Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 241/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 12.3.2012.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 712. 3. 2012 do 30. 6. 2017)

241/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 76/2012 Sb.. a zákona č. 183/201776/2012 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA V

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 25 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 25a PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní některou z povinností podle § 23 odst. 1 nebo § 23 odst. 3,

b)  nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 1 nebo 2 nebo § 22 odst. 1,

c)  jako subjekt hospodářské mobilizace použije osvědčení o jmenování v rozporu s § 17,

d)  v rozporu s § 16 odst. 3 nevrátí osvědčení o jmenování subjektem hospodářské mobilizace nebo takové osvědčení použije v době, kdy rozhodnutí o odvolání subjektu hospodářské mobilizace nabylo právní moci, nebo

e)  nepředá nebo neaktualizuje vybrané údaje podle § 15.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b)  do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b),

c)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo d),

d)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 26 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Do promlčecí dobyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty za správní delikt se nezapočítává dobapřihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní úřad o něm nezahájil řízení do jednoho roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy byl spáchán. Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se běh lhůt přerušuje.

(2) Přestupky(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle § 25 odst. 1 a § 25a odst. 1 písm. a) a b) v prvním stupni projednává

a)  obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu v případech regulačních opatření nařízených starostou obce s rozšířenou působností,

b)  krajský úřad ve svém správním obvodu v případech regulačních opatření nařízených hejtmanem,

c)  Česká národní banka v případech regulačních opatření vyhlášených guvernérem České národní banky,

d)  ústřední správní úřad podle své působnosti v případech nařízení vlády.

(3) Přestupky6) Správní delikty podle § 25a odst. 1 písm. c) až e) projednává v prvním stupni Správa státních hmotných rezerv.

(47) Uložení pokuty podle § 25 a 25a nezbavuje povinnou osobu povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené příslušným správním úřadem protiprávní stav.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.