Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 25/2017 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 21.2.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 721. 2. 2017 do 30. 6. 2017)

25/2017 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2017

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8 PřestupkySprávní delikty

Přestupky

Správní delikty

 

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. c) až e) a j) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepředloží měsíční údaje o svých příjmech a výdajích ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 3 odst. 2.

(2) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. k) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepředloží čtvrtletní údaje o svých příjmech a výdajích ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 4 odst. 2.

(3) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. b) a f) až h) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepředloží údaje o svých podmíněných závazcích z poskytnutých garancí ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 5 odst. 2.

(4) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. a) až g) a i) se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepředloží údaje o svých projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 6 odst. 2.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyDotčená osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty dotčené osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost dotčené osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(25) Pokutu vybírá a vymáhá ministerstvo... Pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.