Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 17/2012 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.8.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20178. 2016 do 31. 1230. 6. 2017)

17/2012 Sb.

ZÁKON

ze dne 8. prosince 2011

o Celní správě České republiky

ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017243/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST II - OCHRANA NÁZVU A OZNAČENÍ CELNÍ SPRÁVY

ČÁST DRUHÁ

KONTROLA, OCHRANA NÁZVU A OZNAČENÍ CELNÍ SPRÁVY

 

§ 12 Kontrola

Kontrola

 

(1) Orgány celní správy přijímají upozornění fyzických a právnických osob na nedostatky v činnosti orgánů celní správy, celníka nebo občanského zaměstnance, anebo na skutečnost, že se celník nebo občanský zaměstnanec dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, přestupkusprávního deliktu nebo kázeňského přestupku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23 Podmínky pro provedení služebního úkonu

Podmínky pro provedení služebního úkonu

 

(1) Celník ve službě je povinen v mezích tohoto zákona provést služební úkon, popřípadě učinit jiná opatření nezbytná k provedení služebního úkonu, zejména vyrozumět nejbližší orgán celní správy nebo útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupeksprávní delikt, anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA IV

OPRÁVNĚNÍ CELNÍKA

 

§ 28 Oprávnění požadovat vysvětlení

Oprávnění požadovat vysvětlení

 

(1) Celník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby a případně ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo, v případech, kdy tato osoba může přispět k objasnění skutečností důležitých pro

a)  odhalení trestného činu nebo přestupkusprávního deliktu souvisejícího s porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy, nebo

b)  odhalení trestného činu nebo přestupkusprávního deliktu souvisejícího s porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy, a jejich pachatele, k němuž došlo mimo území České republiky na území Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci v celní oblasti.

(2) O podaném vysvětlení podle odstavce 1 sepíše celník úřední záznam.

(3) Vysvětlení může odepřít osoba, která by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.správní delikt. Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti zproštěna příslušným orgánem nebo osobou, v jejímž zájmu tuto povinnost má. Celník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 29 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

 

(1) Prokázáním totožnosti se rozumí zejména prokázání jména, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

(2) Celník je oprávněn požadovat prokázání totožnosti osoby, pokud

a)  je podezřelá ze spáchání trestného činu nebo přestupkusprávního deliktu v souvislosti s porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 30 Zajištění osoby

Zajištění osoby

 

(1) Celník je oprávněn zajistit osobu, která

a)  svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život anebo život nebo zdraví jiných osob,

b)  má být předvedena podle jiného právního předpisu,

c)  v místnostech nebo prostorech určených k užívání orgány celní správy, ministerstvem, orgány finanční správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v nichž orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku, se chová násilně nebo slovně uráží celníka nebo jinou osobu, anebo úmyslně znečišťuje či poškozuje zařízení nebo majetek státu,

d)  je podezřelá ze spáchání trestného činu nebo přestupkusprávního deliktu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat nebo bude mařit řádné objasnění věci, nebo

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IV - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 53 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na místě veřejnosti přístupném užívá na vozidle zvláštní barevné provedení nebo označení používané na služebních vozidlech celní správy podle § 14 odst. 3 a 4 anebo zvláštní barevné provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné.

 

(1(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 27 odst. 2,

b)  neuposlechne příkazu celníka podle § 34 odst. 1 nebo 2,

c)  vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly do uzavřeného objektu nebo prostoru, v nichž sídlí orgány celní správy, anebo do objektu nebo prostoru, ve kterých orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku podle § 8 odst. 5 písm. d), nebo

d)  na místě veřejnosti přístupném užívá na vozidle zvláštní barevné provedení nebo označení používané na služebních vozidlech celní správy podle § 14 odst. 3 a 4 anebo zvláštní barevné provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

 

§ 54 d)  jako osoba, která není příslušníkem celní správy, úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně služební stejnokroj příslušníka celní správy, nebo takové součásti služebního stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné.

(3Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 13 použije slova "celní správa" anebo slovo od nich odvozené ve svém názvu nebo obchodní firmě., nebo

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  5 000 Kč, jde-li o přestupekb)  na místě veřejnosti přístupném užívá na vozidle zvláštní barevné provedení nebo označení používané na služebních vozidlech celní správy podle § 14 odst. 3 a 4 anebo zvláštní barevné provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2, nebo

b)  písm. a) se uloží pokuta do 20 000 Kč, jde-li o přestupek a za správní delikt podle odstavce 31 písm. b) pokuta do 5 000 Kč.

 

§ 54 Příslušnost

Příslušnost

 

K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 57 Předávání informací

Předávání informací

 

(1) Orgány celní správy předávají informace

a)  policii,

b)  zpravodajským službám České republiky,

c)  Vojenské policii,

d)  Ministerstvu vnitra,

e)  Vězeňské službě České republiky,

f)   Národnímu bezpečnostnímu úřadu a

g)  dalším orgánům veřejné správy, které v oblasti týkající se působnosti orgánů celní správy vykonávají dozor nebo vedou řízení o přestupkusprávním deliktu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.