Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 231/1991 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.7.2010.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2017)

231/1991 Sb.

Zákon

o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

ve znění zákona 544/1991 Sb., zákonného opatření 345/1992 Sb.,

zákona 133/1993 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.. a zákona č. 183/2017227/2009 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

§ 14

 

(1) Vlastník nebo uživatel věci (dále jen "povinný"), která je předmětem uplatněného nároku na poskytnutí finanční náhrady, je povinen umožnit osobám provádějícím ocenění prohlídku věci pro účely ocenění.

(2) Povinný se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnostZa každé porušení povinnosti podle odstavce 1 uloží krajský úřad povinnému pokutu až do výše 5000 Kčs.

(3) Za přestupekO uložení pokuty rozhoduje ve správním řízení15) krajský úřad, v jehož správním obvodu je bydliště nebo sídlo povinného.

(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 1 krajský úřad dozvěděl, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(5 000 Kč.) Pokuty jsou příjmem kraje.

(4) Přestupek podle odstavce 2 projednává krajský úřad.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.června 1991.

 

 

1)      Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2)      § 2 odst. 3 a § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

3)      § 19 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb.

4)      § 2 odst. 2 a § 14 odst. 1 až 3 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů.

5)      § 10 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb.

6)      § 10 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb.

7)      Např. rodný list nebo oddací list, úmrtní list nebo pravomocné rozhodnutí, kterým soud prohlásil občana za mrtvého, závěť, pravomocné rozhodnutí státního notářství vydané v dědickém řízení apod.

8)      § 116 občanského zákoníku.

9)      § 13 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb.

10)     Nařízení vlády České republiky č. 233/1991 Sb., o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích.

11)     § 13 odst. 5 a 6 zákona č.87/1991 Sb.

12)     § 22 odst. 5 písm. b) zákona č.87/1991 Sb.

13)     § 22 odst. 5 písm. b) zákona č.87/1991 Sb.

14)     § 23 odst. 2 zákona č.87/1991 Sb.

15)     Zákon č.71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.