Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 19/1997 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.5.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 75. 2014 do 30. 6. 2017)

19/1997 Sb.

ZÁKON

ze dne 24. ledna 1997

o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb.,

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.. a zákona č. 183/201764/2014 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 30

zrušen zákonem č. 64/2014 Sb.

 

§ 31

zrušen zákonem č. 64/2014 Sb.

 

 

Správní delikty

§ 32

Přestupky

§ 32

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 33

 

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neoznámí Policii České republiky nález nebo důvodné podezření na nález chemické zbraně nebo zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo nález vysoce nebezpečné látky,

b)  jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, kterou určí Úřad,

c)  poruší zákaz vývoje, výroby, převodu, montáže či jiného nabývání a držení zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo projektování, výstavby a užívání provozů pro výrobu těchto zbraní,

d)  nakládá s vysoce nebezpečnými látkami bez licence udělené Úřadem,

e)  jako osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, nesplní ohlašovací povinnost podle § 20,

f)   jako osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, nesplní ohlašovací povinnost podle § 23, nebo

g)  jako osoba, která vyrobí v souhrnu v kalendářním roce více než 200 tun určitých organických chemických látek, které nejsou stanovenými látkami, nebo více než 30 tun určité organické chemické látky, která není stanovenou látkou, ale obsahuje fosfor, síru nebo fluor, nesplní ohlašovací povinnost podle § 26.

(2) Držitel licence se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neumožní umístění kontrolních přístrojů podle § 16 písm. a),

b)  nesplní ohlašovací povinnost podle § 18, nebo

c)  nepožádá o změnu licence podle § 15 odst. 2.

(3) Držitel licence, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, nebo právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 25a odst. 1 písm. a) neeviduje látky, s nimiž nakládá, v rozporu s § 25a odst. 1 písm. b) nepředloží evidenci Úřadu k nahlédnutí, nebo v rozporu s § 25a odst. 1 písm. c) nepředá Úřadu evidenci stanovených látek po skončení nakládání.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 30 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d),

b)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) a c),

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2,

d)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e) až g) a odstavce 3,

e)  do 50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a).

 

§ 34

 

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupekPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, okolnostem, za nichž byl spáchán, a k jeho následkům.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do tří let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději 8však do deseti let od jeho spácháníode dne, kdy byl spáchán.

(2) Přestupky(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Úřad.

(3) (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 6) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zeman v. r.

 

Havel v. r.

 

Klaus v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       § 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

1a)     Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

2)        Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 94/1997 Sb.

2a)      Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

2b)      § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2c)      Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2d)      Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

2e)      Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

           Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

2f)      Čl. 4/13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

5)       Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

6)        § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.