Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 162/2003 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.5.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 75. 2014 do 30. 6. 2017)

162/2003 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. dubna 2003

o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

(zákon o zoologických zahradách)

ve znění zákona č.124/2008 Sb., zákona č. 141/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.. a zákona č. 183/201764/2014 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST I - PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

Tento zákon upravuje podmínky pro vydání licence k provozování zoologických zahrad (dále jen "licence"), postup při vydávání licence, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, základní podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a jiných veřejných zdrojů provozovatelům zoologických zahrad a správní trestysankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 6

 

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího doručení; při rozhodování přihlíží k vyjádřením podle § 5 odst. 1.

(2) Ministerstvo vydá licenci pouze žadateli, který

a)  splňuje tyto podmínky:

1.  chová živočichy v podmínkách, které směřují k zajištění biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění zdraví a pohody živočichů zejména tím, že obohatí jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky a udržuje vysokou úroveň chovu a ustájení živočichů s kvalitním programem veterinární péče a výživy,

2.  předchází únikům chovaných živočichů, zejména s ohledem na možné ekologické ohrožení původních druhů a předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí vhodných technických a protinákazových opatření,

3.  vede o své kolekci živočichů průběžné záznamy způsobem přiměřeným sledovanému druhu,

4.  účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo školení v ochranářských dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně druhů, chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem uchování biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště (ex situ) nebo v jejich přirozeném prostředí (in situ), nebo se účastní odborně zajištěného znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce),

5.  provádí výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,

6.  zajišťuje výkon činností související s péčí o chované živočichy fyzickými osobami odborně způsobilými, a to v počtu odpovídajícím kolekci chovaných živočichů. Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru veterinární lékař, biolog-zoolog, zemědělský inženýr-zootechnik, nebo fyzická osoba s jiným vysokoškolským vzděláním, avšak s praxí nejméně 2 roky v oblasti chovu živočichů chovaných v zoologických zahradách, a

b)  je bezúhonný; podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl v době 3 let před podáním žádosti pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností vykonávanou v zoologické zahradě, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl, nebo ten, kdo byl v uvedené době uznán vinen z přestupku či jiného správního deliktu podle právních předpisů o ochraně přírody a životního prostředí, veterinárních předpisů nebo předpisů na ochranu zvířat proti týrání. 10) Je-li žadatelem právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti žadatele i na všechny členy statutárního orgánu žadatele.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky a jiné správní delikty

§ 16 - § 17 Přestupky a jiné správní delikty

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 

(1) Kdo

a)  neoprávněně používá název "zoologická zahrada" nebo "zoo", nebo

b)  provozuje zoologickou zahradu bez licence,

c)  neumístí kopii povolení podle § 3 odst. 3, nebo

d)  nevypracovává, ministerstvu nezasílá nebo nezveřejňuje výroční zprávu o činnosti podle § 7 odst. 4.,

dopustí se přestupku nebo jiného správního deliktu. Přestupkem je porušení povinností fyzickou osobou, nejde-li o porušení povinností při výkonu její podnikatelské činnosti. Jiným správním deliktem je porušení povinností fyzickou osobou při její podnikatelské činnosti nebo právnickou osobou.

(2) Za přestupek nebo jiný správní delikt uvedený v odstavci 1

a)  v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,

b)  v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč.

(3) Za přestupek nebo jiný správní delikt uvedený v odstavci 1

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce.

(2(1) Pokutu ukládá inspekce. Pokutu za jiný správní delikt lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se inspekce dozvěděla o porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(2) Při výměře pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání.

(3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena.

(4) Pokutu vybírá inspekce.

(5) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.

(3(6) Na řízení o přestupcích se vztahuje zvláštní právní předpis. 15)

(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány odpovědnými z přestupků nebo správních deliktů podle § 16, a archivuje podle zvláštního právního předpisu 16) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích nebo správních deliktech uložených podle § 16 po dobu nejméně 3 let.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Špidla v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Směrnice Rady č. 99/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách.

2)       Například obchodní zákoník, živnostenský zákon.

3)       Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

3a)      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

4)       § 9 odst. 1 obchodního zákoníku.

6)       Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

7)       § 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

§ 22 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

8)       § 21 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění zákona č. 162/1993 Sb.

9)       Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

10)     Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10a)   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

11)     Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 16/1997 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

12)     Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14)     Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

15)     Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.