Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 223/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.10.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 710. 2016 do 30. 6. 2017)

223/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 28. června 2016

o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 3

Přestupky

Správní delikty

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je podnikatelem, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo velkoobchodě anebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lzeje možné uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba přestupku, která je podnikatelem, správního deliktu uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lzeje možné uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce 5). Na řízení podle tohoto zákona se vztahují předpisy o správním řízení 6).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Příloha č. 4 bod 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2)        Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

3)        § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4)        Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

5)        Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

6)        Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.