Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 22/1997 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 15.4.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201715. 4. 2016 do 31. 830. 6. 2017)

22/1997 Sb.

ZÁKON

ze dne 24. ledna 1997

o technických požadavcích na výrobky

a o změně a doplnění některých zákonů

ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb.,

zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb.. a zákona č. 183/201791/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

 

§ 19 Přestupky

 

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky padělá nebo pozmění,

b)  v rozporu s § 4 odst. 32 označí dokument značkou ČSN, nebo

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19a PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky padělá nebo pozmění,

b)  v rozporu s § 4 odst. 32 označí dokument značkou ČSN,

c)  rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8,

d)  provede činnost při posouzení shody, vyhrazenou pro účely tohoto zákona autorizované osobě, bez autorizace podle § 11 odst. 1,

e)  v rozporu s § 16 odst. 1 vystupuje jako akreditovaný subjekt posuzování shody bez udělené akreditace nebo mimo rozsah udělené akreditace,

f)   nesplní některé z ochranných opatření vydaných podle § 18a odst. 1, 3 nebo 4, nebo

g)  nesplní některou z povinností uložených orgánem dozoru podle § 18 odst. 2 písm. b) nebo c).

(2) Autorizovaná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle§ 11 odst. 7 nebo § 11a odst. 2 nebo § 11b odst. 1 nebo 4.

(3) Výrobce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že uvede na trh nebo do provozu anebo distribuuje stanovené výrobky

a)  bez označení CE nebo jiného stanoveného označení nebo dokumentu stanoveného nařízením vlády, nebo

b)  s označením nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 13.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že jako

a)  dovozce nesplní povinnost podle § 13 odst. 1 věty druhé,

b)  distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 9,

c)  výrobce nebo dovozce nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 10,

d)  výrobce, dovozce nebo distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 11,

e)  výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce nesplní povinnost podle § 13 odst. 12, nebo

f)   dovozce nebo distributor nesplní povinnost podle § 13 odst. 13.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že jako

a)  výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo

b)  distributor podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky.

(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g) nebo odstavce 3,

b)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2,

d)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 nebo 5.

 

§ 19b Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 19 odst. 1 písm. b) a c), § 19a odst. 1 písm. b) až e) a § 19a odst. 22 a 6 v prvním stupni projednává Úřad. PřestupkySprávní delikty podle § 19 odst. 1 písm. a), § 19a odst. 1 písm. a), f) a g) a § 19a odst. 3, 4 a 5 projednává orgán dozoru.

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

(3) U přestupků podle § 19a odst. 1 písm. f) a g) a § 19a odst. 3 nelze upustit od uložení správního trestu.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.