Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 179/2006 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.4.2012.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 74. 2012 do 30. 6. 2017)

179/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 30. března 2006

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb.. a zákona č. 183/201753/2012 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VI

ORGÁNY PŮSOBÍCÍ V OBLASTI OVĚŘOVÁNÍ

A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ

 

§ 22 Autorizující orgány

Autorizující orgány

 

Autorizující orgány vykonávají v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:

a)  podílejí se na přípravě kvalifikačních standardů a hodnotících standardů a jejich změn (§ 7 a 8),

b)  rozhodují o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace (§ 9 až 13 a 16),

c)  vedou evidenci osob, jimž udělily autorizaci (§ 9), obsahující údaje uvedené v § 15,

d)  poskytují organizaci ministerstva údaje o osobách, jimž udělily autorizaci, do seznamů autorizovaných osob obsažených v Národní soustavě kvalifikací (§ 15),

e)  jsou oprávněny kontrolovat činnost autorizovaných osob, jimž udělily autorizaci, včetně správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení, a to zejména prostřednictvím přítomnosti svých zástupců při zkouškách podle § 18 a 20,

f)   zasílají orgánům sociálního zabezpečení kopii rozhodnutí o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace fyzické osobě, a to do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,

g)  vedou evidenci výsledků zkoušek před autorizovanými osobami, kterým udělily autorizaci, včetně evidence vydaných osvědčení (§ 18 až 20),

h)  projednávají přestupkysprávní delikty.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VII

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 24a

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaná osoba dopustí přestupku tím, že

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 24b

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaná osoba dopustí správního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 14 odst. 1 nebo 2 neinformuje autorizující orgán o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace, nebo jej neinformuje včas,

b)  nezveřejní termín konání zkoušky podle § 14 odst. 3,

c)  nezašle uchazeči pozvánku ke složení zkoušky podle § 17 odst. 5,

d)  neinformuje uchazeče nebo autorizující orgán o náhradním termínu zkoušky podle § 17 odst. 8 nebo 10, nebo

e)  v rozporu s § 18 odst. 12 neoznámí uchazeči výsledek zkoušky nebo uchazeči, který zkoušku úspěšně vykoná, nezašle osvědčení.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 Kč.

 

§ 24c

 

Přestupky(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku, ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let, ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 20) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává autorizující orgán příslušný podle § 2 písm. k).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Například zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)       Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

3)       Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4)        Například § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

5)       § 113a až 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.

6)       Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

7)       Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

7a)     Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

8)       Například zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9)       § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

10)     § 2 písm. t) a § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

11)     Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12)     § 28 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.

§ 3 vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

13)     § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

14)     § 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.

15)     § 124 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

16)     Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

17)     § 9 zákona č. 500/2004 Sb.

§ 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

18)     Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

19)      § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

20)     § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.