Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 213/2011 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.3.2012.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí o 1. 73. 2012 do 30. 6. 2017)

213/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 21. června 2011

o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice

a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5 PřestupkySprávní delikty právnických anebo podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických anebo podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší některý ze zákazů stanovených v § 2.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 50 000 000 Kč.

 

§ 6 Propadnutí věci

Propadnutí věci

 

(1) zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Za správní delikt podle § 5 odst. 1 lze současně s pokutou uložit propadnutí věci, pokud věc náleží právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se správního deliktu dopustila, a pokud tato věc byla

a)  ke spáchání správního deliktu užita nebo určena,

b)  správním deliktem získána, nebo

c)  nabyta za věc správním deliktem získanou.

(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

 

§ 7 Zabrání věci

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Zabrání věci

 

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 6 odst. 1, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže

a)  náleží právnické nebo podnikající fyzické osobě, kterou nelze za správní delikt postihnout,

b)  nenáleží právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se správního deliktu dopustila, anebo jí nenáleží zcela, nebo

c)  vlastník není znám.

(2) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

 

§ 8 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 4 let ode dne, kdy se o spáchání správního deliktu dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikt v prvním stupni 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

(25) Pokuty vybírá ministerstvo. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.