Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 167/2008 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2015 do 30. 6. 2017)

167/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2008

o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.. a zákona č. 183/2017250/2014 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA V

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SPRÁVNÍ TRESTYSANKCE

 

§ 16 Výkon státní správy

Výkon státní správy

 

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají příslušné orgány, kterými jsou

a)  ministerstvo,

b)  Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"),

c)  správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny,

d)  Ministerstvo obrany,

e)  Ministerstvo zdravotnictví,

f)   krajské hygienické stanice,

g)  újezdní úřady.

(2) Ministerstvo

a)  je ústředním správním úřadem na úseku předcházení a nápravy ekologické újmy,

b)  vykonává vrchní státní dozor nad tím, jak další příslušné orgány vykonávají působnost stanovenou tímto zákonem,

c)  vede souhrnnou evidenci případů ekologické újmy a její bezprostřední hrozby na území České republiky a jejich řešení,

d)  přezkoumává rozhodnutí inspekce, správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny vydaná na základě tohoto zákona,

e)  spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států v případě, že se ekologická újma dotýká několika členských států,

f)   poskytuje orgánům Evropských společenství informace požadované právními akty Evropských společenství a plní další úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropských společenstvích v oblasti předcházení a nápravy ekologické újmy.

(3) Inspekce

a)  přijímá sdělení o bezprostřední hrozbě ekologické újmy (§ 6 odst. 2) nebo o vzniklé či zjištěné ekologické újmě (§ 7 odst. 2),

b)  kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem nebo rozhodnutím či opatřením vydaným na jeho základě a je oprávněna kontrolovat údaje poskytnuté provozovatelem včetně údajů o rozsahu znečištění,

c)  zjišťuje a eviduje případy ekologické újmy,

d)  vydává rozhodnutí o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření,

e)  rozhoduje o náhradě nákladů (§ 12 odst. 1),

f)   ukládá pokyny nebo jiná opatření na základě tohoto zákona,

g)  vede přehledy informací o případech ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby a o projednávaných nebo uložených preventivních opatřeních a nápravných opatřeních,

h)  ukládá pokuty za přestupkysprávní delikty,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19 PřestupkySprávní delikty

Přestupky

Správní delikty

 

(1) Provozovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neprovede preventivní opatření podle § 6 odst. 1 nebo podle § 6 odst. 4 věty první,

b)  nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy, o nichž měl nebo mohl vědět, nebo o provedených preventivních opatřeních podle § 6 odst. 2,

c)  neprovede veškerá proveditelná nápravná opatření podle § 7 odst. 1 nebo podle § 7 odst. 4 věty první,

d)  nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy nebo okolnostech nasvědčujících jejímu vzniku, o nichž měl nebo mohl vědět, nebo o provedených nápravných opatřeních podle § 7 odst. 2,

e)  vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu bez zabezpečení finančního zajištění v rozporu s § 14.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč. Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 20 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyProvozovatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

(2) Při určení výše pokuty provozovateli se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost provozovatele za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává na území národního parku správa národního parku, na území chráněné krajinné oblasti Agentura ochrany přírody a krajiny, na území vojenského újezdu újezdní úřad a v ostatních případech inspekce.

(25) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.