Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 166/1999 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 20172016 do 31. 1030. 6. 2017)

166/1999 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. července 1999

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

(veterinární zákon)

ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb.,

zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb.,

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017243/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 53a Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat

Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat

 

(1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o potravinách vykonává veterinární inspektor.

(2) Státní dozor nad prováděním klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat podle zákona o potravinách může vykonávat i osoba, která není veterinárním inspektorem (dále jen "inspektor").

(3) Pro inspektory platí obdobně práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem 46) a v § 53 odst. 3 písm. a). Prováděcí právní předpis stanoví vzor služebního průkazu inspektora.

(4) Inspektor může na základě písemného pověření ústředního ředitele vykonávat státní dozor nad prováděním klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat i mimo územní působnost krajské veterinární správy, jejímž je inspektorem. V řízení o přestupkusprávním deliktu zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle věty první, rozhoduje jako orgán prvého stupně krajská veterinární správa, v jejímž územním obvodu byla kontrola provedena.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 71 - § 74

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d), § 5a odst. 1, § 6 odst. 1 až 4 a 7, § 7 nebo § 9 odst. 2 a 3,

b)   nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 1 až 4, 7, 9, 11 a 14, § 25 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až 8,

c)   nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1 nebo § 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4,

d)   nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší opatření podle § 53 odst. 1, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,

e)   nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 19 odst. 1 až 5 nebo § 20 odst. 1 až 3,

f)    nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4,

g)   nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství 21) nebo předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 48),

h)   nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 40 odst. 1 a § 40 odst. 3 a 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),

i)    vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu 31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně způsobilá,

j)    nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropské unie na úseku veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo

k)   nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

aa)   5 000 Kč v blokovém řízení,

b)   10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b),

bc)   20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až j),

cd)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).

 

§ 72

PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d) a § 5 odst. 2 a 3, § 5a odst. 1 nebo § 6 odst. 1 až 4 a 7,

b)   nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené pro přepravu zvířat a péči o ně v průběhu přepravy v § 7 nebo § 8 odst. 1, 3 a 4,

c)   nesplní nebo poruší povinnost pořadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2 a 3, povinnost provozovatele cirkusu nebo jiného veřejného vystoupení se zvířaty stanovenou v § 9 odst. 4, povinnost provozovatele shromažďovacího střediska stanovenou v § 9a odst. 1 a 2 nebo povinnost obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1,

d)   nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 2, 3 a 11, § 22 odst. 1 písm. d), § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 až 4, § 26, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až 4, 6 a 7,

e)   nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 nebo § 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4,

f)    nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 18 odst. 1, 2 a 4, § 21 odst. 14, § 22 odst. 1 písm. a) až c) a e) až j) nebo § 23 odst. 1 až 3,

g)   nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3, § 40, § 41 odst. 1 až 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),

h)   nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší opatření podle § 53 odst. 1, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,

i)    nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 19 odst. 1 až 5, § 20 odst. 1 až 3 nebo § 21 odst. 1, 4, 7 a 9,

j)    nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 37 odst. 3, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4,

k)   nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství 21) nebo předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 48),

l)    vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu 31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně způsobilá,

m)  nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropské unie na úseku veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy,

n)   nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření,

o)   nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66a odst. 3 nebo § 66c odst. 4,

p)   nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 4, § 66a odst. 1 a 2, § 66b odst. 1 nebo § 66c odst. 1 až 3, nebo

q)   nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   jako soukromý veterinární lékař nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 4a odst. 4, § 6 odst. 7, § 12 odst. 2, § 17a odst. 6, § 61 odst. 1, 3 a 5 nebo § 62 odst. 2,

b)   jako soukromý veterinární technik nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 64 odst. 3 a 4. nebo

c)   jako výrobce pasů nebo distributor pasů nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 4b odst. 2 nebo 3.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)   300 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d) a o),

b)   500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e) až g) a p),

c)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. h) až m) a q),

d)   2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. n),

e)   50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a) až c).

 

Společná ustanovení o správních deliktech

§ 73

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 10) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

§ 74

Společná ustanovení k přestupkům

 

(1) PřestupkySprávní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává krajská veterinární správa, v jejímž obvodu ke spáchání správního deliktu došlo, s výjimkou přestupkůsprávních deliktů podle § 72 odst. 1 písm. on) až qp), které v prvním stupni projednává Ústav. Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. g) a přestupkysprávní delikty podle § 72 odst. 1 písm. k) projednává celní úřad. Přestupky lze projednat v blokovém řízení.

(2) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(3) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.