Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 242/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 2016 s výjimkou do 30. 6. 2017)

242/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. července 2016

celní zákon

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 3 Použití jiných právních předpisů

Použití jiných právních předpisů

 

(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie 1) nebo tento zákon jinak.

(2) Podle správního řádu se postupuje v případě

a)  řízení o přestupcíchsprávních deliktech,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VII - ZADRŽENÍ, PŘENECHÁNÍ, PRODEJ A ZNIČENÍ VĚCI

ČÁST SEDMÁ

ZADRŽENÍ, PŘENECHÁNÍ, PRODEJ A ZNIČENÍ VĚCI

 

*HLAVA I - ZADRŽENÍ ZBOŽÍ A DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

ZADRŽENÍ ZBOŽÍ A DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

 

§ 39 Důvody zadržení zboží a dopravního prostředku

Důvody zadržení zboží a dopravního prostředku

 

(1) Správce cla může kromě případů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie 1) zadržet zboží nebo dopravní prostředek, který je dopravuje, a to pro účely

a)  řízení o přestupcíchsprávních deliktech podle tohoto zákona,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 42 Vrácení zadrženého zboží a dopravního prostředku

Vrácení zadrženého zboží a dopravního prostředku

 

(1) Správce cla vrátí zadržené zboží nebo dopravní prostředek jejich vlastníkovi, a není-li znám, osobě, které byly tyto věci zadrženy, pokud

a)  zboží nebylo prodáno nebo zničeno správcem cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1),

b)  nebylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání zboží nebo dopravního prostředku a

c)  do dne následujícího po dni jejich zadržení pro účely úhrady nedoplatku evidovaného u orgánu Celní správy České republiky nebo orgánu Finanční správy České republiky nebyl příslušným orgánem vydán exekuční příkaz ohledně tohoto zboží nebo dopravního prostředku.

(2) Správce cla vrátí dopravní prostředek, je-li jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze přestupkusprávního deliktu.

 

§ 43 Náhrada nákladů

Náhrada nákladů

 

V případě, že bylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání zadrženého zboží nebo dopravního prostředku, je povinen uhradit náklady na jejich skladování po dobu jejich zadržení

a)  pachatel přestupkusprávního deliktu, a není-li znám,

b)  vlastník zboží nebo dopravního prostředku, pokud o přestupkusprávním deliktu v době jeho spáchání věděl nebo vědět měl a mohl, a není-li znám,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VIII - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST OSMÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

*HLAVA I - SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH

A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

 

§ 47 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících osob

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1),

b)  odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1),

"c)  poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1),

d)  přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán přestupeksprávní delikt,

e)  v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 10 let, nebo

f)   nesplní některou z povinností souvisejících se zadržením zboží nebo dopravního prostředku podle § 40 odst. 2.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1)

a)  pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro nakládání se zbožím,

1.    propuštěným do zvláštního celního režimu,

2.    propuštěným do celního režimu vývozu,

3.    dočasně uskladněným,

4.    pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo

5.    vstupujícím na celní území Evropské unie, vystupujícím z celního území Evropské unie nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo

b)  pro propuštění zboží do navrhovaného celního režimu za použití zjednodušeného celního prohlášení a jiných zjednodušení.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1)

a)  předloží správci cla pozměněný nebo padělaný doklad,

b)  poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, nebo

c)  uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sama osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 4 000 000 Kč.

(5) Dopustí-li se přestupku podle odstavce 1 nebo 2 právnická 

§ 48 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,  se dopustí správního deliktu tím, že

a)  doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1),

b)  odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1),

c)  poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1),

d)  přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt,

e)  v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 10 let, nebo

f)   nesplní některou z povinností souvisejících se zadržením zboží nebo dopravního prostředku podle § 40 odst. 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1)

a)  pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro nakládání se zbožím,

1.    propuštěným do zvláštního celního režimu,

2.    propuštěným do celního režimu vývozu,

3.    dočasně uskladněným,

4.    pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo

5.    vstupujícím na celní území Evropské unie, vystupujícím z celního území Evropské unie nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo

b)  pro propuštění zboží do navrhovaného celního režimu za použití zjednodušeného celního prohlášení a jiných zjednodušení.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1)

a)  předloží správci cla pozměněný nebo padělaný doklad,

b)  poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, nebo

c)  uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sama osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do 4 000 000 Kč.

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

 

§ 48*HLAVA II - PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI

 

§ 49 Propadnutí a zabrání věci

Propadnutí věci

 

(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží osobě, která se dopustila správního deliktu, a věc

a)  byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, nebo

b)  byla správním deliktem získána nebo byla nabyta za věc správním deliktem získanou.

(2) Propadnutí věci nelze uložit, je-li její hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

 

§ 50 Zabrání věci

Zabrání věci

 

(1) a Správce cla, který neuložil propadnutí věci, rozhodne o jejím zabrání, pokud to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem a pokud

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b)  nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c)  vlastník není znám.

(2) Zabrání věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky.

 

§ 51  

(1Společná ustanovení o propadlé a zabrané věci

Společná ustanovení o propadlé a zabrané věci

 

(1) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.

(2) Správce cla může propadlou nebo zabranou věc podle povahy věci zničit. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce cla.

(23) Náklady spojené se správou a zničením propadlé nebo zabrané věci hradí pachatel přestupkusprávního deliktu, a není-li znám, vlastník věci, a není-li znám, osoba, které byla věc zadržena.

 

§ 49 Zánik odpovědnosti za přestupek

Zánik odpovědnosti za přestupek

 

(1) Odpovědnost za přestupek také zaniká, jestliže jde o přestupek podle § 47 odst. 3 písm. b) a pachatel oznámil správci cla nesprávnost v jím podaném prohlášení nebo oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1) a poskytl veškerou součinnost k opravě tohoto prohlášení nebo oznámení; to neplatí v případě, že nesprávnost měla vliv na výši stanoveného cla a nebyla oznámena správci cla do 60 dnů po právní moci rozhodnutí, kterým je ukončeno celní řízení.

(2) Nedojde-li k zániku odpovědnosti za přestupek podle odstavce 1 pouze pro překročení lhůty pro oznámení nesprávnosti v prohlášení nebo oznámení správci cla, lze za tento přestupek uložit pokutu do 400 000 Kč.

(3) Odpovědnost za přestupek podle odstavce 1 zaniká i v případě, že oznámení nesprávnosti a součinnost poskytla osoba, která odpovídá za celní dluh společně a nerozdílně společně s pachatelem*HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

.

 

§ 50 Promlčecí doba

Promlčecí doba

 

(1) Promlčecí doba činí 6 let.

(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.

 

§ 51 Příslušnost

Příslušnost

 

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce cla, v jehož územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo.

(2) Nenachází-li se sídlo osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku příslušný správce cla, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.