Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 231/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 9.2.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 79. 2. 2017 do 30. 6. 2017)

231/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. května 2001

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,

zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb.,

zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb.,

zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb.. a zákona č. 18314/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5 Působnost Rady

Působnost Rady

 

Rada

a)  dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci,

b)  uděluje, mění a odnímá licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání,

c)  vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání,

d)  vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání,

e)  pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn,

f)   ukládá správní trestysankce podle tohoto zákona,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 6 Povinnosti Rady

Povinnosti Rady

 

(1) Rada je povinna předkládat Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu o své činnosti a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen "výroční zpráva"), která obsahuje zejména

a)  aktuální seznam provozovatelů vysílání, provozovatelů převzatého vysílání a poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,

b)  informaci o situaci v rozhlasovém a televizním vysílání, v převzatém rozhlasovém a televizním vysílání a v poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, včetně informace o postupu při přechodu na digitální vysílání,

c)  informaci o dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a o uložených správních trestechsankcích,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - LICENCE

ČÁST TŘETÍ

LICENCE

 

HLAVA I

ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ LICENCE

K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO

A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ŠÍŘENÉHO

PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ

 

§ 12 Licence

Licence

 

(1) Licenci uděluje Rada v řízení o udělení licence (dále jen "licenční řízení"). Licence opravňuje provozovatele vysílání k rozhlasovému a televiznímu vysílání v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy. Licence vstupuje v platnost dnem, kdy rozhodnutí Rady nabylo právní moci s výjimkou případu podle § 18 odst. 2.

(2) Samostatnou licenci k poskytování služeb přímo souvisejících s programem nelze udělit.

(3) Rada je oprávněna vydat licenci k vysílání šířenému prostřednictvím

a)  vysílačů,

b)  družic a kabelových systémů,

c)  přenosových systémů neuvedených v písmenech a) a b)

(dále jen "zvláštní přenosový systém").

(4) Na udělení licence není právní nárok, pokud není dále stanoveno jinak.

(5) Licence se uděluje na dobu určitou, a to nejdéle na dobu

a)  8 let k rozhlasovému vysílání,

b)  12 let k televiznímu vysílání.

(6) Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí je povinen zahájit vysílání nejdéle do 180 dnů a provozovatel televizního vysílání s licencí do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence, nestanoví-li zákon jinak.

(7) Licence je nepřevoditelná na jinou osobu.

(8) Na žádost provozovatele vysílání s licencí Rada dobu platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o dobu 8 let a u televizního vysílání o dobu 12 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i o kratší dobu.

(9) V žádosti o prodloužení licence může provozovatel vysílání s licencí zároveň požádat o souhlas se změnou právní formy společnosti; Rada žádosti vyhoví, půjde-li o změnu na akciovou společnost s akciemi znějícími na jméno.

(10) Provozovatel vysílání s licencí může písemně požádat Radu o prodloužení doby platnosti licence, na základě které vysílá. Tato žádost musí být Radě doručena

a)  u celoplošného rozhlasového vysílání v období od počátku 36. do konce 30. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence,

b)  u celoplošného televizního vysílání v období od počátku 48. do konce 42. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence,

c)  u místního rozhlasového nebo televizního vysílání v období od počátku 36. do konce 30. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence.

(11) Rada platnost licence neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3 nebo došlo-li ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů a tato změna by podstatným způsobem znemožnila vysílání provozovatele vysílání s licencí; pokud změna plánu využití kmitočtového spektra není podstatná, Rada platnost licence neprodlouží v této části.

(12) Rada dále platnost licence neprodlouží v případě, že provozovateli vysílání s licencí bylbyla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložen správní trestuložena sankce za závažné porušení následujících povinností:

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 36 Dodatečné sdělení

Dodatečné sdělení

 

(1) Jestliže bylo v rozhlasovém nebo televizním vysílání uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti fyzické,  osobě anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické nebo podnikající fyzické osobě, kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit, a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat na provozovateli vysílání uveřejnění informace o výsledku tohoto řízení jako dodatečného sdělení. Provozovatel vysílání je povinen na žádost této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí uveřejnit.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 40 Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení

Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení

 

(1) Provozovatel vysílání není povinen uveřejnit odpověď nebo dodatečné sdělení, jestliže

a)  uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo přestupeksprávní delikt,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VII - SANKČNÍ USTANOVENÍ

ČÁST SEDMÁ

SANKČNÍ USTANOVENÍ

 

§ 59 Opatření k nápravě

Opatření k nápravě

 

(1) Jestliže provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej Rada na porušení tohoto zákona a stanoví mu lhůtu k nápravě.

(2) Délka lhůty k nápravě podle předchozího odstavce musí být přiměřená charakteru porušené povinnosti.

(3) Dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, Rada správní trestsankci neuloží.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 60 PřestupkyPokuty

Přestupky

Pokuty

 

(1) ProvozovatelPokutu ve výši od 5 000 Kč do 2 500 000 Kč Rada uloží provozovateli vysílání nebo provozovatela provozovateli převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že, pokud

a)  zařazuje do vysílání pořady nebo další částí vysílání, které bezdůvodně zobrazují umírající nebo lidi vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,

b)  neplní povinnosti podle § 31 odst. 2 a 3,

c)  neposkytne nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v naléhavém veřejném zájmu podle § 32 odst. 1 písm. k),

d)  skartuje záznamy odvysílaných pořadů nebo dalších částí vysílání před uplynutím lhůty uvedené v § 32 odst. 1 písm. l),

e)  nezapůjčí Radě vyžádaný záznam pořadu nebo dalších částí vysílání do 15 dnů ode dne doručení žádosti podle § 32 odst. 1 písm. l),

f)   poruší povinnosti týkající se označování programu podle § 32 odst. 1 písm. n) a o),

g)  nezabezpečí v kabelovém rozvodu umístění provozovatele celoplošného vysílání podle § 54 odst. 2,

h)  neoznámí Radě, že došlo k technickým překážkám vysílání, které mu brání ve vysílání podle § 32 odst. 1 písm. p),

i)   poruší povinnosti nebo nesplní podmínky při vysílání událostí značného společenského významu podle § 33 odst. 1 a 2,

j)   neposkytuje záznam vysílání události, která je událostí značného společenského významu, je-li v přímém přenosu vysílána jiná událost značného společenského významu podle § 33 odst. 2,

k)  poruší některou z povinností stanovených pro sponzorování programů nebo pořadů nebo poruší některou z povinností stanovených pro umístění produktu,

l)   nedodrží povinnosti stanovené pro obchodní sdělení a skrytá obchodní sdělení,

m) neposkytne Radě údaje potřebné pro účely kontroly podílu evropské tvorby a nezávislé tvorby podle § 47 odst. 1,

n)  nezdůvodní plnění požadovaného podílu evropské tvorby a nezávislé tvorby podle § 47 odst. 2,

o)  nedodrží ustanovení § 32 odst. 2,

p)  nedodrží ustanovení § 32 odst. 3,

r)   nedodrží ustanovení § 32 odst. 4,

s)  nedodrží ustanovení § 32 odst. 5,

t)   neposkytne Radě vyjádření a informace podle § 32 odst. 6, nebo

u)  neumožní divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informacím podle § 32 odst. 7.

(2) ProvozovatelPokutu ve výši od 10 000 Kč do 5 000 000 Kč Rada uloží provozovateli vysílání nebo provozovatela provozovateli převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že, pokud

a)  nevyhradí stanovený podíl vysílacího času pro evropská díla a pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci podle § 42 až 44,

b)  neoznámí Radě změnu údajů uvedených v žádosti o licenci podle § 21 odst. 2,

c)  nepožádá Radu předem o souhlas se změnou časového a územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů podle § 21 odst. 1 písm. b),

d)  nepožádá Radu předem o souhlas se změnou technických parametrů, nepožádá Radu předem o souhlas se změnou územního rozsahu vysílání u kabelových systémů,

e)  nedodrží časový nebo územní rozsah vysílání a soubor technických parametrů,

f)   nedodrží základní programovou specifikaci,

g)  neplní licenční podmínky,

h)  předem Radě neoznámí změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci podle § 29 odst. 1,

i)   nevyhradí jeden kanál k vysílání programu pro potřeby místně omezené oblasti pokryté kabelovým systémem podle § 54 odst. 1,

j)   nedodrží územní rozsah vysílání u kabelových systémů, nebo

k)  poruší povinnosti podle § 49 odst. 3.

(3) ProvozovatelPokutu od 20 000 Kč do 10 000 000 Kč uloží Rada provozovateli vysílání nebo provozovatela provozovateli převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že, pokud

a)  zařazuje do vysílání pořady nebo další části vysílání, které propagují válku nebo líčí krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,

b)  zařazuje do vysílání pořady nebo další části vysílání, které obsahují podprahová sdělení,

c)  zařazuje do vysílání pořady nebo další části vysílání, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí,

d)  zařazuje do vysílání od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady, upoutávky nebo další části vysílání, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, a nejedná se o vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let, k němuž je poskytnuto technické opatření, které znemožňuje přístup k vysílání dětem a mladistvým,

e)  poruší povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. a),

f)   poruší povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. c),

g)  poruší povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. r),

h)  poruší povinnost podle § 62 odst. 4, nebo

i)   nedodrží některou z podmínek stanovených v § 67 odst. 3 pro poskytování služby přímo související s programem.

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

(4) Pokutu od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč uloží Rada tomu,

a)  kdo zasahuje do obsahu programu provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání v rozporu s § 31 odst. 1 a poruší povinnosti týkající se výroby nebo vysílání pořadů uvedených ve zvláštních zákonech 3), 4),

b)  kdo neoprávněně zasahuje do obsahu služeb přímo souvisejících s  programem, nebo.

c) (5) Pokutu do výše 10 000 000 Kč Rada uloží tomu, kdo provozuje vysílání nebo převzaté vysílání, aniž je k tomu oprávněnaoprávněn podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.

(5) Provozovatel vysílání nebo provozovatel(6) Pokutu od 20 000 Kč do 5 000 000 Kč uloží Rada provozovateli vysílání a provozovateli převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že, pokud

a)  poruší omezení některých jednání uvedených v § 21 odst. 6 a 7,

b)  poruší oznamovací povinnost podle § 58, nebo

c)  poruší závažně licenční podmínky.

(6) Provozovatel7) Pokutu od 1 000 Kč do 1 000 000 Kč uloží Rada provozovateli televizního vysílání se dopustí přestupku tím, že, který nesplní některou z povinností podle § 34.

(7) Za přestupek lze uložit pokutu

a)  od 5 000 Kč do 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)  od 10 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c)  od 20 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

d)  od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) a b),

e)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c),

f)   od 20 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5,

g)  od 1 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.

 

§ 61 Společná ustanovení k přestupkůmo ukládání pokut

Společná ustanovení k přestupkůmo ukládání pokut

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Rada.

(2) Při určení druhu a výměry správního trestu 

(1) Pokutu Rada uloží do jednoho roku ode dne, kdy se dozvěděla o porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Správní řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy Radě byl doručen záznam vyžádaný podle § 32 odst. 1 písm. l). Při ukládání pokut se postupuje podle správního řádu.

(2) Při ukládání pokuty za porušení povinnosti podle tohoto zákona Rada přihlíží také k povaze vysílaného programu a k postavení provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání na mediálním trhu se zřetelem k jeho odpovědnosti vůči divácké veřejnosti v oblasti informací, výchovy, kultury a zábavy. Dále přihlíží

(3) Rada stanoví výši pokuty podle závažnosti věci, míry zavinění a s přihlédnutím k rozsahu, typu a dosahu závadného vysílání, k výši případného finančního prospěchu, a ke stanovisku věcně příslušného samoregulačního orgánu uvedeného v seznamu samoregulačních orgánů, obdrží-li toto stanovisko písemně do 10 pracovních dnů ode dne zahájení řízení o správním deliktu.

(3) Rada vydá rozhodnutí o přestupku nejpozději do 270 dnů ode dne zahájení řízení.

(4(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí, kterým byla uložena, nabylo právní moci. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů o náhradě škody a nezanikají povinnosti stanovené tímto zákonem.

(5) Výnosy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

(6) Proti rozhodnutí o udělení pokuty lze podat žalobu podle zvláštního právního předpisu. 9c) Podání žaloby má odkladný účinek. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.