Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 25/2008 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.9.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 79. 2016 do 30. 6. 2017)

25/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 255/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017255/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

§ 5 - § 6 PřestupkySprávní delikty

 

(1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3,

b)  uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo

c)  nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství 1) a § 3 odst. 6.

(2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3,

b)  uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo

c)  nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky § 3 odst. 6.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 500 000 Kč.

 

§ 6

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce").

(2(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 7) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Příjem z pokut připadá z 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru je provozována činnost provozovatele, a tento příjem je účelově určen k ochraně životního prostředí, a z 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8

 

Inspekce

a)  kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování,

b)  rozhoduje o přestupcíchsprávních deliktech podle § 5.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

2)        Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

3)        § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4)        Čl. 2 bod 6, čl. 5, čl. 9 odst. 1 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

5)        Čl. 5 a 9 odst. 1, příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

6)        Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

           Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

           Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

           Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6a)      § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

7)        § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.