Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 221/1999 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 30. 96. 2017)

221/1999 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. září 1999

o vojácích z povolání

ve znění zákona č. 155/2000 Sb. ve znění zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,

zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb.,

zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb.,

zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb.. a zákona č. 183/201747/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA II

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VOJÁKŮ

A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NADŘÍZENÝCH

§ 48 Základní povinnosti vojáků

Základní povinnosti vojáků

 

(1) Voják je povinen

a)  důsledně a přesně plnit úkoly, které mu ukládají právní předpisy a rozkazy nadřízených,

b)  svědomitě a řádně konat službu podle svých sil, znalostí a schopností,

c)  zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu služby a které v zájmu služby nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byl této povinnosti zproštěn služebním orgánem,

d)  ohlásit svému nadřízenému závady, nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují výkon služby, a hrozící škodu,

e)  zvyšovat své odborné znalosti a prohlubovat svoji kvalifikaci, dbát o svoji fyzickou zdatnost,

f)   dodržovat pravidla služební zdvořilosti a chovat se i mimo službu tak, aby neohrozil vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil, dodržovat při výkonu služby právní předpisy, mezinárodní právo válečné a humanitární, mezinárodní smlouvy a rozkazy nadřízených,

g)  při výkonu služby nosit předepsaný stejnokroj; výjimky stanoví služební orgán,

h)  nezneužívat ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiných osob informace získané při výkonu služby a nepřijímat neoprávněné dary nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem služby,

i)   bezodkladně ohlásit nadřízenému zahájení trestního řízení nebo řízení o přestupku vůči své osobě a informovat ho o průběhu a ukončení těchtotohoto trestního řízení,.

j)   nejpozději po zahájení řízení o přestupku, z něhož je obviněn, bez zbytečného odkladu oznámit správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku, že je vojákem.

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. j) voják neučiní, pokud by jím vážně narušil důležitý zájem služby; tím není dotčena povinnost vojáka ohlásit nadřízenému zahájení řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. i).

(3(2) Domnívá-li se voják, že rozkaz nadřízeného je v rozporu s právním předpisem, je povinen nadřízeného na to upozornit; trvá-li nadřízený na splnění rozkazu, je voják povinen jej splnit. Voják je povinen odepřít splnění rozkazu nadřízeného, spáchal-li by jeho splněním trestný čin; tuto skutečnost ohlásí neodkladně vyššímu nadřízenému.

(43) Je-li při výkonu vojenské služby neodkladně třeba zákroku k odvrácení škody hrozící ve vojenských objektech a na vojenském materiálu, je voják povinen zakročit. Nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe, ostatní vojáky nebo občany anebo osoby sobě blízké.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 51 Kázeňský přestupek

Kázeňský přestupek

 

(1) Kázeňským přestupkem se rozumí zaviněné jednání, které je v rozporu s právními předpisy nebo vojenskými řády, předpisy a rozkazy, nejde-li o jiný správní delikt nebo není-li trestné podle trestního zákona.

(2) Jako kázeňský přestupek se vyřídí též jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise. Orgány s kázeňskou pravomocí takový přestupek projednávají a ukládají za něj správní trestysankce a ochranná opatření podle zvláštních právních předpisů. 15) Projednává-li orgán s kázeňskou pravomocí jako kázeňský přestupek jednání vojáka označené ve zvláštním právním předpise jako přestupek zapisovaný do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen "evidence přestupků"), opatří si po zahájení řízení opis z evidence přestupků týkající se obviněného vojáka.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

 

 

____________________________________________________________

1)        § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

1a)      Vyhláška č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

1b)      § 116 občanského zákoníku.

1c)      Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1d)      Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

2)        § 157 odst. 1 zákoníku práce.

3)        § 158 zákoníku práce.

4)        § 32 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4a)      § 31 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

5)        § 33 zákona č. 218/1999 Sb.

5a)      Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6)        § 139, 315 a násl. trestního řádu.§ 47 a 48 trestního zákona.

6a)      § 36 zákona č. 218/1999 Sb.

7)        § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

7a)      § 29 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 134/1997 Sb.

9)        Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9a)      Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9b)      § 74 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 289/1997 Sb.

9)        Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.

10)      § 20 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.

10a)    Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10b)    Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

11)      § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

                Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení dne 6. července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.

12)      § 196 až 198 zákoníku práce.

12a)    § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.

13)      § 157 až 161 zákoníku práce.

14)      Vyhláška č. 65/1954 Sb., o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války.

                Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb.

                Čl. 24 Ženevské úmluvy na ochranu obětí války.

                Čl. 43 odst. 2 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám.

                Čl. 33 Ženevských úmluv o zacházení s válečnými zajatci.

                Čl. 9 Dodatkového protokolu II k Ženevským úmluvám.

15)      Například zákon č. 250/2016200/1990 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichpřestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.