Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 250/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 21.2.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 721. 2. 2017 do 30. 6. 2017)

250/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. července 2000

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb.,

zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb.,

zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,

zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb.. a zákona č. 18324/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7 Příjmy rozpočtu obce

Příjmy rozpočtu obce

 

(1) Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména

a)  příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,

b)  příjmy z výsledků vlastní činnosti,

c)  příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila,

d)  příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak,

e)  příjmy z místních poplatků podle zvláštního zákona, 7)

f)   výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona, 8)

g)  dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,

h)  dotace z rozpočtu kraje,

i)   prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a správních trestůsankcí, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem obce,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8 Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje

 

(1) Příjmy rozpočtu kraje tvoří zejména

a)  příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,

b)  příjmy z výsledků vlastní činnosti,

c)  příjmy z hospodářské činnosti organizace, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona příjmem rozpočtu kraje, který organizaci zřídil nebo založil,

d)  příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je kraj pověřen podle zvláštních zákonů, zejména správní poplatky z této činnosti a dále příjmy z vybraných pokut uložených v pravomoci kraje podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak,

e)  výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona, 8)

f)   dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,

g)  přijaté peněžité dary a příspěvky,

h)  jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje,

i)   prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a správních trestůsankcí, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 22a PřestupkySprávní delikty

Přestupky

Správní delikty

 

(1) Územní samosprávný celek, svazek obcí, městská část hlavního města Prahy nebo Regionální rada regionu soudržnosti se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje rozpočtový výhled,

b)  v rozporu s § 10c odst. 1 nezveřejní program,

c)  v rozporu s § 10d odst. 1 a 2 nezveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků,

d)  v rozporu s § 13 odst. 1 nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria,

e)  neprovede změny schváleného rozpočtu podle § 16 odst. 2,

f)   zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1,

g)  v rozporu s § 14 neprovede rozpis schváleného rozpočtu,

h)  v rozporu s § 15 odst. 1 nevykonává kontrolu svého hospodaření, nebo

i)   v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

(2) Územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s

a)  § 3 odst. 3 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu,

b)  § 3 odst. 4 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu,

c)  § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,

d)  § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria,

e)  § 11 odst. 4 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového provizoria,

f)   § 17 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo

g)  § 17 odst. 8 nezveřejní závěrečný účet.

(3) Regionální rada regionu soudržnosti se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s

a)  § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,

b)  § 11a odst. 1 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu,

c)  § 11a odst. 2 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu,

d)  § 11a odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria,

e)  § 11a odst. 4 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového provizoria,

f)   § 17a odst. 1 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo

g)  § 17a odst. 1 nezveřejní závěrečný účet.

(4) Svazek obcí se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s

a)  § 39 odst. 3 zpracuje a schválí rozpočet,

b)  § 39 odst. 4 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu,

c)  § 39 odst. 5 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu,

d)  § 39 odst. 6 nezveřejní návrh rozpočtu, návrh rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria,

e)  § 39 odst. 7 nezveřejní rozpočet, rozpočtové opatření, nebo pravidla rozpočtového provizoria,

f)   § 39 odst. 9 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo

g)  § 39 odst. 10 nezveřejní závěrečný účet.

(5) Za přestupkusprávní delikt podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 22b Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) Přestupky(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona, kterých se dopustila obec nebo dobrovolný svazek obcí, jehož členem není hlavní město Praha, v prvním stupni projednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož správním obvodu má dobrovolný svazek obcí sídlo. Správní delikty podle tohoto zákona, kterých se dopustila městská část hlavního města Prahy, v prvním stupni projednává v přenesené působnosti Magistrát hlavního města Prahy.

(2) Přestupky(5) Správní delikty podle tohoto zákona, kterých se dopustil kraj, Regionální rada regionu soudržnosti, hlavní město Praha nebo dobrovolný svazek obcí, jehož členem je hlavní město Praha, v prvním stupni projednává Ministerstvo financí.

(36) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.