Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 164/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20171. 2016 do 31. 1230. 6. 2017)

164/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. dubna 2001

o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních

a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb.. a zákona č. 183/201715/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA X

PŘESTUPKY

 

§ 41 Přestupky na úseku vyhledávání lázeňských míst

POKUTY

 

 

(1) Ministerstvo může uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč tomu, kdo

Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání

a dalšího rozvoje zdrojů a lázeňských míst

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  nedodrží omezení nebo zákaz stanovený na ochranu zdroje, přírodních léčebných lázní nebo lázeňského místa,

b)  nesplní oznamovací povinnost podle § 8,

c)  vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje,

d)  vykonává činnost zakázanou ve vnitřním území lázeňského místa,

e)  úmyslně zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku vyznačující hranice nebo oplocení ochranného pásma zdroje nebo území lázeňského místa,

f)   ztěžuje plnění úkolů dozoru nad dodržováním opatření na území lázeňského místa,

g)  ztěžuje plnění úkolů při vyhledávání nebo průzkumu přirozeně se vyskytujícího zdroje minerální vody, plynu nebo peloidu nebo dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, nebo

h)  neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byla vodoprávním úřadem podle § 39 vyzvána.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní oznamovací povinnost podle § 8,

b)  využívá zdroj bez povolení ministerstva nebo jej využívá v rozporu s tímto povolením,

c)  nesplní povinnost uživatele zdroje,

d)  nesplní povinnost stanovenou poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu lázeňskou péči uvedenou v § 27,

e)  vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje,

f)   vykonává činnost zakázanou v lázeňském místě,

g)  neumožní výkon dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje nebo na území lázeňského místa,

h)  ztěžuje vyhledávání neboa průzkum přirozeně se vyskytující minerální vody, plynu nebo peloidu,

i)    neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění bylabyl ministerstvem nebo osobou pověřenou podle § 39 vyzvána, nebovyzván.

j)   zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku vyznačující hranice nebo oplocení ochranného pásma zdroje nebo území lázeňského místa.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku též tím, že

(2) Vodoprávní úřad může uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč tomu, kdo

a)  nesplní povinnost uživatele zdroje, jehož výtěžkem je neuhličitá voda,

b)  vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje uvedeného v písmenu a),

c)  neumožní výkon dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje uvedeného v písmenu a), nebo

d)  neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byla podle § 39 byl vodoprávním úřadem vyzvánapodle § 39 vyzván.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. j),

c)  (3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

d)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až i).

 

§ 41a Společná ustanovení k přestupkům

Společná ustanovení k přestupkům

 

(1) K řízení o přestupcích je příslušný

a)  obecní úřad, jde-li o přestupky podle § 41 odst. 1 a § 41 odst. 2 písm. j),

b)  ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 41 odst. 2 písm. a) až i),

c)  vodoprávní úřad, jde-li o přestupky podle § 41 odst. 3.

(2) O odvolání proti rozhodnutí vodoprávního úřadu o přestupku uložení pokuty podle odstavce 2 rozhoduje ministerstvo.

(3) Přestupky podle § 41 odst. 1 písm. b) a h) nelze projednat příkazem na místě.

(4(4) Obec může v přenesené působnosti uložit pokutu až do výše 100 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která úmyslně zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku, která v terénu vyznačuje hranice ochranného pásma zdroje nebo území lázeňského místa.

(5) Při stanovení výše pokuty přihlíží ministerstvo, vodoprávní úřad a obec k závažnosti protiprávního jednání, míře ohrožení zdroje, prostředí přírodních léčebných lázní, jakož i k rozsahu škodlivých následků, pokud k nim došlo.

(6) Uložená pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

(7) Výnos z pokut uložených v prvním stupni orgánem obce je příjmem obce; výnos z pokut uložených ministerstvem nebo vodoprávním úřadem je příjmem státního rozpočtu.

(8) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do 1 roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty dozvěděl o tom, že právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání porušila nebo nesplnila povinnost, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo nebo kdy povinnost měla být splněna.

(9) Jestliže protiprávní jednání uvedené v odstavci 1 zakládá skutkovou podstatu protiprávního jednání podle jiného právního předpisu 6) a příslušný správní úřad podle jiného právního předpisu řízení o uložení pokuty zahájil, ministerstvo nebo vodoprávní úřad řízení o uložení pokuty zahájené podle tohoto zákona zastaví.

(10) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán, který pokutu uložil.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - ZrušenaZměna přestupkového zákona

ČÁST TŘETÍ

Změna přestupkového zákona

 

§ 49

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c) až j).

2. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3h) zní:

 

"§ 29a

 

Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání

a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů

přírodních minerálních vod a lázeňských míst

 

(1) Přestupku podle tohoto zákona se dopustí ten, kdo

a)  nedodrží omezení nebo zákaz stanovený na ochranu přírodního léčivého zdroje, zdroje přírodní minerální vody, přírodních léčebných lázní nebo lázeňského místa,

b)  nesplní oznamovací povinnost podle zvláštního právního předpisu, 3h)

c)  vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody,

d)  vykonává činnost zakázanou ve vnitřním území lázeňského místa,

e)  úmyslně zničí nebo poškodí nebo neoprávněně přemístí nebo odstraní značku vyznačující hranice nebo oplocení ochranného pásma přírodního léčivého zdroje, zdroje přírodní minerální vody nebo území lázeňského místa,

f)   ztěžuje plnění úkolů dozoru nad dodržováním opatření na území lázeňského místa,

zrušeno zákonem č. 250/2016 Sb.

g)  ztěžuje plnění úkolů při vyhledávání a průzkumu přirozeně se vyskytujících zdrojů minerálních vod, plynů, peloidů a dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody.

(2) Za přestupky podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

_____________________________

 

3h)      § 8 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).".

3. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují tato slova: "a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.