Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 247/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 20.2.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201720. 2. 2016 do 30. 6. 20182017)

247/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 30. června 2000

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

a o změnách některých zákonů

ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb.,

zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb.. a zákona č. 183/201748/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

ČÁST TŘETÍ

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

 

HLAVA PRVNÍ

PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU

K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

A DRUHY VÝUKY A VÝCVIKU

 

§ 13 Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 

(1) Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně provozovatel autoškoly. Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která

a)  podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem,

b)  ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona 2a), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,

c)  není způsobilá k právním úkonům,

d)  je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona, 2a)

e)  splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon, 2a)

f)   není ve výkonu správního trestusankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VI - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR

ČÁST ŠESTÁ

STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR

 

§ 53

 

(1) Státní správu ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajský úřad a ministerstvo.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a)  rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,

b)  schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,

c)  zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,

d)  rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče,

e)  projednává přestupky podle tohoto zákonav prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto odstavce.

(3) Krajský úřad

a)  rozhoduje o udělení profesního osvědčení a o jeho odnětí,

b)  provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku,

c)  rozhoduje o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů a o udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy a o odnětí akreditace nebo vyšší akreditace,

d)  projednává přestupky podle tohoto zákonav prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto odstavce.

(4) Ministerstvo

a)  rozhoduje o vydání průkazu zkušebního komisaře, o jeho prodloužení a o jeho odnětí,

b)  provádí základní školení a provádí zkoušky zkušebních komisařů,

c)  provádí zdokonalovací školení zkušebních komisařů a přezkušuje zkušební komisaře,

d)  projednává přestupky podle tohoto zákonav prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti podle tohoto odstavce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 55

zrušen zákonem č. 64/2014 Sb.

 

§ 56 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel autoškoly dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 2 provozuje autoškolu bez registrace k provozování,

b)  v rozporu s § 3 provádí výuku a výcvik osobami, které nejsou držiteli platného profesního osvědčení,

c)  v rozporu s § 5 nenahlásí změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly,

d)  v rozporu s § 9 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem,

e)  přijme jako žadatele o řidičské oprávnění osobu, která nesplňuje podmínky podle § 13,

f)   opakovaně nebo závažným způsobem nedodrží obsah a rozsah výuky a výcviku stanovený v § 20,

g)  v rozporu s § 25 nepředá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností seznamy žadatelů k získání řidičského oprávnění,

h)  v rozporu s § 32 nepřihlásí písemně žadatele k získání řidičského oprávnění ke zkoušce.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel školicího střediska dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 49 provozuje školicí středisko bez udělené akreditace k provozování výuky a výcviku,

b)  v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik prostřednictvím odborně způsobilých osob,

c)  v rozporu s § 51 provádí výcvik neschváleným výcvikovým vozidlem,

d)  v rozporu s § 51 neprovádí výuku a výcvik podle plánu pro zajištění výuky a výcviku,

e)  v rozporu s § 51 nevede evidenci o uskutečněné výuce a výcviku včetně seznamu účastníků,

f)   v rozporu s § 51 nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku krajskému úřadu, popřípadě i obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,

g)  v rozporu s § 51 neoznámí krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení akreditace k provozování výuky a výcviku a nepředloží o nich doklady,

h)  v rozporu s § 51 nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik, potvrzení o rozsahu a obsahu výuky a výcviku a datu jejich ukončení,

i)   přijme k výuce a výcviku osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52a,

j)   v rozporu s § 51 nezašle nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo ukončeno pravidelné školení řidičů, příslušnému úřadu seznam účastníků pravidelného školení.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel střediska bezpečné jízdy dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 52e provozuje středisko bezpečné jízdy bez udělení vyšší akreditace k provozování výuky bezpečné jízdy,

b)  v rozporu s § 52g neprovádí výuku a výcvik bezpečné jízdy prostřednictvím lektorů bezpečné jízdy,

c)  v rozporu s § 52g neprovádí školení bezpečné jízdy podle plánu pro zajištění školení bezpečné jízdy,

d)  v rozporu s § 52g nevede evidenci o uskutečněném školení bezpečné jízdy, včetně seznamu účastníků,

e)  v rozporu s § 52g nezašle nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením školení bezpečné jízdy seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení školení bezpečné jízdy příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,

f)   v rozporu s § 52g neoznámí příslušnému krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy a nepředloží o nich doklady,

g)  v rozporu s § 52g nevydá bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil školení bezpečné jízdy, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvovaného školení bezpečné jízdy a datu ukončení školení bezpečné jízdy,

h)  přijme na školení bezpečné jízdy osobu, která nesplňuje podmínky podle § 52g.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) a f), odstavce 2 písm. a), b), c), d), i) a j) a odstavce 3 písm. a), b) a c),

b)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), g) a h), odstavce 2 písm. e), f) a g) a odstavce 3 písm. d), e), f) a h),

c)  do 10 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. h) a odstavce 3 písm. g).

 

§ 57

 

Pokuty uložené podle(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s tím, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který rozhodl o přestupkusprávním deliktu v prvním stupni. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.