Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 214/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

214/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2002

o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie

ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017243/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7

 

(1) Ústřední orgán uloží pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo nesplní povinnost stanovenou v § 6 odst. 4.

(Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vyváží nebo vyveze kulturní statek bez2) Ústřední orgán uloží pokutu až do výše 100 000 Kč držiteli vývozního povolení.

(2) Vývozce se dopustí přestupku tím, že nestrpí úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu podle § 6 odst. , jestliže nesplní povinnost zaslat4.

(3) Držitel vývozního povolení se dopustí přestupku tím, že nezašle formulář vývozního povolení zpět vydávajícímu orgánu do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik této povinnosti. 6).)

(4) Za přestupek lze uložit (3) Ústřední orgán uloží pokutu do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

b)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, nebo

c)  výše 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 tomu, kdo vyváží nebo vyveze kulturní statek bez vývozního povolení.

(4) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti a následkům protiprávního jednání.

(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokutyPokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se ústřední orgán o nesplnění povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k nesplnění této povinnosti došlo.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla pokuta uložena.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá ústřední orgán.

(8) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.