Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 229/1992 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2013.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2013 do 30. 6. 2017)

229/1992 Sb.

ZÁKON

o komoditních burzách

ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 105/1995 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb. zákona č. 247/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb.. a zákona č. 183/2017407/2012 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VII - ST. DOZOR

ČÁST SEDMÁ

 

STÁTNÍ DOZOR A PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

 

Státní dozor

 

§ 33 - § 36

 

(1) Státní dozor nad burzou a činností burzovních dohodců vykonává příslušný orgán státní správy prostřednictvím jím jmenovaného a odvolávaného burzovního komisaře; tento orgán rovněž jmenuje a odvolává zástupce burzovního komisaře, který burzovního komisaře v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomoci a povinností.

(2) Při výkonu dozoru postupuje burzovní komisař podle základních pravidel kontrolní činnosti stanovených zvláštními zákony 8).

(3) Dohled nad provozováním regulovaného trhu a mnohostranného obchodního systému burzou vykonává podle zvláštního právního předpisu Česká národní banka.

(4) Příslušný orgán státní správy spolupracuje s Českou národní bankou při udělování povolení a výkonu dozoru nad burzou, která vykonává nebo hodlá vykonávat činnost organizátora regulovaného trhu. Povolení podle tohoto zákona vydává po dohodě s Českou národní bankou. Příslušný orgán státní správy a Česká národní banka se vzájemně informují vždy o řízení o uložení správního trestusankce, o řízení o odnětí povolení k provozování burzy a opatřeních burzovního komisaře.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 36a

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 1 odst. 4 užívá neoprávněně označení "komoditní burza" nebo jiné označení od těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné, anebo takové označení, které vyvolává dojem, že jde o činnost burzy, nebo

b)  vykonává činnost burzy bez povolení podle § 5 odst. 1 nebo 5.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která se zúčastní burzovního shromáždění, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 20 odst. 3.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soukromý dohodce dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že uzavře burzovní obchod v rozporu s § 21 odst. 3.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k burzovním obchodům dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 24 odst. 1.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k burzovním obchodům podle § 21 odst. 1 písm. b) dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že uzavře burzovní obchod v rozporu s § 23 odst. 1.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 25 odst. 3 dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 25 odst. 3.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako člen burzy nebo burzovní komory dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 25 odst. 4.

(8) Podnikající fyzická osoba se jako soukromý dohodce dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 30 odst. 1, 2 nebo 3.

(9) Burza se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neuveřejní nebo nezpřístupní statut a řád burzovního rozhodčího soudu, pokud se zřizuje podle § 4 odst. 2,

b)  organizuje burzovní obchody v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a),

c)  nevede seznam osob podle § 8a odst. 1 písm. b),

d)  nekontroluje dodržování povinností členů burzy, dohodců a jiných oprávněných osob k burzovním obchodům podle § 8a odst. 1 písm. c),

e)  v rozporu s § 8a odst. 1 písm. d) nevyloučila člena burzy, který přestal splňovat podmínky členství,

f)   v rozporu s § 8a odst. 1 písm. e) neuveřejnila nebo nezpřístupnila platné znění statutu a řádu burzovního rozhodčího soudu,

g)  nezabezpečila působení burzovního rozhodčího soudu podle § 8a odst. 1 písm. f),

h)  v rozporu s § 8a odst. 1 písm. g) nezpracovala, neuveřejnila nebo nezpřístupnila výroční zprávu o činnosti burzy,

i)   v rozporu s § 22 odst. 2 nevyloučí z burzovních obchodů osoby podle § 22 odst. 1,

j)   v rozporu s § 27 odst. 7 neuveřejní aktuální kursy nebo historii kursů nebo neuchovává kursovní listy nebo neumožní nahlédnutí do nich, nebo

k)  v rozporu s § 32 odst. 4 neodvolá dohodce.

(10) Za přestupeksprávní delikt se uloží pokuta do

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 36b

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za kterých byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává příslušný orgán státní správy podle § 5 odst. 1.

(2) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.

(3) U přestupků podle § 36a nelze upustit od uložení správního trestu.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 20) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 46

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

 

____________________________________________________________

 

1)       Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

1a)     § 4 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech, zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.

1b)     Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

1c)     § 11 občanského zákoníku.

Zákon č.55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.

3a)     § 13 odst. 2 a § 15 odst. 2 zákona ČNR č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3b)     Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

4)       Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5)       § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

6)       § 9 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (úplné znění č. 70/1992 Sb.).

7)       § 17 obchodního zákoníku.

8)       Část třetí zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

12)     Zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů.

13)      § 13 odst. 2 a § 15 odst. 2 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

15)      § 26e zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

16)      § 22d zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

17)      Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.

18)      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

19)      Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

20)     § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.