Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 167/1998 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 31.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 731. 5. 2017 do 30. 6. 2017)

167/1998 Sb.

ZÁKON

ze dne 11. června 1998

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

ve znění zákona 354/1999 Sb., zákona 117/2000 Sb., zákona 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona 185/2001 Sb.,

zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb.,

zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb.,

zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb.,

zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb.. a zákona č. 18365/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

PŘESTUPKY

 

§ 36 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 36 Správní delikty

Správní delikty

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 4 vykonává činnost, k níž se vyžaduje povolení k zacházení, bez tohoto povolení,

b)  v rozporu s § 5 odst. 8 nesdělí Ministerstvu zdravotnictví změnu údajů uvedených v seznamu,

c)  v rozporu s § 8 odst. 2 vyrábí návykové látky nebo přípravky nad nejvyšší přípustný objem stanovený v povolení k zacházení,

d)  v žádosti o povolení k zacházení podané podle § 8 odst. 6 uvede nesprávné nebo neúplné údaje,

e)  v rozporu s § 8 odst. 7 nepodá Ministerstvu zdravotnictví písemnou žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů přede dnem skončení platnosti stávajícího povolení k zacházení,

f)   v rozporu s § 8 odst. 8 nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změnu údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení,

g)  nepožádá o vydání nového povolení k zacházení v případě některé ze změn údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení podle § 8 odst. 9,

h)  v rozporu s § 8 odst. 11 neoznámí ukončení výkonu činnosti, k níž jí bylo vydáno povolení k zacházení,

i)   v rozporu s § 8 odst. 13 nevrátí Ministerstvu zdravotnictví neplatné povolení k zacházení do 14 dnů ode dne nabytí právní moci nového povolení k zacházení,

j)   v rozporu s § 9 odst. 9 neoznámí písemně Ministerstvu zdravotnictví ustanovení zástupce odpovědné osoby nebo ukončení jeho funkce,

k)  v rozporu s § 9 odst. 10 neustanoví novou odpovědnou osobu ve stanovené lhůtě nebo nepožádá Ministerstvo zdravotnictví o změnu povolení k zacházení,

l)   v rozporu s § 10 skladuje návykové látky a přípravky, jakož i zařízení k jejich výrobě nebo pěstování,

m) v rozporu s § 11 dopravuje návykové látky uvedené v přílohách č. 1, 2, 3 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravků je obsahujících,

n)  v rozporu s § 12 předá nebo prodá návykové látky a přípravky nebo jiná práva spojená s návykovými látkami a přípravky,

o)  jako osoba uvedená v § 5 odst. 2 písm. a) nebo b) neodevzdá znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 13 odst. 6,

p)  jako osoba, která přestala splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) nebo b), neodevzdá nepoužité nebo znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem do 5 dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 13 odst. 7,

q)  v rozporu s § 14 odst. 1 neprovede zneškodnění nepoužitelných návykových látek a přípravků nebo odpadů je obsahujících,

r)   v rozporu s § 15 písm. a) umísťuje návykové látky a přípravky v celních skladech nebo ve svobodných pásmech,

s)  poruší některý ze zákazů podle § 15 písm. b),

t)   v rozporu s § 20 odst. 1 vyveze návykové látky nebo přípravky bez vývozního povolení,

u)  v rozporu s § 21 odst. 1 doveze návykové látky nebo přípravky bez dovozního povolení,

v)  v žádosti o vývozní nebo dovozní povolení podané podle § 22 odst. 2 uvede nesprávné nebo neúplné údaje,

w)  nevrátí Ministerstvu zdravotnictví vývozní nebo dovozní povolení podle § 22 odst. 3,

x)  poruší zákaz pěstovat druhy nebo odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, podle § 24 odst. 1 písm. a), nebo

y)  poruší zákaz pěstovat odrůdy máku setého, které mohou v sušině z tobolek obsahovat víc než 0,8 % morfinu, podle § 24 odst. 1 písm. c).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu dále tím, že

a)  jako osoba pěstující mák setý nebo osoba zpracovávající nebo skladující makovinu neoznámí neprodleně Policii České republiky okolnosti podle § 24 odst. 2,

b)  v rozporu s § 24 odst. 3 zneškodní nebo zapracuje makovinu máku setého vyprodukovanou na území České republiky,

c)  v rozporu s § 25 odst. 1 doveze nebo vyveze makovinu bez dovozního nebo vývozního povolení,

d)  v žádosti o povolení k vývozu makoviny nebo povolení k dovozu makoviny podle § 25 odst. 1 uvede nesprávné nebo neúplné údaje,

e)  jako osoba, která je oprávněna zacházet s návykovými látkami a přípravky na základě povolení k zacházení, nesplní některou z ohlašovacích povinností podle § 26 odst. 1 nebo 3, nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje,

f)   jako osoba, u které se pro její činnost nevyžaduje vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 5 odst. 7, nesplní některou z ohlašovacích povinností podle § 26 odst. 2,

g)  v rozporu s § 30 nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí, nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje,

h)  nesplní některou z povinností podle § 32 odst. 1 nebo § 33 odst. 1,

i)   nesplní kontrolní nebo oznamovací povinnost podle § 35, nebo

j)   nepoužívá názvy návykových látek a přípravků podle § 42.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje lékárenské zdravotní služby, se dopustí přestupkusprávního deliktu dále tím, že

a)  v rozporu s § 27 odst. 1 nepředá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek,

b)  v rozporu s § 27 odst. 1 uvede v ročním hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, za uplynulý kalendářní rok nesprávné nebo neúplné údaje, nebo

c)  v rozporu s § 27 odst. 2 při ukončení činnosti lékárny nepředá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mimořádné hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje lékárenské zdravotní služby nebo distribuuje léčiva, se dopustí přestupkusprávního deliktu dále tím, že

a)  v rozporu s § 27a odst. 1 nenahlásí do 10. ledna kalendářního roku Veterinárnímu ústavu odběr přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok, nebo

b)  v rozporu s § 27a odst. 1 uvede v hlášení o odběru přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok nesprávné nebo neúplné údaje.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která pěstuje mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2, se dopustí přestupkusprávního deliktu dále tím, že

a)  v rozporu s § 29 nesplní ohlašovací povinnost, nebo

b)  uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, se dopustí přestupkusprávního deliktu dále tím, že poruší povinnost podle § 24a odst. 4 písm. a), b), c), d), e) nebo f) anebo podle § 24b odst. 1.

 

§ 37 Správní trestySankce

Správní tresty

Sankce

 

(1) Za přestupeksprávní delikt podle § 36 odst. 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b), c), e) až h), j) až q), u), x) nebo y),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene d), i), t), v) nebo w),

c)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a), r) nebo s).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle § 36 odst. 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 500 000 Kč.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle § 36 odst. 3 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a) a c),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b).

(4) Za přestupeksprávní delikt podle § 36 odst. 4 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b).

(5) Za přestupeksprávní delikt podle § 36 odst. 5 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a).

(6) Za přestupeksprávní delikt podle § 36 odst. 6 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 38 Propadnutí věci

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Propadnutí věci

 

Za správní delikt podle § 36 lze uložit propadnutí návykových látek a přípravků, zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě nebo pěstování, jestliže náleží pachateli správního deliktu a

a)  byly ke spáchání správního deliktu určeny,

b)  byly ke správnímu deliktu použity,

c)  byly spácháním správního deliktu získány, nebo

d)  byly nabyty za věc správním deliktem získanou.

 

§ 38a Zabrání věci

Zabrání věci

 

Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 38, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo nenáleží pachateli správního deliktu anebo mu nenáleží zcela, a vyžaduje-li to bezpečnost osob, majetku nebo jiný obecný zájem.

 

§ 39 Přestupky

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29,

b)  uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu,

b)  neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující návykovou látku, nebo

c)  umožní neoprávněné požívání návykových látek osobě mladší 18 let, nejde-li o čin přísněji trestný.

(3(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Příkazem na místěV blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1 uložit pokutu do 5 000 Kč.

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

 

§ 40 Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikty podle § 36 odst. 1 a 2, s výjimkou přestupkůsprávních deliktů podle § 36 odst. 1 písm. l) a q), spáchaných ve zdravotnickém zařízení včetně lékárny, podle § 36 odst. 1 písm. m), o), p), r), x) a y) a podle § 36 odst. 2 písm. a), b), h) a i), v prvním stupni projednává Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Přestupky(5) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. l), o), p) a q) a podle § 36 odst. 2 písm. h) a i), spáchané ve zdravotnickém zařízení mimo lékárnu, v prvním stupni projednává krajský úřad.

(3) Přestupky(6) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. l) a q) a podle § 36 odst. 2 písm. h) a i), spáchané v lékárně, a podle § 36 odst. 3 písm. a), b) a c) a podle § 36 odst. 66 v prvním stupni projednává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

(4) Přestupky(7) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. m), r), x) a y), § 36 odst. 2 písm. a) a b) a podle § 36 odst. 5 písm. a) a b) a přestupky podle § 39 odst. 1 písm. a) a b) v prvním stupni projednává Celní správa České republiky.

(5) Přestupky(8) Správní delikty podle § 36 odst. 4 písm. a) a b) v prvním stupni projednává Veterinární ústav.

(6) Přestupky podle § 39 odst. 2 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(7) Přestupky podle § 39 odst. 2 může projednat příkazem na místě orgán Policie České republiky.

(8(9) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 10p) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(10) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro jejich zaplacení.

(9) Přestupky podle § 39 odst. 2 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(11) Příjem z pokut uložených Ministerstvem zdravotnictví, celními úřady, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Veterinárním ústavem je příjmem státního rozpočtu. Příjem z pokut uložených krajským úřadem je příjmem kraje.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 43a Působnost orgánů státní správy

Působnost orgánů státní správy

 

(1) Ministerstvo zdravotnictví mimo činnosti stanovené tímto zákonem dále v oblasti návykových látek a přípravků

a)  rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí krajského úřadu a Státního ústavu pro kontrolu léčiv v případech uvedených v § 40 odst. 25 a 36,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.

 

 

 

 

1)        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění.

1a)     Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.

2a)    Vyhláška č. 47/1965 Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách, ve znění sdělení č. 458/1991 Sb., Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.

2c)    Úmluva o psychotropních látkách vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.

2d)   Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

2e)    Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

3)     Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4)     § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

5)     § 33 a násl. zákona č. 79/1997 Sb.

5a)    § 39 zákona č. 79/1997 Sb.

5b)     § 107 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5d)   § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

5f)      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

5g)     Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

6)        Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

6a)      § 39 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.

6b)   Vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich užívání.

6c)    § 50 zákona č. 79/1997 Sb.

7a)     Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

8a)     Vyhláška č. 47/1965 Sb., ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.

Úmluva o psychotropních látkách vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.

10)    Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10b)   Čl. 19 odst. 2 a čl. 21 odst. 3 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

10c)   Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

10d)  § 4 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb.

10e)  § 1 vyhlášky č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.

10g)   Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

10h)   Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10i)   § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.

10j)   Vyhláška č. 304/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.

10n)   Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

10o)   Článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

10p)   § 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.