Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 240/2013 Sb., znění platná od 13.8.2017 a od 1.7.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 13. 81. 7. 2017 do 31. 12. 8. 2017)

240/2013 Sb.

ZÁKON

ze dne 3. července 2013

o investičních společnostech a investičních fondech

ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona č. 204183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 3

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

 

§ 15 Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

 

(1) Právnická osoba, kteráTen, kdo není oprávněnaoprávněn obhospodařovat investiční fondy a v České republice výdělečně živnostenským nebo obdobným způsobem spravuje nebo hodlá takto spravovat majetek, spočívající ve shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi ocenitelných věcech od investorů nebo nabytý za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve prospěch těchto investorů, musí podat žádost o zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. f) a být v tomto seznamu zapsánazapsán. Pro správu majetku investičního fondu se věta první nepoužije. Osoba zapsaná v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f) není oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

(2) O správu majetku podle odstavce 1 věty první jde, má-li v České republice bydliště nebo sídlo právnická osoba, kteráten, kdo jej spravuje nebo hodlá spravovat.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 4

Přesažení rozhodného limitu

 

§ 16 Přesažení rozhodného limitu

 

(1) Přesažení rozhodného limitu nastává, jakmile hodnota majetku všech investičních fondů a zahraničních investičních fondů a majetku podle § 15 odst. 1 právně nebo fakticky obhospodařovaných nebo spravovaného jednou osobou, překročí částku odpovídající

a)  100 000 000 EUR, nebo

b)  500 000 000 EUR,

1.    není-li žádná část tohoto majetku nabyta s využitím pákového efektu a

2.    k vyplacení nebo rozdělení tohoto majetku osobě, od níž byly shromážděny peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci do tohoto majetku, nemůže dojít dříve než po uplynutí 5 let ode dne jejich shromáždění.

(2) Do hodnoty majetku podle odstavce 1 se nezapočítává majetek standardního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu.

(3) Jak se určí přesažení rozhodného limitu, vymezují články 2 až 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů 6). U osoby podle § 15 odst. 1 se pro účely posouzení toho, zda přesahuje rozhodný limit či nikoli, použije pro oceňování jí spravovaného majetku § 196 obdobně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 20a Mechanismus k hlášení

Mechanismus k hlášení

 

(1) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu zavede, udržuje a uplatňuje pro své pracovníky účinný mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích 2) prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

(2) Mechanismus k hlášení podle odstavce 1 zahrnuje alespoň

a)  postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení a jejich vyhodnocování,

b)  ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se jedná o pracovníka alespoň před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení,

c)  ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

(3) Česká národní banka může vyhláškou stanovit požadavky na mechanismus k hlášení podle odstavce 1.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 28 Obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů

Obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů

a srovnatelných zahraničních investičních fondů neoprávněný

přesáhnout rozhodný limit

 

Pro obhospodařovatele neoprávněného přesáhnout rozhodný limit, který obhospodařuje pouze fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy, se články 7 až 10 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu 7) použijí obdobně a § 20 odst. 2 písm. j), § 20a, § 20 odst. 5, § 22 odst. 6 a § 23 až 27 se nepoužijí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 32 Umístění kapitálu

Umístění kapitálu

 

(1) Kapitál investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit a kapitál zahraniční osoby s povolením podle § 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, uvedený v § 30 a 31, lze umístit pouze do likvidní věci v právním smyslu (dále jen "věc"),majetkové hodnoty, jejíž přeměna na peněžní prostředky je možná v krátké době, přičemž tato věcmajetková hodnota neobsahuje spekulativní prvek.

(2) Majetek, kterým byl kapitál samosprávného investičního fondu oprávněného přesáhnout rozhodný limit nebo kapitál zahraniční osoby s povolením podle § 481, která je srovnatelná se samosprávným investičním fondem, zvýšen podle § 31 odst. 5 písm. a), lze umístit pouze do likvidní věcimajetkové hodnoty, jejíž přeměna na peněžní prostředky je možná v krátké době, přičemž tato věcmajetková hodnota neobsahuje spekulativní prvek.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 39 Požadavek na jiná podnikatelská oprávnění

Požadavek na jiná podnikatelská oprávnění

 

(1) Jednotlivé činnosti, které zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, lze vykonávat i na základě jiného oprávnění, než je příslušné povolení udělené Českou národní bankou podle tohoto zákona; činnosti takto prováděné však nejsou administrací investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu.

(2) K provádění administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu osobou s příslušným povolením uděleným Českou národní bankou podle tohoto zákona se jiné oprávnění nevyžaduje; tím nejsou dotčeny odstavce 3 a 4. K provádění jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu pro toho, kdo dodržuje pravidla obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie, a podléhá dohledu orgánu dohledu, se jiné oprávnění nevyžaduje; tím nejsou dotčeny odstavce 3 a 4.

(3) K výkonu činnosti podle § 38 odst. 2 písm. a) se vyžaduje povolení k poskytování investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb nebo povolení vykonávat činnost podle § 11 odst. 1 písm. d).

(4) K výkonu činnosti podle § 38 odst. 2 písm. b) se vyžaduje povolení k poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo povolení vykonávat činnost podle § 11 odst. 1 písm. e).

(5) Pro výkon jednotlivých činností, které zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, obhospodařovatelem ve vztahu k jím obhospodařovaným investičním fondům nebo zahraničním investičním fondům se povolení podle odstavce 3 nebo 4 nevyžaduje. Vykonává-li obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu činnost podle § 38 odst. 2 písm. b) bez povolení podle odstavce 4, musí tuto činnost vykonávat s odbornou péčí a dodržovat přitom obdobně pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky týkající se poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 47a Mechanismus k hlášení

Mechanismus k hlášení

 

Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení obdobně podle § 20a.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 56 Administrátor fondů kvalifikovaných investorů

Administrátor fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných

zahraničních investičních fondů obhospodařovaných

obhospodařovatelem neoprávněným přesáhnout rozhodný limit

 

Pro administrátora fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů obhospodařovaných obhospodařovatelem uvedeným v § 28 se v rozsahu administrace těchto fondů § 47 odst. 5, § 47a, § 49 odst. 4 a § 50 až 53 a § 55 nepoužijí a články 7 až 11 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího fondy rizikového kapitálu 7) se použijí obdobně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 66a Mechanismus k hlášení

Mechanismus k hlášení

 

Depozitář investičního fondu zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení obdobně podle § 20a.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 73 Kontrolní povinnosti

Kontrolní povinnosti

 

(pozn. redakce: § 73 se použije v souladu s § 665)

 (1) V rámci činnosti depozitáře fondu kolektivního investování depozitář kontroluje, zda v souladu s tímto zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů 2), statutem fondu kolektivního investování a ujednáními depozitářské smlouvy

a)  byly vydávány a odkupovány podílové listy nebo investiční akcie,

b)  byla vypočítávána aktuální hodnota podílového listu nebo investiční akcie,

c)  byl oceňován majetek a dluhy tohoto fondu,

d)  byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem tohoto fondu v obvyklých lhůtách,

e)  jsou používány výnosy plynoucí pro tento fond,

f)   jsou prováděny příkazy obhospodařovatele směrující k nabytí nebo zcizení věcímajetkových hodnot v majetku tohoto fondu, přičemž postačí, jestliže depozitář kontroluje, jak byly tyto příkazy provedeny, je-li pro tento způsob kontroly důvod zvláštního zřetele hodný; jak byly příkazy provedeny, kontroluje depozitář dále, jde-li o příkazy týkající se

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 93 Fondy kolektivního investování

Fondy kolektivního investování

 

(1) Fondem kolektivního investování je

a)  právnická osoba se sídlem v České republice, která je oprávněna shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti vydáváním akcií a provádět společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto akcií, a dále spravovat tento majetek, a

b)  podílový fond, jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním podílových listů a společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další správa tohoto majetku.

(2) Za fond kolektivního investování se považuje též podílový fond nebo akciová společnost s proměnným základním kapitálem, jehož nebo jejímž účelem je shromažďovat peněžní prostředky alespoň od dvou fondů kolektivního investování nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů anebo podfondů fondu kolektivního investování nebo srovnatelných zahraničních zařízení, investuje-li takový fond, podfond nebo zařízení do podílových listů nebo investičních akcií vydávaných tímto podílovým fondem anebo touto akciovou společností s proměnným základním kapitálem více než 85 % hodnoty svého majetku.

(3) Investiční strategií se pro účely tohoto zákona rozumí způsob investování investičního fondu zahrnující zejména

a)  druhy věcímajetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění investičního fondu, a mohou-li do jeho jmění být nabyty cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, také druh těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, například akcie nebo dluhopisy, a mohou-li do jeho jmění být nabyty dluhopisy nebo obdobné cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, potom také druh těchto dluhopisů nebo obdobných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle jejich emitenta, například dluhopisy vydávané státem nebo dluhopisy vydávané obchodními společnostmi,

b)  investiční limity, které je nutno dodržovat ve vztahu k věcemmajetkovým hodnotám podle písmene a),

c)  údaj o tom, zda investiční fond kopíruje nebo hodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu nebo sleduje nebo hodlá sledovat určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark); z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index nebo ukazatel se jedná a jakým způsobem nebo v jaké míře jej investiční fond sleduje nebo kopíruje nebo hodlá sledovat nebo kopírovat,

d)  údaj o určitém hospodářském odvětví nebo jeho části, určité zeměpisné oblasti nebo určité části finančního trhu, ve kterých investiční fond koncentruje nebo hodlá koncentrovat své investice, nebo určitém druhu věcímajetkových hodnot, do kterých investiční fond koncentruje nebo hodlá koncentrovat své investice,

e)  možnosti a limity zajištění nebo záruky v případě, že návratnost investice, její části nebo výnos z této investice mají být zajištěny (zajištěné fondy) nebo zaručeny (zaručené fondy), a uvedení způsobu, jakým budou zajištění nebo záruka dosaženy,

f)   možnosti a limity využití přijatého úvěru nebo zápůjčky na účet investičního fondu,

g)  možnosti a limity použití majetku investičního fondu k poskytnutí úvěru, zápůjčky, daru a zajištění závazku jiné osoby nebo úhradě dluhu, který nesouvisí s jeho obhospodařováním,

h)  možnosti a limity vztahující se k prodeji věcímajetkových hodnot na účet investičního fondu, které investiční fond nemá ve svém majetku, a

i)   údaj o technikách k obhospodařování investičního fondu a možnosti a limity jejich používání.

(4) Kopírováním složení indexu se pro účely tohoto zákona rozumí kopírování složení věcímajetkových hodnot, ke kterým se tento index vztahuje, včetně používání derivátů a jiných technik k obhospodařování investičního fondu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů

§ 134 - § 141 Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů

 

(1) Obhospodařovatel může rozhodnout o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu jen, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. Obhospodařovatel může rozhodnout o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu na dobu nezbytně nutnou též z provozních důvodů, zejména ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou; v takovém případě neprovádí po dobu pozastavení výpočet aktuální hodnoty podílových listů a za aktuální hodnotu se po dobu pozastavení považuje poslední známá aktuální hodnota před tímto pozastavením.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 146 Přiznání práva na odkoupení podílových listů ve statutu

Přiznání práva na odkoupení podílových listů ve statutu

 

(1) Statut uzavřeného podílového fondu může určit, že podílník má v době trvání uzavřeného podílového fondu právo na odkoupení podílového listu na účet tohoto podílového fondu v určených lhůtách, delších než 1 rok. Statut uzavřeného podílového fondu, který je fondem kolektivního investování a který je vytvořen na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 10 let, umožní podílníkům odkoupení jimi vlastněných podílových listů po 10 letech ode dne vzniku fondu a dále ve lhůtě uvedené ve statutu, delší než 1 rok, přinejmenším však každých 10 let; jinak uplynutím 10 let ode dne vzniku fondu vzniká podílníkovi právo na odkoupení jeho podílových listů na účet podílového fondu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 163

 

(1) Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu.

(2) Pro vydávání a odkupování investičních akcií se § 130 až 140 použijí obdobně.

(3) Dnem obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií je

a)  den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno,

b)  den nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým se zrušuje rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií, nebo

c)  den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo pozastaveno vydávání nebo odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných řídícím fondem.

(4) V případě dosažení dolní či horní hranice rozpětí uvedeného v § 156 odst. 1 písm. gd) obhospodařovatel investičního fondu, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, přijme bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení fondu. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií s tím, že odstavec 3 a § 131 až 140 se použijí obdobně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 5

Komanditní společnost na investiční listy

 

§ 170 Komanditní společnost na investiční listy

 

(1) Komanditní společnost na investiční listy je komanditní společnost, v níž pouze jeden společník ručí za její dluhy neomezeně (dále jen "komplementář") a alespoň jeden společník za její dluhy neručí (dále jen "komanditista"). Podíly komanditistů komanditní společnosti na investiční listy jsou představovány investičními listy.

(2) Obchodní firma obsahuje označení "komanditní společnost na investiční listy", které může být nahrazeno zkratkou "kom. spol. na invest. listy" nebo "k. s. i. l.".

(3) Komanditní společností na investiční listy může být pouze investiční fond nebo osoba podle § 15 odst. 1.

 

§ 171 Druhy podílů

Druhy podílů

 

(1) Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů. Investiční listy, které představují podíly, s nimiž jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Investiční list, který představuje podíl, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je základní investiční list.

(2) Určí-li tak společenská smlouva, může komanditista vlastnit více podílů, a to i různého druhu. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho komanditistu, vydá společnost investiční list pro každý podíl, nebo vydá hromadný investiční list; společenská smlouva obsahuje také označení investičního listu, kterým je podíl představován.

(3) Různé druhy podílů, zvláštní práva a povinnosti a jejich obsah se určí ve společenské smlouvě.

(4) Upravuje-li společenská smlouva různé druhy podílů, do obchodního rejstříku se u komanditní společnosti na investiční listy zapisuje také údaj o druhu podílu a popis práv a povinností s ním spojených, a to alespoň odkazem na společenskou smlouvu uloženou ve sbírce listin obchodního rejstříku. Do obchodního rejstříku se u komanditní společnosti na investiční listy nezapisují údaje o komanditistech. Soud, který vede obchodní rejstřík, znepřístupní veřejnosti i údaje o komanditistech obsažené ve společenské smlouvě komanditní společnosti na investiční listy založené do sbírky listin. Kromě případů stanovených zvláštním právním předpisem může opis společenské smlouvy včetně údajů o komanditistech obdržet jen ten, kdo na tom má oprávněný zájem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA III - NĚKTERÉ SPOLEČNÉ OTÁZKY

NĚKTERÉ SPOLEČNÉ OTÁZKY

 

§ 187 Ověření účetní závěrky

Ověření účetní závěrky

 

Účetní závěrka investičního fondu a jeho jednotlivých podfondů se ověřuje auditorem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 191

 

(1) Základnou pro výpočet aktuální hodnoty investiční akcie je fondový kapitál z investiční činnosti ve smyslu § 164 odst. 1 ke dni výpočtu aktuální hodnoty. Ustanovení § 190 odst. 2 věty druhé se použije obdobně.

(2) Aktuální hodnota investiční akcie se určí jako hodnota fondového kapitálu z investiční činnosti ve smyslu § 164 odst. 1 tohoto fondu dělená počtem vydaných akcií.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 207

 

(1) Investiční strategii fondu kolektivního investování v rozsahu stanoveném v § 93 odst. 3 písm. a) až i) není přípustné měnit, ledaže se jedná o změnu

a)  přímo vyvolanou změnou právní úpravy,

b)  v důsledku změny statutu fondu kolektivního investováníb)  vyvolanou překážkou vzniklou nezávisle na vůli obhospodařovatele, nedojde-li touto změnou k výrazně odlišnému způsobu investování tohoto fondu,

c)  v důsledku změny statutu fondu kolektivního investování, která mu umožňuje investovat jako podřízený fond, nebo

d)  v důsledku pravomocného rozhodnutí České národní banky o omezení rozsahu investiční strategie (§ 549 odst. 1 a 2).

(2) Byl-li změněn statut fondu kolektivního investování podle odstavce 1 písm. b), uveřejní administrátor tohoto fondu informace o změně investiční strategie a o právu na odkoupení bez srážky. Pro změnu statutu podle věty první se § 211 použije obdobně. Informace podle věty první poskytne administrátor tohoto fondu současně s jejich uveřejněním i podílníkům nebo akcionářům tohoto fondu.

(2) Ke změně provedené v rozporu s odstavcem 1 se nepřihlíží.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA II - INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

 

§ 215 - § 218

 

(1) Obhospodařovatel fondu kolektivního investování při obhospodařování tohoto fondu zavede v rámci statutu tohoto fondu a udržuje a uplatňuje

a)  pravidla pro skladbu majetku tohoto fondu, spočívající

1.    ve vymezení věcímajetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění tohoto fondu, a investičních limitů, které je nutno dodržovat ve vztahu k těmto věcemmajetkovým hodnotám, včetně investičních limitů při kopírování složení indexu akcií a obdobných cenných papírů představujících podíl na obchodní společnosti nebo jiné právnické osobě nebo indexu dluhopisů a obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky nebo jiného indexu, a

2.    ve vymezení limitů vážené průměrné splatnosti a vážené průměrné životnosti majetku fondu kolektivního investování, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu, jde-li o takové fondy kolektivního investování, a v pravidlech pro jejich výpočet,

b)  pravidla pro přijetí úvěru nebo zápůjčky na účet tohoto fondu,

c)  pravidla pro použití majetku tohoto fondu k poskytnutí úvěru, zápůjčky nebo daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s obhospodařováním tohoto fondu, včetně toho, zda lze majetek tohoto fondu použít k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, které nesouvisí s jeho obhospodařováním, a toho, zda lze majetek tohoto fondu použít k poskytnutí daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s jeho obhospodařováním,

d)  pravidla pro uzavírání smluv o prodeji věcímajetkových hodnot na účet tohoto fondu, které tento fond nemá ve svém majetku nebo které má na čas přenechány, včetně toho, zda lze na účet tohoto fondu uzavírat smlouvy o prodeji věcímajetkových hodnot, které tento fond nemá ve svém majetku nebo které má na čas přenechány,

e)  techniky k obhospodařování tohoto fondu,

f)   pravidla pro používání technik k obhospodařování tohoto fondu, včetně pravidel pro sjednávání repo obchodů s využitím majetku tohoto fondu a pravidel pro investování v souvislosti se sjednanými repo obchody,

g)  pravidla pro snižování rizika z použití derivátů, a jde-li o speciální fond, který využívá pákový efekt, také limity pro míru využití pákového efektu,

h)  pravidla pro výpočet celkové expozice tohoto fondu závazkovou metodou, metodou hrubé hodnoty aktiv, metodou měření hodnoty v riziku, s rozlišením podle modelu absolutní rizikové hodnoty a relativní rizikové hodnoty, nebo jinou pokročilou metodou měření rizik, a

i)   limity u celkové expozice v případě metod podle písmene h).

(2) Vláda stanoví nařízením pro standardní fond, pro speciální fond, s rozlišením, zda investuje do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech, a pro fond kolektivního investování, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu, kvalitativní požadavky na

a)  pravidla podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až h), včetně toho, zda lze

1.    majetek fondu kolektivního investování použít k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, které nesouvisí s jeho obhospodařováním,

2.    majetek fondu kolektivního investování použít k poskytnutí daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s jeho obhospodařováním, a

3.    na účet fondu kolektivního investování uzavírat smlouvy o prodeji věcímajetkových hodnot, které tento fond nemá ve svém majetku nebo které má na čas přenechány,

b)  techniky podle odstavce 1 písm. e) a

c)  limity u celkové expozice podle odstavce 1 písm. i).

(3) Odporuje tomuto zákonu, jestliže obhospodařovatel fondu kolektivního investování nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla, techniky nebo limity podle odstavce 1 tak, jak stanoví tento zákon nebo nařízení vlády upravující investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování.

(4) Repo obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí prodej nebo jiný převod věcimajetkové hodnoty se současně sjednanou zpětnou koupí nebo jiným zpětným převodem a koupě nebo jiný převod věcimajetkové hodnoty se současně sjednaným zpětným prodejem nebo jiným zpětným převodem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 220

 

(1) Statut fondu kolektivního investování obsahuje

a)  údaje nutné k identifikaci obhospodařovatele, administrátora a depozitáře fondu kolektivního investování,

b)  údaje nutné k identifikaci fondu kolektivního investování,

c)  investiční strategii, včetně investičních limitů,

d)  rizikový profil fondu kolektivního investování,

e)  údaje o historické výkonnosti fondu kolektivního investování,

f)   zásady pro hospodaření fondu kolektivního investování,

g)  údaje o výplatě podílů na zisku nebo výnosech fondu kolektivního investování,

h)  údaje týkající se podílových listů nebo akcií vydávaných fondem kolektivního investování,

i)   údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku fondu kolektivního investování,

j)   údaje o zásadách odměňování, a to alespoň odkazem na internetové stránky,

k)j)   údaje o možnosti pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, a v případě, že dojde k pověření jiného, údaje o pověřeném, a

l) k)  další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 226

 

Jestliže o to investor požádá, poskytne mu administrátor fondu kolektivního investování nad rámec údajů uvedených ve statutu fondu kolektivního investování údaje o

a)  kvantitativních omezeních uplatňovaných při řízení rizik spojených s investováním tohoto fondu,

b)  technikách uplatňovaných k obhospodařování tohoto fondu,

c)  vývoji hlavních rizik spojených s investováním tohoto fondu a

d)  vývoji výnosů jednotlivých druhů věcímajetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění tohoto fondu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 228

 

(1) Údaje uvedené ve sdělení klíčových informací musejí být průběžně aktualizovány.

(2) Administrátor uveřejní aktuální sdělení klíčových informací fondu kolektivního investování bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení na internetových stránkách tohoto fondu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 230 Zvláštní požadavky na sdělení klíčových informací

Zvláštní požadavky na sdělení klíčových informací

 

(1) Náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací standardního fondu, jakož i podmínky a způsob jeho průběžné aktualizace a lhůty pro jeho uveřejňování vymezuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující sdělení klíčových informací 11).

(2) Vláda stanoví nařízením náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací speciálního fondu, jakož i podmínky a způsob jeho průběžné aktualizace a lhůty pro jeho uveřejňování.

(3) Sdělení klíčových informací standardního fondu musí rovněž obsahovat odkaz na internetové stránky, kde lze najít podrobné údaje o zásadách odměňování a sdělení, že tyto údaje budou na požádání poskytnuty bezúplatně v listinné podobě. Tyto údaje musí zahrnovat alespoň popis toho, jak se odměny vypočítávají, a totožnost osob odpovědných za přiznávání odměn, včetně složení výboru pro odměňování, pokud existuje.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 234 Zvláštní náležitosti výroční zprávy

Zvláštní náležitosti výroční zprávy

 

(1) Výroční zpráva fondu kolektivního investování dále obsahuje

a)  účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu auditora v plném znění,

b)  údaje o činnosti jeho obhospodařovatele ve vztahu k majetku fondu v účetním období,

c)  údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů vydaných fondem, které jsou v oběhu ke konci účetního období,

d)  údaje o celkovém počtu akcií nebo podílových listů fondu vydaných a odkoupených v účetním období,

e)  údaje o fondovém kapitálu na jednu akcii tohoto fondu ke konci účetního období,

f)   údaje o skladbě a změnách skladby majetku tohoto fondu,

g)  údaje o vývoji aktiv fondu,

h)  srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii nebo podílový list za 3 uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního období,

i)   údaje o výsledném objemu závazků vztahující se k technikám, které obhospodařovatel používá k obhospodařování fondu, ke konci účetního období, s rozlišením, zda se jedná o repo obchody nebo deriváty, a

j)   další podstatné údaje, které zajistí, aby výroční zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele fondu ve vztahu k majetku fondu za uplynulé účetní období.

(2) Výroční zpráva speciálního fondu dále obsahuje

a)  údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým došlo v průběhu účetního období,

b)  údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil,

c)  údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil tohoto fondu, a

d)  údaje uvedené v § 34 odst. 2, neplní-li obhospodařovatel uvedený v § 34 odst. 1 povinnosti stanovené v § 34 odst. 2 nebo § 36 odst. 3; tyto údaje obhospodařovatel speciálního fondu zahrne do výroční zprávy jím obhospodařovaného speciálního fondu, k jehož majetku se vztahuje podíl na hlasovacích právech.

(3) Výroční zpráva speciálního fondu, který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, dále obsahuje

a)  údaje o nemovitosti uvedené v § 267 odst. 2 písm. a) a c) až g) u každé nemovitosti v majetku fondu,

b)  účel, pro který byla nemovitost nabyta do majetku fondu, a došlo-li ke změně účelu, důvod této změny a dopady této změny na fond,

c)  údaje nutné k identifikaci osoby, která nemovitost spravuje,

d)  den, ke kterému byl vyhotoven posudek znalce nebo člena výboru odborníků podle § 266,

e)  údaje nutné k identifikaci znalce a člena výboru odborníků, který ocenil nemovitost podle § 266,

f)   způsob ocenění nemovitosti,

g)  popis kritérií, na základě kterých byla cena nemovitosti určena, byla-li nemovitost oceněna způsobem porovnávacím,

h)  údaje nutné k identifikaci nemovitostní společnosti, ve které má fond účast,

i)   počet nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti, ve které má fond účast,

j)   údaje nutné k identifikaci nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti, ve které má fond účast, a to v rozsahu údajů uvedených v písmenech a) až e),

k)  základní informace o členech výboru odborníků,

l)   údaje o podstatné změně v předpokládaném vývoji peněžních toků spojených s držením nemovitostí nebo s účastmi v nemovitostních společnostech,

m) údaje o zamýšleném prodeji nemovitosti nebo účasti v nemovitostní společnosti v době do 2 let ode dne nabytí vlastnického práva k nemovitosti nebo před uplynutím předpokládané doby investice,

n)  údaje o záměru změnit investiční strategii,

o)  popis důvodů nedodržení investičních limitů, došli-li k němu v rozhodném účetním období, a

p)  další podstatné informace týkající se nemovitostí nebo nemovitostí společnosti, které zajistí, aby výroční zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele fondu ve vztahu k majetku fondu za uplynulé účetní období.

(4) Výroční zpráva podřízeného fondu dále obsahuje

a)  údaj o tom, jakým způsobem může investor získat výroční zprávu řídícího fondu tohoto fondu, a

b)  údaj o tom, jaké srážky, přirážky nebo poplatky budou v souvislosti s investováním podřízeného fondu hrazeny z jeho majetku a zda k nim je uplatňovaná sleva nebo vratka.

(5) Výroční zpráva standardního fondu dále obsahuje údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a další podstatné údaje o odměňování.

(6(5) V dalším požadavky k obsahu a struktuře výroční zprávy speciálního fondu, který obhospodařuje obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit, vymezují články 103 až 107 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů 6).

(76) Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky k obsahu výroční zprávy v rozsahu odstavců 1 až 54 v rozsahu, který neupravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů 6).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 241 Informování investorů speciálního fondu obhospodařovaného

Informování investorů speciálního fondu obhospodařovaného

obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit

 

(1) Investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu lze v České republice nabízet, jsou-li investorům před uskutečněním jejich investice zpřístupněny tyto údaje:

a)  investiční strategie tohoto fondu, zejména

1.    hlavní druhy věcímajetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění fondu,

2.    investiční limity, které je nutno dodržovat ve vztahu k věcemmajetkovým hodnotám podle bodu 1,

3.    údaj o technikách k obhospodařování fondu a o podmínkách pro jejich používání,

b)  údaje o podmínkách pro využití pákového efektu, včetně údajů o typech transakcí, které mohou být uzavírány s využitím pákového efektu, o protistranách těchto transakcí, o rizicích spojených s využitím pákového efektu a o případných limitech pro míru využití pákového efektu,

c)  údaje o dohodách předpokládajících poskytnutí investičního nástroje z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu,

d)  údaje o domovském státě jeho řídícího fondu, jde-li o podřízený fond, a údaj o domovských státech investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, do jimiž vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů investuje, investuje-li více než 49 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičních fondem nebo zahraničním investičním fondem,

e)  údaje o tom, za jakých podmínek může dojít ke změně investiční strategie tohoto fondu a jakým způsobem je změna prováděna,

f)   údaje o hlavních právních důsledcích vztahujících se k smluvnímu závazku investora v souvislosti s jeho investicí do fondu, zejména údaj o

1.    soudní příslušnosti pro řešení sporů z dané smlouvy,

2.    právu rozhodném pro daný smluvní závazkový vztah a

3.    existenci či neexistenci přímo použitelných předpisů Evropské unie nebo mezinárodních smluv upravujících uznání a výkon soudních rozhodnutí ve státě, ve kterém má fond sídlo, jde-li o zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem,

g)  údaje nutné k identifikaci obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, hlavního podpůrce a auditora, jakož i popis činností těchto osob ve vztahu k fondu a základních práv investora,

h)  údaje, jak jsou plněny požadavky stanovené v § 32,

i)   údaje o tom, jakou činností, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, byl pověřen jiný, a popis toho, jakými činnostmi depozitáře byl podle § 78 pověřen jiný, včetně údajů nutných k identifikaci pověřeného a údajů o případných střetech zájmů plynoucích z výkonu činnosti, kterou byl pověřen,

j)   údaje o postupech pro oceňování majetku a dluhů tohoto fondu a způsobu jeho oceňování, včetně způsobu oceňování obtížně ocenitelných věcímajetkových hodnot,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 252

 

Umožňuje-li to dohoda podle § 251 odst. 1, lze cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané řídícím fondem vydávat do majetku podřízeného fondu směnou za věcimajetkové hodnoty, které má podřízený fond ve svém majetku, a odkupovat cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané řídícím fondem od podřízeného fondu směnou za věcimajetkové hodnoty, které má řídící fond ve svém majetku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VIII - FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

ČÁST OSMÁ

FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

 

*HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 272 Kvalifikovaný investor

Kvalifikovaný investor

 

(1) Podíl na fondu kvalifikovaných investorů může mít smluvně nabytý pouze, a v případě svěřenského fondu i zakladatelem fondu kvalifikovaných investorů nebo tím, kdo zvyšuje majetek fondu kvalifikovaných investorů smlouvou, jakož i tichým společníkem fondu kvalifikovaných investorů, může být pouze,

a)  osoba uvedená v § 2a odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

b)  osoba uvedená v § 2a odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

c)  obhospodařovatel nebo srovnatelná zahraniční osoba na účet investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje,

d)  penzijní společnost na účet účastnického fondu, důchodového fondu nebo transformovaného fondu, který obhospodařuje,

e)  osoba vykonávající činnost podle § 2 písm. b),

f)   právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy,

g)  osoba, která je podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo práva jiného členského státu považována ve vztahu k investicím do daného fondu kvalifikovaných investorů za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem,

h)  osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, je-lih)  osoba, která je podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje tentýž obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, a odpovídá-li výše jejíhož splaceného vkladu nebo splacené investice v těchto fondech, jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhospodařovatel jako tento fond, odpovídá ve svém souhrnu částce alespoň 125 000 EUR a která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo

1.    125 000 EUR, nebo

2.    1 000 000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby nebo

i)   osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň

1.    125 000 EUR, nebo

2.    1 000 000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 279 Zákaz konkurence a další zakázaná jednání

Zákaz konkurence a další zakázaná jednání

 

(1) Vedoucí osoba obhospodařovatele fondu kvalifikovaných investorů nesmí

a)  bez přivolení společníků nebo dozorčího orgánu obhospodařovatele podnikat v předmětu činnosti tohoto fondu, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody fondu pro jiného,

b)  bez přivolení společníků nebo dozorčího orgánu obhospodařovatele nabýt nebo zvýšit přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby, která vydala cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, do nichž tento fond investuje, nebo osoby, do jejichž účastí fond investuje,

c)  využít informaci o investiční příležitosti, kterou vyhodnotí jako vhodnou pro investici tohoto fondu, tak, aby na základě takové informace předtím, než se příslušná investice fondu uskuteční, na svůj účet nebo na účet jiné osoby

1.    nabyla nebo zcizila věcmajetkovou hodnotu, jíž se investiční příležitost týká, či nabyla nebo zcizila jinou věcmajetkovou hodnotu, jejíž hodnota se vztahuje k věcimajetkové hodnotě, jíž se investiční příležitost týká, nebo

2.    přímo či nepřímo učinila jiné osobě doporučení k nabytí či zcizení věcimajetkové hodnoty, které se investiční příležitost týká, nebo jiné věcimajetkové hodnoty, jejíž hodnota se vztahuje k věcimajetkové hodnotě, jíž se investiční příležitost týká, a

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA II - INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

 

§ 284 - § 287

 

(1) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů při obhospodařování tohoto fondu zavede v rámci statutu tohoto fondu a udržuje a uplatňuje

a)  pravidla pro skladbu majetku, spočívající ve vymezení věcímajetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění tohoto fondu, a investičních limitů, které je nutno dodržovat ve vztahu k těmto věcemmajetkovým hodnotám, včetně, přichází-li v úvahu, investičních limitů při kopírování složení indexu,

b)  pravidla pro přijetí úvěru nebo zápůjčky na účet tohoto fondu,

c)  pravidla pro použití majetku tohoto fondu k poskytnutí úvěru, zápůjčky nebo daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s obhospodařováním tohoto fondu, včetně toho, zda lze majetek tohoto fondu použít k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, které nesouvisí s jeho obhospodařováním, a toho, zda lze majetek tohoto fondu použít k poskytnutí daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s jeho obhospodařováním,

d)  pravidla pro uzavírání smluv o prodeji věcímajetkových hodnot na účet tohoto fondu, které tento fond nemá ve svém majetku nebo které má na čas přenechány, včetně toho, zda lze na účet tohoto fondu uzavírat smlouvy o prodeji věcímajetkových hodnot, které tento fond nemá ve svém majetku nebo které má na čas přenechány,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 292 Zpráva auditora

Zpráva auditora

 

Auditor je povinen vyjádřit se k souladu výroční zprávy fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, s účetní závěrkou.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 297 Nabízení investic do zahraničních investičních fondů

Nabízení investic do zahraničních investičních fondů

srovnatelných se speciálním fondem

 

(1) Investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem lze v České republice veřejně nabízet jiným než kvalifikovaným investorům jen tehdy, jestliže je obhospodařovatel tohoto fondu oprávněn přesáhnout rozhodný limit na základě povolení uděleného Českou národní bankou nebo na základě povolení uděleného orgánem dohledu jiného členského státu v souladu s požadavky stanovenými v čl. 6 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů 5), je splněna povinnost stanovená v § 306 odst., je splněna povinnost stanovená v § 306 odst. 1 a Česká národní banka vydá rozhodnutí podle odstavce 3. Pro splnění povinnosti stanovené v § 306 odst. 1 se v tomto případě § 306 odst. 2 použije obdobně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 341 Postup České národní banky

zrušen zákonem č. 204/2017 Sb.

Postup České národní banky

 

Česká národní banka informuje zahraniční osobu uvedenou v § 14 odst. 1, která obhospodařuje standardní fond, o každé změně v jejích informačních povinnostech.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST XII - OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

ČÁST DVANÁCTÁ

OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

 

§ 455 Výroční a pololetní zprávy

Výroční a pololetní zprávy

 

(1) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu poskytne České národní bance svou výroční zprávu, pololetní zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu, jsou-li vyhotovovány. Investiční společnost musí vždy vyhotovit výroční zprávu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 462 Základní údaje ke skladbě majetku

Základní údaje ke skladbě majetku

 

Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu oznámí České národní bance údaje o

a)  skladbě majetku fondu s rozlišením podle druhů věcímajetkových hodnot, do kterých může fond podle statutu investovat,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA XV - KVALIFIKOVANÁ ÚČAST JINÉHO NA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

KVALIFIKOVANÁ ÚČAST JINÉHO NA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI,

SAMOSPRÁVNÉM INVESTIČNÍM FONDU A HLAVNÍM ADMINISTRÁTOROVI

 

§ 520

 

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí oznámit svůj záměr a mít souhlas České národní banky

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 522 Posuzování žádosti

Posuzování žádosti

 

(1) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění předpokladů uvedených v odstavci 2 a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu. Česká národní banka žádosti nevyhoví, jestliže nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 nebo jestliže informace předložené žadatelem nejsou dostatečné pro posouzení žádosti.

(2) Česká národní banka žádosti vyhoví, jsou-li z hlediska možného vlivu na výkon činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, nebo hlavního administrátora splněny tyto předpoklady:

a)  osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,

b)  osoby, které jsou v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti navrhovány za vedoucí osoby investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, nebo hlavního administrátora splňují bez zjevných pochybností předpoklady stanovené tímto zákonem,

c)  finanční zdraví žadatele ac)  dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost jeho finančních zdrojů žadatele ve vztahu k vykonávaným nebo plánovaným činnostem investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, nebo hlavního administrátora,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 523

 

(1) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dní ode dne přijetí úplné žádosti o udělení souhlasu podle § 520 odst. 1 žadateli písemně potvrdí její přijetí úplné; pokud je žádost neúplná, bez zbytečného odkladu vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Česká národní banka zároveň s potvrzením o přijetí úplné žádosti podle věty první"a uvědomí žadatelejej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 2.

(2) Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení souhlasu podle § 520 odst. 1 nejpozději do 60 pracovních dní ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí úplné žádosti podle odstavce 1.

(3) Nevydá-li Česká národní banka rozhodnutí ve lhůtě stanovené v odstavci 2, platí, že souhlas byl udělen; to neplatí v případě žádosti o souhlas podané podle § 521 odst. 2.

(4) Je-li to nezbytné pro posouzení žádostipodaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka bez zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 2, písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Dnem odeslání výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 2 stavípřerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dní.

(5) Běh lhůty stanovené v odstavci 2 se postupem podle odstavce 4 stavípřerušuje až na dobu 30 pracovních dní,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA XIX - POVOLENÍ PRO ÚČELY OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU

POVOLENÍ PRO ÚČELY OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU

A SVĚŘENSKÉHO FONDU

 

§ 531

 

Česká národní banka udělí povolení pro účely § 104 odst. 2 a § 148 odst. 4 tomu, kdo o to požádá, splňuje-li žadatel tyto předpoklady:

a)  je důvěryhodný,

b)  je vhodný z hlediska možného vlivu na výkon činnosti obhospodařovatele, administrátora a depozitáře daného investičního fondu,

c)  má průhledný a nezávadný původ zdrojů financování a jeho zdroje financování odpovídají částce alespoň 50635 000 EUR,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST XV - PŘESTUPKY

ČÁST PATNÁCTÁ

PŘESTUPKY

 

*HLAVA I - PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

 

Díl 1

Přestupky obhospodařovatele

 

§ 599 - § 603 Přestupky obhospodařovatele

 

(1) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů 2) ve vztahu k výkonu činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,

b)  v rozporu s § 18 neobhospodařuje tento fond s odbornou péčí,

c)  v rozporu s § 19 odst. 1 nevykonává činnost řádně nebo obezřetně,

d)  v rozporu s § 19 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,

e)  nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky plynoucí z § 20 odst. 1, 2 nebo 3,

f)   nejedná podle § 20 odst. 4,

g)  nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 20a,

hg)  nezajistí, aby jeho personální vybavení splňovalo požadavky plynoucí z § 21,

i) h)  poruší některé z pravidel jednání plynoucích z § 22,

ji)   pověří jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování tohoto fondu, v rozporu s některou z podmínek uvedených v § 23 až 25,

k)j)   při výkonu některé z činností uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) až f) nesplní některou z povinností plynoucích z § 33 odst. 1 nebo poruší zákaz podle § 33 odst. 2,

l) k)  nakládá s peněžními prostředky tohoto fondu v rozporu s § 74 odst. 2 nebo 3,

m)l)   po zániku příslušné depozitářské smlouvy nesplní některou z povinností uvedených v § 76 nebo 673,

n) m) v rozporu s § 88 odst. 3 neinformuje příslušného depozitáře o vzniku nebo zániku závazku ze smlouvy uvedené v § 88 odst. 1,

on)  neposkytne České národní bance některý z dokumentů podle § 455 odst. 1, nebo

po)  neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 458, § 459 odst. 1, § 460 odst. 1, § 461 odst. 3 nebo 4, § 462, 463, § 464 odst. 1, § 466, § 467 odst. 2 věty první, § 467 odst. 5, § 468, § 471 odst. 1, § 473 nebo § 475 odst. 1.

(2) Obhospodařovatel neoprávněný přesáhnout rozhodný limit, který obhospodařuje pouze fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 28, § 291 odst. 2 nebo § 293 odst. 2 nesplní některou z povinností stanovených v článcích 7 až 10 nebo článcích 12 a 13 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu 7).

(3) Obhospodařovatel uvedený v § 34 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že

a)  nezajistí zpřístupnění některého z údajů uvedených v § 34 odst. 1 a 2 a § 35 odst. 1 písm. a) až e),

b)  nepožádá statutární orgán kontrolované právnické osoby podle § 36 odst. 1, 3 nebo 4,

c)  nezajistí zahrnutí údajů uvedených v § 34 odst. 2 do výroční zprávy jím obhospodařovaného investičního fondu, postupuje-li podle § 234 odst. 2 písm. d), nebo

d)  neoznámí České národní bance některý z údajů podle § 471 odst. 2.

(4) Obhospodařovatel uvedený v § 34 odst. 1 nebo § 35 odst. 3 se dopustí přestupku tím, že

a)  nezajistí zpřístupnění některého z údajů uvedeného v § 35 odst. 1 písm. f) až h),

b)  nepožádá statutární orgán kontrolované právnické osoby podle § 36 odst. 2,

c)  nezabrání jednání nebo skutečnosti podle § 37 odst. 1, nebo

d)  neoznámí České národní bance některý z údajů podle § 471 odst. 3.

(5) Obhospodařovatel investičního fondu se dopustí přestupku tím, že

a)  se v rozporu s § 61 stane depozitářem tohoto fondu,

b)  v rozporu s § 189 nevydá nebo neaktualizuje statut tohoto fondu,

c)  oceňuje majetek nebo dluhy tohoto fondu, aniž má vytvořeny organizační předpoklady podle § 195,

d)  v rozporu s § 634 odst. 5 neuvede ve jméně tohoto fondu slovo "fond", nebo

e)  nezajistí, aby jeho jméno nebo jméno tohoto fondu splňovaly požadavky podle § 635.

(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. gj), k), l), m), n), o) nebo p)o), odstavce 3, 4 nebo 5 lze uložit pokutu do

a)  150 000 000 Kč,

b)  výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

c)  výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) nebo ji) nebo odstavce 2 lze uložit pokutu do

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 2

Přestupky administrátora

 

§ 604 - § 608 Přestupky administrátora

 

(1) Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů 2) ve vztahu k výkonu činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,

b)  v rozporu s § 45 neprovádí administraci tohoto fondu s odbornou péčí,

c)  v rozporu s § 46 odst. 1 nevykonává činnost řádně a obezřetně,

d)  v rozporu s § 46 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,

e)  nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky plynoucí z § 47 odst. 1, 2 nebo 3,

f)   nejedná podle § 47 odst. 4,

g)  nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 47a a 20a,

hg)  nezajistí, aby jeho personální vybavení splňovalo požadavky plynoucí z § 48,

i) h)  poruší některé z pravidel jednání plynoucích z § 49,

ji)   pověří jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace tohoto fondu, v rozporu s některou z podmínek uvedených v § 50 až 52,

k)j)   nezajistí vedení evidence podle § 54,

l) k)  neposkytne České národní bance některý z dokumentů podle § 455 odst. 2 nebo § 457,

m)l)   neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 456, 457, § 459 odst. 2, § 460 odst. 2, § 467 odst. 2 věty druhé, § 467 odst. 3, § 469 nebo § 475 odst. 2, nebo

n) m) nesdělí spotřebiteli před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, v textové podobě skutečnosti podle § 1843 občanského zákoníku.

(2) Administrátor fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu obhospodařovaného obhospodařovatelem uvedeným v § 28 se dopustí přestupku tím, že v rozsahu administrace tohoto fondu v rozporu s § 56, § 291 odst. 2 nebo § 293 odst. 2 nesplní některou z povinností stanovených v článcích 7 až 13 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího fondy rizikového kapitálu 7).

(3) Administrátor podílového fondu se dopustí přestupku tím, že

a)  nevede seznam podílníků podle § 109, § 110 odst. 2 nebo § 111,

b)  vede účetnictví v rozporu s § 114,

c)  nezajistí uveřejnění některého z dokumentů nebo skutečností podle § 137 odst. 1 nebo § 138,

d)  nevyplatí podílníkům jejich podíly na likvidačním zůstatku podle § 376 odst. 2,

e)  neuveřejní informaci podle § 428 odst. 3, nebo

f)   nesestaví mimořádnou účetní závěrku podle § 434.

(4) Administrátor investičního fondu se dopustí přestupku tím, že

a)  pověří jiného oceňováním majetku nebo dluhů tohoto fondu v rozporu s § 197 odst. 1, § 198 odst. 1 nebo § 199,

b)  neuveřejní informaci podle § 432 odst. 3,

c)  neoznámí České národní bance skutečnost podle § 465, nebo

d)  nezajistí, aby jeho jméno splňovalo požadavky podle § 635.

(5) Administrátor fondu kolektivního investování se dopustí přestupku tím, že

a)  neuveřejní některý z dokumentů nebo údajů podle § 222, § 233 odst. 1 nebo § 237 odst. 1,

b)  neposkytne investorovi některý z dokumentů nebo údajů podle § 224 odst. 1, § 225, 226, 231, 232 nebo § 233 odst. 3,

c)  nevypracuje sdělení klíčových informací podle § 227 až 230, výroční zprávu tohoto fondu podle § 234 nebo pololetní zprávu tohoto fondu podle § 238,

d)  v rozporu s § 228 neaktualizuje některý z údajů uvedených ve sdělení klíčových informací, nebo

e)  neposkytne podílníkovi nebo akcionáři tohoto fondu některý z dokumentů podle § 233 odst. 2 nebo § 237 odst. 2.

(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. gk), l), m) nebo nm), odstavce 2, 3, 4 nebo 5 lze uložit pokutu do

a)  150 000 000 Kč,

b)  výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

c)  výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) nebo kj) lze uložit pokutu do

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 5

Přestupky depozitáře a hlavního podpůrce

 

§ 612 - § 613 Přestupky depozitáře a hlavního podpůrce

 

(1) Depozitář investičního fondu se dopustí přestupku tím, že

a)  při výkonu činnosti depozitáře nejedná podle § 62,

b)  poskytne investiční nástroj v rozporu s § 63,

c)  nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 64 odst. 1,

d)  neoznámí skutečnost podle § 64 odst. 2,

e)  vykonává činnost, z jejíhož výkonu může plynout střet zájmů, aniž má zavedeny organizační předpoklady podle § 65 odst. 2,

f)   oceňuje majetek a dluhy investičního fondu nebo provádí výpočet aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávané investičním fondem, aniž má zavedeny organizační předpoklady podle § 65 odst. 3,

g)  neprojedná s obhospodařovatelem tohoto fondu skutečnost podle § 66,

h)  nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 66a a 20a,

i) h)  nemá vytvořeny předpoklady podle § 69 odst. 2,

ji)   nemá v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku tohoto fondu podle § 71 odst. 1 písm. a),

k)j)   nemá v úschově majetek tohoto fondu, jehož povaha to umožňuje, podle § 71 odst. 1 písm. b),

l) k)  nezajistí evidenci majetku tohoto fondu podle § 71 odst. 1 písm. c),

m)l)   nezřídí, nevede nebo neeviduje peněžní účty, neukládá peněžní prostředky nebo nekontroluje pohyb peněžních prostředků podle § 72,

n) m) neprovede kontrolu podle § 73 odst. 1 nebo 3,

on)  neprovede příkaz podle § 73 odst. 2,

po)  neinformuje nastupujícího depozitáře tohoto fondu, nepředá mu všechny doklady nebo mu nevydá peněžní prostředky nebo majetek tohoto fondu podle § 75 odst. 1,

qp)  pověří jiného výkonem určité jednotlivé činnosti, kterou zahrnují činnosti uvedené v § 71 odst. 1, v rozporu s některým z předpokladů uvedených v § 77 nebo 78,

r) q)  v rozporu s § 510 odst. 2 není zapsán v seznamu depozitářů investičního fondu, nebo

s)r)   neoznámí České národní bance skutečnost podle § 474, nebo

t)   nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů 2) ve vztahu k výkonu činnosti depozitáře.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 6

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 

§ 614 - § 617 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu členského státu,

b)  uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí o rozhodnutí, jmenování, udělení povolení, udělení souhlasu, povolení k označení, zápis do seznamu, změnu údajů zapsaných v seznamech nebo odnětí povolení podle tohoto zákona,

c)  shromažďuje nebo se pokusí shromažďovat peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci v rozporu s § 98 nebo 205,

d)  v rozporu s § 99 umožní nebo usnadní jinému zakázanou činnost,

e)  nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s § 272 odst. 1 nebo 4, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 nebo článkem 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 nebo aniž jsou splněny požadavky podle článku 28 odst. 2 nebo článku 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760,

f)   nabídne investici do speciálního fondu, do fondu kvalifikovaných investorů nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu dříve, než nastane některá ze skutečností podle § 309, 311, § 315 odst. 1, § 316 odst. 1, § 317 odst. 1, 2 nebo 3, § 318 odst. 1, § 319 odst. 1, § 320 odst. 1, § 320 odst. 2 písm. c), § 324 odst. 1 nebo § 325 odst. 1 nebo 3, v rozporu se zákazem podle § 314 odst. 3 větou druhou, § 316 odst. 5 nebo § 319 odst. 5 nebo aniž zpřístupní nebo aktualizuje údaje podle § 241,

g)  veřejně nabídne investici do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu dříve, než nastane některá ze skutečností podle § 300 odst. 1, § 301 odst. 1, § 305 odst. 1, § 308, 310, § 315 odst. 2, § 317 odst. 4, § 322 odst. 3, § 323, § 325 odst. 4 nebo § 325a, nebo v rozporu se zákazem podle § 300 odst. 2 nebo § 305 odst. 2,

h)  v rozporu s § 353 neposkytne součinnost likvidátorovi,

i)   vykonává funkci vedoucí osoby v rozporu s § 515,

j)   neoznámí České národní bance některou ze skutečností podle § 524 odst. 1,

k)  v rozporu s § 634 odst. 1 užije ve svém jméně slova "investiční společnost",

l)   v rozporu s § 634 odst. 2 užije ve svém jméně slova "hlavní administrátor",

m) v rozporu s § 634 odst. 3 užije ve svém jméně slova "investiční fond",

n)  v rozporu s § 634 odst. 4 užije ve svém jméně slova "podílový fond", nebo

o)  v rozporu s § 636 odst. 1 nebo 3 užije při svém podnikání označení "podílový fond", "standardní fond", "speciální fond", "fond kolektivního investování", "fond peněžního trhu", "krátkodobý fond peněžního trhu, "ETF", "EuVECA", "EuSEF", "ELTIF", "evropský fond dlouhodobých investic" nebo "fond kvalifikovaných investorů" anebo tvar odvozený od některého z těchto označení, jakož i označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s některým z těchto označení.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která byla pověřena výkonem jednotlivé činnosti, nebo jako osoba, která byla pověřena výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti, se dopustí přestupku tím, že

a)  pověří výkonem některého úkonu nebo některých úkonů dalšího v rozporu s některou z podmínek uvedených v § 26 odst. 1 nebo § 53 odst. 1, nebo

b)  nezkontroluje výkon úkonu nebo úkonů, jehož nebo jejichž výkonem pověřila dalšího, podle § 26 odst. 2 nebo § 53 odst. 2.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zahraniční osoba uvedená v § 14 odst. 1 dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 44 odst. 1 provádí administraci standardního fondu, který neobhospodařuje,

b)  obhospodařuje standardní fond, aniž je splněna některá z podmínek podle § 338 odst. 2 nebo § 339, nebo

c)  nesplní některou z povinností uvedených v § 340.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zahraniční osoba uvedená v § 14 odst. 2 dopustí přestupku tím, že

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 620

 

(1) Fyzická osoba se jako osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi, nebo je ovládne, dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 521 odst. 2 neoznámí tuto skutečnost České národní bance nebo ji nepožádá o souhlas.

(2) Fyzická osoba se jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 538 odst. 2 neoznámí České národní bance způsob odstranění nedostatků nebo zjednání nápravy.

(3) Fyzická osoba se jako nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 563 odst. 1 nevykonává svou funkci s odbornou péčí, nebo

b)  provede některý z úkonů uvedených v § 565 odst. 1 bez předchozího souhlasu České národní banky.

(4) Fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 15 odst. 1 dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 15 odst. 1 větou třetí přesáhne rozhodný limit,

b)  neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle § 462, § 463 odst. 2 písm. b) nebo § 475,

c)  jedná v rozporu se zákazem podle § 637 odst. 1, nebo

d)  nesplní povinnost stanovenou v § 637 odst. 2.

(5) Za přestupek podle odstavce 1, 2 nebo, 3 nebo odstavce 4 písm. a) nebo b) se uloží pokuta do

a)  150 000 000 Kč, nebo

b)  výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

(6) Za přestupek podle odstavce 4 písm. c) nebo d) se uloží pokuta do

a)  300 000 000 Kč, nebo

b)  výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150300 000 000 Kč.

(57) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3 nebo 34 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 624 Vedoucí osoba, kvalifikovaná účast

Vedoucí osoba, kvalifikovaná účast, úzké propojení

a nepřímý podíl

 

(1) Vedoucí osobou se pro účely tohoto zákona rozumí statutární orgán, člen statutárního orgánu, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby. Je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnická osoba, vedoucí osobou se rozumí fyzická osoba, která je touto právnickou osobou zmocněna, aby jí ve statutárním orgánu zastupovala.

(2) Kvalifikovanou účastí se pro účely tohoto zákona rozumí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení. Pro účely výpočtu kvalifikované účasti se nepřihlíží k investičním akciím bez hlasovacích práv.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.