Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 215/2004 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.8.2012.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 78. 2012 do 30. 6. 2017)

215/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 2. dubna 2004

o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře

výzkumu a vývoje

ve znění zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 236/2012 Sb., zákona č. 104/2017 Sb.. a zákona č. 183/2017236/2012 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5a Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

 

(1) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a)  příjmení,

b)  jméno, popřípadě jména,

c)  adresa místa pobytu,

d)  datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)  datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)  datum, místo a okres narození,

c)  rodné číslo,

d)  adresa místa trvalého pobytu,

e)  státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)  datum, místo a stát narození,

c)  státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

d)  druh a adresa místa pobytu,

e)  počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

 Přestupky

§ 8a Přestupky

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce dopustí přestupku tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 300 000 Kč.".

 

Správní delikty

§ 8a Správní delikty

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce dopustí správního deliktu tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neuvede název přímo použitelného předpisu Evropské unie v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu podle § 3a odst. 4,

b)  nezaznamená do centrálního registru údaje podle § 3a odst. 4,

c)  nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 1, 3 nebo 4,

d)  neučiní veškerá nezbytná opatření podle § 7 odst. 2, nebo

e)  ve stanovené lhůtě nesplní povinnost uloženou opatřením k nápravě podle § 8c.

(3) Za přestupeksprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a) nebo b),

b)  do 200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. e),

c)  do 300 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c),

d)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. d).

 

§ 8b Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Promlčecí dobaPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm koordinační orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona činí 3 roky.

(2) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává koordinační orgán.

(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném koordinačním orgánem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný koordinační orgán podle tohoto zákona, nepoužijí.

(4) Na postup koordinačního orgánu podle tohoto zákona se ustanovení § 24 až 27, 32, § 35 písm. a) a d), § 39 písm. b), § 42, 43, § 44 písm. d), § 45, 48, § 68 písm. b), § 70, § 80 odst. 2 a 3, § 82 odst. 1 věty první, § 87, 89, § 93 odst. 1 písm. d), f), g) a h), § 93 odst. 3, § 95 odst. 2, § 96 odst. 1 písm. b), § 96 odst. 3 a § 98 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 6) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.