 odst. 1 může příslušný celní úřad postoupit k projednání celnímu úřadu, v jehož územním obvodu má pachatel přestupku trvalý pobyt.

(3(7) Pokuty a náhrady nákladů řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Příjem z pokut a z náhrad nákladů řízení je příjmem státního rozpočtu. Je-li správní delikt projednáván Českou národní bankou, je příjem z náhrady nákladů řízení příjmem České národní banky; na příjmy z náhrady nákladů řízení vedeného Českou národní bankou podle tohoto zákona se pro účely jejich vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.

(8) Není-li ve lhůtě splatnosti pokuta zaplacena, celní úřad může na její úhradu použít zajištěné věci uvedené v § 41 odst. 1, 3 a 4, pokud je zajistil.

 

§ 52a

 

(1) Úřad vede evidenci zahájených a ukončených řízení o přestupcíchsprávních deliktech podle § 43 až 49 (dále jen "evidence").

(2) Příslušný dozorčí úřad, který zahájil řízení o přestupkusprávním deliktu podle § 43 až 49, sdělí Úřadu za účelem zápisu do evidence následující údaje:

a)  datum zahájení řízení o přestupkusprávním deliktu,

b)  identifikační údaje podezřelého z přestupkuze správního deliktu,

c)  zákonné označení přestupkusprávního deliktu,

d)  popis skutku, v němž je přestupeksprávní delikt spatřován, a

e)  označení orgánu, který vede řízení o přestupkusprávním deliktu.

(3) Po pravomocném ukončení řízení o přestupkusprávním deliktu podle § 43 až 49 příslušný dozorčí úřad sdělí Úřadu za účelem zápisu do evidence údaj o způsobu ukončení řízení a zároveň mu zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu.

(4) Evidence je vedena elektronicky. Údaje z evidence poskytne Úřad dozorčímu úřadu uvedenému v § 35 odst. 1 pro plnění úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti na vyžádání nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Úřad průběžně sleduje jednotlivě vedená řízení o přestupcíchsprávních deliktech podle § 43 až 49 a na vyžádání dozorčích úřadů je informuje o předchozích řízeních vedených s týmž subjektem a řízeních s podobným předmětem.

 

§ 53

 

Podle jiného právního předpisu 26) se projedná jednání, které má znaky přestupkusprávního deliktu podle § 43 až 48, dopustí-li se jej advokát, notář, auditor, soudní exekutor nebo daňový poradce jako povinná osoba. Dozorčí úřad uvedený v § 35 odst. 1 bezodkladně odevzdá věc k projednání orgánu příslušnému podle takového jiného právního předpisu a na jeho žádost učiní nezbytná šetření k zajištění důkazních prostředků.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.