Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 191/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.8.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 78. 2016 s výjimkou do 30. 6. 2017)

191/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 25. května 2016

o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů

(zákon o ochraně státních hranic)

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA V - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 17 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 6 úmyslně znemožní nebo ztíží umístění bezpečnostního prostředku nebo úmyslně takový prostředek zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní.

(2) Fyzická osoba jako osoba, která vstupuje na území České republiky nebo vycestovává z území České republiky přes vnější hranice, se dopustí přestupku tím, že v rozporu se Schengenským hraničním kodexem

a)  překročí vnější hranice mimo hraniční přechod, nebo

b)  se úmyslně vyhne hraniční kontrole na hraničním přechodu.

(3) Fyzická osoba jako osoba, která vstupuje na území České republiky nebo vycestovává z území České republiky přes vnitřní hranice během dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic stanoveného opatřením obecné povahy vlády, se dopustí přestupku tím, že

a)  překročí vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic,

b)  překročí vnitřní hranice na místě určeném k překračování vnitřních hranic v jiné než stanovené době, nebo

c)  se úmyslně vyhne kontrole na místě určeném k překračování vnitřních hranic.

(4) Velitel letadla se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 8 odst. 1 nepředá před odletem Ředitelství služby cizinecké policie letový plán nebo údaje o cestujících,

b)  v rozporu se Schengenským hraničním kodexem pokračuje v letu z území jiného než členského státu odletem z přistávací plochy na území České republiky, která není součástí mezinárodního letiště, na němž je zřízen hraniční přechod, aniž by obdržel souhlas od Ředitelství služby cizinecké policie a od Celní správy České republiky, pokud muselo letadlo z důvodů vyšší moci, bezprostředního nebezpečí nebo na pokyn správního úřadu přistát na takové přistávací ploše, nebo

c)  v rozporu se Schengenským hraničním kodexem pokračuje v letu z území jiného než členského státu odletem z přistávací plochy na území České republiky, která není součástí mezinárodního letiště, na němž je zřízen hraniční přechod, aniž by obdržel povolení od Ředitelství služby cizinecké policie a od Celní správy České republiky, pokud přistálo letadlo bez povolení.

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavců 2 až 4 pokutu do 50 000 Kč.

(6) Přestupek podle odstavců 1 až 4 lze projednat příkazem na místěv blokovém řízení uložením pokuty do 5 000 Kč.

 

§ 18 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 15 odst. 6 znemožní nebo ztíží umístění bezpečnostního prostředku nebo takový prostředek zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní.

(2) Provozovatel mezinárodního letiště, na kterém je zřízen hraniční přechod, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí splnění podmínek uvedených v § 5 odst. 1, 2 nebo 3,

b)  neoznámí Ředitelství služby cizinecké policie údaje o plánovaném vnějším letu podle § 9 odst. 1,

c)  neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie o změně letiště skutečného příletu podle § 9 odst. 3,

d)  neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie o přistání nebo odletu letadla na vnějším letu podle § 9 odst. 4, nebo

e)  neumožní Ředitelství služby cizinecké policie přístup k záznamům o příletech a odletech letadel podle § 9 odst. 7.

(3) Provozovatel vnitrostátního letiště se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie o přistání nebo odletu letadla na vnějším letu podle § 9 odst. 5, nebo

b)  neumožní Ředitelství služby cizinecké policie přístup k záznamům o příletech a odletech letadel podle § 9 odst. 7.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává

a)  v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1,

b)  útvar policie zajišťující ochranu daného úseku vnitřních hranic, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 17 odst. 3,

c)  Ředitelství služby cizinecké policie, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 17 odst. 2 a 4, § 18 odst. 2 písm. b) až e) a § 18 odst. 3,

d)  ministerstvo, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 18 odst. 2 písm. a).

(26) Pokud je útvarem policie podle odstavce 15 písm. b) odbor cizinecké policie krajského ředitelství policie, rozhoduje o odvolání proti jeho rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie. O odvolání proti rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie rozhoduje ministerstvo.

(37) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut uložených za správní delikty podle § 17 odst. 1 nebo § 18 odst. 1 je příjmem rozpočtu obce. Příjem z pokut uložených za správní delikty podle § 17 odst. 2 až 4 nebo § 18 odst. 2 nebo 3 je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.