Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 194/2010 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.10.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 710. 2016 do 30. 6. 2017)

194/2010 Sb.

ZÁKON

ze dne 20. května 2010

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

ve znění zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VI

DOHLED PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

 

§ 25 - § 32 Dohled při uzavírání smlouvy

 

(1) Dohled nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při zajišťování dopravní obslužnosti vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad").

(2) Úřad při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona

a)  rozhoduje o tom, zda objednatel postupoval v souladu s tímto zákonem a přímo použitelným předpisem Evropské unie,

b)  ukládá nápravná opatření a správní trestysankce,

c)  projednává přestupkysprávní delikty,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 28

zrušen zákonem č. 135/2016 Sb.

 

§ 29

zrušen zákonem č. 135/2016 Sb.

 

§ 30

zrušen zákonem č. 135/2016 Sb.

 

§ 31

zrušen zákonem č. 135/2016 Sb.

 

§ 32

zrušen zákonem č. 135/2016 Sb.

 

§ 33 PřestupkySprávní delikty objednatele

PřestupkySprávní delikty objednatele

 

(1) Objednatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie 1) pro nabídkové řízení, přičemž tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících,

b)  stanoví zadávací podmínky nabídkového řízení v rozporu se zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie 1) a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících,

c)  uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu se zákazem jejího uzavření podle § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 4,

d)  odmítne námitky nebo postupuje při jejich vyřizování v rozporu s § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 4,

e)  nepořídí nebo neuchová dokumentaci nabídkového řízení podle § 17,

f)   uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18,

g)  neodešle k uveřejnění informace podle § 19 odst. 1 nebo oznámení podle § 19 odst. 2,

h)  neuveřejní smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu s § 16 odst. 2 nebo § 19 odst. 5,

i)   neuveřejní informace o smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální uzavřené přímým zadáním v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 11).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), f), g) nebo h) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 % z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě cestujících nebo do 20 000 000 Kč, pokud tuto předpokládanou hodnotu nelze zjistit. Za přestupkysprávní delikty podle odstavce 1 písm. d), e) nebo i) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 34 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Objednatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k přestupkůmokolnostem, za nichž byl spáchán.

 

Přestupky podle tohoto zákona(3) Odpovědnost objednatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty projednává v prvním stupni Úřad. Pravomocná rozhodnutí zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.