Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 239/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 31. 1230. 6. 2017)

239/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 28. června 2000

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb.,

zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.. a zákona č. 183/201764/2014 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA II

KONTROLA, PŘESTUPKY, NÁHRADA A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ

VÝJIMKY

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 28 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Vlastník, správce nebo uživatel technických zařízení a budov, nebezpečných chemických látek nebo nebezpečných odpadů, u něhož dojde k havárii v souvislosti s provozem těchto zařízení a budov nebo při nakládání s těmito látkami nebo odpady nebo při jejich přepravě, se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní některou z povinností podle § 24 odst. 1 nebo § 24 odst. 2 písm. i), nebo

§ 28 Pokuty

Pokuty

 

(1) Za nesplnění povinnosti podle tohoto zákona může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit

a)  fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč,

b)  nesplní některou z povinností podle § 24 odst. 2 písm. a) až h).

(2) Právnická osobaprávnické osobě nebo podnikající fyzická osoba, která je zahrnutá do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, se dopustí přestupku tím, že nesplní fyzické osobě pokutu do výše 3 000 000 Kč.

(2) Nebyla-li povinnost podle § 23 odst. 1.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 2 písm. f) nebo § 23 odst. 2 písm. a),

b)  jako vlastník nebo uživatel nemovitosti nesplní některou z povinností podle § 23 odst. 2 písm. b),

c)  jako vlastník nemovitosti v rozporu s § 23 odst. 2 písm. c)

1.  nestrpí umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, nebo

2.  neumožní přístup k těmto zařízením hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,

d)  jako vlastník stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany v rozporu s § 23 odst. 2 písm. d)

1.  nedbá při užívání této stavby a činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu,

2.  neumožní využití této stavby pro potřeby civilní ochrany, nebo

3.  neumožní přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám do této stavby za účelem používání, kontroly, údržby nebo oprav,

e)  jako vlastník nebo uživatel stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany neposkytne plánovanou pomoc na vyžádání podle § 21 odst. 2 písm. b), nebo

f)   jako provozovatel školského, zdravotnického, sociálního nebo obdobného zařízení nesplní povinnost podle § 23 odst. 2 písm. e).

(4) Provozovatel hromadných informačních prostředků včetně televizního a rozhlasového vysílání se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 32.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

d)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4.

 

§ 28a Přestupky fyzických osob

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 2 písm. f) nebo § 25 odst. 2 písm. a), b) nebo d),

b)  jako vlastník, uživatel nebo správce nemovitosti nesplní některou z povinností podle § 25 odst. 2 písm. c),

c)  jako vlastník nemovitosti v rozporu s § 25 odst. 2 písm. e)

1.  nestrpí umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, nebo

2.  neumožní přístup k těmto zařízením hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, nebo

d)  jako vlastník stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany v rozporu s § 25 odst. 2 písm. f)

1.  nedbá při užívání této stavby a činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu,

2.  neumožní využití této stavby pro potřeby civilní ochrany, nebo

3.  neumožní přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám do této stavby za účelem používání, kontroly, údržby nebo oprav, nebo

e)  jako vlastník nebo uživatel stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany neposkytne plánovanou pomoc na vyžádání podle § 21 odst. 2 písm. b).

(2) Za přestupek podle odstavce 1splněna ani ve lhůtě stanovené při uložení pokuty, lze uložit pokutu do 100 000 Kčopětovně.

 

§ 28b Společná ustanovení k přestupkům

Společná ustanovení k přestupkům

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává hasičský záchranný sbor kraje.

(2) Přestupek podle § 28a odst. 1 písm. a) se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti dozvěděl orgán, který pokutu ukládá, a musí být pravomocně skončeno do 3 let od porušení povinnosti. Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla pokuta uložena.

(4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.

(5) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.