Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 186/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 15.6.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 s výjimkou do 30. 6. 20182017)

186/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 26. května 2016

o hazardních hrách

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 89 Kauce

Kauce

 

(1) Žadatel o vydání základního povolení je povinen poskytnout kauci za každý druh hazardní hry a za každý druh internetové hry

a)  složením peněžních prostředků na zvláštní účet ministerstva, nebo

b)  bankovní zárukou, kterou přijalo ministerstvo.

(2) Kauce složená na zvláštním účtu ministerstva musí být na tomto účtu uložena v plné výši po celou dobu platnosti základního povolení.

(3) Bankovní záruku může poskytnout pouze banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud vykonává činnost na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, prostřednictvím své pobočky. Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, nejméně však na dobu o 1 rok delší, než je žádaná doba provozování.

(4) Kauci lze použít pouze k úhradě

a)  daně z hazardních her a jejího příslušenství,

b)  pokuty uložené za přestupeksprávní delikt podle tohoto zákona,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 114 Ministerstvo

Ministerstvo

 

Ministerstvo

a)  rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení základního povolení k provozování hazardní hry,

b)  vykonává dozor nad dodržováním

1.    tohoto zákona,

2.    podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a

3.    náležitostí uvedených v ohlášení,

c)  projednává přestupkysprávní delikty v oblasti internetových her,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 116 Celní úřad

Celní úřad

 

Celní úřad

a)  vykonává dozor nad dodržováním

1.    tohoto zákona,

2.    podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a

3.    náležitostí uvedených v ohlášení,

b)  projednává přestupkysprávní delikty v oblasti hazardních her, s výjimkou internetových her.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VIII - DOZOR A PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST OSMÁ

DOZOR A PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA II - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

Díl 1

Přestupky fyzických osob

 

§ 122 Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,

b)  v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,

c)  zpřístupňuje hazardní hry, k nimž nebylo uděleno povolení nebo které nebyly řádně ohlášeny, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,

d)  v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek,

e)  v rozporu s § 7 odst. 5 jako osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním hazardní hry, se účastní hazardní hry v herním prostoru, kde tuto činnost nebo úkol vykonává,

f)   v rozporu s § 38 odst. 1 jako osoba, která přijímá sázky, se účastní kursové sázky u provozovatele, pro něhož tyto sázky přijímá,

g)  v rozporu s § 38 odst. 3 jako osoba přímo podílející se na sázkové příležitosti, na kterou provozovatel přijímá sázky, sází na tuto sázkovou příležitost,

h)  v rozporu s § 38 odst. 4 jako osoba přímo podílející se na sportovní události, jejíž je účastníkem nebo se na ní jinak podílí, nebo které se účastní sportovní klub, v němž zastává funkci, sází na tuto sportovní událost, nebo

i)   v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu

a)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo i),

b)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), f), g) nebo h).

(3) Příkazem na místěV blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) pokutu do 40 000 Kč.

(4) Spolu s pokutou nebo místo pokuty lze také uložit sankci uvedenou v § 125 nebo ochranné opatření uvedené v § 126.

 

Díl 2

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

§ 123 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,

b)  v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,

c)  provozuje hazardní hru v rozporu s podmínkami jejího řádného provozování stanovenými v základním povolení, schváleným herním plánem nebo provozuje hazardní hru prostřednictvím jiného modelu technického zařízení, než jaký byl v základním povolení schválen,

d)  provozuje hazardní hru v rozporu s povolením k umístění herního prostoru,

e)  provozuje hazardní hru v rozporu s ohlášením nebo s podmínkami pro provozování ohlašovaných hazardních her,

f)   zpřístupňuje hazardní hru, ke které nebylo uděleno povolení nebo která nebyla řádně ohlášena, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,

g)  v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek,

h)  v rozporu s § 7 odst. 4 přijme v rámci hazardní hry nepeněžitý vklad nebo sázku,

i)   v rozporu s § 9 neposkytne informace a údaje související s provozováním hazardních hry tak, aby byly každému snadno dostupné v českém jazyce,

j)   v rozporu s § 10 odst. 1, 2 nebo 3 poskytne výhru hazardní hry,

k)  v rozporu s § 10 odst. 4 učiní tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj předmětem výhry hazardní hry,

l)   nevyplatí výhru ve lhůtě podle § 10 odst. 5,

m) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 11 odst. 1 nebo 2,

n)  provozuje hazardní hru v prostorách v rozporu s § 13,

o)  nenabídne nebo neumožní účastníkovi hazardní hry jednotlivě si stanovit sebeomezující opatření podle § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, 2 nebo 3 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout,

p)  v rozporu s § 14 odst. 2 umožní účastníkovi hazardní hry účast na hazardní hře,

q)  v rozporu s § 14 odst. 3 nebo 4 neprovede změnu opatření pro zodpovědné hraní,

r)   v rozporu s § 17 vpustí osobu zapsanou v rejstříku podle § 16 dále do herny nebo kasina,

s)  v rozporu s § 17 umožní osobě zapsané v rejstříku podle § 16 zřídit nebo používat uživatelské konto,

t)   nezkontroluje losy před jejich vydáním podle § 23,

u)  v rozporu s § 24 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování loterie okamžik zahájení provozování loterie,

v)  v rozporu s § 25 provede slosování loterie,

w)  nesplní povinnosti podle § 26,

x)  v rozporu s § 28 odst. 2 na sázkový tiket živé kursové sázky neuvede přesný časový údaj o přijetí sázky,

y)  v rozporu s § 28 odst. 3 nepořídí jako provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal sázku, datový záznam se záznamem přesného času, nebo

z)  v rozporu s § 29 odst. 1 umožní účast na kursové sázce bez registrace.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 29 odst. 4 zřídí provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,

b)  v rozporu s § 30 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,

c)  v rozporu s § 31 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty,

d)  v rozporu s § 34 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování kursové sázky nebo totalizátorové hry okamžik zahájení provozování těchto her,

e)  nesplní povinnost podle § 35,

f)   v rozporu s § 36 nevede nebo neuchovává evidenci všech přijatých sázek,

g)  v rozporu s § 37 přijme sázky na sázkovou příležitost,

h)  v rozporu s § 39 odst. 2 provozuje bingo mimo hernu,

i)   prodává sázkové tikety v rozporu s § 39 odst. 5,

j)   neplní povinnost podle § 41,

k)  v rozporu s § 42 odst. 2 provozuje technickou hru mimo herní prostor,

l)   v rozporu s § 44 odst. 1 umožní účast na technické hře bez registrace,

m) v rozporu s § 44 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,

n)  v rozporu s § 44 odst. 6 umožní, aby se účastník hazardní hry mohl pomocí svého uživatelského konta účastnit na technické hře na více technických zařízeních současně,

o)  v rozporu s § 45 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,

p)  provede registraci v rozporu s § 46,

q)  v rozporu s § 47 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle než 90 dní,

r)   v rozporu s § 48 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty,

s)  nezveřejní na každé herní pozici stanoveným způsobem povinné informace podle § 49 odst. 1, 2 nebo 3,

t)   v rozporu s § 49 odst. 4 neupozorní účastníka hazardní hry na nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření,

u)  nepřeruší účast na technické hře podle § 50 odst. 3,

v)  v rozporu s § 54 odst. 1 vyplácí výhru,

w)  nezajistí dálkový přenos herních a finančních dat a telekomunikační datové spojení každého technického zařízení s informačním systémem provozování hazardních her podle § 55 odst. 2,

x)  v rozporu s § 56 se jako provozovatel účastní hazardní hry na jí povolených koncových zařízeních nebo pověří jinou osobu takovouto účastí,

y)  v rozporu s § 57 odst. 3 provozuje živou hru mimo kasino, nebo

z)  v rozporu s § 58 odst. 4 umožní nákup nebo výměnu hodnotových žetonů mimo pokladnu kasina nebo hrací stůl.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevede nebo neuchovává evidenci podle § 58 odst. 5,

b)  neprovádí a nezaznamenává veškeré platební transakce nebo výměnu žetonů podle § 58 odst. 6,

c)  nesepíše záznam o nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech podle § 58 odst. 9,

d)  nevede denní herní výkaznictví podle § 60,

e)  poruší povinnost podle § 65 nebo 66,

f)   provozuje hernu v rozporu s § 67,

g)  provozuje kasino v rozporu s § 68,

h)  umožní vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let,

i)   v rozporu s § 70 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování hazardní hry v herním prostoru okamžik zahájení provozování hazardní hry,

j)   neprovede identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do herny nebo kasina podle § 71,

k)  provádí monitorování v herně a kasinu v rozporu s § 72,

l)   v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře,

m) nezveřejní na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, stanoveným způsobem povinné informace podle § 75,

n)  v rozporu s § 76 odst. 1 umožní účast na internetové hře bez registrace,

o)  v rozporu s § 76 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,

p)  v rozporu s § 77 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,

q)  v rozporu s § 77 odst. 5 provede registraci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy osoba požádala o registraci,

r)   registruje platební účet nebo platební kartu v rozporu s § 78 odst. 2 a 3,

s)  provede vícezdrojové financování internetové hry v rozporu s § 79,

t)   v rozporu s § 80 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle než 30 dní,

u)  v rozporu s § 80 odst. 2 umožní, aby celkový vklad za dobu aktivace dočasného uživatelského konta přesáhl částku 3 000 Kč,

v)  v rozporu s § 80 odst. 3 umožní výběr vložených vkladů nebo výher z dočasného uživatelského konta, nebo

w)  v rozporu s § 80 odst. 4 nepřevede evidované peněžní nebo hrací prostředky z dočasného uživatelského konta na uživatelské konto.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevrátí účastníkovi hazardní hry nevyčerpaný vklad podle § 80 odst. 5,

b)  v rozporu s § 81 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi dočasnými uživatelskými konty nebo uživatelskými konty, s výjimkou případu podle § 80 odst. 4,

c)  v rozporu s § 93 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno základní povolení, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, nebo

d)  v rozporu s § 101 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(5) Poskytovatel připojení k internetu na území České republiky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení v přístupu k internetovým stránkám podle § 82.

(6) Osoba oprávněná podle zákona upravujícího platební styk poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze na území České republiky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení platebních služeb ve spojitosti s platebními účty zařazenými do seznamu nepovolených internetových her podle § 83.

(7) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta

a)  do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a), b), c), d), e), f), n) nebo r),

b)  do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene h), j), k), l), m), o), p), q), s), v), w) nebo z),

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene g), i), u), t), x) nebo y).

(8) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta

a)  do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a), b), h), l), n), p), w) nebo y),

b)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene c), e), f), g), k), m), o), q), r) nebo t),

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene d), i), j), s), u), v), x) nebo z).

(9) Za vsprávní delikt podle odstavce 3 lze uložit pokutuse uloží pokuta

a)  do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene l),

b)  do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene e), f), g), h), j), k) nebo n),

c)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a), b), c), o), p), q), s) nebo t),

d)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene d), i), m), r), u), v) nebo w).

(10) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 lze uložit pokutuse uloží pokuta

a)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene c) nebo d),

b)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a) nebo b).

(11) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 5 a 6 lze uložit pokutuse uloží pokuta až do 1 000 000 Kč.

(12) Spolu s pokutou nebo místo pokuty se také uloží sankce uvedená v § 124 nebo 125 nebo ochranné opatření uvedené v § 126.

 

Díl 3

Zákaz činnosti, propadnutí a zabrání věci

 

§ 124 Zákaz činnosti

Zákaz činnosti

 

(1) Za přestupkysprávní delikty podle § 122 odst. 1 písm. c) a f) a § 123 lze uložit zákaz činnosti, a to nejdéle na 2 roky.

(2(2) Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel správního deliktu na základě opatření dozorujícího orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

(3) Upuštění od výkonu zbývající části zákazu činnosti není možné.

 

§ 125 Propadnutí věci

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Propadnutí věci

 

Dozorující orgán může rozhodnout o propadnutí věci, pokud

a)  náleží pachateli správního deliktu a

b)  byla užita ke spáchání správního deliktu nebo byla správním deliktem získána nebo byla nabyta za věc správním deliktem získanou.

 

§ 126 Zabrání věci

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Zabrání věci

 

(1) Pokud správní orgán nerozhodl o propadnutí věci, která byla užita ke spáchání správního deliktu nebo byla správním deliktem získána nebo byla nabyta za věc správním deliktem získanou, může rozhodnout o jejím zabrání.

(2) Správní orgán rozhodne o zabrání věci, pokud

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b)  nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c)  vlastník věci není znám.

 

§ 127 Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech

Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech

 

(1) Propadlé nebo zabrané věci připadají státu.

(2) Orgán, který přestupeksprávní delikt projednal, rozhodne, že propadlá nebo zabraná věc bude zničena, anebo je-li využitelná pro charitativní účely, může rozhodnout, že věc bude poskytnuta k těmto účelům, a to bezplatně.

(23) Je-li rozhodnutí podle odstavce 2 pravomocné a rozhodl-li orgán, který přestupeksprávní delikt projednal, že zabraná nebo propadnutá věc bude zničena celním úřadem, zničení se provede úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem celního úřadu. O zničení sepíše komise protokol, který podepíší všichni tři členové komise. Zničení se provede na náklad osoby, které věc propadla nebo jíž byla věc zabrána.

(34) Pachateli přestupkusprávního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osobě, u které byly zabrané věci zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.

(45) Proti rozhodnutí o povinnosti nahradit státu náklady spojené se správou a zničením propadlé nebo zabrané věci se nelze odvolat.

 

Díl 4

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

§ 128 Odpovědnost za správní delikt

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Odpovědnost za správní delikt

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možné požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

§ 129 Příslušnost a sankce

Příslušnost a sankce

 

Přestupky(1) Správní delikty v oblasti internetových her podle toho zákona v prvním stupni projednává ministerstvo. PřestupkySprávní delikty v ostatních případech podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad.

(2) Při určení druhu sankce a její výměry právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(4) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.