Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 226/2013 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.9.2013.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 79. 2013 do 30. 6. 2017)

226/2013 Sb.

ZÁKON

ze dne 20. června 2013

o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1) centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků 2) vyrobených z tohoto dřeva (dále jen "centrální evidence") na trh hospodářskými subjekty 3), stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a sankce za správní tresty za přestupkydelikty v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 6

 

Krajské úřady

a)  kontrolují na základě podnětu inspekce nebo pověřené osoby dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací, s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolní organizací 19),

b)  v rámci kontrol podle písmene a) mohou uložit zavedení nápravných opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

c)  poskytují pověřené osobě informace o porušování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a o pravomocném uložení pokuty,

d)  projednávají přestupkysprávní delikty podle § 12 odst. 1.

 

§ 7

 

Inspekce 20)

a)  je oprávněna vyzvat obchodníka 21) k poskytnutí informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

b)  poskytuje krajským úřadům a pověřené osobě informace o porušení článku 5 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, informace potřebné ke zjištění osob odpovědných za uvedené porušování povinností a informace o pravomocném uložení pokuty,

c)  projednává přestupkysprávní delikty podle § 12 odst. 2.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Hospodářský subjekt se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací

a)  nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém náležité péče,

b)  při kontrole nebo na vyžádání nepředloží požadované dokumenty nebo záznamy k systému náležité péče, nebo je předloží neúplné, nebo

c)  uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva.

(2) Obchodník se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, neposkytne při kontrole nebo na vyžádání požadované informace.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2,

b)  200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a),

c)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c).

(4) Byl-li přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 spáchán opakovaně, uloží se pokuta do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b),

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a),

c)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c).

(5) PřestupekSprávní delikt je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsícůuložení pokuty za nesplnění téže povinnosti neuplynul 1 rok.

 

§ 13 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k přestupkůmokolnostem, za nichž byl spáchán.

 

(1) Přestupky(3) Správní delikty podle tohoto zákona projednává

a)  krajský úřad, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 12 odst. 1,

b)  inspekce, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 12 odst. 2.

(2.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené krajským úřadem vybírá a vymáhá krajský úřad; příjem z pokut je příjmem rozpočtu kraje.

(37) Pokuty uložené inspekcí vybírá inspekce a jsou příjmem státního rozpočtu.

(8) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.