Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 206/2005 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2011.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2011 do 30. 6. 2017)

206/2005 Sb.

ZÁKON

ze dne 3. května 2005

o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání

a služeb informační společnosti

ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

§ 4 - § 6 PřestupkySprávní delikty

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:

a)  pro obchodní účely vyrábí, dováží, šíří, prodává, pronajímá nebo přechovává nedovolená zařízení,

b)  pro obchodní účely provádí instalaci, údržbu nebo náhradu nedovolených zařízení,

c)  přímo nebo nepřímo propaguje jakýmkoliv způsobem nedovolená zařízení.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 2 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a c) se uloží pokuta do 500 000 Kč.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit právnické osobě současně propadnutí věci, pokud jí tato věc náleží a pokud byla ke spáchání správního deliktu určena nebo užita. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

 

§ 6

 

(1) Přestupky(1) V řízení o přestupcích se postupuje podle zvláštního právního předpisu 4).

(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní úřad o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Na odpovědnost za správní delikty, ke kterým došlo při podnikání fyzické osoby 5) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Správní delikty a přestupky podle tohoto zákona projednává Český telekomunikační úřad.

(2(7) Správní úřady oznamují bez zbytečného odkladu Českému telekomunikačnímu úřadu správní delikty uvedené v § 4 a 5, o nichž se dozví. V oznámení uvedou zejména důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o správní delikt a že byl spáchán určitou osobou.

(8) Pokuty vybírá a vymáhá Český telekomunikační úřad.

(9) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 1998 č. 98/84/ES o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem.

2)       Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3)       Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně dalších zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

4)       Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

5)       § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.