Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 159/1999 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.12.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 729. 12. 2015 do 30. 6. 2017)

159/1999 Sb.

ZÁKON

ze dne 30. června 1999

o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb.,

zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 341/2015 Sb.. a zákona č. 183/2017341/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 10b PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Cestovní agentura se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neoznačí provozovnu nebo propagační a jiné materiály určené zákazníkovi podle § 3 odst. 3, nebo

b)  nesplní některou z povinností podle § 3 odst. 4.

(2) Cestovní kancelář se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  opakovaně poruší povinnost podle § 6 odst. 6 v části věty za středníkem,

b)  nevede evidenci podle § 8 odst. 3,

c)  neinformuje pojišťovnu nebo banku podle § 8a odst. 1 písm. b) nebo § 8a odst. 5,

d)  nepředloží ministerstvu smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku nebo platnou pojistku podle § 8a odst. 2, nebo bankovní záruku podle § 8b,

e)  neinformuje ministerstvo podle § 8a odst. 4,

f)   uzavře smlouvu o zájezdu v rozporu s § 9 odst. 1 písm. b),

g)  neoznačí provozovnu nebo propagační a jiné materiály určené zákazníkovi podle § 9 odst. 1 písm. d),

h)  před uzavřením smlouvy o zájezdu na žádost zájemce nepředloží doklad o pojištění záruky pro případ úpadku nebo doklad o bankovní záruce podle § 9 odst. 2 písm. a),

i)   nesplní povinnost podle § 9 odst. 2 písm. b),

j)   neinformuje zákazníka před uzavřením smlouvy o zájezdu podle § 10, nebo

k)  v rozporu s rozhodnutím o zákazu oprávnění k uzavírání smluv o zájezdu a k rozšiřování smluv již uzavřených podle § 10a odst. 2 písm. b) smlouvy o zájezdu uzavírá nebo rozšiřuje.

(3) Cestovní kancelář usazená na území jiného státu se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že před zahájením prodeje zájezdů neinformuje ministerstvo podle § 9 odst. 3.

(4) Právnická osoba se jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu cestovní kanceláře dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 9 odst. 4 nezajistí, aby cestovní kancelář neporušila zákaz uzavřít smlouvu o zájezdu podle § 9 odst. 1 písm. b).

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 písm. a), c), e), g), h), i) nebo j) nebo odstavce 3,

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. b), d), f) nebo k) nebo odstavce 4.

 

§ 10c Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 10d SpolečnéSpolečná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

SpolečnéSpolečná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k přestupkůmokolnostem, za nichž byl spáchán.

 

Přestupky(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává obecní živnostenský úřad, s výjimkou přestupkůsprávních deliktů podle § 10b odst. 1 písm. b), jde-li o nesplnění povinnosti podle § 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 2 písm. c), d), e), f), § 10b odst. 2 písm. i), jde-li o nesplnění povinnosti podle § 9 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 3 a 4 a § 10c, které projednává ministerstvo. Obecní živnostenský úřad zašle ministerstvu stejnopis pravomocného rozhodnutí o přestupkuvýši uložené pokuty.

(6) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, z něhož je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.