Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 247/2014 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 31.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 731. 5. 2017 do 30. 6. 2017)

247/2014 Sb.

ZÁKON

ze dne 23. září 2014

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

zapracována redakční oprava

ve znění zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 65/2017 Sb.. a zákona č. 18365/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19

 

(1) Oprávnění zaniká

a)  smrtí poskytovatele,

b)  zánikem právnické osoby, která je poskytovatelem, nebo organizační složky státu, která jménem České republiky jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, nebo

c)  zrušením.

(2) Ministerstvo zruší oprávnění, jestliže

a)  poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zápis fyzické osoby nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů podle § 5 odst. 1,

b)  poskytovateli byl uložen byla uložena sankce za správní trest za přestupekdelikt v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené tímto zákonem poskytovateli; zvlášť závažným porušením se pro účely tohoto zákona rozumí takové porušení povinnosti, které je způsobilé vyvolat újmu na zdraví a zdravém vývoji dítěte nebo opakované porušení podmínek stanovených tímto zákonem,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA VI - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 22 Přestupky

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku, jestliže označuje svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do evidence poskytovatelů ve smyslu § 4.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí přestupku tím, že

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu, jestliže označuje svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do evidence poskytovatelů ve smyslu § 4.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)  poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,

b)  v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,

c)  v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,

d)  nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,

e)  v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti za újmu,

f)   neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 13 odst. 1,

g)  poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s § 15 odst. 1 nebo 2,

h)  v rozporu s § 18

1.    neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nebo

2.    do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)  20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),

b)  30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),

c)  100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

 

§ 24Společné Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

SpolečnéSpolečná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k přestupkůmokolnostem, za nichž byl spáchán.

 

Přestupky(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad inspekce práce. To neplatí, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 22 odst. 2 písm. g) a § 23 odst. 2 písm. g), které projednává příslušná krajská hygienická stanice.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

§ 24

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.