Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 17/1992 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2002.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2002 do 30. 6. 2017)

17/1992 Sb.

ZÁKON

 

o životním prostředí

 

ve znění zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 100/2001 Sb.. a zákona č. 183/2017100/2001 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 28

 

Přestupky

Sankce za poškozování životního prostředí

 

(1) PrávnickáOrgány pro životní prostředí uloží pokutu

a)  až do výše 1000000 Kč právnické nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) fyzické osobě oprávněné k podnikání, která při své činnosti porušením právních předpisů způsobí ekologickou újmu,

b)  až do výše 500000 Kč právnické nebo

b)  fyzické osobě oprávněné k podnikání, která neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní orgán státní správy podle § 19.).

(2) Za přestupekPokutu lze uložit pokutu do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

(3) Přestupky projednávají orgány jednoho roku ode dne, kdy orgán pro životní prostředí zjistil porušení povinnosti, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(3) Uložením pokuty nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.