Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 2/2006 Sb., znění platná od 1.9.2017 a od 1.9.2013.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2017)

2/2006 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2005,

kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá

ustanovení školského zákona

ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., vyhlášky č. 21/2010 Sb., vyhlášky č. 261/2013 Sb.. a vyhlášky č. 238/2017261/2013 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2 Pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin

Pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin

při vyučování

(K § 26 odst. 4 zákona)

 

(1) Ředitel školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků. V souladu s akreditovaným vzdělávacím programem lze pro výuku v některých předmětech nebo jiných ucelených částech učiva studijní skupiny dělit na podskupiny, případně spojovat studijní skupiny a podskupiny.

(2) Při dělení a spojování tříd nebo studijních skupin a podskupin a při stanovení jejich počtu a velikosti ředitel školy přihlédne zejména k

a)  požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů,

b)  didaktické a metodické náročnosti předmětu nebo jiné ucelené části učiva,

c)  specifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádně nadaných žáků a studentů,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4a Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán

(K § 18 a 19 písm. i) zákona)

 

(1 

(1) Ředitel školy může stanovit nezletilému žákovi na žádost jeho zákonného zástupce anebo zletilému žákovi nebo studentovi na jeho žádost individuální vzdělávací plán v případě vzdělávání mimořádně nadaných žáků nebo studentů. Ředitel školy může též na základě žádosti podle věty první stanovit individuální vzdělávací plán i z jiných závažných důvodů po zhodnocení znalostí, schopností a dovedností žáka nebo studenta.

(2) Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu a vyjádření žáka nebo studenta. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb žáka nebo studenta.

(23) Individuální vzdělávací plán obsahuje

a)  vzdělávací cíle,

b)  metody a způsoby vzdělávání,

c)  podmínky pro vzdělávání (časový rozpis a materiálně-technické zabezpečení),

d)  vyčlenění pedagogických pracovníků pro konzultace,

e)  způsoby a lhůty ověřování získaných znalostí, schopností a dovedností.

(3) V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje další náležitosti individuálního vzdělávacího plánu vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 21).

(4) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem žáka nebo studenta. Individuální vzdělávací plán podepsaný ředitelem školy a žákem nebo studentem se stává součástí osobní dokumentace žáka nebo studenta ve školní matrice. V případě individuálního vzdělávacího plánu nezletilého žáka se vyžaduje též podpis zákonného zástupce nezletilého žáka.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 6 Školní prázdniny

Školní prázdniny

(K § 24 odst. 5 zákona)

 

(1) Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny.

(2) Podzimní prázdniny trvají dva dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října; jejich počátek stanoví pro každý školní rok ředitel školy.

(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.

(4) Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února.

(5) Jarní prázdniny trvají jeden týden v období měsíce ledna až března. Termín jejich konání stanoví ředitel školy v období měsíce ledna až března a vyhlásí jej nejpozději do 30. září předchozího kalendářního roku.

(6) Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek předcházející Velkému pátkua pátek, které předcházejí Velikonočnímu pondělí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11 Doklady k přihlášce ke vzdělávání

Doklady k přihlášce ke vzdělávání

(K § 64 zákona)

 

(1) Přihláška ke vzdělávání (dále jen "přihláška") obsahuje následující doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak

a)  vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b)  vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c)  doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia 3),

d)  doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou 4),

e)  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání,

f)   doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,

g)  osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení 5) v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,.

h)  doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12 Postup přia termíny podání přihlášky

Postup a termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení

Postup při podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení

(K § 64 zákona)

 

(1) Uchazeč podá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března.

(2) Uchazeč, který podává pro první kolose hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, podá přihlášku řediteli střední školy do 20. března.

 

§ 13 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.

 

§ 13 Pozvánka k přijímací zkoušce a náhradní termín

Pozvánka k přijímací zkoušce a náhradní termín

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a náhradního termínu

(K § 64 zákona)

 

(1(1) Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, a to zveřejněním na veřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Přijímací zkouška, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, se v prvním kole přijímacího řízení koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do 30. dubna.

(3) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

(4) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jeho konánímdalší kola nejpozději 7 dnů před jejich konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce stanovených ředitelem školy, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.

(2) Pozvánka k vykonání5) Informaci o nekonání přijímací zkoušky obsahuje zejména obor vzdělání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení, místozveřejní ředitel školy bez zbytečného odkladu na veřejnosti přístupném místě ve škole a čas konánísoučasně způsobem umožňujícím dálkový přístup a o nekonání přijímací zkoušky, obsah a formu přijímací zkoušky, seznam povolených pomůcek každého uchazeče písemně vyrozumí.

(36) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od původního termínu konání přijímací zkoušky. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Za vážné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole.

 

§ 13a Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška

(K § 64 zákona)

 

(1) Rozhodne-li ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky, stanoví termín a místo konání, její formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

(2) Termíny konání školní přijímací zkoušky se nesmí časově překrývat s termíny jednotné zkoušky.

 

§ 14 Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

(K § 64 zákona)

 

(1) Ředitel školy zveřejní na veřejněveřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup do 3 pracovních dnů ode dne posledního termínu konání přijímací zkoušky nebo od zveřejnění informace o jejím nekonání

a)  pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacímpřijímacího řízení a,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 15 Odvolání v přijímacím řízení

Odvolání v přijímacím řízení

(K § 64 zákona)

 

(1) Ředitel školy určí a zveřejní bez zbytečného odkladu po prvním kole přijímacího řízení na veřejněveřejnosti přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup počet volných míst pro odvolací řízení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 15a Zápisový lístek

Zápisový lístek

(K § 64 zákona)

 

Pro náležitosti zápisového lístku se použijí obdobně ustanovení vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o přijímacímorganizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání ve středních školách 5b).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16a Další pravidla řízení o přijetí ke střednímu vzdělávání

Další pravidla řízení o přijetí ke střednímu vzdělávání

(K § 64 zákona)

 

Pro předávání údajů z přihlášek a předávání údajů ze záznamových archů Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, způsob nakládání se zkušební dokumentací, průběh jednotné zkoušky a bezpečnostní pravidla jednotné zkoušky se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 5b).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 18 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

(K § 71 zákona)

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků uvedená ve školním řádu 8) zahrnují

a)  zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání,

b)  kritéria stupňů prospěchu,

c)  průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

d)  průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu a ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,

e)  průběh a způsob hodnocení v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23 Odborná praxe

Odborná praxe

(K § 71 a 103 zákona)

 

(1) Odborná praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob. oprávněných k činnosti související s daným oborem vzdělání, které uzavřely se školou smlouvu (dále jen "smluvní subjekt").

(2) Odbornou praxi žáků vyučuje učitel odborných předmětů ave škole vede učitel praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických, učitel odborných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva nebo právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorůosoba pověřená smluvním subjektem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 26 Výchovná opatření

Výchovná opatření

(K § 31 odst. 1 zákona)

 

(1) Ředitel školy může na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi nebo studentovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

(2) Třídní učitel může na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi nebo studentovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 27 Přijímání do prvního ročníku vzdělávání

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání

(K § 94 odst. 1 a k § 103 zákona)

 

(1) Uchazeč podává přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole pro první kolo přijímacího řízení řediteli školy nejpozději do 31. května kalendářního roku, ve kterém chce zahájit vzdělávání.

(2) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají nejdříve 1. června.

(3) Poslední kolo přijímacího řízení se koná nejpozději do posledního pracovního dne měsíce října30. září.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 30 Formy hodnocení

Formy hodnocení

(K § 103 zákona)

 

(1) Každý vyučující zveřejní před zahájením výuky obsahovou náplňprogram jím vyučovaného předmětu nebo modulu nebo jiné ucelené části učiva, který obsahuje vždy

a)  stručnou charakteristiku vyučovaného předmětu nebo modulu nebo jiné ucelené části učiva,

b)  požadavky kladené na studenty v průběhu období a u zkoušky, jakož i podmínky stanovené pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu,

c)  seznam literatury ke studiu.

(2) Hodnocení se provádí formou

a)  průběžného hodnocení,

b)  zápočtu,

c)  klasifikovaného zápočtu,

d)  zkoušky.

(3) Průběžné hodnocení studenta se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, v odborné praxi a při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, zápočtu a klasifikovaném zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení nezapisuje.

(4) Zápočet uděluje vyučující za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje vzdělávací program předmětu nebo modulu nebo jiné ucelené části učiva. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem "započteno", ke kterému se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 31 Komisionální přezkoušení

Komisionální přezkoušení

(K § 103 zákona)

 

(1) Forma komisionální zkoušky se použije vždy v případě konání druhé opravné zkoušky a dále v případech, kdy student písemně požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení svých studijních výsledků. Tuto formu zkoušky lze dále použít v případě konání rozdílové zkoušky a v případech, kdy to stanoví akreditovaný vzdělávací program.

(2) Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy tak, aby byl stanovený termín studentovi oznámen alespoň 7 dnů před jejím konáním. Pokud je termín dohodnutý se studentem, není předchozí oznámení nutné.

(3) Komisi jmenuje ředitel školy.

(4) Komise je tříčlenná; předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, dalšími členy jsou zkoušející učitel daného předmětu nebo modulu nebo jiné ucelené části učiva a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu nebo modulu, případně jiné ucelené části učiva.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 34 Hodnocení absolutoria

Hodnocení absolutoria

(K § 103 zákona)

 

(1) Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami

a)  1 - výborně,

b)  2 - velmi dobře,

c)  3 - dobře,

d)  4 - nevyhověl/a.

(2) Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů nebo modulů nebo jiných ucelených částí učiva, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 35 Výše úplaty

Výše úplaty

(K § 123 odst. 5 zákona)

 

(1) Nejvyšší možná úplata za vyšší odborné vzdělávání (dále jen "školné") za školní rok se u vzdělávacího programu stanovuje ve výši 3 000 Kč.

(2) Ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 % finanční částky uvedené v odstavci 1.

(3) Student, který je příslušníkem Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace a je mu uděleno služební volno při studiu 13a), nebo je zaměstnancem zařazeným v těchto bezpečnostních sborech, zaměstnancem ministerstva, organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo organizační složky státu zřízené zákonem, k níž ministerstvo vykonává funkci zřizovatele, a má uzavřenu kvalifikační dohodu 13b), je od úplaty osvobozen.

 

§ 35a Jednotlivá zkouška

Jednotlivá zkouška

(K § 113a odst. 2 zákona)

 

(1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky nebo absolutoriu, lze konat ze zkušebních předmětů nebo modulů nebo ucelených částí studia určených ředitelem školy.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 42 Organizace ubytovacího zařízení

Organizace ubytovacího zařízení

(K § 122 odst. 5 zákona)

 

(1) Žáci nebo studenti jsou v ubytovacím zařízení zařazováni do skupin. Každou skupinu vede vychovatel.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Ministr:

Mgr. Bublan v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

2)       § 28 odst. 1 písm. i) zákona.

3)       § 83 zákona.

4)       § 85 zákona.

5)       Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

5a)     § 5 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

5b)      Vyhláška č. 353/2016671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacímorganizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

6)       § 60 odst. 3 zákona.

7)       Například § 113 a 114 zákona.

8)       § 30 odst. 2 zákona.

9)       § 69 odst. 7 zákona.

10)      § 69 odst. 9 zákona, ve znění zákona č. 49/2009 Sb.

11)     § 108 zákona.

12)     § 65 odst. 2 zákona.

13)     § 28 zákona.

13a)    § 73 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

13b)    § 234 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

13c)   § 72 zákona č. 361/2003 Sb.

13d)   § 108 odst. 3 písm. b) a odst. 4 zákona.

14)     § 8 odst. 3 zákona.

15)     § 122 odst. 2 a 3 zákona.

16)     § 166 zákona.

17)     § 31 zákona.

18)     § 185 odst. 2 zákona.

19)      Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

20)      § 25 odst. 1 a § 26 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

21)      Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

Výživové normy pro školní stravování

 

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin před zpracováním na žáka nebo studenta v gramech za den.

Věková skupina žáků a studentů, hlavní a doplňková jídla

Druh a množství vybraných potravin v g na žáka nebo studenta a den

Maso

Ryby

Mléko tekuté

Mléčné výr.

Tuky volné

Cukr volný

Zelenina celkem

Ovoce celkem

Brambory

Luštěniny

15-18 roků, oběd

75

10

100

9

17

16

100

90

170

10

15-18 roků, celodenní stravování

163

20

300

85

35

50

250

240

300

20

Při propočtu průměrné spotřeby sterilované a mražené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 1,42. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg). Skladba potravy se stanoví s ohledem na dosažení doporučené denní dávky vitaminu C.

 

 

Věková skupina žáků a studentů, hlavní a doplňková jídla

Druh a množství vybraných potravin v g na žáka nebo studenta a den

Vejce

Mléko tekuté

Mléčné výr.

Tuky volné

Cukr volný

Zelenina celkem

Ovoce celkem

Brambory

Luštěniny

15 - 18 r. oběd

15

250

45

12

13

114

90

160

15

15 - 18 r. celodenní stravování

25

400

210

35

40

370

290

250

30

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.