Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 189/1999 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20171. 2016 do 31. 1230. 6. 2017)

189/1999 Sb.

ZÁKON

ze dne 29. července 1999

o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

ve znění zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 161/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb.. a zákona č. 183/2017131/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 10 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   poruší některý ze zákazů stanovených v § 3 odst. 4, nebo

b)   jako osoba, na jejíž činnost se vztahuje omezení za účelem snížení spotřeby ropy a ropných produktů podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), takové omezení poruší.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 5 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

 

§ 10a PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   poruší některý ze zákazů stanovených v § 3 odst. 4,

b)   jako osoba, na jejíž činnost se vztahuje omezení spotřeby ropy a ropných produktů podle § 5 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i), takové omezení poruší,

c)   jako dovozce, zpracovatel, skladovatel, ochraňovatel, distributor ropy a ropných produktů nebo osoba provádějící na území České republiky dobývání ložisek ropy nepředá informace podle § 7,

d)   použije nouzové zásoby ropy nebo ropných produktů v rozporu s § 6 odst. 1 nebo jejich neoprávněné použití umožní, nebo

e)   jako kontrolovaná osoba v rozporu s § 8 neodstraní ve stanoveném termínu nedostatky zjištěné při kontrole množství a kvality nouzových zásob.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. b), c), d) nebo g),

b)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a),

c)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d), e) nebo b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. e), f), h) nebo i).

 

§ 10b Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) Přestupky podlePrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty za správní delikt se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 11) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty v prvním stupni projednává

a)   obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 10 odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c), pokud nebyl projednán příkazem na místěv blokovém řízení, nebo jde-li o věc postoupenou Policií České republiky podle odstavce 7,

b)   územní inspektorát Státní energetické inspekce, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo § 10a odst. 1 písm. a),

c)   Drážní úřad, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. d),

d)   Úřad pro civilní letectví, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 10 odst. 1 písm. b) nebo § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. e),

e)   inspektorát České obchodní inspekce, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. f), g) nebo h),

f)    celní úřad, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 10a odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. i),

g)   Správa, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 10a odst. 1 písm. c) až e).

(26) Policie České republiky projedná příkazem na místěv blokovém řízení přestupek podle § 10 odst. 1 písm. b) spáchaný porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. a), b) nebo c).

(37) Pokud Policie České republiky zjistí při provádění kontroly podle § 8 odst. 5 písm. a) skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo ke spáchání přestupkusprávního deliktu podle § 10a odst. 1 písm. b) porušením omezení podle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c), provede potřebné úkony k dokumentaci takového jednání a věc postoupí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(48) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jimž byla pokuta uložena.

(9) Správu pokut uložených za přestupkysprávní delikty podle tohoto zákona vykonává Celní správa České republiky. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.

1a)      Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

2)        Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3)        Dohoda o mezinárodním energetickém programu, vyhlášená pod č. 46/2001 Sb. m. s.

5)        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice.

6)        Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7)        Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

8)        Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9)        Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

10)      Čl. 8 směrnice Rady 2009/119/ES.

11)      § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.