Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 21/1992 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 12. 830. 6. 2017)

21/1992 Sb.

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1991

o bankách

Ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb.,

zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb.,

zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., v úplném znění zákona č. 215/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,

zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,

zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,

zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,

zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,

zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,

zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb. a zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb.,.

a zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*ČÁST IX (§ 27 - § 33a) - zrušena

ČÁST DEVÁTÁ

§ 27 - § 33

zrušen zákonem č. 375/2015 Sb.

 

 

 

*ČÁST X - Odnětí licence

ČÁST DESÁTÁ

ODNĚTÍ LICENCE NEBO SOUHLASU

§ 34

(1) Při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu, anebo při úpadku banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu, Česká národní banka licenci odejme.

(2) Licence může být dále odňata, jestliže

a)   banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu nezahájila činnost do 12 měsíců ode dne udělení licence nebo jestliže po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo neposkytuje úvěry,

b)   v činnosti banky byl zjištěn nedostatek v činnosti, který by současně mohl naplnit znaky přestupkusprávního deliktu podle § 36e odst. 2 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), m), n), o) nebo § 36e odst. 3 písm. c) a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky se dopustila přestupkusprávního deliktu podle § 36h odst. 1 písm. d) nebo § 36h odst. 2 písm. b), d) a e),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

ČÁST DVANÁCTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   přijme vklad v rozporu s § 2,

b)   neoprávněně použije označení "banka" nebo "spořitelna", jeho překlady nebo označení od něj odvozená v obchodní firmě,

c)   zahájí činnost, ke které je třeba licence podle tohoto zákona, bez této licence,

d)   nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3,

e)   nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 11,

f)    jako osoba jednající ve shodě

1.   nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3, nebo

2.   nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 15,

g)   v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti, nebo

h)   neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29b odst. 5.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nesdělí České národní bance informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě nebo sdělí informace nepravdivé, zkreslené, zamlčí podstatné informace nebo nedodrží lhůtu pro jejich předložení,

b)   nevytvoří odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována oceňovatelem, a oceňovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neupozorní Českou národní banku na skutečnosti podle § 29c odst. 4.

(5) Oceňovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že zpracuje ocenění v rozporu s požadavky stanovenými v § 29b.

(6) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29c odst. 7.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti.

(8) Právnická osoba jako osoba, které zanikla licence, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že přijme vklad, poskytne úvěr nebo uskuteční jiné činnosti po dni zániku licence.

(9) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2,

b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. g) a odstavce 4,

c)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), h), odstavce 3, odstavce 5, odstavce 6 nebo odstavce 7,

d)   dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až f) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutuuloží se pokuta do 130 000 000 Kč,

e)   dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 8 a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutuuloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

f)    dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 8 a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutuuloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.

 

§ 36d

(1) Finanční holdingová osoba, smíšená finanční holdingová osoba nebo smíšená holdingová osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nezajistí, aby její statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, člen její správní rady nebo člen její dozorčí rady splňoval požadavky podle § 26g odst. 5, nebo

b)   v rozporu s § 26g odst. 6 předem neinformuje Českou národní banku o navrhovaných změnách osob ve vedení nebo jí nepředloží požadované podklady.

(2) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce 13) nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesdělí uživateli platebních služeb nebo držiteli elektronických peněz na jeho žádost informace podle § 41f odst. 10.

(3) Obchodník s cennými papíry, na jehož účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce 13), nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nesplní oznamovací povinnost vůči bance nebo pobočce zahraniční banky podle § 41f odst. 7, nebo

b)   nevede evidenci údajů podle § 41c odst. 3.

(4) Oprávněná finanční instituce se sídlem v České republice se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   založí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,

b)   neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1, nebo

c)   uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 2 nebo 3,

b)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4.

 

PřestupkySprávní delikty banky

§ 36e - § 36f PřestupkySprávní delikty banky

(1) Banka se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   uskuteční činnost v rozporu s licencí,

b)   zřídí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,

c)   začne vykonávat činnosti na území hostitelského státu v rozporu s postupem podle § 5h odst. 2,

d)   neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1,

e)   uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i,

f)    nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,

g)   neuloží ověřené kopie stanov nebo jejich změny u České národní banky podle § 9 odst. 3,

h)   nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4,

i)    nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8,

j)    nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů, nebo o tomto postupu neinformuje,

k)   neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

l)    nezavede vnitřní postupy a zásady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky,

m)  v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchod způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky, nebo

n)   v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.

(2) Banka se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   její řídicí a kontrolní systém nesplňuje všechny požadavky stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle § 8b, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,

b)   neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

c)   nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků a podmínky pro užívání základních a interních přístupů pro výpočet kapitálových požadavků podle části druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,

d)   nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

e)   použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského státu, nebo tento přístup používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

f)    nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o kapitálových požadavcích stanovené v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

g)   se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,

h)   se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,

i)    v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné údaje o

1.   velkých expozicích,

2.   pákovém poměru,

3.   likviditě,

j)    neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

k)   nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

l)    rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,

m)  nesplní informační povinnosti podle § 20 odst. 18,

n)   poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu banky v rozporu s čl. 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

o)   umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.

(3) Banka se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie a postupy podle § 12c,

b)   nesplní některou z informačních povinností podle § 16 odst. 2, § 16a nebo § 24 anebo části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

c)   neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účasti nebo neprokáže splnění podle čl. 89 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

d)   neprokáže splnění podmínek podle § 17 odst. 1.

(4) Banka se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 20a odst. 3 až 5 nepředloží výpis všech akcionářů nebo připustí účast osoby označené Českou národní bankou na valné hromadě anebo koná valnou hromadu bez písemného vyjádření České národní banky,

b)   neprovede opravné zúčtování podle § 20c odst. 1,

c)   poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet banky,

d)   poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,

e)   nezajistí, aby auditor provedl

1.   ověření účetní závěrky banky podle § 22 odst. 1 písm. a),

2.   ověření řídicího a kontrolního systému banky podle § 22 odst. 1 písm. b),

3.   vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému podle § 22 odst. 1 písm. c),

4.   ověření uveřejňovaných údajů podle čl. 431 až 455 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

f)    neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,

g)   nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,

h)   nezveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 23 odst. 1,

i)    nepředloží výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu v předepsané lhůtě České národní bance,

j)    neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 nebo § 26a, nebo

k)   neudržuje kapitálový poměr minimálně ve výši stanovené v rozhodnutí vydaném na základě § 26k odst. 7.

(5) Banka se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti,

b)   poruší povinnost zpracovávat údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

c)   nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,

d)   nepodá zprávu o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká,

e)   neposkytne klientovi výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru podle § 38a odst. 2,

f)    neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu,

g)   nevede identifikaci vkladatele podle § 41c odst. 3 nebo 4,

h)   neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10, § 41d odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n,

i)    neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3,

j)    použije údaje, které získala od osob uvedených v § 41f odst. 7 a 8 v rozporu s § 41f odst. 9, nebo

k)   využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.

(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) až e), h) nebo i),

b)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f), g), j) až n),

c)   50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a), b), d), odstavce 4 nebo odstavce 5,

d)   dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutuuloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého bankou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

e)   dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho ovládaná banka; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutuuloží se pokuta do výše 10% čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.

 

§ 36f

(1) Banka, která má na základě § 8b odst. 4 povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí, aby organizační uspořádání a jiné mechanismy uvedené v § 8b odst. 1 a používané členy konsolidačního celku byly vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích procesů v rámci konsolidačního celku a pro účely výkonu dohledu.

(2) Banka, která má významné postavení na finančním trhu České republiky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

(3) Tuzemská ovládající banka nebo odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby anebo odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   neoznámí České národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku podléhajícímu bankovnímu dohledu České národní banky podle § 26g odst. 2, nebo

b)   nezajistí audit informací podle § 26g odst. 3.

(4) Banka se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 26g odst. 4 sledovat své operace se členy stejného konsolidačního celku nebo řídit rizika s nimi spojená anebo je podrobit odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.

(5) Ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky, banka ve skupině smíšené holdingové osoby a odpovědná banka ovládaná smíšenou finanční holdingovou osobou, které jsou členy konsolidačního celku podléhajícího bankovnímu dohledu České národní banky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností na konsolidovaném základě podle § 26f odst. 1 nebo čl. 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

(6) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 50 000 000 Kč.

 

§ 36g PřestupkySprávní delikty zahraniční banky se sídlem v členském státě

PřestupkySprávní delikty zahraniční banky se sídlem v členském státě

(1) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   uskuteční na území České republiky bankovní činnosti v rozporu s § 5c až 5m,

b)   neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,

c)   nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4,

d)   v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,

e)   poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,

f)    poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,

g)   nesplní některou z informačních povinností podle § 24,

h)   neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 26 odst. 1,

i)    nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

j)    porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,

k)   nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,

l)    nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6, nebo

m)  využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b),

b)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) až g),

c)   50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), h) až m).

 

v jiném než členském státě

(1) Zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   uskuteční bankovní činnosti na území České republiky bez licence udělené podle § 5,

b)   uskuteční bankovní činnosti v rozporu s licencí,

c)   přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo vykonává další činnosti po dni zániku licence,

d)   nedisponuje řídicím a kontrolním systémem podle § 8b odst. 1 a 2,

e)   neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,

f)    neuveřejní informace podle § 11,

g)   neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle § 11 odst. 7,

h)   nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8,

i)    v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,

j)    nezavede vnitřní postupy a zásady podle § 11a odst. 7,

k)   v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchody způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu zahraniční banky, nebo

l)    v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.

(2) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   neudržuje průběžně kapitálový poměr podle § 12a odst. 1,

b)   v rozporu s § 24 odst. 2 nesdělí České národní bance údaje nebo poskytne neúplné anebo nesprávné údaje,

c)   použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 12a odst. 3,

d)   poruší některé z pravidel podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1, nebo

e)   nedodržuje podmínky stanovené v § 13.

(3) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nesplní některou z informačních povinností podle § 16b odst. 1,

b)   provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty,

c)   poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,

d)   neuschová doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let podle § 21 odst. 2,

e)   nezajistí, aby auditor provedl

1.   ověření účetní závěrky zahraniční banky,

2.   ověření řídicího a kontrolního systému pobočky zahraniční banky,

3.   vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému,

f)    neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,

g)   nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,

h)   neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 odst. 1,

i)    nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

j)    porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,

k)   nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,

l)    nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,

m)  neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu,

n)   neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10, § 41d odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n, nebo

o)   neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e) až i),

b)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 písm. l),

c)   50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d), j) až l), odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až k), m), n) nebo o).

 

Společná ustanovení

§ 36i - § 36j Společná ustanovení

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

(1) Zjistí-li Česká národní banka, že došlo k porušení právní povinnosti, za kterou lze uložit sankci podle tohoto zákona (dále jen "protiprávní jednání"), zahájí řízení o uložení sankce, pokud na základě posouzení zjištěného protiprávního jednání dospěje k závěru, že je společensky škodlivé. Při posuzování společenské škodlivosti protiprávního jednání vychází Česká národní banka zejména z povahy, závažnosti, doby trvání a následku protiprávního jednání a případného postupu osoby podezřelé z protiprávního jednání při odstraňování jeho následků. Není-li řízení o uložení sankce zahájeno, provede se o tom záznam do spisu a věc se odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.

(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správním deliktu upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání správního deliktu.

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby protiprávnímu jednání zabránila.

(4) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán; popřípadě se přihlédne rovněž k

a)   délce trvání protiprávního jednání,

b)   finanční situaci právnické osoby,

c)   významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,

d)   ztrátě třetích osob způsobené zjištěným protiprávním jednáním,

e)   součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu,

f)    předchozím správním deliktům právnické osoby.

(5) Kritéria pro stanovení výše pokuty uvedená v odstavci 4 se použijí i při stanovení výše pokuty uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.

(6) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(7) Přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(8) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

§ 36j

(1) PřestupkySprávní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

(2(2) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(3) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uloženém správním trestuudělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(34) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

a)   bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

b)   ohrozilo stabilitu finančního trhu,

c)   ohrozilo probíhající trestní řízení,

d)   způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

(45) Rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 38d

(1) Česká národní banka informuje Evropskou komisi o všech významných skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu bankovního dohledu důležitých pro řádný výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie, zejména o

a)   počtu a povaze případů, kdy odmítla umožnit bance nebo finanční instituci splňující podmínky podle § 5e odst. 1 se sídlem na území České republiky zřízení pobočky v jiném členském státě nebo kdy použila vůči pobočce banky z členského státu postup podle § 26,

b)   odňatých licencích,

c)   finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

d)   smlouvách podle § 26c odst. 8 a 9 a dohodách podle § 26e odst. 3,

e)   použití postupu podle § 26 vůči pobočce banky z členského státu v případě, kdy věc nesnese odkladu a je to nutné v zájmu vkladatelů,

f)    použití postupu podle § 26bb vůči pobočce banky z členského státu,

g)   licencích k výkonu bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční bance, která má sídlo v jiném než členském státě,

h)   složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat,

i)    uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného jiným členským státem.

(2) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech významných skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu bankovního dohledu důležitých pro řádný výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie, zejména o

a)   počtu a povaze případů, kdy odmítla umožnit bance nebo finanční instituci splňující podmínky podle § 5e odst. 1 se sídlem na území České republiky zřízení pobočky v jiném členském státě nebo kdy použila vůči pobočce podle § 5a odst. 1 postup podle § 26,

b)   udělených a odňatých licencích v informaci o udělené licenci vždy uvede, že pohledávky z vkladů u banky jsou pojištěny u Garančního systému,

c)   smlouvách podle § 26c odst. 8 a 9 a dohodách podle § 26e odst. 3,

d)   údajích shromážděných za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených ostatními bankami o

1.   počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 EUR, v členění podle jejich pracovních povinností a oblastí činností banky,

2.   hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové období a zvláštních penzijních výhod osob podle bodu 1,

e)   finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

f)    licencích k výkonu bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční bance, která má sídlo v jiném než členském státě,

g)   podmínkách, které je nutno splnit pro vydání licence podle tohoto zákona,

h)   majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, o organizační struktuře a správě a řízení a o dalších významných skutečnostech týkajících se konsolidačního celku, pokud Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě,

i)    názvech orgánů nebo osob, kterým smějí být sdělovány informace podle § 25a,

j)    fungování procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c,

k)   metodice použité jako základ pro rozhodnutí podle § 25c odst. 3 až 5, § 25d odst. 2 a 3 a § 26 při procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c,

l)    případech, kdy použije § 25d odst. 1,

m)  postupech přijatých podle § 26m odst. 1, 2, 4 a 5,

n)   výsledcích přezkumu a vyhodnocování podle § 25c, jestliže výsledky naznačují hrozící systémové riziko podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze strany banky; tyto informace poskytne Česká národní banka bez zbytečného odkladu,

o)   údajích shromážděných za účelem srovnání trendů a postupů odměňování,

p)   opatřeních přijatých podle § 8d písm. g),

q)   povolení zastávat další funkci nevýkonného člena podle § 8 odst. 5,

r)    údajích shromážděných podle § 8d písm. h),

s)   údajích získaných od banky o rozhodnutí akcionářů, která se týkají odměňování,

t)    opatřeních k nápravě uložených podle § 26 odst. 2 bodu 11, § 26 odst. 7 a pokutách uložených za přestupeksprávní delikt podle § 36a odst. 1 písm. a) až e), § 36c odst. 1 písm. a) až f), § 36e odst. 2 písm. a), d), f) až k), m), n) a o) a § 36e odst. 3 písm. c), včetně údajů o odvolání proti rozhodnutí, kterým byla tato opatření nebo správní trestybyly tyto sankce uloženy,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 38ha

Výměna informací při dohledu na konsolidovaném základě

(1) V rámci výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států.

(2) Česká národní banka poskytuje na vyžádání orgánům dohledu jiných členských států informace potřebné pro výkon jejich dohledu; z vlastního podnětu poskytuje Česká národní banka orgánům dohledu jiných členských států zásadní informace, které mají podstatný vliv na hodnocení finanční situace zahraniční banky nebo finanční instituce v dotčeném členském státě, zejména informace o

a)   majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, struktuře správy a řízení včetně organizační struktury konsolidačního celku, přičemž zahrnuty jsou všechny regulované i neregulované subjekty, neregulované ovládané osoby, významné pobočky a ovládající osoby a orgány dohledu nad regulovanými subjekty v tomto konsolidačním celku,

b)   postupech shromažďování informací od bank v konsolidačním celku a ověřování těchto informací,

c)   vývoji v bance nebo jiné osobě v konsolidačním celku, který může vážně ohrozit finanční situaci banky v konsolidačním celku,

d)   závažných správních trestechsankcích a opatřeních k nápravě mimořádného významu uložených bance podle tohoto zákona, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 26 odst. 2 písm. a), a neudělení souhlasu s používáním interního přístupu nebo interního modelu k výpočtu kapitálového požadavku nebo neudělení souhlasu se změnou používaného interního přístupu nebo interního modelu,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 38i

(1) Česká národní banka před

a)   rozhodnutím podle § 16 odst. 1 a § 20 odst. 3,

b)   uložením závažného správního trestuzávažné sankce nebo opatření k nápravě mimořádného významu bance, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 26 odst. 2 písm. a) bodu 1,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.