Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 202/2012 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.9.2012.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 79. 2012 do 30. 6. 2017)

202/2012 Sb.

ZÁKON

ze dne 2. května 2012

o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA III

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 25 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 26 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 11 použije označení "zapsaný mediátor", "zapsaná mediátorka" nebo z nich odvozené tvary slov, přestože není zapsána v seznamu.

(2) Mediátor se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 9 odst. 1,

b)  bez zbytečného odkladu neinformuje strany konfliktu o skutečnostech podle § 8 odst. 1 písm. c),

c)  nestvrdí svým podpisem mediační dohodu podle § 8 odst. 1 písm. d),

d)  nevydá stranám konfliktu na požádání potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. e),

e)  nevydá stranám konfliktu potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. f),

f)   nevydá stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. g),

g)  nedoručí ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení podle § 8 odst. 1 písm. h),

h)  v rozporu s § 8 odst. 2 poskytne právní služby ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace,

i)   provádí mediaci nebo obdobnou činnost v rozporu s § 8 odst. 3,

j)   neoznámí stranám konfliktu, že mu bylo pozastaveno oprávnění k výkonu činnosti mediátora podle § 3 odst. 2,

k)  neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 18 odst. 1, nebo

l)   neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 22 odst. 3.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. e) až h) a k) až l) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 50 000 Kč.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. a) až d), i) a j) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 100 000 Kč.

 

§ 27 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(2(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Mediátor, který je advokátem, není odpovědný za přestupkysprávní delikty podle tohoto zákona.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.